Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 22, 1992, Baku, Azerbaijan .П" •KSSítt UBRASY, MB ^    4    (tu    —». -6MAY Ослеы iei9-«7 *W roJy«y**7F АЗЗгеАЛИ РЕСЛУБЛИКАСЫНЫИ ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТИ Гм|метм 1 KYHYH X*&fbx*fn* -—Монголустам сабиг ССГИ-мм даЬа вир иачмжв муттафмг васлувлииасы — Амрба(ми им Дипво-матми муиасибитмр Цратмышдыр. By мм'яумат •ямиии хариии сиЦсит идариси мрмишдир. Турки)# Б#)у к Мил «mit Ммчлисмммм де'ветм мяв Авербфви РвслуБлмквсы Али Советинин иума)#«д# hej'tTH бшр вртоси вхшвм Истанбула калмншдмр. Республика Али 3hJ«a Сэмэдзадэнин, Советн сэдриннн биринчи муавини Али Советин Милли Шурасынын узву Нам ран РэЬимовун вэ^ Али Советин игтисади инки шаф ше’оэсинин муднрн TejMyp Те)муровун дахил олду г лары Aaap6aj4aH парламентннин кума] эн дэ he J'эти TypKHja BeJyK Миллэт Мэчлисинкн 72-чи илденуму 6aJ-рамында иштирак едэчэкдир. Президент сечкилари гаршысында АМРБАШН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛРЕЗИДЕНТН СЕЧКНЛ8РН YIN DSPKOtH СЕЧКИ КОМШШИД* АзэрбаЗчан Республика-сы президента сечкилэри узрэ Мэркэзи сечки комис-сиЗасы ашагыдакыларын АзэрбаЗчан Республикасы предидентлиЗннэ намизэд кестэрилмэси Ьаггында ап тивлэриннн, Гобустан pajo-нундакы «ГозлунчаЗ» кол-хозунун, Тэртэр раЗонун-дакы Фрунзе адына колхозу н, Лерик раЗонундакы «1 МаЗ* совхозунун, «Сосиалист Кубасы» совхозунун, Гу- релин    2(> д эк    алынмцш бадлы раЗонундакы Эли BaJ- протоколлары нэзэрдэн ке- —    »-    «штата чирмишдир: Мэммэдов Дагуб Чааад ог- лу — АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдри-дир рамлы адына колхозун эмок коллективлэринин Зы-гынчагларында; аграр-сэнаЗе комплекск ишчнлэри пэм-карлар иттяфагы республика комитэсинин плену- CyMraJwTMsHmaTKKMja Ис- «ЧТО» намиэад иастарил-теИсал    а    Эмиров    Эвудфэ, Елчяба] Н 9    Гэдиргулу валу — Азарба}- чан Республикасы Елмлэр АкадемиЗасы ЭлЗазмалар Институтунун апарычы елми эмвкдашы, АзэрбаЗчан Халг ЧэбЬэсинин сэдрндир. Бакы поладтекмэ заводу. Долунун _____   >сы    эмзк коллективлэринин нонфранс* ларында, «хидмэт» кон серии автомобил нэглиЗЗаты муэс-снсэси коллективкнин Зы-гынчагында намизэд кестэ-рилмишдир. Гара)еж Тамерлан Делмар оглу — АзэрбаЗчан Реснуб-лякасы Алн Совета сэдри- адына НГЧИ эмэк коллективлэринин. АзэрбаЗчан Республикасы Елмлэр Ака-демнЗасынын Физики Усул-ларла Муаллчэ вэ Пул-манолокиЗа Елми Тэдгигат Институту. Бакы Коммер-сиЗа Техникуму коллектив-    -----    ж«— лэринин конфрансларында; Азэрба>чан Дэмир Бакы кузку-фурнитур мэ’- Билэчэри стансиза МуЛаТЫ ЗаВОДУ. КЭНЧЭ ТИ-    - я«»«.пппшгаи кинти ма(гериаллары комбинаты, республика Тичарэт НазирлиЗинин Кэнчэ тэсэрруфат Ьесаблы авто-базасы, Нэ*14» ихтисаслаш-дырылмыш гурашдырма-саэ-лама идарэси, Кэнчэ евтик-мэ комбинаты, АзэрбаЗчан Республикасы Елмлэр Ака- ннн муавинидир. деми'Засынын епидемиоло- Саибрабад раЗонундакы inVMV    rx    •    - raja. Кики]еиа во Пеша памбьитэмилэмэмтсдуамвк Хэстэлнклэрн Институту, толлектавдаьшЗыл^агын Гусар paJÒH мэркэзи хэс-тэханасы, Агсу paJOH мэркэзи хэстэханасы, Бакы шэЬэринин Бинэгэди pajo-нундакы М эликов адына 6 немрэли бирлэшмиш шэ-^ Кэр хэстэханасы ноллек* I im да намизэд кестэрялмишдир. Мфшэдов Ет’нбар СэЯ- дар оглу — АзэрбаЗчан Республикасы Али Советн Милли Шурасынын узвудур. (Арды 2-ча сэЬифэдэ) НАМИЗЭД " ' К0СТЭРИЛМИШЛЭР БАКЫ. Э. ЭлиЗев адына дилликлэ мудафиэ олунмуш-АзэрбаЗчан Ьэкимлэри Тэк- дур.    #    #    # миллэшдирмэ Институту    Тагпо- коллективинин 1ыгынчагыи- АзарбаДчаи Кадд тэсар^ да республика президента- руфаты Акадеадасыиын НИН сэлаЬиЛвтини Ъа]ата муаллим вэ кечирэн Азэрба]чая Аля тивларишш конфрансында Фэдлииэт КвСТЭРИЭК ШТЫДЫР АзэрбаЗчан Республикасы президентинин сэлаЬиЗ-Зэтинн hajaia кечнрэн АзэрбаЗчан Али Советинин сэд-ри J. Ч. Мэммэдов Турки Ja республикасынын БакыЗа кэлмиш девлэт назирлэри Экрэм MeJhyHy вэ 0мэр Ба-рутчуну, сэнаЗе вэ тичарэт назири ТаЬир Кешеки, дикэр гонаглары апрелин 20-дэ гэбул етмишдир. АзэрбаЗчан парламенти-нин башчысы туркиЗэли гонаглары саламламыш вэ мустэгил девлэт гуручулу-гу Золуна гэдем roJaH Азэр-баЗчана Ьэртэрэфли Зардым кестэрмэЗэ Ьазыр олдугла-рына керэ онлара тэшэккур етмишдир. СеЬбэт замены едкэла-рнмиз арасында игтисади. тичарэт вэ мэдэни элагэле-ри меЬкэмлэнднрмэк вэ ке-нишлэндирмэк имканлары Ьаггында фикир мубадилэси олмушдур. J. Ч. Мэммэдов демишдир: — АзэрбаЗчан учун Туркмении инкишаф модели хусусн мараг догурур, о бизэ Захындыр:    ахы халг- ларымыэын умуми чэЬэтлэ-ри чохдур — дилимиз, мэ-дэниЗЗэтимиз, адэтлэримиз еЗнидир... Туркмении тэч-рубэси бизим учун фаЗдалы ола бнлэр. АзэрбаЗчан Али Советинин сэдри эмин олдугуну билдирмишдир ки, ТуркиЗэ Республикасынын баш назири СулеЗман Дэмирэлин АзэрбаЗчан najTaxTbma сэ-фэри эрэфэсиадэ TypKHjd рэсми даирэлери нумаЗэн-дэлэринин БакыЗа кэлмэси ики елка арасында чохчэ-Ьэтли элагэлэрин кениш-лэндирилмесиндэ вэ дэрин-лэшдирилмэсиндэ Ьэлледи-оЗнаЗачаг, бу элагэ- эмэкдашлыгын башлангы-чыны гоЗачагдыр. J. Ч. Мэммэдов демишдир ки, фэалиЗЗэт кестэрмэк вахты чатмышдыр. СеЬбэт замены J. Ч. Мэммэдов Гарабаг мунаги-шэси мэсэлэсинэ тохунараг rejfl етмишдир ки, АзэрбаЗчан торпагында ермэнилэ-рин апардыгы е’лан олунма-мьны муЬарибэ республи-камызда бащланмыш демок-ратиклэшдирмэ просесинэ манечилик терэдир. Умид ла арадан    галдырылачаг-    сэнаЗе вэ    тичарэт    назири ТаЬир Кеше,    дикэр    гонаглар * СеЬбэтдэ    АзэрбаЗчан Рес-    АзэрбаЗчан    Республикасы публикасы    баш «азиринин    •*"* Uq"u муавини, Девлэт Игтиса- ЧИ РОЛ omajaw, иу w«ei«r ......s.    —г.„-г лэри    конкретлэшдирмэЗэ    едилдиЗи билдирилмишдир кемэк едечек, эсл ншкузар ки, бу мунагишэ динч Зол- AHjJaT вэ Планлашдырма Комитэсинин сэдри Р. Э. hycejHOB, девлэт мушави-ри А. Ч. Чэлилов. Турюф-нин АзэрбаЗчандакы сэфи-ри Ал тан Караманоглу, дикэр рэсми шэхслэр иштирак етмишлэр. * * * Ьэмин кун Туркмении девлэт назирлэри Экрэм 4ejhyH вэ ©мэр Барутчу. нын Назирлэр Кабинетин-дэ гэбчл олунмуш. АзэрбаЗчан    баш назиринин сэ- лаЬиЗЗэтлэрини ичра едэн Ф. Р. МустафаЗев илэ ceh-бэт етмишлэр. ТуркиЗэли гонаглар АзэрбаЗчан    Халг ЧэбЬэсинин сэдри Эбулфэз ЕлчибэЗ илэ дэ керушмушлэр. (Азэринформ). * Гэбул зама». Фото J. хэлвловуждур. Апрелин 24-ив Кмшмм)овдв МДБ влквлврм Неку мет бешчылерымыи иезерде тутулмуш керушу кечмрмлме)ечекдмр. Он лер ме|ын 15-дв Дашкеид-де теллашанаглар. О рада бмрлмк девлетлерм баш* чыларынын Kfpyuiy кечмрилечекдмр. Лнвн)а реНберли|м бутун ечиеби жу^налистле-рн* Траблнса дам мм та'|мматы елам журналист лер мстмсна олмаг ла, елкеден кечурмек Ьаггында горар гебул атммшдмр. МЕНА АкентлнЗннин тэсдиг етдМинэ керэ. Ьэмин эмэлМЗат баша чатдырылмыюдыр. Лаяgeft ераы 6ej-нэлхалг санксМаларын тэтбиг едилмэсинэ кестэрилэн мунасибэти ишыгландырмаг учун сон Ьэфтэлэрдэ Ливн-jaja хусуси мухбирлэр сифэти илэ чохлу мигдарда мэтбуат нумаЗэндэси кэлмишди. Базар ертесм Москаамым аатомобил Неааскар-лары учуй «|амм Jypjea куну» олмушдур. Дуз мече |ерысы шеНермн бутун беизнидолдурма стансм|ала-рында }ахын вахтпарадам гыт олан бензин сатыл* мага башламышдыр. Лакин инди бензин эввэлки ги>мэтлэрдэн беш дэфэ артыг олан .1гни гМнэтлэрлэ сатылыр. Индэн белэ АИ-93 бензининнн бир литри учун 6 манат. А-76 бензининин вэ дизел ]аначагынын бир литри учун 5 манат. АИ-95 бен-зннинин литри уч^-н 7 манат вермэк лазымдыр. «Жигули» автомобили бакынын бензинлэ дол дуру л масынын нндн 240 маната баша кэлдМини нэзэрэ алсаг. бир чохлары ез «фазендаларына» кедэ билмэ]эчэклэр. Бир Ьалда ки. белэдир, аилэ эрзаг програмынын Jepwna Зетирилмэсинэ бэслэнэн умндлэрлэ видалашмаг лазымдыр. Руси|а халг депутатлары гурулта|ы «Кечммш ССРИ-нмн араэмсмнда )аша)ан ватеидашлара мура-чмет» гебул етмишдир. Муречиетде де|илмр: «PycHja ФедерасМасынын халг депутатлары гурул-таЗы инсанын вэ вэтэндашын Ьугугларыны денмэдэн тэ -мин етмэЗэ чалышараг, бМнэлхалг эмэкдашлыгы raTHj-Зэтлэ инкишаф етдирмэк эзминн ифадэ едэрэк. «ечмиш муттэфиг республикаларын хал г лары илэ достлугу мвп-кэмлэнднрмэк хэттини тэнтэнэли сурэтдэ елан едир PycHja ФедерасиЗасы Мустэгил Девлэтлэр БирлМини Заратмыш суверен девлэтлэрин нрадэси илэ тэсис ол>н-муш бу бирлМэ беЗук эЬэмиЗЗэт верир вэ эмин олду гуну билдирир ки. бирлик миллэтлэрин вэ халгларын мадди вэ mÌhSbh потенсиалынын зэнккнлэшмэсинэ кемэк А ПЯЧДКДНР » Мурачиэтдэ даЬа сонра деЗилир: «Биз халгларымы зын эмин-аманлыгы вэ хошбэхтлиЗи наминэ бирлиЗимизнн Ьэгигэтэн бэрабэрЬугуглу девлэтлэрин биркэ Зашамаг вэ ишлэмэк учун Зенн формалы иттифага чеврилмэсиндэн етру бирлиЗимизи тэкмиллэшдирмэЗэ Ьазырыг». Советинин сэдри, республика Елмлэр АкадемиЗасы-нын мухбир узву, тибб елм-лерн доктору JaryÖ Мэммэдов 6eJyK сэс чохлугу илэ АзэрбаЗчан Рэо луолчкасы- -----  * нын президеятли)ия9 на- Биринин вмвк «ол™^; мизэд кестэрилм-пидир. На- ви ез сечкигаоагы нонг™ Лагуб ‘ Мэммэдов АзэрбаЗчан Республикасы прези-дентлиЗинэ нашяед кестэ-рилмишдир. Синтезкаучук ИстеЬсал мизэДин мудафиэс.! у*ун им-залар топламагдкн етру тэшэббус групу сечнлмИ|П-дир. СУМГАЛЫТ. СужаЗыт-мэишэткимЗа ИстеЬсал Вяр-лиЗи эмэк коллектнзииян сында АзэрбаЗчан Халг ЧэбЬэсинин сэдри Эбулфэз Эли]евн республика презн-дентлиЗинэ намизэд кестэр-мишдир. САБИРАВАД. Памбыг-тэмнзлэмэ заводу эмэк кол-лектявнннн умуми Зыгын- Миллн Шуранын дунэнки ич лас ын а Али Советин сэд-ринкн муавини Тамерлан Га-раЗев сэдрлик етмэли иди. Лакин ичлас баш тутмады. Шура узвлэрнндэн чэми 23 нэфэр кэлмишди. ЛетэрсаЗ th6hhJhh мэ’луматына керэ Милли Шура узвлэринт и]ирми нэфэри узурлу сэбэб-дэн кэлмэЗиб: бир нечэси хэс- >р КЭЛМИШДП. ucioyvoj    ---Г    •• (34 нэфэр) олмадыгына ке- узвлэрнндэн АзэрбаЗчан мира бир гадэр кезлэмэЗи, кун- лиси учун Ьазырланмыш ке-дэликдэки мэсэлэлэрин муза- Jhm формасы кяоэсинэ кечмэмэЗи гэрара фикирлэрини сеЗлэмэлэри и ал^1лар    хаЬиш етди. Милис ишчилэ- Лепутат Р«УФ ИсиаЗылов ри гыш вэ jaj кеЗнм форма-Заранмыш имкандан исти- ларыны нумаЗиш етдирди-фадз едэрэк Ьэмкарларынын лэр- Делутатлардан бир гру-мггэтнни íy ил апрелин 11- лу ез кербимизи вэ фэрглэн-дэ рэсми гэзетлэрдэ «Ьэрэ мэ нишанларыны гэти ез аршыны илэ елчур» сэр- Зэнлэшдирдикдэн, мутэхэс- Гг _______i_ «м.явяи ли« пича 1ивплапИ О Л М А Д Ы ШУРА УЗВЛЭРИ... СЭФЭРДЭДИР    ^адирТ’ба'зилэри республика Республика дахили ишлэр Ьаглы нди:    "Ж" Je сорушду оиларыи бирИНДЭН си^лмринда^тке^кечкр- ли^исс^и иса ¿рнкиРсэфар- bwaìssì?« Зяяж     - —    биринчи невбэдэ тэ мин олун- шыдан ЗаЗ кэлир, формалар дэЗишилмэлидир. Белэ Зуба-да-]убада галсаг бэс 80 мин форманы нэ вахт тикиб гур-тармаг олар? Дунэн Милли Шуранын узвлэри Али Советин бина-сы гаршысында пикет тэш малы, мэвачибимиз азы он дэфэ артырылмалыдыр. Jox- са... — Тэсэввур едэк ки, бу кун сиз деЗэн олду. СабаЬ Ьаглы олараг cahHjJa ишчи-лэри, о бири кун HaMHjJaT- си иллэриндэ пикет кечир- ли Ьиссэсн исэ харичи сэфэр-мэк оларды?! Эввэл кэрэк дэдир торпагы душмэндэн тэмиз- Б мэ луматдан сонра шу-лэЗэк, сонра тэлэблэримнзи ра узвлэри арасында нара-rojar opTaJa.    зылыг едэнлэр олду: харичэ Халг елчиси Фирудин чэ- сэфэрлэр е’зами33элэр тэн-ЛШЮ1 шура узвлэрини муэл-    олунмалыдыр.    ахы    Мил- лимлэрин тэлэблэри ИЛЭ та- ли щура да ишлэмэлидир. ныш етди. Музакирэ ачыл- Мнлли щура узвлэри Залныз МУТЭХЭС-    —ф-------ж-    х лввйали Maranaja jJS'anyfi. снГ дй«»^ ^к нев. чох иди, арасьждан кечиб Бу барэдэ республика Али бэдэ Ьэмин форманы дашы- кетмэли олдулар Совета мэтбуат хидмэтинин    Занларын фикрини    еЗрэндик-    Конкрет рэЬбэри Алпни BtOaJe» де-    дэн сонра бу ишэ    башлама- путаггдар Иса Гэмбэров, Тофиг    гы тевсиЗэ етди. Рустэмов чыхыш етдилэр. Назир дэ ез сы гаишы«тла »„n.X  ___ ЛЭрЙ. 0_ бири КуН WoMHjJaT-    МЗДЫ, ГЭрвра «ЭЛДИЛЭр КН.    ^"ми" сэфэрлэрэ КвТМЭЛИ- кил едэн муэллимлэрин (ара- чылар.    »«“íSSi    нумазКтэри    Дирлэр.    езу дэ невбэ илэ. ларьшда ]ени1етиалар даЬа ларда ^^«»дари ирми 9^"“j«PfeTCIJ    hap    Ьалда    торпагында    - сурэ билэрлэр. Ьеч онлар да jaxnibi доланмырлар. Ке* рэсэн, бу гэдэр пулу Ьек>'-мэт Ьарадан тапыб верэчэк? Торпагымызда муЬарибэ ке-дир. Инди Ьеч пикет Зери- » Ьалда торпагында му* ) кедэн бир девлэтин Оо<< П • ЯШ 1 М Г IIwiKlvVw шг    г    ^__*    J» дэ кэлэн олмады. Буна керэ алн гануиверичи органы бе-Милли Шура дунэн кундэ- лэ арын-архаЗын ишлэмэмэ-ликдэки мэсэлэлэрин музаки- лидир, _    -гедпаппип    лептивпппл jmjmn i«*-“ конфрансында АзэрбаЗчан чаында республика Али Со-Али Советинин сэдри Jary6 ветя сэдриннн муавини Та-Меммэдов республика пре- мерлан ГараЗев АзэрбаЗчан зидентлиЗинэ намизэд кестэ- президента вэзифэсннэ на-рилмишдир. Намизэдин му- мяээд ирэли сурулмушдур. ...С 8 КЕДИР дафиеси учун имзалар топ ламагдан етру тэшэббус гру пу Зарадылмышдыр. * * * Самух раЗонунун «Вэтэн», «СэфэрелиЗев» совхозлары-нын вэ раЗон мэркэзи хэс-тэханасынын бирлэшмиш Зыгынчагында Jary6 Мэм- — ----.    -т    - мэдовун республика прези- президентлиЗинэ дентлиЗинэ намизэдлиЗи JeK- кестерилмишдир ГУСАР. Мэркэзи раЗон хэстэханасы колле ктивинин умуми Зыгыйчагы олмушдур. АзэрбаЗчан презнден-пЫИн сэлаЬиЗЗэтлэрини Ьэ-Зата кечирэн АзэрбаЗчан Республикасы Али Соре™* нин сэдри Лагуб Мэммэдов сэс чохлугу илэ республика  .—    намизэд куя сонра Тартар paJoHy - Чаваиларымыэ чабЬа-ичра Ьакимиj3этинин баш- дэдир. ишлэЗэн Зохдур. 1ИОЭСИНЛ9 "Т — чысы МаэаЬир Рафией де- — JaHaw тала билмирик. вгьив; Назирлэр Кабинетинин тэ-сэрруфатла баглы респуб- ичра лика мушавирэсиндэ Ьэмин чысы МуЬарибэ вэзиЗЗэтиндэ    нин Залныз мни Ьектары су- олан девлэт илк невбэдэ    варылмаЗыб.    . яки эсас амиле дгатет Зети-    Агдамда»,^    'Не рир: игтисади сабитлиЗэ вэ тарлыг та»ы халгын умуми психоложи    дэи нее 3 мни Ьектары су- ^?ЬиК9.тданНИ»^-    “^““ин^арруфат-    ^д^ш7    ширин    гфшр    ^аларда™    шуч.а- &* ,Т9й!апГ8ЛЭб9]в    миша СУЖИШа^РзГинда РУГ-ÄSi    )араниыр-£ш    ти.    ).н.ч.г    проблеии    да. X ÄÄ M3HJ- Гершак Тартар ^pJawacL йл-гармыи таЬлукасизли- hap нагылд. да бир Ьэги-    ...    «vH„.h    л. »? Бэр “I“«*1' ¿"I   г"--- noixi   ______  г    нагылда    да    бир    Ьэги- тэ’минаты учун ла- гэт. Ьикмэт вармыш! МУДАФИЭ ЕДИРДЭР wjsssL, S'S-    gg,..«ag:jr»ie    „jjjEjffisüL.г««--«.»; '•“■«ггкйй*«    Z вкиб-бечврмв1вчвисви- на умид багламаг иса сада- , Загатала. Шаки зона^ынын алум Ди кэл бундан даЬа му-гэддэе Ьэгигэтлэр бизэ Ьеч |тлары кэздикчэ ду- топ сэслэ- д    IЛЛДЛ »/•    J    wwgZл • i*    »    ■    и    i    .    i     —    —    w UTt.SSS’Ä Л19рдвн”индя’,су_верилвча]й- кара hap еЬтяима гаршы шуидуи    риидаи    хе)ли    узагдыр.    .а ^ i акибЧ5ечармвЛ  -~  и-—-« »«» еааа- сэ гору мага деЗмэз. пагы торпагларымыз ки,    мшчштшм»    риндэн    хеЗли    узагдыр. B« сачан эждаЬаларын    4epajH    мэЬз бурадан rv алтын па хаоигэ- Ke3JiajHp. БАКЫ. Хезер иефт до-нанмасынын «эли Эмиров», «Сабит Оручов», «Нефт-газ-64», «УИЛККИ-нин 40 иллиЗи», «Jljyw» кэмилэ-ри коллективлэринин сеч-кигабагы Зыгынчагларынын иштиракчылары АзэрбаЗчан Милли Истиглал ПартиЗа-сынын сэдри Е'тибар Мэм-мэдовун республика президентлиЗинэ намизэд костерил мэсинн мудафиэ етмиш-лэр. дир О, «20 JtHBtp* 49MHj-Зети тэрэфиндэн намивэд ирэли сурулмушдур. горумаЗачагсанса экий — т------г—~—    ^ жиЗЖГе1"8в1в »лгГд.? ж-KFviSr Вали 6v KYH биз муЬа- Агдамын    Шотланлы,    фэрэЬлэндирди.    Чэми    бир-    gY^yp. ^®РДЭДЭ’    гадын    кердук.    Евин    киши- чэтинликлэри олачаг.    атэшинйн    зэиф    вэ Тэртэр вэ Агдам тэрэф- еши^диЗи аран торпагла* ...Паправэнд кэндиндэ куллэ Загышы алтында еви-гаршысындакы кичик * # • ЭЛИ БА1РАМЛЫ. 5 нэм-рэли Эли ВаЗрамлы сэнаЗе комбинатынын коллектив* республика Али Советинин сэдри ¿агуб Мэммэдову АзэрбаЗчан президента вэ-зяфесинэ намизэд кестэрмэк Ьаггында Эли Ба|рамлы ДРЕС-и коллективинин гэ- дуЗумуз шэраитин тэлэб лаЗчылар; *Хачындэрбэнд, етдиЗн ганунлара эмэл ет- Чин ли кэндлэринин тахыл, мэлиЗик. Кунун тэлэби исэ узум, ЬеЗвандарлыг тэсэрру-будур: Ьэр шеЗ он чэбЬэ учун, фатларыны кэзирик. Ко-Ьамы гэлэбэ учуй!    ланы кэндлэрн кими таны- Ву кун Гарабагда муба- нан бу Зерлэрин адлары рязэ Залныз чэбЬэ хэттнн- даЬа чох чэбЬэ хэттиндэн баш чэкдик, ЬеЗЬат! Инди >1ухтэлиф адлар вердиЗи- р.    М*    li------------ -- АзэрбаЗчан Милли Истиг- рарыяы мудафиэ етмишдир. лал ПартиЗасынын респуб- ДАРДЫМЛЫ. РаЗонуи Низами адьяа вэ Енкелс адына совхозларыиыи эмэк коллективлерн республика Аля Советинин сэдри Je- М. Ф. Ахундов адына совхозун дирек- лнка президента сечкялэ-рн узрэ мэтбуат хядмэтан-дэ билдирмишлэр ки, апрелин 28-дэ саат 17-дэ Азад-лыг меЗданыяда митинг ке- ЕГ «лал AMÄ“    I    рудан «"^Тад^ сын ын тэшкил етднЗи бу ми-    президентлиЗинэ    намизэд    1    Ьэр кун топ    вэ    раке тингдэ партяЗанын сэдри    кестарилмэсияи мудафиэ ет-    ■    тталм’яа °*яиян Е. Мэммэдов чыхыш еде-    мишлэр. чэкдяр. да. ээмилэрдэ кедир. Олдугу муз Зерлэрдэ эсл деЗуш    -    -ж-—. ---    --- - чулэоин нэзерлэринин душ- ки, Ьэр ан тэЬлукэ кезлэнил-мэняя атеш негтэлэриндэн диЗянэ бахмаЗараг бурада даЬа чох ЗамЗашыл зэми- тэсэрруфат яшлэри Залныз «„a    «-г-.,    ла    да данышдыг. Чохундан тору Тофиг НуриЗев деЗир бу сезлври ешитдик: «JaawH дабан' фачиэлориндэн. Аг дамын ракет атэшинэ тутул ------  ^    • масындан дэЬшетэ кэлиб    миз демократиЗадан    эввэл догма очагларыны терк едэн    ки деврдэ    кердуЗумуз    чан- кеч карваны санки ез Ьэрэ-    ланмадан    ^ап-апама' кэтиндэн хэчалэт чэкэрэк    Зох керн денурду. Ьэм дэ кез-аЬнмэдс эламэт керунмурду. Онлар- эсэр-эламэт белэ jox иди. Кучэлэр. бэ’зи евлэрин астанасы бизэ тор- чэбЬэ хэттиндэн керн денурду. Ьэм дэ кез- евлэрин ас™.«.ы    ^    ]ахынлыгында да. постлаода. «нтагалар- верилан яиформаси1аларда    Т^ии    ис-    фаиили    иазир де де]ил, пэм дэ тарлалар- хатырланыр. лэрэ дикнлднЗяни кердук:    бялавесятэ    гулдур г ж «    *_____*__.....    •    «avimi    no    iou    IV«. ♦ Ф * * * *•    Бу    куялэр    республика- «КунаЗдьш» хеЗриЗЗэ чэ- нын муэссясэлэрн. тэсэрру-миЗЗэтинин коллективн Азэр- фатлары, тэдрис очаглары баЗчан Алн Совета сэдри- ве ндарэлэрииян коллек-нии муавини Тамерлан Га- тавлэряндэ АзэрбаЗчан пре-раЗевин республика прези- зидентлиЗинэ иамнрэдлэрнн дентлиЗинэ иамизэд кестэ- сечнчнлерле керущлэри дэ рил мэсинн мудафиэ етмиш- кечирилир. (Азэринформ). — АллаЬ берэкэт версии, лары вахты даЗандырылыр. тахылымыз Захшы кэлир. Мудафиэдэ эсасэн кэндин — ДеЗэсэн, ахы harr дог- сакинлэридир. 66 Зашлы ' »дир!    Фэрмаи bycejHOB Ьэм де- ракет сэс- Зушдэ, Ьэм дэ зэЬмэтдэ Ьа-лэринэ оЗанан (экер кезлэ- мымыза нумунэдир. рииэ Зуку кедэреэ) Тэртэр Бу ЗаЗ ЬеЗвандарларымызы вэ Агдам раЗонларынык да чох чэтан сынаглар. чамааты даЬа чох тэсэрру- пробле1 фатдан данышыр. Ьэтта rapa, гоЗуи сурулэримиз ермэни гу.тдурлаоын азгын дага-ЗаЗлагларымыза галды-емэллэряяэ дэ елэ бир эЬэ- рыл малы дыр. Тэкчэ аг- ----------- «айне    1 70 этри Ьеч Зврдэ бизим тор-паглардакына бэнзэмир. _____ Белэ    бэрэкэтли    торпагь?. |учум- тэрк етмэкми олар?!». Ьэмншэ ев-ешиЗиниз-дэ, Ьэмишэ ишдэ-кучдэ ола-сыныз! Агдамда тахылчыларын дилиндэн ешитдиЗимиз ceh-бэтлэрдэн: - Дуиан Элимэдэдлидэ «э    JZZ'.'Z    йу^п ки. вахтын ____.    да    сэпини    гуртардыг.    Галды    да    (конкрет    олараг    «эсалэн.    дарммда    jwp^ ДаИа'ч’ох таг;эрру проблемлэр кезлэ)яр. Шя^ такие ^Элагалылар!^ hgp    Ke4MeJ«6^B^    By    Jas    чох inej ва'дедир. кун топ атылыр. иеча сапа- зя унутдурурду... YpejHH истэЗэн сигарет, бир вахтлар гэпик-гуруша алдыгымыз кара мел. компот. чэкич... Тэсэрруфат Зерлэриндэ — Зол 6ojy Тэртэрдэн . БеЗлэ-ганэдэк (деЗилэнэ керэ елэ Ьэр Зердэ белэдир) Ьэлэ этэн илдэн ко^ларда вэ Joa-ларда галмыш памбыг го зала ры бизэ кез агардырды. Буилки сэпин ишлэринин кеднши илэ марагландыг. Мэ’лум олду ки, бу Jepaap- сини сорушанда Захынлыг-дакы посту кестэрди: — «Идрнсн сорушун. деЗэр-лэр* — чавабыны вердн. Керушдук Идрис киши илэ. Сен демэ JeTMHiiie Захын вар. Уч ил дир евинин 4hJhh ту-фэнклн кэзнр. «Ьэлэ нэ элим эенр, нэ дэ кезлэрим зэнфлэЗиб. Демэли торпагы-мызы горумалыЗам. Вахт тапыб экирэм дэ. бечэри-рэм дэ* — деди. Сонра эла-вэ етди: — AJ бала, бунлар Ьамы-сы бэЬанэдкр. Ермэнинин нэ топундан гоохан вар. нэ дэ ракетнндэн, бутун давала р бах бу торпаглара керэ дир. Экэр ЗиЗэ дурсаг, багры чатлаЗар душмэнин. JHja MHjJeT вермнрлэр.    дамда 170 мин башдан ар- Ш'ЛЯШ (Y4YH: Тер* тыг гоЗун беслэнилир. Кэл-тер peJwyHjn ,8.600 Ьею- бэчер — Лачын ЗаЗлагла-прдыг тахыл ве 8.500 Ьеж- рыиа а па ран Золлар исэ тарлыг памбыг саЬэлэрм- душмэн* атэши алтындадыр. чэксэн? — Елэ орда сэпмэлиЗнк ки. бнгеЗрэтлэрин урэЗи дат лансын ! Белэ сеЬбэтлэр бизэ нагыл ними керунурду. Амма бир кэндлэрдэ нэ сэбэбдэн-сэ саЬибинн тапмаЗан ком баЗнлар. ' тракторлар. Зук машынлары да кердук. Сэ-бебяци сорушанда дедилэр: — EhTHjaV Ьиссэлэри Jox- ЛУР Бэрэкэт Зур... езу гапымызы де- Яи|пдд— СУЛТАНОВ, Салар АСЛАНОВ, «Халг геаета»ши мух- бжрлэра. © ФУЗУЛИ Апрелин 20-дэ тэхмннэн саат 18-дэ кечмиш Ьадрут В Зону    истигамэтиндэн ра- л мэркэзи мэрми вэ ракет атэшинэ тутулмушдур. Шэ-Ьэрэ 12 ракет душмуш, 2 ев дагыдылмышдыр. Ьэмин кун Гачар, Кев-шадлы. Гарадаглы.    Чувар- лы, Коразыллы вэ    Чнмэн кэндлэринэ ЗТР-лэрдэн вэ ПДМ-лэрдэн атеш    ачыл- мышдыр. 0 ГУБАДЛЫ Апрелин 21-дэ кечэ саат 3-дэ Ермэнистанын    Корус раЗону тэрэфиндэн    Элигу- луушагы вэ Те]мур Мус-кэнлн кэндлэрн атэшэ тутулуб. Бир нэфэр Зараланыб, 4 ев дагыдылыб. Атышма 5 саат давам едиб. Милли Ордунун вэ ¿ерли милис дэстэлэринин чаваб атэши илэ душмэн сусдурулуб. Дунэн кунортазадэк бел-кэдэ сакитлик иди. 0 ЗЭНКИЛАН РаЗонун Коллу кэнди кечэ саат 1.30-дан пулемЗот-лардан атэшэ тутулуб. Да-гынты вэ тэлэфат Зохдур. Ф. РЭСУЛОб. СИЛАМ! А ГАЧМЫШЛАР Гарабагын даглыг Ьиссэ-енндэ Зерлэшэн 42-чи Ьадрут сэрЬэд дэстэсиннн 9 Ьэрби гуллугчусу эскэри анда хэЗанэт едэрэк силапла ермэ-нн бирлэшмэлэринин олдугу эрази]э гачмышлар. Республика Милли ТэЬду-кэсизлнк НазнрлиЗнндэ бу информаснЗаны тэсдиг едэ-ж Азэринфор! »ринформун мухбири дирмншлэр ки.-- Ьалында гачышын тэш чулэрн уч ермэни прапорщики дир. Чох еЬтимал ки. онлар хндмэт Золдашларына АзэрбаЗчаныи динч эЬалисн-нэ гаршы деЗуш эмэлиЗЗатла-рында иштирак етмэк муга-бклнндэ Зуксэк гонорар вэ д етмишлэр. ;