Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТН АПРЕЛ J&HH рарнларымыз Mt 7« ХЫЗЫ „83YH8 К8ЛИР“ Хызы paJoHy ид JtpnMAbip барда олунуб. Инди бу-рада иДирми колхоз, еллидэн чох кооператив, киник му* 9ССИС8 »9 кэндлн тэсарруфаты яардыр. Ра]оя или та-сарруфат ядим »eia баша иуруб, ягтасвди беЬрандав чыхмаг учун на иш керулур, еЬали Ьаисы гаДгыларла JaniaJup? Мухбнрнмиз Варна ЭСЭДОВ бу суаддара на-ваб талмага чалышыр.    __ САФВУЛАГ АДЫНЫ ГАЛАРДЫ — Чисты KлJyчдa олмусу-нуз? Олмамысынызса, чох таэссуф, кезал }ердир,    кэ-рак кедиб незунузлэ караси* низ. Бир ил эввэл Хызьвда ет-мишдилэр бу тэклифи. О }ерин тОэ бела адландырыл-дыгыны сорушанда е’тираф еламишдилар: — Виз да баша душмурук бу на аддыр вериблэр кэн-да. Дузу, Ьеч марагланмамы-шыг да. Инди, будур, Ьамин канд-дэ}эм. Дурна кезлу булагла-ры вар, архасы даглара с^-кэниб, этрафы зумруд мешэ* лэрдир. Чичэкли 1астандан кечиб Кулду дэрэ]э енир, Лемшэнли дэрэдвн чыхыб Сары куне]э галхыр, Булат* лы куне^дэн Гурудата адла-Jыpыг. Колхозун сэдри Узе* ]ир Ба]рамов фэхрлэ диллэ* нир: — Бах, бела фусункардыр бизим Сафбулаг. Лашы эср-ларлэ влчудур, бунвврэсинин не вахт улдутуну дагиг билан Joxдyp. Лакин XVIII эсрин ахырларында бура1а чохлу рус качурулуб вэ о Чисты ВДуч адч илэ хэрига-лэрэ душуб. Бу }ахынларда езунэ ^тармышыг эсл ады-ны. Отуз илдэн бэри саЬибсиз галан кэнд да езунэ тандыр. сенмуш очаглар }анды-рылыр, таза hэjэтлэp салы-ныр, ^ни евлэр учалдылыр. Ермэнистандан говулмуш и,]ирми аила бурада мэскун-лашмышдыр. Ата 1урдуна денэнлэр да аз де!ил. Кэн-да таз кэмэри, електрик хат* ти чэкилиб, Алтыатачдан ^л салыныр. Иншаатчылар сак* киэиллик мэктэб бинасыны истифадэ^ вериблэр, мэишат хидм8ти евинин, рабитэ ше’-бэсинин тикинтисини давам етдирирлэр. Сафбулагда колхоз тэшкил олунуб. Онун дерд мин баш-дан артыг ^ун-гузусу. ики }уз ары аилэси вар. Илк тэ-сэрруфат илиндэпэр го}ун* дан 2,7 килограм /ун гыр-хылмыш, этл^э верилэн го-^ларын дири чэкиси 36 ки-лограма чатдырылмыш, эт вэ суд сатышы узрэ дев-лэт сифариши артыгламасы ила ^ринэ Jeтиpилмиш, 85 тон тахыл истеЬсал олун-мущдур. Ьазырда 250 Нектар саЬэдэ Ьаяып 1етишдири-лир, экинчилэр замилэрдэн >уксэк мэЬсул кетурмак учун индидэн эллэриндан кэлэни едирлэр. гэдим кэндин тэзэ Н0ВРАРЫ I AзэpбaJчaн Республикасы Елмлэр АНадеми]асынын Эн-килан аграр-сэна]е комплек- си бир илдир ]арадылыб. Комплекса канч алим Фузу* ли Аббасов башчылыг едир. — Энкилая гэдим кэнд* дир, — баш директор бил-дирир. — Буну кеЬнэ тикин-тилэрин галыглары да субут елэ]ир. Эллинчи илларэ га* дар Jaxшы инкишаф едиб. Ра1он лагв олунандан сонра бошалыб, аЬалиси Бакы]а, CyмгaJытa нечуб. Инди вау* нун икиичи Иветина баш-ла]ыб. Кеденлар га1ыдыр, догма кэндлэрини абад едирлэр. Он аила ^ни ев-ешик дузэлдиб, даЬа 17 евин бу-неврэси го1улуб. Jeтмиш муасир ^ша|ыш бинцсынын лaJиhв смета сэнэдлари Ьа-зырдыр, онлар академичный васаити Ьесабына инша еди-лачэк. Кандда мэишат хидма-ти еви истифадэЧ зерилиб, мактаб бинасы тикнлир. Ла-рымча булагларынын су]уну кандэ катирмэ]э Ьазырлыг керулур. Бураны ири туризм мэркэзина чевирмэк олар. Илк эчнэби гонагларымыз— Туркмении вэ Иранын ишку* з$р адамлары да бу фикир-дадирлэр. Онларла бирка турист базасы Чратмаг Ьапгын* да тэрара калмишик. ГУШЧУЛУГА ГАЛГЫ АРТЫР Ву ил Нилэзи гушчулуг фабрикинин отуз 1ашы тамам олур. Сон иллар онун инки шафына хусуси диггэт Jeти рилир. КеЬнэ аваданлыг je нилэри ила аваз едилмиш тэзэ сех вэ саЬэлэр тикил мишдир. Алты милJoн мана та баша кэлмиш анач то^ лар сехинда илдэ ики мил Чн )едди JYЗ дамазлыг чу чэ Чтишдирмак мумкун ола чаг, индиЧдэк исэ онлар ди кар рекионлардан кэтирилир ди. — Бизим муэссисэ 1умур-та истеЬсалы узрэ ихтисас-лашыб, — фабрикин директору Ьикмэт Агаларов де* )Ир. * ИЛЙ^ ТНГрибан 58 милJoн адэд }умурта истеЬ-сал етмэлиЧк. . Анчаг сон ики илдэ бу Нэдди кечмиш, билдир давлатэ 63 милJoн адэдэ гадэр 1умурта саТмы-шыг. Эт тадаруку сифариши-нэ да артыгламасилэ эмэл етмишнк. Инди ра]онда даИа бир гушчулуг муассисэси Шу-рабад брокер фабрики фэ-aлиJJэт квстэрир. Онун Ьэлэ бир ]ашы joxдyp. Бурада ики милЧи уч >уз мин гуш сах-ламаг нэзэрдэ тутулур. Фабрика Гиатигорскдан эн муасир аваданлыг кэтирилиб. Уч сехдэ гурашдырма ишлэ-ри апарылмалы, инкубатор сехи гaJдaJa салынмалыдыр. Лакин иншаатчылар ¿убаныр-лар. республика гушчулуг бирл^инин тикинти-гураш-дырма идараси ва тикилмак-да олан муассисалар муднри]-jaTH онларын аНэнкдар ишла* мэсини те’мин еда бил мир. — Ьазырда алты мина Ja-хын гуш басла^рик, — фабрик директорунун муавияи Эсэд Мэммадов изаН едир: — Илк беш а]да гырх тона гадар эт истеЬсал етмн-шик. Фабрик там кучу яла ишладикда истеЬлакчылара бундан гатчгат чох маЬсул кендэрэч9]ик. К6РУЛ9СИ ИШ ЬЭЛЭ ЧОХДУР PaJonyH HTTHcaAHjJaTHHHH эсасыны канд тасарруфаты ташкил едир. Бурада экин-чил^и ва hejвa«дapлыгы инкишаф етдирмак учун hap чур шараит вардыр. PaJOH бэрпа олуидугдан сонра Лени Лашма гасэбэси са* лыныб. Рэнчбар гасаба-синин тикинтисинэ баш-ланылыб. Халэнч, Фын-дыган, Тыхлы кандлэринин симасы Aaj№iuuiH6. КеЬна Хызы канди муасир гасаба* Ja чеврилир. Бутун бунлар канди атыб кеданлари кери rajrapnp, адамлары ^нидэн торпага 6araajHp. Ерманис-тандан вэ бэбакистандан ди-даркин душмуш coJдaшлapы-мыз да лызыда меЬкэм гэ-рар тутублар. — Биздэ дагылмыш, иг-THcaAHjJaTu зэифламиш. за-рэрлэ HumajaH, ашагы рента-белли тэсэрруфатлар чох-дур. — pajQH ичра haKHMHj- Йтинин башчысы Максим ycajee. шэрЬ едир. — Он-лары индики шараитда истэ-нилэн caBHjjaja )уксалтмэк мумкун AejHA. Торпаг кэнд* ли)э верилмэлидир, калачэк фермер тэсэрруфатларынын-дыр. Буна керэ да Ьамин колхозларын базасында, Ьэт-та кэлирлэ ишлэ]ан колхозларын истифадэсиз торпаг-ларында кэндли тэсэрруфат-лары ]арадырыг. Инди Ранч-бэрдэ. Лени Лашмада, Шура-бадда, Тур1<обада Ьэрасинин 20—30, Ьатта 100—150 Ьек-тар экин саЬэси олан фер* мерлэр вар. Гытлыгын вэ баЬалыгын баш алыб кетди-Jh бир вахтда меЬрини торпага салан бу адамлара Ьа-мы кемэк кестэрмэлидир. PaJoHAa Ьэллини xe3najaH мэсэлэлэр да чохдур. 10.688 Ьектар акина ]арарлы торпа-гын чэми 2.027 Ьектары су-варылыр. Тез бир заманда галан саЬэлэрэ су чыхармаг, вэ Ьамысындан сэмэрэли ис-тифадэ етмэк мэгсэдила Эн-килaнчaJ вэ Xэлднччaj су анбарларынын иншасында ти-кинти-гуращдырма ишлари чанландырылмалы, торпаг-ларьш кениш мелиораси]асы апарылмалы, Mejea вэ кила-Mejea е’малы заводунун тикинтисинэ башланмалы, республика Гачгынлар Комитэ-синин сифариши ила тики-лэн кэрпич заводунун jaxbm вахтларда истифадэ]э верил-маси та*мин едилмэли, учун-чу асфалт заводу ишэ салынмалыдыр. Не]к9лг9рашын    е’ында хош кет тофиг bajpami Ву е'малатхана]а hap кэланде бир аф-сана ила гаршылащмышам. Короглу, Гая* ди, Ни]ази, Саттар Ваплулзадэ... Инсанда ефсане]а чеврилма1инэ на вар ки... Эф-сана козла гаш арасындадыр. Таяынмыш тише устасы Чумшуд Иб-раЬимовун е'малатхаяасына бу келишим-да севимли шаяримиз Тофиг Ба^мла кврушдум. — Тофигла лап чохдан таныш идик, — Aeja Ч. ИбраЬимов cehöaTa башлады, — тез-тез е’малатханама кэларди. XeJnH сеЬбатлашар. дардлэшэрдик. «Бура ка-ланда HCTaflHjHM дун1алара душурам» де-japflH. Чумшуд pyhaH вэ галбан езунэ JaxbiH олан л ары. сенат адамларыны дэрЬал_ ду Jyp. Еле о керушлердэн бириндэ Тофиг Ба!рамын портретини ишла1иб. Бу эсэр серкнларда нума]иш етдирилмиш, pacioi каталоглара душмушдур. Тофиг BaJpaM еэунун Ье1калтарашлыг образыны кермуш чох надир сенаткарла-рымыздандыр. Сон ше'рлариндан биринда «Мани... ах тарачагсан» демишди. Чунки ахтары-лачагына, хатырланачагына галбан ина-нырды. hep hanfla hejKaaTapam досту Чумшуд ИбраЬимов баредэ JaHbWMaJu6. Исте’дадлы тишэ устасы сон ишлариндан бирини марЬум шаирин илденумуна hacp еДИБу сэнат асари Ьарда гэрар тутачаг? Бакыда. Эмирчандамы? Башлычасы бу аеШ. Бир шайр афсаналардан га]ыдыб. Даш бахышлары ила бизэ, калэчэ]э оа- хыр-    з.    РУФ'ЭТОГЛУ. Унутсаг унудуларыг БИР ИЛ AJДЫНСЫ3 Дуэ бир илдир АЗдынсыз JaшaJыpыг, онун мэ'налы свЬбатларине. 3HjaflH свзу-на тамарзы галмышыг. Пар-ламентимизда, ефирда, мэт-буат алеминда JepH квру-нур. Мудрикл^ин гвлабэси ]ашындан габаг верилмиш-ди AJflbiHa. Ким билир, экэр о гал-caJflH, белка да rapa кунлэ-римизин caju бир гадар аза-ларды. Парламент ичлас-ларында гаршыдуранлары, инчи]енлэри, кусенлари барышдырмагда. фикяр aj-рылыглары заманы орта мэхрэч тапмагда МаЬир иди. 0з ментигли ннтги ила ha-мыны инандырарды. Гувве-лэрия парчаланмасына им-кан BepMaMaJa чалышарды. Парламентда сулЬ чырагы иди. О ез дун1&сыны бизсиз, биздан хабэрсиз flajHmca да. биз езум^зу онсуз Ьисс ет-мирик. бу дун]ада. ез ара- мызда ахтарырыг AjAbnui. Галбимизда /ашадырыг ону, даим да аначагыг. Будур. ону душуне-ду-шунэ догу луб бо ja-баша чат-дыгы Киш кандина кэлиб чыхырыг. О бурада торпага тапшырылыб. * О вахт мар-Ьумун атасына дедилэр ки, изн вер оглуну Бакыдакы Фэхри xHja6aHfla басдыраг. Разы олмады. Деди маним оглум кезумун ганшариида карак. Инсаныи Óejymiyjy фэхри JepAa басдырылмасы ила елчулмур, халгью ис-tbähJh, фэхр етди]и оглу ha-рада басдырылыр басды-рылсын. ела бе]ук олараг га-лыр.    ф Онун мазарыиын устуядэ öeJyKHyJyHe aajHT буст го-Jyay6. AejHpaap haMjepflM-си, hejKaATapam Эскэр Каримов ону araaja-arxaja Jo-нуб дузэлдиб. Вур-тут 47 ила JaxbiH бир емур Jama-ды А]дын. Анчаг чохлары- нын керэ билмади1и. бачар-мадыгы ишлари керду. Апреляи 20-си А)дынын вафатынын клденуму . иди. Гэбри енунда митинг ташкил едялмяшди. Онун илияа республикамызын hap Je- Вдаи адамлар калмишди. тлары, талебалери AJ-дын Маммадовун мубариза долу haJiT ¿олуидан сез ачдылар, хатирелар даныш-дылар. Сонра марЬумун Ье]кали енуна тер чичак-лар дузулду. Эт комбинатынын коллектив« исэ муассисанин кире-чэ1индэ онун хатярасина булаг чэкдириб. Адыны да А]дыябулаг roJy6. Су haJaT-дыр. днриликдир, ая непа-J8T. а1дынлыгдыр. AJwohuh езу ними о да бнэн ajAbra-лыга, дурулмага. сафлыга С ЭСЛ в j Ир. т .Сче ¿СОА* г^|. ПмриМЭММЭДОВ, «Хадг rasen* во мухбяря. ТЭБИБЛЭР НЭМВЭТЭНЛЭРИ ЧАРЫРЫР ©тая чума ахшамы Азэр-6aj4aH Республикасы Са-hajje Назирли]инда Алма-ни]ада JamaJaH Ьэким Ьам-]ерлиларимизла керуш ке-чирилмншдир. Керушдэ Азэрба)чаи ha-кимларииин бутун харичи Ьамватэнлэрэ мурачиети габул едилмяшдир. Мура-чиэтдэ де)влв|г ки, «Hjnp-минчи эерки сов ояилли]ин-дэ, башаря)]атяи бе)ук каи- лиИэтлар газандыгы бир вахтда, инсанлар такча хас-тэликлерден, тебин фала-кэтлэрдан де]ил, Ьэм да Ьад-сиз зоракылыгдан Ьэлак олурлар. Буна бир кечаде 1200 адамын гатла ]етирил-AhJh Хочалы шэЬари бариз нумунэдир... ...Дун]ада эн Ьуманист пешэнин саЬиблэринэ— биз Ьэкимлэрэ. hap саат. hap кун халгымызын агры ве ачыларыяы хермак чох четиндир...*. Мурачиэт харичдеки coj-дашларымызы миллатин ва мамлакатин бу агыр кунле-рянда KOMaJa чагырыр. Мурачнэти A3ap6aj4aH Республикасы cahMjJa нази-ри P. hycejHOB ва Алмани-Ja — Азэрба)чан 4eMHjJa-тинин президента, профессор Ван Лессен имзаламыш-лар. Мустэгиллик:    проблемлатэклифлар Чэтини кедиб, чэтини галыр Hapahar маазу Балыг эвэзинэ дидишмэ • •• Охучуларымыз, едэтан, бир да бундан киле]ланир-лар ки, гэзетяишдэ дэрч олуиаи елми-нэзари мэгалэ-лэрдэ республикамызын хусусиЦвтлери нэзэрэ алый-мыр, эмали, тезлнклэ самэрэ верэчэк конкрет тэклиф-лэр Joxflyp, мулаЬизэлэр реал вэзиНатэ, меИчуд ша-раитэ эсасланмыр. Онларын кнле]няи назара алыб бу дафэ нгтасаднНатын Ьэм HaaapHjJacH, Ьэм да тачруба-си ила мэшгул олан муэллнфэ мурачиэт етмишнк. Мустэгиллик Ьэр бир халг учун езунутэсдиг амилидир. Лакин" бу арзу елэ-бела, Jэ,-ни тэкчэ шуарлар, гэрарлар ва ганунларла реаллашмыр. О, езу ила чох чэтин, му-рэккэо проблемлар, элавэ гaJгылap да кэтирир. Девлэт мулкиНэтинин, торпагьш коллектив вэ шэхси ичарэ]э ве-рилмэси, девлэтсизлэшдирмэ вэ езлэшдирмэ, база тэшки-латларынын республика та-бел^ина кечирилмаси. кон-сернлэрин, муштэрэк муэс-сисэлэрин, ассосиас^ала-рын ]арадылмасы. демократии идарэетмэ системинин баргэрар едилмаси бу оросе-син ajpы•ajpы Ьэлгэлэридир. Базар игтисадиДатына ке-чиддэ халг тасэрруфатынын чевик идарэсинэ, истеЬсалат-да. тэдавулдэ вэ хидмет са-Ьэлэриндэ бир чох мэсалэ-лэрин дузкуя, Ьэм да сэмэрэли шэкнлдэ Ьэллинэ кемэк едэн милли банкларын фэалн^эти да бела марЬэла-лэрдэн биридир. Тоталитар режимдэ банкларын мэрказлэшдирилмэси чэтинликлэр терэдирди. Пул дeвpиJJacиflИн, кредит еЬти-Jaтлapынын кечмиш ССРИ Девлэт Баикында чамлэшмэ-си, емэлиЛатларын онун саранчами ила апарылмасы, маната н аза ратин нэЬэнк бир елкада eJни шэкилдэ Ьэ]ата кечирилмаси муттэфиг рес-публикаларыи бу саЬэдэ да Ьугугуну мэЬдудлашдырыр-ды. Лерли банклар ^лныз ич-раедичи орган вазифэсини ¿е-ринэ Jeтиpиpди, игтисад^-¡ата ]арадычы шэкилдэ jaнa-ша билмирди. Республнка-ларын будчэлэрини мэркэз тэнзим eтдиJи кими кредит лимитини да ¿алныз Иттифаг банкы верирди. Ресцублика-лардан биринэ кузашт еди-либ кредит учун даЬа чох лимит а]рылырды, биринэ аз. Устунлук верилэн рес-публикаларда кредит едэн-мадикдэ борч Иттифаг буд-чэси Ьесабына силинирди вэ белэликла кредит ез ма!иО-Jэтини, мэгсадини итирирди. Кечмиш ССРИ Девлэт Бан-кынын кредитлэшма га]да-сында олан чидди негсанлар истеЬсалын артымына вэ хид-матин cэвиjjэcии8 манечилик терэдирди. Лахшы ишлэjэн муассисалар вэ хидмэт таш-кялатлары ез мэЬсулунун вэ ]а хидмэтин лулуну алычы-дан, сифарншчидан ала билмирди. устэлик кредит верил-мэси да дaJaндЫpылыpды. Белэликла, Jaxшы ишлэ]эн муэссисэ Ьеч бир кунаЬы ол-мадая кредитлэшма механнэ-миндэки у]гунсузлуга кера мал алая тэшкилатын тэг-сири учбатынд^н беЬрана ду-шурду. Ьатта Jaxшы ишлэJэн тэсэрруфатларда эмэк Ьаггы-ныв верилмаси бела кечик-днрилирди. Банк ше'баларинэ нее эмэк Ьаггына кредит aJ- рылмасына Hxrajap верил-мирди. Эввэлки кредитлэшма rajAa-ларына керэ кредитдэн му-aJJaH мэгсэд учун истифадэ едилмэдикда о. тэ’чили сурэт-да га]тарылыр ва Jchhchhhh верилмаси да]андырылырды. Бела Ьалда керулмуш ишин вэ сатылан малый пулу вах-тында rajTapbMMbip, hap ики тэраф удузурду. JarHH ки, jeHH ]арадылмыш A3ap6ajxaH Милли Банкы бела негсанла-ра ]ол' ,BepMaJa48K, республика игтисади]]атыньш ин-кишафы, истеЬсалын мадди-техники базасынын меЬкэм-лэндирилмэси учуй байк кре-дитиндэн даЬа сэмэрэли истифадэ едилмэсинэ имкан ]арадачаг. Мэнчэ, бундан ет-ру hap meJflaH эввэл, республикамызын ез шэраитинэ у]гун JeHH кредитлэшма raj-дасы roJyaMaaHAHp. Ьамин га4дада JepaH банк ше’бэла-ринэ вэтэндашлардан аманата габул етди]и пулу кредит мэгсэди учуй истифаде ет-Maja Hxrajap верилмэлидир. Бунунла haM да вэтандаш-лардан аманата даЬа чох пул чэлб олунмасына банк ше’-бэлэринин марагы артар. Эя башлычасы иса, истеЬсалын вэ хидмэтин мухталиф фор-маларында истифадэ едилэи кредита кера алынан фанз артыб-азала билэр. Мэсэлэн, фактлар квстэрир ки, кечнд деврунда кэнд тэсэрруфатын-да рентабеллик caBHjJecH ашагы олур. Кредитдаи истифадэ фаизи да буна yJryH низамлаималыдыр. Кэнд тэ-сарруфатынын мэЬсуллары-ны е’мал едэн муассясалар-дэ иса, эксииэ. а мак мэЪсул-дарлыгьшын вэ рентабеллик caBHjJacHHHH Jyiccax олмасы- ны назара алыб кредитдаи истифадэ учун алынан фаиз артырылм&лыдыр. Милли банкын гаршысын-да дуран муЬум вазифалэр* дан бири да ]еничэ ajar ачан фермер тасерруфатларыныя инкишафына кемэк местарэн му тарахти кредитлэшма ‘raj-дасыны тэтоиг етмэк, башга сезлэ, фермер тэсарруфаты-ныи мадди-техники базасынын меЬкамландирилмэсииэ. онларын техники тэчЬизаты-яа, Ьабелэ торпагын муибит-anjHHHH артырылмасына та-лаб олуиаи месарифларин едэнилмэсинэ кузэштли кредит вермакдир. Кечид деврунун rycycHj-JaTa эрина yJryH олараг истеЬсал, .та дав у л ва хидмет cahaaapH ила JaHauibi, ассо-cHacHjanapbra, фирма ларьш, кичик муассисаларин, коопе-ратИвлэрин да инкишафы банк кредита ила баглыдыр. Онлара верилэн кредитдаи дузкун истифаде едилмаси, вахтьида адаяидмаси уму ми ишин xeJpiraaAHp. Кечэн ил ра]оиумуздакы памш муэс-сисэл&рдэ 8,6 mhaJoh манат-лыг мэЬсул истеЬсал едилиб. МэЬсулларын сатышындан банкын кассасыиа 6,8 мил-Joh манат, банкдан иса эмэк паггы учун 1,6 mhaJoh манат пул верялнб. JeHH JapanaH муассисаларин HrracajpiJJa-тыньга pymejM Ьалыяда ол-масы, гытлыг, тэчЬизатдакы фасилэлэрла элагэдар пул калиря азалса да floepHjJa вэсаитинэ тэлэбат тагрибан дерд дэфе, fleepajja весаити-нин тэркябинда кредитив ху-суси чэкиси ики-уч дафэ, кредите телабат иса 6—7 дафэ артмышдыр. Кредитдаи сэ-мэрали истифадэ нэтичэсин- дэ тэсарпуфатларын вахты кечмиш борчу галмамышдыр. Демэли, милли банкын кредит ehTHjaiaapbiHa мутана-сиб олараг онун тедабаты да а^тыр. Эввэллар кредитдаи HCTH*aflaJa кера ССРИ Дев-лат Банкы 12 фаиз алырды. Такча етан бир илде Шам-кир ва Товуз ше’баларн мар-казэ 43,9 mhaJoh манат «harr* вермишлэр. Инди Ьар рубда Jy3 MRaJoH манатлар-ла вэсаит республикамызда галачаг ва гыса вахт арзин-да республика Милли Банкы-нын фондларьшда васаит ар-тачагдыр. Кредит ehraJaTJU-рынын топланмасыида Japa-нан 48ThhahJ3 калинча онун MyaJJaH Ьиссэсини JepAH банк шв’бэлэри ев еЬдасииа ке-турмалидяр. Твчруба квстэрир ки. дав-лат муэссисаларина aJ рыдая кредитин сэмараси ашагы душмуш. еданилмаси чатни-лашмишдир. Чунки муасси-са рэЬбарлэри езлэрини за-зифэ башында муваггати Ьесаб едлр, кредитдаи семе-ради истифаде олунмасына ва онун вахтьяда rajTtpaw-масыяа мараг иестармирлар. Ьалбуки, кредит Ьесабына JeHH истеЬсал саЬалари Ja-ратмаг, мэЬсул боллугуяа наил олмаг мумкун дур. Бир мисал. PaJoüAi байк кредита Ьесабына ялдо 145 мил-Joh маиатлыг мэЬсул истеЬсал еден сэккнз шэраб заводу, Говлар ичии сузма комбинаты, илде 27 muJoh маиатлыг меЬсул вереи Бакы ве Кэнча трикотаж фаб-риклэркнкн филяаллары, Ьа-бела консерв заводу, kohJbk спирте чэкэя беш сех таии-либ исгнфадэ1а верил мишдир Бу об1ектлэрде истеЬсал олу- нан маЬсулларын сатышын-даи ва манфеатяндаи такча етаи ил республика будчэси-на 36,5 MHflJoH манат пул кечирил мишдир. JepH калмишкая яареЬат-лыг догу ран башга бир маса-ла баредэ. Е'мал еднлмак учун пар ял Азарбб|чандаи башга республякалара кредитин KeMajH ила истеЬсал олуиаи хаммал кеидарнлнр. Биз, аслиядэ ез-езумузу заре рэ салырыг. Днггэт един: такча 1990-чы илде AaapöaJ-чаядаи Pyenjaja 8.768 мил-JOH маиатлыг мэЬсул кеида-рялмиш, ааазиидэ исэ 4.823 MBuijoH маиатлыг маЬсул ка-тирилмишдир. Ja*ни ресцгб-«и ка мыз дан кендэрилэн маЬсул PycHjáAEH . алдыгымыз маЬсулдая 3.944 mhaJoh маиатлыг чох олмущдур. Ьэм да беле BeaaJJenm натичэси-дар ки, реопубликада аЬали-яин нетеплая малларына та-лэбаты еданялмир. пул дав-pHjJecHHAa сун н чэтинлнк-дар JapBHbip. ДаЬа )ахшы олар ки. кредит е’маледичи муассисаларин тикинтисинэ серф едилсин. Бунунла Ьем республика да ншсизли]ин гаршысы алынар. Ьем де мепсуд боллугу JapMbiaap. Чэтинликлэр чох олса да, бизн Неле JeHH-JeH« проблем-лер кмлесе да ишин агыры керулуб, Ja’HH милли баякы-мыз ]арадылыб. Инди галыр бу имкан дая. мустагидля1ия бу вачиб амилиядея саряштэ ве бечарыгла истифаде ет-мак Ч9Ф9РОВ, Ком- Баака балыг комбинаты гы-зыл пОмэтли rapa куруцун асас истеЬсалчысыдыр. Комбината кедэркан JoACoJy ду-шунурдум ки, Jar«« - flywja Л*!^рыяда JyKCaK rejM8TA8H-дирилэн бу кезал яе'матдан газамыдан lOUjOBJiap Ьеса-бьша комбинат эн муасир TexHOAOKHja иле тачЬиэ едилиб. Ьеч олмаса бурда кеэ охша>ая яе иса вар. Ьеч де беле де1илмиш. * Муессисе* ши истеЬсал саЬалари наин-ки компутерлашдирилиб, ора-да Ьеч автоматлашдырма ва мехаиихлашдирма да лвзым олан caBHjJafla flejiw. Эл 8M8JH Ьала да устунлук ташкил едир. Бас ЬЬны мил}он-лар? ...5—6 кун кучлу кулак-лар балыгчыларьш ова чых-масьиа имкан вермирмиш. Гасабада ¿узлэрлэ аила Ьава-ларын ¿ахшылашмасыны сэ-бирсизлнкла кезла1ирмиш. Алы ob oAMaJaHAa сехларда да яшлар санх|Иир, истеЬсал-чыларын эмэк Ьаггы азалыр. Тэсадуфэн биз raca6aja кален кун кулак касмишди. ку* наш оулудларын архасындан бо)ланырды. Амма балыг-чылар даниза Jox, комбина-тын naJaiHHa чыхмышдылар. 0J ран дик ки, Ьеч кас иша KeTMajMÖ... Балыгчыларын муассиса раЬбарлэри ила керущу бир гадар асаби кечди. Га ра барда кы фачиэлар. игтисади чэ-танликлар. гытлыг да буна xeJaH тэ'сир етмишди. Ьеч ким бир-биринэ кузашта кет-мак истамирди. Нами коман-дири Элакбар Талибов оез алды: — Лешин вермэсаниз ова KeTMaj848jUK. Кисэлардэ балыг дашымаг азабдыр, — деди ва сонра эмэк паггы-нын лэнкимасииэ сон го]ул-масыны, иш устунда верила» пулсуз JeMdjKH 35 ма-натлыгдан 40 манатлыга чат-дырылмасыны, иш шараити-нин Ьаштэрхан балыгчыла-рыиын иш шаоаити кими ташкилини тэлао етди. ИбраЬим ИбраЬимовун де-AHjHHa кера. балыгчылар 2 илдир балыг тору алмырлар, камилар impaja верилмир. Гадынлар суал вердилар ки. района Jar, шакар кэлмиреэ алверчнлардэ пардандыр? КунаЬын Ьамысы pajón не-теплак чэмиПати садриидэ- Д Директор муавияи Закир Манафов да чыхыш етди: — Маи даинзда auiaaMeJa да paawJaM. — деди — диплому му да кезларинИзин гаршысында атарам даниза. Амма ким JeuiHK ва башга материаллар тапа билачэксэ кэлсин отурсун JepHMfla. Эмак ветеранларындан hej-дэрага Элакбэровун, «Кундо-гар* pajón гэзетинин редактору Вагиф Эл^евин чыхыш-ларыядан сонра муяасибат-лэрдаки эсабилнк, каркин-лик хе}лн азалды. Ь. 3. Tapujes адына Банка Балыг Комбинаты чидди чэтинликлар гаршысында* дыр. Комбинат    балыг дая башга hap niejH канардан, эсасэн Рус и Ja дан алыр. 1991-чи иладэк консерв банкала-ры Ьазырламаг учун алуми-ниум Ьиссэлэрин тону 196 маната алынырдыса. инди опуи rajмэти 70 мин маната, чаллэЬш ntJmэти 51 манат-дан 159 маната галхыб. Эд-BHjJaT 20 гат баЬалашыб. Бутун бу чатинликлэра бахма-Japar маашлар артырылмыш-дыр. Мэсалан. кэми коман-диринин маашы комбинат директорунун м&ашындан 2—2,5 гат JyKcaKAHp. Устэлик, камида чалышанлара 2.76 маиатлыг авазина 35 маиатлыг пулсуз JeMax ве- bTcejH Ааарбе)чам иыТепуа pajea рилир. Тээссуф ки, бунлар чох аддыр вэ истеЬсалатда ез мусбат тэ'сирини лазымын-ча кестармир. 0тан ил план* лар артыгламасилэ Jepmia ]етирилибсэ да 1992-чи ид угурсуз башланыб. Гара куру истеЬсалы азалыб. Нэрэ чинсли ва ахчалы балыглар ову да урэкачан flej^. 0тэн aj чами 300 килограм нэрэ, 800 килограм ахчалы балыг овланмышдыр. BeJyK бир коллективин aj арзиндэ бу гадар маЬсул алда етмаси эс-линдэ кулмэлидир. Комбинат умидини килкэ овуна багла1ыб. Амма бу са-Ьада да HpaaMajHm Jox дур. Ики aj эрзиндэ назэрда ту-тулдугундая 530 тон аз килкэ овланмышдыр. Нечэ-нечэ енфарншчинин вэ алычы тэшкил атьгн к езу JoHfla галыб. Муэссисэда килкэдэн бир не-ча адда мэЬсул Ьазырланыр. Эрзаг TaMaJyAaycy да вар. гарышыг JeM caHaJecu учуй компонент да. Бунларын муштариси Азэрба|чанда аз-дыр, PycHjafla исэ чохдур. Ьам да республикадан кэнар-да онлары JyKcan rajMawaH-дирир, эвэзиндэ комбината зарури маллары та к лиф едирлэр. Лакин Aaap6aj4aH Балыг CaHaJecH BapflHjH бу иши ,)олуна roja билмир. Уму ми J-]этлэ, баш идаранин KeMajH лазымынча Ьисс олунмур. Балыгчылар материал, еЬти-JaT Ьиссэлэр учун JeHa башга республякалара меЬтач-дырлар. Комбинатын JeHHflaH гу-рулмасыиа лазымынча диггэт ¿етирилмир. Тикинтиси бер ил бундан габаг башла-мыш тэзэ истеЬсалат саЬэси-нин JaxbiH вахтларда тэЬвил верилмэсинэ умид jox дур. Лохламалар да ки ара вер-мир. Биз комбинатда оланда уч KOMHccHja ишлэ]ирди. Рекиондакы балыгартыр-ма ва бaлыгJeтишдиpмэ за-водларынын да фэaлиJJэти гэнаетбахш flejwi. Истэр да-низдэ, истарсэ да Курда овун муитэзэм угурсузлугу кес-тэрир ки, балыгартырма вэ бальп^етишдирмэ муэссисэ-лэринин ишиндэ чидди негсанлар мевчуддур. Элбэттэ, балыгын азалмасында бра-кoнJepлэplfit эл-гол ачмасы, су ларын чиркландирилмэси, е ко лож и Bd3HjJaTHH агырлаш-масы да аз рол ojHaMup. Лакин бутун,, 0унлар дарили ja асас вермир. Мутэхэссислэр, ajpu-ajpu тачрубэли балыгчылар шика-Ja^aHHpAap ки. килка овунда да Joлвepилмэз усуллардан истифадэ олунур. Бела давам етеэ чох кечмэз Хазар килкэдэн мэЬрум олар. Бу «керпэ*лэр азалдыгча дэниз-дэ олан-галан ири балыгла-рын JeMH тукэнир. Ba3«JJaT тэлэб едир ки, килка овунда rajfla-гануна нэзарэт куч-лэндирилсин. Бунлар нэтичэ е'тибарилэ Ь. 3. ТагьПев адына Банка Балыг Комбинатынын ишини позур, муассисанин овлагла-рынын саЬэси азалыр. овун сэмараси ашагы душур, балыг гытлашыр. Вахтилэ илдэ он тонларла нэрэ бальзы oMaJaH. бол rapa куру истеЬсал едэн, нечэ-нечэ елкэ-}э бир нечэ адда мэЬсул кен-дэран, ССРИ адлы девлатэ этэк-этэк вaлJyтa газандыран муэссисэ инди дилэнмэ1э мэчбурдур. На 1ухарыдан. на да комбинатын езуядэн кемэк Joxflyp. РаЬбарликлэ коллектив арасында баш ве- Смунагишэ исэ b83hJJ9TH ,> аз да кэркинлэшдирир... Рафнг ЬЭСЭНОВ, «Халг газета* нин мухбжря. * НЕФТЧАЛА РАЛОНУ. уздг алкалэрдан tejiebnsnjä вернлншлэри • Балакай paJoHynyH сакин-лари миди TypKHjeflaH, Франса дан.    Итали]адан, АВШ-даи ва дикар елка* лэрдан TeA6BH3Mja верилиш-ларина баха билэрлэр. Онлара бу чур нмкаиы бурада JaptAUAMbun «Кросна* кичик муэссисесн вермишдир. Ьамин муассиса Рус^адая ва A3ep6aj4aH Рабитэ На- 3HpAHjHHA9H кэлмиш    мута- хассислэрии KeMajH ила шэ-Ьэрин эразисиндэ узаг мэ~ сафалэрдэн рэнкли    вери- лишлэрин габулу учун кучлу антенна гурашдырмыш- дыр. Тезлнклэ JepAH телевиэЗДа да HiiuiaMaja башла]ачаг-дыр. (Азаринформ). Баш редактордан «7 кун* газе танин 18 ал* рел немрееннда редактор Емян EMHHÒeJaHHHH чыхы* шы яла алагэдар билдири-рем ки. геэетимнзда Азэр-6aj43H Республикасы Алн Совета матбуат мэрказинии ресмя канал ларла алый-шли «Ьаре ез аршыны яле елчур* серлевЬэли материалы дарч олунмушду. Ja-зыда Е. ЕмяяОДшняи 1ахын гоЬумуиа — шахсаи Ьермэт öacaaflHjHM napraja вэ елм хаднкннэ тохунан нфадэлэр яшладялмишдн. Материалын Ьазырлая масында баш ре-дакторун ва редакс^а эмак-д>т«урцмуи Ьеч бирниин нштнракы олмаса да 1*зыда «партократ* ады яле таг-днм едилан Ьамин шэхее еа , терефимдан узрхаЬлы-гымы билгашпшам ве 6vHV охучуларын да назарииэ чат-дырырам. . «7 кун*ун сэЬифалэрин-дэ гэзетимизэ гаршы мун-тэзэм олараг таблиг едилан гаты нифрэтин невбэтн те-заЬурунэ — «Халг газета* ады ила чыхаи «Коммунист* газета, дырнагарасы ве-рилмиш «халг депутаты*, «профессор» ифадэлэрииэ калинча бунлары «демок-ратик» орган учун нормал полемика методу песаб едир вэ бела «хырда гусурлара* керэ узр HCT9HMAa4ajHHH кезлэмирэм. Тофиг PYCT9MOB. Р. S. JepH келмишкэн rejA едирик ки, сезу кедэн материал «Халг газета *ндэ Е. EMKHÓajAHHMH кестардн-Jm тарихдэ. Ja’HH апрелин 14-дэ ^е]ил, ‘апрелин 11-де nao« олунмушлуо. ;
RealCheck