Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 21, 1992, Baku, Azerbaijan UDKAíCr, DURHAM 21АПМЛ mbN ИЛ. ЧФВШФНВФ -Í fteMK I9ti*ir um гвЦгямттг». АЗЭРБАЛ AH' РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Гфши ! манат. MAY 19 КбСТВРИЛМИШДИР „ JsmJtoMiepcBi. Техяшцшуяуя тм«вв м аумляи ЧшЯЯ ¿Мынчагьшда республик* президента то с** иШетиня h*i*T» кечи реи Аэерб*]ч*я Республикасы i кечхрен Аэерб*]ч*и Республикасы Али •губ Чавад огду Меммедов Азерба]чан Республикасы преэидеитли]кне вамнзед кестэрялмишдяЬ-Нжмнэаднн мудафкэси учуй 25 мэфарден ибарет тшщА бус г рулу ¿арадылмышдыр.    )    * МЕМОРАНДУМ НМЗАЛАНМЫШДЫР Апрелин 20-дэ Аэерба;чан Республикасы Ьекуметн ил* Ирки Ислам Республикасы he кум эти арасында кон сул меселалэри узре эмвкдашлыг барада меморандум км-задан мыш дыр. (Азаринформ). ХАЛГЫМЫЗЫН МУДРННЛИв ИНАНЫРАМ А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗНДЕНТНННН СШНИШТННК MIATA КЕЧИР8Н АЗвРБААЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКИ СОВЕТИИИИ С8ДРИ J. Ч. МЭММОДО ВУ Н а 1992 ч/    ишреш    18-дэ Asspfajm meimjm m Эзиз Ьэмватанларим! Сиза ма’лум олдугу ними, он лрезидент сечкиларинэ сетмэк гэрарыны габул ет-(HjHMH3 сесси]адакы чыхы-иымда халгьгмыза сез вер-(Шшдим ки, Ь‘еч бир Сечки (ампани]асы маним фикри-ли Азэрба|чанын синэсиндэ [ловланан Гарабат тонгальш-1ан, онун оендурулмэсинв лане олмаг учун душменин !лэди]и Ь^лакар маневрлар-хэн — серЬадлэримизда ачц-шн икинчи чабЬэларден ]а-ындыра билмаз. Сизи эмин »дирэм ки, оезумун устундэ хурараг Милли Орду вэ бу фоблемин cHjacH мэсэлэла-зн ила элагадар чох чидди >мали ишлэр кврурук вэ мэ’-[ум сэбэблэрэ кара бу иш-iap Ьаггында кениш мэ’лу-лат вермэк Иэлэлик мэслэ-1эт де]илдир. мат BepMajH да бачармалы-дыр. Мубариз шаиримиэ Халил Рэа Улутурк демишкаи «бу кун hap кас ез ишин-да — сэнкарда олмалыдыр». мат ли с^асэтчилэр, халга буну изаЬ един. Бела олан суратдэ раНбер* Сон куклар Али Совета чохлу эанклар едилир, теле-грамлар дахил олур. Халг ли1ин диггатини тале}уклу * * чДЫрыб, месалалардан JaJbm; . игтисади чатинликларин ha-мынын богаэыны манкана кими сыхмасындан истифада едарак, Jepли-Jepcиз пикет ва митинглэр кечирмак, Ьаллини бир aj да, уч л] да юезламак мумкун чолан проблемлари габага чэкмэк на дарачада эхлаги Ьэрэкэтдир? Еле ма- биэдан душдуЛумуз бурул-]оллары паг- гандан чыхмаг . гьмда з^алы сеау, алим маслаЬати HCTaJnp. Керун иа BaakJJaTa квлиб чатмышыг ила машгул олур. беЬрандан чыхмаг ]олларыны анчаг амали ишда керур. Бах, бу-дур ватэнларварлик, будур елин дардинэ галмаг! Ахы HHja биз Ьамымыз бу ]олу TyTMaJar?! Сиз билирсиниз ки, рес-публикада президент сечкила-ijaci ки, бир груп шахе, неча де ), пам) ашларын артырылмасы та этурэк. Бутун бунларла бэрабэр . яггэтинизэ чатдьфмаг истэ-[рэм ки, ¡Али Советин сэд-и кими халгын на гэдэр ?ыр кузарая ичинде оядуту, ечэ де]эрлар, артыг быча-э!н суму]э диранди|]и Ьамы-ан чох мэнэ мэ’лумдур. ушду]умуз агыр сосиал-иг-исади беЬрандан истифада дврак игтисадиJJaTда, квнд эсэрруфаты»да, нагли^ат-а сун и суратдэ ]арадылан эрч-мэрчликдэн, миллэтин ан агладьггы бир вахтда ди-и-мэслэки анчаг со]тунчу-уг олан шэрэфеизларин алгын башына ачдыглары ]унлардан да хэбардарам. >э’зэн а]ларла мааш алма-алар да, Вэтэнин бу агыр ;унундэ руЬдан душмэ]эн, ез [ш ]ерлэрини сэнкэр сана-tar кенэ-кундуз чалышан ефэтли ата-аналарымызын, ардаш-бачыларымызын hy-[эрлэриндэн да хэбардарам. Сэстэханаларда олан агыр аралыларымызын, санатори-аларда, тэлабэ вэ фэЬла ]а-лгханаларында, дикар Ja-uajbiiii ]ерларинда муваггэ->и Jepлeшдиpилэн гачгынла-зымызьгн тале1и, онларьш Бахтлы-вахтында дарманла, зрзагла, пал-палтарла, мум-*ун гэдэр иш ^рлэри ила, иувзггэти мэнзиллэ тэ’мин злунмасы, дэрдларинИн )ун* «уллашдирилмэси ила баг-мэсалалэрин Иэлли Дз >сас вэзифэлэримиздан би-эидир вэ бу масэлэлэр бизим 1эзарэтймиздадир. Лакин биз бир ан да унут- лабини кетурак. Сиз билирсиниз ки, онсуз да Aaap6aJ-чан Республикасынын Али Совети, Назирлэр Кабинети бела агыр деврдэ республика будчэсинин бутун имкан-ларыны нэзэрэ алараг, aha-линии нисбэтэн аз тэ'минат-лы тэбэгэсинин маашлары-нун артырылмасыны зарури cajMbuiAMp вэ май мартын 31 апрелям 7 до муаафиг фэрманлар вермйшай. дот-рудур, проблем буиунла там Ьэлл олунмур. Лакин бу, Ьеч да о демэк де1илдир ки, бэ -зи гуввалэр ез enjaen oJyH-ларыны давам етдирерак, му-aJjaH тэшкилатларын ишчи-лэрини тэ’тилэ чагырсын-лар, бу кун маашларын, пен* с^аларьш 10 дэфз. 15 дэфэ артырылмасы тэлэбини roj-сунлар. 1041 — 1945-чи ил* лэр муЬарибаси дев рун да aj* ларла пулсуз, ики-уч невбэ ишлэ1эн, Ьэфтэлэрлэ ев узу ^epMajaH адамларымыз бела ше]лэри агылларына кэтн-рирдилэрми? Керэсэн, бэ зи али мэктэблардэ, академик институтларда, harra милис ишчилари арасында чамааты бела чагырышлара cacnejaii-лэр mahap ва кэндларимиза сепэлэнмиш минлэрлэ ишеиз, евсиз-ешиксиз галмыш, анчаг ез магрурлугуну итирма-миш гачгынлардан. дарди-нин агырлыгындан бели бу-кулмуш, анчаг лэ]агэтини уча тутан шэИид анлаларин-дан хачалэт чакмирларми? •---»    ^—Г А" —      '    —    ^ japnap, памынын кезунун одуяу алыб. Она керэ да аг-саггалларымыздан, з^алыла-рымыздан hen бири телеви-з^ада, мэтбуат васитэсилэ чыхыш еднб миллэтэ мура-чиат eiMaja, ез фикрини cej-ламэ1а разы олмур. Чунки Азэрба|чан халгьшьш , душу: нэн 6ejHH, интеллектуал по-тенсиалы олан адамларымыз дуэ сез AejaH кими, квнчлэ-римизи дуз ¿ола чагыран кими тэЬгир олунур, агласыг-маз тангида мэ руз галыр-лар. Мэ’нави танэззул о се-BHjjaJa чатыб ки, халгыяа he4 бир хе)ир вермэииш. ла атмамыш, аксинэ, AYHja сивилизаоОасьшын балка да ан 6eJyK не'мэти олан 6eJ-нэлмилэлчил^и таЬриф вэ тэнгид ёдэрак халгымыза ри кампани|асы башланмыш-дыр. Али Советин садри кими сез верирам ки, сечкиле-рин бутун сивилизаси]алы елкаларда ол дугу тэрзда — демократии шэкилдэ кечИ-рилмэсинэ чалышачаг, hap бир сахтакарлыгын ва тэхри- батын гаршысыны ганунун лабка ]ол верди]и бутун талэбкар-лыгла алачагыг. Ге]д едим ки, артыг бэ'зи тэхрибатлар Иагтында сигналлар калмиш-дир. Мэ’лум олур ки, бу вэ ja дикар намизэдин ирели сурулду]у бэ'зи тэшкилатла-апбэ 6eJyK мэ’нэви зарбэлэр вур 1бЭГ муш бэ’зи башабала миллэт гаЬраманлары ииди да 3Hja-лыларымыэы азэрба]чандил-ли ва русдилли fleje ики Je-рэ белур, али Tahciw очаг-ларында, елми тэдгигат инс-титутларында рэЬбэр вэзифэ-Ja алим рэЬбэрлэрин се-чилмасн учуй хусуси <ме’-]арлар» rolyp, вэзифэда олан-ларын исте’фасыны талеб едирлэр. рын рапбэрларинэ гаршы hy-чумлар олур. оилары мэч-бур едирлэр ки, ичласы ва Ja конфрансы тазэдэн кечирсин-л^^, баш тутмадыгда исе версянлэр. Халгын дина е’ти-гадындан истифада едарэк таз]иглэ мугаддэе Гур’ана эл басдырырлар, сечки комис-си]аларына душмуш шэхелэ-ра сахтакарлыгда иштирак едарлэреэ MyaJJen вэ'длэр верирлэр, етмэзлэреэ оилары чазаландырачаглары идр ha* дэлэ]ирлэр. Бэ’зи сечки* ко-мисси]аларында Халг ЧэбЬэ-си узвлэринин са]ыны зор-ла артырмага чалышырлар. Бу да дикар cnJacH napTHja-ларыи вэ ичтимаи ташкилат-ларын Ьаглы наразылыгына сэбэб олур, кэркинли]и ар-тырыр вэ сечкилэрин демократии шакилда кечирилэчэ-JHH9 шубЬэ ]арадыр. «АЗЭРИНЕФТ» -«АМОКО» ГАРШЫЛЫГЛЫ СУРЭТД9 ФАЛДАЛЫ ЭМЭКДАШЛЫГ Американын «АМОКОа Леврази]а Петролеум ком-пани» ширкатинин бир груп мутахассиси Бакы]а амали керуша калмишдир. Мута-хассислор групуна ширка-тин президенти Роберт Блантон башчылыг едир. Азарба]чан Республикасы президентинин салаЬи]]ати-ни Ьа]ата кечиран республика Али Советияин садри ¿лгуб Маммадов апрелин 20-да оилары габул етмишдир. СеЬбэт заманы «Азари» иефт ]атагыиын ишлаиил^ маси барада баглашманын Ьазырланмасы * мэсалалари-на тохуиулмушдур. Бу иш нормал сур’атлэ керудур, Роберт Блантон АзерОДчан кеологларынын. кеофиэик-л эринии, дикар мутахассис-лэринин ]уксэр ихтясаса малик олдугларыны ге]д етмишдир. О демишдир ки, баглашманын техники чэЬати шубЬэ догурмур. Лакин ма-сэлэнин коммерси]а бахымын-дан Иэллиндэ Ьэлэлик на* зэрэчарпачаг ирэлилэ]иш ал-да едилмэмишдир. Бунун сабэблариндан бири одур ки, бела вус’атли баглашмалар Ьазырланмасы саЬэсиндэ азэрба]чанлы ортагларын тэчрубэси ]охдур: ахы. баг-лашма 30 — 40 ил учуй нэзэрдэ тутулур. Буна бaxмaJapaг, тэрэф-лэр яикбин эЬвалгруЬи]]а-дэдирлэр вэ эмин олдугларыны билдирмишлэр ки. гаршылыглы фа]да]а асас-ланан баглашма ]ахыи вахт-ларда Ъазыр олачаг ва Азар-ба/ч * Габул ан—ы парламентинин раЬбэринэ мэлумат вермяшдир ки. апрелин    21-да cahap саат 10-да Бакы]а «АМОКОа пу бе]ук ehmja4 Ьисс едирик. hycejHoe. Азарба]чан Респуб- Ьазырда он минлэрлэ хэстэ-I. гарабагын даглыг hue* /чан — Америка игтисади Р. Блантон Азарба]чая ширкатинин Ьуманитар Jap-дымыны катирак TaJJape ка* лачакдир. TaJJapafla 2.5 mwiJoh Америка долларын-даи артыг маблагда дава* Я мая    кэтнрилэчакдир. мишдир: Биз дава-дармаиа НИН, _    _______ сэснндэ баш верэн Ьадиса-ларда зэрар чэкмиш ]аралы-ларын бу дарманлара еЬти-Ja4bi вардыр. СеЬбатда Али Советин садринин биринчи муавини 3. Э. Самадзада. баш наэи- яггмит^аяв“ ¿й№т ¥гч. лякасыныя дввлат мушавяр- i, А. Ч. лари В. Ч. Ахундов, _ Чэлилов. «Азэринефт» Дввлат Консернинин президенти С. Э. Элизадэ. Хэзэрнефт-газ ИстеЬсал Бирли]инин баш директору Г. А. Абасов. дикар расми шехслэр шптнпах етмишлар. Jepn кэлмишкэн flejHM ки, диггэтла фикир вереэк, бу митинглэрда ва чагырышлар* да бир нэфэр да эсл заЬмат-кеша, алигабарлы]а * раст Биз бир uiejH гатй cyfaf-де билмали]ик, — республи-камыз чохмиллатли республика дыр. Реопубликада ja-niaJaH, конституси^амызы, гануяларымыэы габул еден бутун миллатларин, хусусан кичик, азса]лы миллатлерив вэ етник групларын бутун иясан Ьугугларыны гррумаг. онларьш дилинин, мэдэнн]]а-тинин, тарихинин горунуб сахланмасы hyryry конститу-си]амызда вардыр, биз буна тэ’минат вермишик вэ вери-рик. кэлмэрик. Мэсал9]э дикар *      ИГЫ    бу уруг ки, халг гаи ]аддашы и Хот им абади Ьопмуш Хочалы 1ЧИ9СННИН hap кун чавабы-I кезлв]ир. Бали, чох су-ларын чавабы мэЬз онДа ылачаг, он да а]дьмлаша-г: неча олду ки, Хочалы рд ил авгын душмана мэрд-[клэ синэ карди, душман баг ын да Азарба]чанын ;идлик, reJpaT, намус му-(ссэмэсина чеврилди. сои гамда иса кемэксиз гал- »1 — кураОинэ архадан бы-ОУ    “ ir сапланды ва буиунла да зэрба]чанын rejpaTHHH, на-усуну тапдаламаг учуй анфур душмана имкан ja шды. Эмин 4ла биларси [з ки, бу бычагы сапла]ан ян аллэр тапылыб уза чы-рылмаса, касилмаса, маг-гби]]атларимизин са]ы аэал-ijanar, шэ1шдлеримизин са-I а^магда давам едэчакдир. али. дахил и хэ]анаткарлар икар едилмасэ, Гарабар юрнндэ гэлэбэ биза чох *ун муддэтэ вэ чох 6aha ба-а кэлэчакдир. Бу. Агда-ш Ьадисэлэртдэ бир даЬа »уну’ кестэрир. Биз бир ше]и Ьеч вахт |утмамалы]ыг ки, бе/ук хэ-tají " " натлэрэ ]ол кичик хэ)анат-эра кузаштдэн башлаиыр. Артыг hap ше]и ез ады па чагырмаг вахты чатмыш-лр. Умуми ишимнзин anej-«на ]вналдилмиш hap бир »хрибат ха]аяэт адланды-ылмалыдыр. ha мы раЬбар-ккдэн chap mej чэбЬа учун. ар ше] галебэ учун!> шуары па ишламэ]и тэлэб едэркан эр кас денуб ез ишияе ги]- тэрэфдэн JaHamcar, халгы бу кун маашларын артырылма-масы ила ме]данлара чыха-рыб, сонра митинги cnJacH талаблар мачрасына ]енал-дэн «миллэт гэЬрвманлары* вахтила халгы там, Ьертареф-ли мустэгилли]э чагырыр be бу мустагилли]и бирдан-бира, cnJacH зенчирларле барабер игтиеади занчирлэри да гы-рыб атмагда» таза элагелари ]аратмадан, кеЬнеларин па-мысыны тэлам-тэлаейк мэпв етмэкда керурдулар. Бу, агыр натича вермишдир. Халгын вар-дев л эти, сэрвэт-лари мэЬз бела мустагидлик ады алтында сон иллер бир , груп мафи]* тэрафиндан сел кими харичэ ахыдылмыш. 9В83ИНД9 бир груп шэхс аст-роиомик сур’етла варлан-мыш, халг иса индики агыр вазиЛатэ душмушдур. Реал Ьагигат белэдир. Мустагил-/ лик е’лан етмэкла реопубликада бирдан-бира боллуг Ja-раямыр, маашлар артмыр. кун-кузэран ]ахшылашмыр. Бали, биз мустатнллик е’лан етмишнк, бу ]олдан бязи hen кас дендера бкл-мэз. Анчаг Азэрба]чан тои-шу девлетларден ве ей еввел Руси ja дан тэчрид олунмагла 6ehpahflaH чыха билмаз. Бунун учун биз haM Руси]а иле» Ьэм де бутун гоншу девлет-ларла меЬраюан гоншу луг ве достлуг, амекдашлыг муиа Эн дэЬшатлисн одур ки, онлар сон мегседлери олан везнфэ давасы о]унуна теле-бе канчлэримнзи де гошур, келача]имнзин Me’HeBHjjara-иа сагалмаз ]аралар вурур-лар. Иш о Jepe чатыб ки, телебэ бу кун муеллиме» али-ме били]инэ, савадына, халг гаршысында хидмэтлэринэ кере де]нл, Ьансы CHjacH теш-килата, Ьансы ичтимаи трупа менсуб олдугуна кере raj-мет верир. Экэр бу, демокра-ти]адырса, халгымыза, муел-лими Ьэмншэ валидеИден де уча тутмуш бир халга беле демократов лазым де1ил. Бу. милли фачианин /ени мер1шлесидир.. На гедар ка-дэрлн олса да демэли]эм: ем-руну-кунуну халгын ын инки* шафына hacp елэмиш эсл алим л эри мн зин,    зи]алыла- рымызын Tehmp | ва тенгид-лара fleeMaJapaK, харичэ му-Ьачярети башланмышдыр. ДаЬа hapa кедирик? 1920, 1937, 1090-чы ил лерде башымыза катирил^ миш мусибетлар аздырмы? . Joxca тэзедэн ¿aawajar? Мея Ьемише беле агыр кун-леримизде халгымызын муд-рякля]яяе яяаямыш, умиди Беле Ьерэкэтлэр бэ’зи де-мократларын ез тэ’биря иле десэк, JeHH партократи]анын, езу де коммунист партокра-ти]асындан flaha дэЬшэтли партОкрати]анын MejflaHa келмеси де]клми? Элбетта. бу чур гануна зцдд Ьерекэтлерия Иамысы ге]дэ алынмышдыр вэ техрн-бат тередэнлер чэзаларыны алмалыдырлар. Анчаг мен бу о>унларын тешкилатчыла-рына бир flaha хатырлатмаг HCTejHpeM: артыг примитив, зоракылыг кими ме’насыз Ьарэкатларин вахты кечмиш- МУЗАКИР8 ЕДИЛМИШДИР дир. Бу куи «филан шахе “ чоаг келсе, Гарабар одуну бир aja сендурэр» де]еялэр вар. Бу-радан беле нетиче чыхмыр- мьг ки. Ьемин оду о шехс !андырыб ве ]алныз азу де сендурер? Вэ )«!худ_«мэн президент сечилсем, Гараоаг мунагишеенни тезликлэ Ьэлл едерем». Гарабар мунагншэ-синкн Ьелли ]олуну билмэк, буну беш илдэ кестермемек haMHH шехеин халгын душ-манн ве мукагишэнин била- Азэрба]чан Республикасы Али Совети Милли Шура-сынын игтисади] ]ат ¡узра даими комисси]асыньи нев-бэти ичласында «Эмэ]ин муЬафизэси Ьаггында» Азар-бaJчaн Республикасы Га-нунунун ла]ипаси муза!«рэ олунмушдур. Гайун ла}и11э-сини комисси]аньш музаки-эасинэ АзарбаНаи "Р.11* карлар Иттифаглары Шу-лсы вермишдир. Ичласы Милли Шуранын игтисади]]ат узра даиш! К<>-мисси]асынын садри ьапид ЭЬмэдов    апармышдыр. АЬИШ катиби Лащар Аббасов мэ’лумат вермишдир Иузакнранин кедишинда ганунун тезликлэ габул едилмэсинкн 9Ьэми]]ати васита иштиракчысы олдугу  ? Таз на дэлале* етмирми? jht, TahrKp, зоракы таблвгат, падэ-горху ила анчаг бир ше-1а наил олмаг мумкун дур — акс та’бира, гаршыдурманын дэринлашмэсинэ ва сое на-ТИЧ8Д9 МИЛЛИ гыррьш ТЭрЭН-месинэ. ми ]еие халгымызын ]ахшы-яы пяедэн кеч-тез а]ырмаг M«v‘-V*'    ———  ---- сибатларимиэи барпа едио (шаф í инкишаф етдирмали]ик. Ьагигат ив гадар ачы олса, билмэли]ик ки. эсл г тагнллик ]аранана гадар зи чох четинликлэр, J^p^ мО]етлар мезлэ]ир. Виз . ]олу кечмэли]ик. Бах, hep- габкли]]атняэ баглакышам. Ве бу арыр кунларямде ¿ал-яыэ бир дефе ypejHMfla ce-винч гыгылчымы о]аныбса, Ч) да ра]онлара кёдеркен зеЬ-меткешлерле керушлердэ олуб. Мен иердум ки, халг бир груп шехслерин манаФе-¿пне гуллуг еденлэрнн, бир овуч мафи]а]а хадмат еден-лерин чавабыяы ееу верир. лааымсыз »р*тинр ве пикег-лердеи. cMjaoH о]унлардан безерек тесарруфат ишлари Биз бу-кун дун]а гаршысында чох агыр бир имта* haH арефэсиндэ]ик ве Jenra ки, атдырымыа hep аддым бутун дун]ада экс-сэда вере-чек. Экер удузсаг. бу, бизим сочу керунма]ан фелакетле рнмизин башлангычы демек олачаг. Экер биз там демок ратик ]олла, JyKcen стоили-заси]алы девлетлер cesHjJe-синда сечкилер кечнра бил сак. «Азарба]чан фбномени» ]арадараг, езумузу бириячя невбэдэ езумуза. сонра да дун]а]а ве душман ларями за hamni ма’нада таныдарыг ва сон натичада Ьэм си]асн, Ьем Ьэрбн, haM да вгтисади ге-лэбэ газаяарыг. Ела бу умяд ла да AejHpaM: АллаЬ биза Jap олсуя! МИЛЛИ ШУРАНЫН ДАИМИ КОМИССИМЛАРЫНДА 9M8JHH МУИАФИЗеСИ ЬАГГЫНДА ГАИУН JtAJÜhOCM ге!д олунмушдур. By гтоун запматкешлерин Ьа]атыньш ва сагламлыгынын муЬафи-зэси, истеЬсалатда емэк вэ маишэт шараитннйн ]ахшы-лашдырылмасы саЬесиида оиларын Ьугугларыны го-румалы, республикада ]ук-сэк сэвиЛэда олан истеЬса-лат зэдэлэнмаси Ьаллары-нын азалдылмасыяы та -мин етмалидИр. Е]ни за манда бир чох депутатлар ге]д етмишлер ки, ама]ин муЬафизаси Ьаггында гаяуя ла/иЪася чидди шэкилде такмиллашдирилмалидир. ву- рада игтисадиЛатын бутун сапалерн емакчялерянто ме-нафе]и назэре алынмамыш- дыр. Ге]д олунмушдур ки. гаиун ла]иЬесяшга ]еии ре-дакси]асы Ьазырлаторкая онун бкр чох мадделаря Ьазырда гувведе олан республика гануяверичиля1Ш1в у]гунлашдырылмалыдыр. Де путатлар ла]иЬэ барада дн-квр ирадларыиы да би{!дир-мишлер. Герара алынмышдыр ки, амэ]ин муЬафядеси Ьаггында гаиун. TOjHhecH 1енндея иш-лаяилмек учун АЬИШ-а rah та рыл сын. АЬИШ-а тал-шырылмышдыр ки. гаиун TOjHhacHHHH * JeHH варкая тыны бир aj ерзннда Мялд i Шуранын муэакиресяяа ве| • син. (Азаринформ). Фикир бирли^и [араначагмы? Этан чуме иуну республика Назнрлер Кабинетин-да баш назир -сэлашшетлэ-рнни ичра еден Ф. Р. Мус-тафа]евин седрли]и иле 1992-чн илин бирЯнчи квар-талында республиканын соснал-игтисади инкишафы-нын }екунлары. Республика баш назири-нин муавини. Девлэт Иг-THcaflHjjaT ве Планлашдыр-ма Комитесинин садри Р. Э. hycejHoeyH ва мали]]а на-энри В. Ч. rapajtBHH ез мэ луматларьшда кэтирдик-лэри регамлар адамы чид-ди AyuryHMaJe вадар едир JaHBap — март а]ларьжда истеЬсалын пачми кечан муваФяг девруна нис-бетея 20,7 ф кляя    ю    ¿алг    учуя маллар истеЬсалы 29.6 фанз аэалмышдыр- Ихрач учун яеэерде тутулан мэЬсул Ьачмииии. ]аляыз учде бя-ри учуй мугавялелер баг-ланмышдыр. Ресггублика]а мадди-техники ehTHjawap кетярвлмеся саЬасинда ве- зи]]ет даЬа писдир. Канд тасарруфаты саЬелериндэ истепсал Ьэчминин азалма-сы давам едир. Тикинти об]ектлерииин истифада] а верилмэси саЬэсиндэ кесте-ричилар соя дэрэча пиедяр. Ичтимаи нагли] ]ат сосиал кэркинли]и артыран амил олараг галыр. Газ тэсэрру-фатында иткилар артмаг-дадыр... Вир сезлэ. бутун саЬэлэрда ва^и]]эт агыр-дыр. Мушавирадэ де]илди]и кими. Ьазырда бу пр(Осесла-ри да]андырмаг вэзифэси-ни гаршы]а го]маг даЬа дотру оларды. Ге]д етмэк лазым дыр кн. беЬрандан чыхмаг ]оллары барада мушавирадэ бир чох амали иде]алар ве тэклиф-лер ирэли сурулмуш, лакин бунлар мухтеляф шекилдэ гаршыланмышдыр. Месе-лен, ги]мэтлерле емэк Ьаг-гы арасында артмагда олан зиддиНетлэри муа]]эн гедер азалтмаг учун теклиф олунмушдур ки, республиканын ’ дахклн база рын да васители веркилэрдэн ве елаве дэ]ер веркисиндэн имтина етмек лазымдыр. Бу таклифи иш-тиракчыларын бир чоху мэнфи гаршыламышдыр. МеЬсул идхалы вэ ихрачы саЬэсиндэ Серт cHjacar Je Йдилмэси эле]Ьинэ мула-зэлэр се]ленмиш, бунун а зад базар принсиплэрине Он  - зидд олдугу билдирилмиш дир. ИштиракчыларЫн му-э]]ен Ьиссэси бу фикярдэн да нарезы    галмыш дыр. КеЬнэ структурларын базар мунасибетлэрине yjryw кэл-мэди]индэн ]енэ сеЬбет ачыл-мыш, буиунла JaHanibi, ]е-ни ]арадылмыш структурларын феалиИет кестарме-ди]и. базар мунасибетлери-нин исе Неле герарлашма-дыгы барада ииандырычы дэлиллар кэтирилмишдир. Лалныз бир масэладэ там ]екдиллик ифаде едилмиш-дир:    ичра    янтизамы    зеру ридир. Бу инти зам олмаса, на оазар шараятиндэ, на де он дан кэнарда иралила]иш ола билмаз. Бу фикир муша-аи ранни ]екунларына эса-сэн габул едилмяш гарарда да ез а не нни тапмышдыр. (Азеринформ). ч» в ь э хэттиидэ ХУСУСИ МУХКИМ9РИМИЗ xeeef ВЕРИРЛЭР о ФУЗУЛИ Шенба куну ре]онун Кев-шад кэндя кечмяш Ьадрут р8]оиуиуя Атбулаг кеядяя-дан пулемЮт атешяиа ту*, тулуб. Чаваб атеши иле душман сусдурулуб. . Апрелю    19-да    кунортв; для сонра рОоиун Гарлдаг-лы кеядиие Ьадрутук К«п-бак иенди терефдвя бир саат ервянде пулемJot лар-д»я арамсыз Канд сакняи Надир Ширшов ]аралаяыб. Ела Ьамия куи ахшам саат 20-дан 21-дек Гачар кендя топлардая атеше тутулуб. Датыяты ве тмафат JoxAyp. лар кендлэринда душман гуввелеринин чемлэшдиркл-меся давам едир. © ГУВАДЛЫ Сон top иече кун ерзин-да бедкеде аташ саси еши-дялмемяшдяр. дуиун деЛгшчусу Наби]ев Japaлaнмышдыp..Икн куя еввел Ьелак олмуш милли орду де!У1^лери rHjac Ьэсэновун ве Латнф Тагы|е вяя чеседлеря керя альт-мышдыр. Душман тарэф xeJJta нтки вермяшдир. 0 3 ЭНКИ ЛАН 0 ГАЗАХ 9теи чумедая дуиея куи-opraJaAOK сакитлик од- ’ЧГШЯУР ф. Р9СУЛОВ. О ТОВУЗ Дуиея куиортт)*Д»к яясвя олуб. сакитлик 0 Ч9ВРА1ЫД втен уч куи «кит кеч- мкшдир. Лакин Ьадрут ра-JOHynyH Сур . te Bejyn Тег- Шеябе куну cahap тездан башлаяая атышма фаенла яле бутун куи давам ет-мншднр. Ертаси кун ерма-ни гулдурлар aflK6ejTO, Ьачаллы. Гышлаг ва Ат* дам кеядлеряяи атеше тут-му шлар. Апрелин 20-не ке-чея кече саат 3-дек атышма кетмишдир. Милля ор- Шенба куну тахмяяен саат 21-де ермаяи ]араглы-лар ра]он меркезяндея Ва-лачаферля кендяяэ кедэн «КамАЗ» маркалы тошы-яа атеш ачмышлар. Суру-чу Алы Луну со» сукая ар-хасындГ ypejHHa де]ея пул-ладен кечинмяш. машын Jcwi-дан чыхыб ашмыш, кжбюе-деки 4 я афер — Нервна Ис- шз“л«згр ¿as ИбраЬимов агыр мы шлар. Базар куяу ймигг-лик олмушдур. * ВалеЬ ШЫХЛЫ. i шлш ;
RealCheck