Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 18 АПРЕЛ i**2"*" ил "* 77 Агрылы СЭН КИМИНП8СЗН та л а б э? Бу кунлэрдэ МИЛЛИ ис-тиглал Ьэрэкатымыза эмэли ишлэри илэ hajcbi3-KyjCY3, тэмэннасыз кемэк едэн бир танышым Ьэдсиз га]гылан-ды: — МуЬарибэдир — баша душмэк олур, беЬрандыр— билирик нэ демэкдир. Ела ше]лэр вар ки, нэ анламаг олур, нэ дэ анлатмаг. Ог-лум да, гызым да тэлэбэ-дир. Нэ мусибэтлэ али мэк-тэбэ дахил олублар. Ди кэл ни, охумурлар. Эслин-дэ hen дэрс кечэн дэ jox-дур. Бу дэрс илиндэн иш-лэр лап корланыб. СэЬэр евдэн чыхырлар, ахшам де]ирлэр ки, бу кун филан пикетдэ, митингдэ олублар. Сез-сеЬбэтлэриндэн кврунур ки, Ьеч муэллим-лэри илэ дэ дуз-эмэлли ]ола кетмирлэр. Нэ aanjja^a э]ин-башларыны дузэлди-рэм, чиблэринэ хэрчлик го-jypaM, квзлэдиклэрим исэ кезумдэ галыр. Бу кун-сабаЬ диплом алачаглар. Билмирэм онлар нэ ejpa-ниблэр. бела охумагла нэ ишэ japbija4aiviap? ВаллаЬ, биллаЬ онлары ки, белэдэн-белэ]э суру]урлэр. кучэлэрэ текуб авара го]урлар, бунун нэ ге]рэтэ дэхли вар, нэ дэ миллэтэ xejpn. МуЬарибэ-ja кетсэлэр, де]эрсэн Вэтэн учун Дв]ушурлэр. Адичэ фэЬлэ ишлэсэлэр, бунун да бир ады олар. Кимлэрсэ ушагларын тaлejи илэ ojHa-)ыр, онлары чыгыр-багыр, зор алэтинэ чевйрир. Бала-ларымын икиси дэ Вэтэнэ гурбандыр. Амма бу rajAa илэ hapa кедирлэр, билмирэм... Муса1шбимин дедиклэрини бела тэфэрруаты илэ гэлэ-мэ алмагым тэсадуфи . де-]ил. Сон вахтлар бу мевзу-да emHTÄHjHM никаранчы-лыгла долу нечэ-нечэ' му-лаЬй'зэ тэхминэн уст-устэ душур:    тэлэбэлэрин    дэрсдэн jajbiHMacbi, муЬазирэлэрин кунлэрлэ лозулмасы, ауди-тори]алары кучэ вэ MejflaH-чаларын    эвэз    етмэси кэнч- лиjимиз    учун    6ejyK тэЬлу- кэдир. Бэла бурасындадыр ки, эввэллэр кутлэви тэд-бирлэрдэ Ьэвэслэ, шуурлу иштирак едэн тэлэбэлэр ахыр вахтлар бзлэри дэ ан-ла]а билмирлэр ки, душ-дуклэри    ахын    онлары hapa апарыр.    Кимсэ    гэфлэтэн хэ- бэр кэтирир ки, филан jepa ,)ыгышырлар, кетмэк лазым-дыр. Тэлэбэлэр арасында белэ бир эЬвал-руЬи]]э-"}а-раныб ки, кутлэви тэдбир-лэрэ KeTM9j9H, габагчадан ]азылмыш плакатлары ке-TypMaj9H, ен чэркэдэ ким-лэринсэ ceJлэдиjи шуарла-ры тэкpapлaмajaн ге]рэт-сиздир, фэраридир. Башга бир танышым ма* раглы епизод данышды. Бу кунлэрдэ намэ’лум бир адам сэЬэр тездэн A3ap6aj4aH Халг ЧэбЬэси адындан онун оглунун охудугу али мэк-тэбэ кэлир, бир-бир ауди-тори]алара кириб flejnp ки, вахт итирмэ]ин, езунузу Je-тирин Али Советин габагы-на. Устэлик муэллимлэрдэн бири дэ габага чыхыб де]ир ки, reJpaT элдэн*кедир, бела вахтда киши олан ауди-тори]ада отурмаз. Орлан труп ]олдашлары илэ езуну де]илэн jepa чатдырыр. Мэ’-лум олур ки, бир дэстэ адам Ьансыса pajoHyH ичра Ьа-KHMHjjaTH башчысынын ис-те’фасыны тэлэб едир. Ьэ-мин рэЬбэр ишчи тэсаду-фэн сеЬбэт кедэн огланын jaxbiH вэ Ьермэт етди]и го-Ьуму олур. Иши бела ке-руб мejдaны тэрк етмэк ис-тэ]эндэ онун габагыны кэ-сиб сатгын, горхаг адлан-дырырлар. Алдандыгыны керуб белэ пикетлэри тэрк едэнлэри Ьэтта тэЬгир дэ едирлэр. Урэкдэн инанырыг ки, белэ уздэнираг пикет-лэрин нэ A3ap6aj4aH Халг ЧэбЬэсинэ, нэ дэ халгын та-ле]ини душунэн си]асн гув-вэлэрэ дэхли вар. Тээссуф ки, ахыр вахтлар кимлэрэсэ ез кучуну кестэрмэк HCTajaH сэбатсыз унсурлэр али вэ орта ихти-сас мэктэблэринэ сохулур, тэлэбэлэрэ муфтэ зэрбэ гуввэси кими бахырлар. Ьэ-мин адамлар бу мэгсэдлэ тэЬсил очагларындакы та-нышларынын хидмэтиндэн кен-бол истифадэ едирлэр. Ьэтта е]ни кундэ бир мэк-тэбэ нечэ си]аси гуввэ тэ-рэфиндэн емиссарлар кэлир. Ьэр шej онунла врт-басдыр едилир ки, дунэнэдэк зэр-бэчи комсомол тикинтилэ-риндэ чан rojaH тэлэбэлэр бу кун а]ылыб халгын harr ишинэ ]ахындан кемэк етмэлидирлэр. Мэсэ-лэнин белэ гojyлyшy h9M эдалэтлидир, Ьэм дэ мучэр-рэд.- CnjacH мвЬтэкирлэр бу 1олла кэнчли]ин тале]и илэ ojHajbip, онларын кучун-дэн шэхси ни]]этлэри на-минэ истифадэ eTMaja чалы-шырлар. Бэс гэлби истиг-лал ешги, Вэтэнэ намуслу орул-гыз о л маг еЬтирасы илэ "аловланан кэнчлик не.)лэмэлидир? Ьэмин суала чаНаб тапмаг учун тэхминэн 10 —I 15 ил эввэлэ тэсадуф едэн тэ-лэбэл^ими xaтыpлaJыpaм. О вахтын ahBaA-pyhHjjacHHH. баш верэн дэ)ишикликлэ-ри вэ истиглал ]урушуму-зун сабаЬыны бир-бири илэ элагэлэндирмэ1э чалышы-рам. Артыг чохдан мэшЬур си]асэтчи кими танынмыш Ширмэммэд hycejHOB о вахт муЬазирэлэринин бириндэ де]эндэ ки, «инди дун^ада эн ингилаби гуввэ тэлэбэ-лэрдир» бизи Ье]рэт буру-мушду. Ьэр ше]и ез аршы-нымызла елчэн биз тэлэбэлэр ешитди]имизэ инана билмэмишдик. Чунки тэлэбэ-нин охудугу тэЬсил очагын-да, елэ ту таг ки, кучэдэ, паркда, автобусда балача еЬти]атсыз Ьэрэкэти онун тэлэбэ билетинэ элвида де-мэси оларды. Муэллимимиз исэ о вахт бизи баша салмышды ки, классик пролетариаты ха-ричи елкэлэрдэ инди тэлэбэлэр эвэз едир. Эввэла, онларын итирэчэ^ бир ше1 1охдур. Икинчиси, елм-тэЬ-силэ баглы олдугларына керэ jYкcэк шуурлу зум- Еэни тэмсил едирлэр. Нэ-а^т, минлэрлэ, он минлэр-лэ адам бир бинанын ди-варлары арасында олдугуна керэ бурада JYкcэк мутэ-шэккиллик вар. (Елэ бу чэ-Ьэтлэрэ керэдир ки, эсрин эввэллэриндэ ме]данлара гуввэ }ыгмаг иcтэjэнлэp нефт мэ’дэнлэринэ, фабрик вэ заводлара чумдугла-ры кими, инди дэ кутлэви тэз^г тэдбирлэри кечирэн-лэр тэлэбэлэри Ьэдэф се-чир). О вахт биз езумузу харичи тэлэбэлэрлэ Ьеч чур MYгajиcэ едэ билмэмишдик. БвХТИМР ВАНАБЗАДЭ Заман етдукчэ, тэлэбат дэ]ишдикчэ чох сэдлэр учур, чох баглы гапылар ачылыр. HdhaJaT, hdjaT бизим тэлэбэлэри дэ cnjacH мубаризэ-нин ен хэттинэ чыхармыш, халгын тале]и илэ баглы ва-чиб мэсэлэлэрин Ьэллинин фэал иштиракчысына че-вирмишдир. Бу Ьэгигэти кермэмэк корлугдурса, онунла разылашмамаг надан-лыг олар. Бу кун ким тэлэбэлэрэ десэ ки, башы-нызы ашагы салыб 10 — 20 ил эввэл олдугу кими дэрси-низи oxyjyw, имтаЬанлара 1тазырлашын, Ьэмин адам истеЬза Ьэдэфи олар. Ла-кин тэлэбэлэримизин ]ерли-]ерсиз о]унлара чэлб олун-масы, бу 6eJyK си]аси-ин-теллектуал гуввэнин бэ’зэн мэЬдуд вэ тэмэнналы мэг-сэдлэрэ суруклэнмэси езу дэ истеЬза вэ гынага ла]иг-дир. Тарихимизин а j рыча вэ шэрэфли бир девруну тэш-кил едэчэк сон беш илин эн парлаг сэЬифэлэриндэ Азэрба]чан тэлэбэ ордусу-нун ]ери а]дын сечилир. 1988-чи илин февралында Га раба г да ермэнилэрин сепаратны шуарларына илк ча-ваб верэн дэ тэлэбэлэримиз олду. Онларын тэлэм-тэ-лэсик ]аздыглары «roj учал-сын елин сэси, Гарабагын шикэстэси», «Олэрик, Гара-багы вермэрик» кими haj-гыртылы шуарлар Ьамымы-зы о]атмадымы? О reJpaT-ли феврал сэЬэри Jасамал ра]онунун тэлэбэ шэЬэрчик-лэриндэн кукрэ]иб Kynaja текулэн дэлисов вэ денмэз бир инад индики Азадлыг ме]данына догру баш алыб кетди. Чошгун бир нифрэт najbi он иллэр 6ojy чадар-ланмыш ге]рэтимизин сусуз-лугуна сэпэлэнди. О ахын-ла да индики 6eJyK Ьэрэка-тымыз башланды. О вахтдан ермэни фашизминэ, импери-ja мэркэзинэ гаршы муба-ризэмизин эн чох енержи тэлэб едэн чинаЬларындан бириндэ тэлэбэлэримиз де-Jymyp. Кэнар душмэнлэрэ халгымызын кучуну, мутэ-шэккилли]ини, мубаризэ эзмини кестэрмэкдэ тэлэбэлэримиз мисилсиз хидмэт кестэриблэр. Ме]дан епопе-Jacu, harr сэсимизи ÄYHjaja JajaH бир чох кутлэви тэз-]иг вэ е’тираз тэдбирлэри, Гара Ланвар, Гарабагык елумсачан сэнкэрлэриндэки Ьунэр тэлэбэлэримизин халг гаршысында ге]рэтлэ вер-ди]и имтаЬанлардыр. Бутун бунларын са]эсиндэ халгы-мыз азадлыг вэ мустэгил-лик амалыны тэсдиглэди, амансыз ¿агыларла вуруш-да давам кэтирди. Кэнар душмэнлэримизлэ мубаризэдэ 6ejyK бир кучу тэмсил едэн тэлэбэлэрими-зи инди суверёнли]имизи реаллашдырмаг, harr иши-мизи горумаг ]олунда эзаб-лы, . меЬкэм агыл вэ фэ-расэт тэлэб едэн мубаризэ кезлэ]ир. Мустэгил Азэр-ба]чанын эн ]ахын сабаЬы-нын JeHH типли игтисадчы-лары, си]асэтчилэри, дипломат лары, муэллимлэри, агрономлары. муЬэндислэ-ри, Ъэкимлэри бах бу кун кэнчли]ин Вэтэн оглу-гызы олдугуну дэрк етди]и ан-лардан ]етишмэлидир. Тэлэбэлэримиз бундан сонра мубаризэмизэ эн сан-баллы кемэклэрини ауди-тори]аларда кестэрмэлидир-лэо. МушаЬидэлэрдэн ке- h эм орул, Ьэл\ ama рунур ки, harr иши угрун-да чарпышан, JeHH4a мустэгил лик газанан елкэлэр-дэн бизим Бакыда ]узлэр-лэ кэнч тэЬсил алыр. Онлар бу 93Hjj9TH она керэ чэкир ки, rajbiAbi6 халгына даЬа ]ахшы кемэк етсин. Лада салаг ки, Ьэмин елкэ-лэр тэЬсил алан кэнчлэри-нэ элиндэ силаЬ тутан эс-кэрлэриндэн flaha чох 9h9MHj-J9T верир. Елэ бизим езу-муз дэ бу кун нечэ-нечэ елкэ]э кэнчлэримизи тэЬ-сил алмага кендэририк ки. caöah мустэгилли]имизэ да-Jar олсунлар. Белэ олан 11алда ез еви-мизин ичиндэ, чэтин будчэ шэраитиндэ мил]онлар хэрч-лэди]имиз аудитори]алары вахташыры бош rojy6, ким-лэринсэ мэЬэлли чагырыш-ларыны тэкрарламага ]ол-ланмаг нэ дэрэчэдэ вачиб-дир?! Тэлэбэ ордумузу Вэ-тэнин тале]и илэ баглы мубаризэ ]олундан чыгырлара чэкэнлэр санки топлардан сэрчэлэрэ атэш ачырлар. Тэлэбэлэри та]фа мунагишэ-лэринэ, мэ’насыз чэкишмэ-ЛЭрЭ, Сону KepyHM9j9H мэс -ули] ]этсиз о]унлара чэк-мэк халгын кэлэчэ]инэ бал-та чалмагдыр. Тэлэбэ кэнч-лэр кучлу. чошгун вэ мэрд-дирлэр. Онлара уз тутан-лара кемэк кестэрмэмэ]и гурурларына сыгышдыр-мырлар. Лакин онлар cnja-си мубаризэдэ тэчрубэсиз-дирлэр. Ата-ана нэзарэтин-дэн, е]уд-нэсиЬэтиндэн узаг олан бир чох тэлэбэни «Вэтэн», «ге]рэт», «намус» ча-гырышлары илэ hapa десэн апармаг олар. Лакин тэлэбэлэр бир Ьэгигэти унутма-малыдырлар ки, онлар тэсадуфи адамларын де]ил, ганун вэ Ьэгигэтин. халг гаршысында парлаг амалы илэ танынанларын чагы-рышына сэс вермэлидирлэр. ТэЬсил просесинин тез-тез позулмасы, тэлэбэлэрин аудитори]алардан, шакирд-лэрин синиф    отагларындан cojyMacbi илэ баглы HapahaT-лыг Ьэгигэтэн кунумузун агрылы мэсэлэлэриндэндир'. Бунун бир сэбэби баш верэн ‘ тэлатумлу 11адисэлэр-дирсэ, икинчи сэбэби о гэ-дэр дэ чэлбедичи олма]ан, чидди ислаЬат v • кеолэ]ЭН тэЬсил системидир. Е'ти-раф етмэли]ик ки, тэлэбэ-лэрдэ елм вэ ихтисаслара тэшнэлик о]атмалы олан муэллимлэрин ичэрисиндэ отэн деврун    педант, эгидэ- сиз jeTHpMBCH    * аз flej^. Елэ тэлэбэлэрин дэ бэ’зилэри етэн деврун    елчулэри илэ — ja валиде]нин тэЬрики, Ja да диплом алыб мевге тутмаг истэ]и илэ аудито-pHja.iapa кэлиб чыханлар-дыр. Белэ муэллим вэ тэ-лэбэ учун haHCbi сэбэбдэнсэ дэрсин позулмасы гэлбэн баглы олмадыгы мэшгу-ли])этин агырлыгындан Ja-xa гуртармаг, асудэ нэфэс алмаг демэкдир. Бу ]ердэ хатырладаг ки, инди hap сезэ гулп rojaH-лар, гашынма]ан ]ердэн ган чыхаранлар аз де]ил. Белэлэри тэлэбэлэри сабит мэшгэлэлэрэ сэслэмэ]и, онлары мубаризэ ме]данын-дан узаглашдырмаг кими пОмэтлэндирэ билэрлэр. Ьэ-гигэтдэ исэ тэлэбэлэрин ha-мишэ — муЬарибэ вахты да, мубаризэ деврундэ дэ би-ринчи вэ hen нэ илэ эвэз олунма]ан де]уш ме]даны мэшгэлэ отагларыдыр. Шуб-Ьэсиз, бутун халгын ajara галхдыгы кунлэрдэ тэлэбэлэри Ьеч кэс баглы отаг-ларда caxAaja билмэз. Белэ мэгамда онлар да ен сыраларда олмалыдырлар. О ки, галды, кутлэви тэд-бир вэ Ьадисэлэрэ, инди тэлэбэлэрин эн муЬум cnjacH Ьэрэкатларда иштиракы. Ьансыса парти]анын узву олмасы мэшгэлэлэр позул-мадан да мумкундур. Тэлэбэлэр Ьэтта ез тэшкилатла-рыны ]арада, баш верэн ha-дисэлэрэ мунасибэтлэрини истэдиклэри кими ифадэ едэ билэрлэр.' Бир шэртлэ ки, мэдэни елкэлэрдэ олду-ту кими бунлар дэрслэрэ мане олмасын. Тэлэбэлэримиз бир даЬа этрафларына диггэтлэ бахмалы, тэсадуфи емиссарларын. арзуолун-маз муэллим вэ тэлэбэнин онлары hapaja суруклэдик-лэрини а]ырд етмэ]и бачар малыдырлар. Белэ тэлэбэлэримиз чохдур. Онлардан елэлэри вар ки, Ьэтта тэЬ-сили мувэггэти да]андырыб де]ушэ ]олланыблар. Адлары дэрс журналында олуб мэшгэлэлэри бош, Ja-худ сэмэрэсиз кечирэнлэр исэ ]алныз удузурлар, езу дэ эн пОмэтли вэ эвэзсиз не’мэт олан Ьэ]аты. Унут-ма]аг ки, ихтисас тэЬсили алмагла инсан мустэгил Ьэ-JaTa Ьазырлыгы тамамла-]ырг. Бу заман исэ емрунун аз гала ]арысыны архада roj му ш олур. Бу кун мин бир эзи]]этлэ сизи охудан ата-аналар, хидмэтинизи кезлэ]эн Вэтэн сабаЬ сору-шачаг:    Отэн нечэ илдэ нэ ejpoHAMH, нэ газандын. ев ладым?1 ТаЬир АДДЫНОГЛУ. адиликдэв галхыб учалмаг, Ьамы бу мнллэтэ агсаггал олмаг, Ьамы бу елкэ]9 кэткрмэк де|нл, Ьамы истэ|инн алмаг истэ]ир. Фэрманы ]еринэ ]етирмэк де]ил, Олкэ}э фэрманлар вермэк истэ]нр. «Мэндэя агыллысы тапылмаз» — де]ир. Стол Ьэрислэри нэ JaMae чохдур. Ьаны бу Вэтэни душунэн урэк? Мяллэтин адындан данышан чохдур. Миллэтин дэрдияэ алышан кэрэк. Керунмур бу ]олда нэ эввэл, нэ сон. Кун кими бэллнднр; ]еддн мял]онун Дэрдини кексундэ 1ашатма]ан кэс Бу бо]да миллэтэ баш ола билмэз. бзумуз ]анырыг ез дэрднмнзэ, Дун]аныи гулагы кар одиуш бнзэ. Бизим Ьаггымызы бргур ся]асэт, Ьаггы субут едэн шаЬиднмиз ]ох. Сыфыра денубдур башсыз бу мнллэт, Сыфырлар енундэ ваЬнднмнз jox! Ким исэ ]енднрэн, кимэсэ ]енэн, YpajH пн]лэнэн, бе]ни пн]лэнэн, Вичданы аи]лэнэн тохгарынлылар Дэрдинн нэ билсин бу ач миллэтин, Адичэ инсафа меЬтач миллэтин. Халг учун }ананлар гапы далында, Халгы тала]анлар чаЬ-чалалында. Ьалымыз, кунумуз чэтнн, чох чэтин! Нэ)н кезлэ]нрик? Бутун миллэтин YpajH нэбзнндэ де]унэн кэсн, Озу]лэ, доступа, та]фасы]ла jox, BejyK мнллэти]лэ е]унэн кэсн Таны]ан вар нсэ кестэрснн бнзэ, Кэлсин, рэЬбэр олсун мнллэтнмизэ. Мнллэт Гарабагда гырылан заман О то]да, бу то]да чалыб oJaaJaH Адамдан мнллэтэ баш олв билмэз, Бу халгын евундм агвп ]укуну Чэкэн араба ja гошула билмэз. Халгын ¿аигысына алоаланма}ан, ЧэбЬэдэ чан верен шэЬнд эскэрн Озунэ догмача евлад. canujan Нечэ ода бялэр халгын рэЬбэрн? Бу Вэтэн мэшпдир, бу Вэтэн сэнян. Сэнкэрдэ эсхэрэ дэ]эн куллэянн Агрысы гэлбнндэ KejH9M9j9H кэс Бу бо]да мнллэтэ баш ола билмэз. Мнллэтчуи Лаваны кестэрян мэнэ, Инаным мэн опги беЛунлуЛунэ. Елэ бнл нлжшяб заман за манда. Нэ ндэ бнтэчэк бу дэрдп сону? Шушада, Шеллядэ, КэркячвЬандв Атылая тояларын курултусуну Бакыда евяядэ ешнтмэ]эи кэс ВаллаЬ, бу мнллэтэ баш ола билмэз. * ♦ * Jea эсдн, тэрпэндн, дяндя мэмлэкэт, Компассыз кэмидир инди мэмлэкэт, Ьара кетдиЛшш езу дэ бнлмнр. Левбэр нлншмншдн, заман ачса да Бир аддым ярэлн о кедэ бнлмнр. Сукаячы кестэрян яядя снз мэнэ, Кэлсин далгалары о japa билсин. Вернб сянэсяян лэнэде[энэ Кэмнни нрэля а пара билсин. Бир огул кестэрин инди снз мэнэ Мнллэтэ Ьэм ата, Ьэм огул олсун. Чох кердук халгыны гул едэнлэри Елэсн кэлсин ки, халга гул олсун. Белэ бяр вамнзэд кестэрин мэнэ Долаиым башына, денум кезуяэ. НвШЕРЛИМИЗИ 19БРИЗДВ Д8 0ХУ1УРДАР Тэбриздвки «Эрка нэшри]-]аты Азэрба]чаяын халг ша-нри Нэби Хэзрияин «Topiw, сэнэ анд ичирэм» ше’рлэр китабыны бурахмышдыр. Эрэб элифбасы илэ A3epoaj-чан дилиндэ нэшр олунан бу китаб поезда Ьэвэскарлары-нын диггэтини чэлб етмиш-дир. И ранда мэшЬур олан шайр Jahja Ше]да китаба сэмимн ен сез ¿азмышдыр. О. Ьэм}ерлимнз1ш ше’рлэ-рнни дэрин фэлсэфи фикир-ли эсэрлэр адландьхрмышдыр. Он оезун муэллифи ]азыр ки. Азэрба]чан noeaHja мэк-тэбинин лajнгли HyMajoHÄ9CH олан Нэби Хэзри охучунун ш^уруна вэ гэлбинэ ]ол тала билмишдир, (Азеринформ). МэрНэм9т ганунлары ила АЛИМЛвР УШАГ ЕВИНИН НАМИЛЭРИДИР Шэкидэки 2 немрэли ушаг евиндэ тэрб^э алан ]енн]ет-мэлэр. демэк олар. ил-бoJy ме}вэ вэ килэме]вэ ]еЗэ билэчэклэр:    ушаг евннэ мэхсус олан, эввэллэр бош галан эразидэ бе>ук баг салынмышдыр. Бурада AзэpбaJчaн Республикасы Елмлэр Академи]асы Шэки елм базасы эмэкдашларынын кемэ]и илэ ]узлэрлэ ча]тика-ны. Ье]ва, зогал, хурма, га-рагат вэ башга бу кими битки гэлэмлэри экилмишдир. Алнмлэр ишдэн асудэ вахт-ларында ушагларла мунтэ-зэм олараг эмэк дэрслэри кечир, онларла бирликдэ керпэ фиданлара гул луг едир. ушаглары пОмэтли вэ надир битки невлэри илэ зэнкин олан бу ]ерлэрин флорасы- Гарабага ел БУДЧЭДЭНКЭНАР ФОНД Ьазырда ра]ондан Иран Ислам Республикасьиа ке-дэнлэрин 900 манат дан 15—. 20 мин манатадэк хэрчи чы-хыр. Кооператив, кичик му-эссисэ ¿араданлар исэ ашагы-сы 2—3, Jyxapbicbi 10—15 мин манат хэрч чэкирлэр. Мэсэлэ бунда де]ил. Бу вэ-саит кимэсэ, кимлэрэсэ ве-рилмир, ра]он ичра Ьакими]-]эти башчысынын будчэдэн-кэнар « Maca л л ы» фондунун Ьесабына кечирилир. Ларан-дыгы ики aj эрзиндэ бу фонда 742 мин манат вэсаит дахил олмушдур. «Масаллы» фондуна «Ары-чы» Kooiíeративи 10 мин манат, «Харрат» кооперативи 4 мин манат, узум е’малы заводу 30 мин манат пул ке-чирмишдир. Тээссуф ки, бу xejHpxah ишэ гошуланларын cajbi ^элэлик чод ^де]ил. Ьал-буки Масаллыда имканлы тэшкилатлар вэ шэхслэр ои-ларчадыр. Ра]он ичра Ьакимииэтинин башчысы, «Масаллы» фондунун сэдри Т. ЛэЬ1а]ев Jeни фонд барэсиндэ мэ’лумат вер-ди: — Миллэтимизин душду-]у бу чэтин кунлэрдэ биз бир-оиримизэ эл тутмалы, Ьавадар олмалы1ыг. Имкан-сыз, кемэксиз адамлары, 1е-тим ушаглары, тэнЬа гочала-ры, гадынлары, элс«з-а]аг-сызлары ичтимаи сарсынты-лардан чыxapмaлыJыг. Буну халгымызын бутевлу]у. ни-чаты наминэ етмэ1э борчлу-]уг. Ичра Ьакими1]эти башчы-сынын оезунун гуввэти де-мэли]ик ки, тэкчэ сон бир а]да будчэдэнкэнар фонд-дан 116 элилэ азтэ'минатлы, чохушаглы, башчысыны итир-миш аилэлорэ 40.900 манат мэблэгиндэ ]ардым костэрил- мишдир. Тэкчэ кечэн aJ фон-дун Ьесабындан 50 мин ма-натлыг эрзаг алыныб Шуша вэ Лачын paJoнлapынa кон-дэрилмишдир. Умуми]]этлэ, xeJpиJJэ мэгсэдлэри учун ин-ди]эдэк фондун Ьесабындан 100 мин манат пул хэрчлэн-мишдир. Масаллы сакинлэри Гарабагда баш верэн Ьадисэлэри Ьэ]эчанла излэ1ирлэр. Гара-баглылара кемэк мэгсэдилэ а]ры-а]ры    вэтэн дашлардан вэ тэшкнлатлардан топлан-мыш вэсаит Ьесабына japым мил]она ]ахын эн зэрури ло-вазимат 1ола салынмышдыр. Мартын эввэллэриндэ Аг-дамдакы japaлылapa кемэк-учун ра!он сэЬи]]э ше’бэси-нин вэ рабитэ говшагы иш-чилэринин топладыгы вэсаит Ьесабына дэрманлар, тибб лэвазиматы кендэрилмиш-дир.    * Сон кунлэр Macaллыja Га- рабагын кэндлэриндэн ¿уздэн артыг гачгын кэлмишдир. Онлар эсасэн шэЬэрдэ, Боради-каЬ гэсэбэсиндэ. Гаргалыг, Ьишкэдэрэ, Тэзэ Алвады, МаЬмудавар, Сэрчувар канд-лэриндэ ]ерЛэшдирилмиш-лэр. Гачгын аилэлэринэ Ьэр ч\’Р rajFbi вэ ]ардым кестэрмэк учун paJOH ичра Ьаки-MHjjdTH башчысынын JaHboi-да хусуси KOMHCCHja ]арадыл-мышдыр. А]ры-а]ры вэтэн-дашлар гачгын аилэлэрини ]ерлэшдирмэк учун хусуси мэнэиллэрини тэклиф ет-мишлэр. 4 немрэли автонэг-лиЦат дэстэсинин рэЬбэрли-)и суручулэр адындан бил-дирмишдир ки, онлар raj-нар негтэлэрэ Jyn апармаг вэ кэтирмэк учун Ьэр чур хидмэт кестэрмэ]э Ьазырдыр- лар Тедмая ЭЛШЕВ, «Халг гэзетн*ннн нухбнрн. СЕНСАСИJA БАШ ТУТМАДЫ Ьадрут ди]аршунаслыг музе Jhhhh кечмиш директору, Гарабагын даглыг Ьиссэси-нин ермэни ичмасынын ли-дери, миллэтчи «Дашнаксут-jyH» парти]асынын узву А. Мкртч]анын апрелин 14-дэ Ханкэндидэ ез мэнзилиндэ елдурулмэсини Ермэнистан-да (Ьэм дэ тэкчэ орада jox) Азэрба]чанын устунэ JbixMa-га чалышдылар. Елэ Ьэмин кун ахшамдан xejли кечмиш шэЬэрдэ «азэрба]чанлы тер-рорчулары» ахтармага баш-ладылар. Апрелин 15-дэ сэ-Ьэр Лереванда Ермэнистан парламенти вэ Ьекумэтинин биркэ ичласы кечирилди. Бу ичласда парламентин рэЬбэ-ри Б. ApapKTcJaH билдирди ки, «бу гэтлин сэбэблэрин-дэн асылы олма]араг ону бло-кадалар. Ьучумлар, ДГР-дэ B93Hjj9THH сабитли}ини ПОЗ-маг учун кестэрилэн днкэр чэЬдлэр силсилэсинин бир Ьэлгэси кими помэтлэндир-мэк лазымдыр». Ермэнистан Али Советинин гэрары илэ Ханкэнди]э Ермэниста-нын оэсми йума]эндэ hej’aTH кендэрилди. PycHja Харичи Ишлэр На-зирли]и бу Ьадисэ]э ез муна-сибэтини ифадэ едэрок 69ja-нат верди вэ «инсанлыгдан-кэнар эмэлдэн чох нараЬат олдугуну» билдирди. Фран-санын рэсми нума]эндэси «Франса Ьекумэти вэ бутун Франса адындан кэдэр Ьисси»ни 6aJaH етди. Тээс-суфлэ rejfl етмэли]ик ки, Хо-чалы фачиэси, минлэрлэ га-дынын,* ущагын вэ гочанын ермэнилэр тэрэфиндэн елду-рулмэси илэ элагэдар олараг PycHja Харичи Ишлэр Назирли]и бизэ гуруча баш-саглыгы да вермэди. ермэни террорчуларыны бирчэ кэл-мэ илэ дэ олса пислэмэди. Ермэнистанын Москвада-кы даими нума]эндэли]и ис-тинтагын башланмаеыны белэ кезлэмэдэн хусуси фэал-лыг кестэрди. бир-бириндэн чэфэнк ша]иэлэр бурахды. Даими HyMaJaHflairaJim мэт-буат мэркэзи билдирди ки. «кэлэн Ьэфтэ Азэрба]чан Даглыг Гарабаг узэринэ ке-ниш миг]аслы Ьучума кеч- мэ]и плаилашдырыр*. Ьэмин мэнбэ]э эсасзд. Ьучум-дан эввэл «Ьэм Даглыг Гарабагда. Ьэм дэ Ермэнистанда нуфузлу си]асн хадимлэрэ гаршы ]енэлдилэн бир сыра террор тэдбирлэри» Ьэ]ата кечирилэчэкдир. Мэлум олдугу кими. Азэр-ба]чан Милли ТэЬлукэсизлик Назирли]инин мэтбуат мэркэзи гэтлдэ ку]а «азэрба]-чанлы террорчуларын эли олдугу барэдэ Ермэнистанын Москвадакы даими нума]эн-дэли]инин беЬтанчы бэJaнa-тыны гэ'пШэтлэ тэкзиб ет-мишдир. ЬамьОа мэ'лумдур ки. Ханкэнди]э ермэни си-лаЬлы бирлэшмэлэри нэза-рэт едирлэр. Мунагишэ зо-насында вэзи]]этэ ]ахшы бэ-лэд олан експертлэр та-мамилэ Ьаглы олараг бу Фи-кирдэдирлэр ки. даим мупа-физэ алтын да олан Мкртч]а-нын елдурулмэси Ьэм Ермэнистанда. Ьэм дэ Ханкэндидэ мухтэлиф груплашмаларын Ьакими]]эт угрунда кэс кин си]асм мубаризэсинин нэти-чэсидир. Бир кун кечмэмиш сенса-си]а сабун говугу кими парт-ла]ыб пуч олду. Гэтли тэЬ-гиг едэн комисси]анын сэдри Г. Петрос]ан апрелин 15-дэ ахшам РИТА —СОТ А мухби-ринэ телефонла билдирди ки, «Артур Мкртч]ан апрелин 14-у ахшамы бэдбэхт Ьадисэ нэтичэсиндэ Ьэлак олмушдур». Белэликлэ, «азэрба]-чанлы террорчулар» вэ «Ер-мэнистана гаршы бир сери]а террор тэдбирлэри Ьазырлан-масы» Ьаггында ша]иэлэр ифша едилди. Лакин террор эмэллэри терэдилеэ белэ, 1эгин ки, ичрачылары Ермэнистанын бир-бири ил.э душ-мэнчилик едэн ики си]аси гуру му ну и — «Дашяаксут* ]ун» парти]асынын вэ Ьаким ермэни умуммилли Ьэрэ-каты парти]асынын узвлэ-ри арасында ахтармаг ла-зымдыр. Буланыг суда ба-лыг ахтармага исэ еЬти]ач ¿охдур. Оз кунаЬыиы башга-сынын устунэ 1ыгмаг лазым дeJилдиp. ^ ШЭРИфов. (Азэринформ). и ын сирлэри илэ таныш едирлэр. Кэнч тэбиэтчилэр дэрнэ-jHHAd ушаг евинин, демэк олар, бутун сакинлэри Ьэвэслэ мэшгул- олурлар. 0з Ьамиси — елм базасынын эмэкдашы, тэчрубэли агроном Шукур Мэммэдовун poh-бэрлн]и илэ ушаглар багчы-льн’ын сирлэринэ, дэрман биткилэринин бечэрилмэси агротехникасьша ]и]элэнир-лэр. Алимлэрин K6M9jH илэ ушаг евиндэ зэнкин китабха-на ]арадылмышдыр, мунтэ-зэм сурэтдэ мараглы мэшгэлэлэр кечирилир. Бу мэшгэлэлэр кэлэчэкдэ фэрди ИШ апармаг учун хусусилэ исте’-дадлы ушаглары ашкара чы-хармага имкан верир. (Азэринформ). А38РБА1ЧАИ РЕСПУБЛИКАСЫ СЭЛАЫШвТЛИ НУМШЛвЛМИИИН БвЛАНАТЫ Русн]анын бэ'зи инфор-маси]а акентликлэринин Ермэнистан даими нума]эндэ-ли]инин «сэлаЬи1)этли мэн-бэлэрэ»* эсасланараг верди-¿и мэ’луматы ]а]масы    илэ элагэдар Азэрба]чан    Рес* публикасынын Москва шэ-Ьэриндэки сэлаЬи]]этли ну-ма!эндэли]и мэтбуат    учун бэ]анат вермишдир. Ермэнистан нума]эндэли]инин мэ’луматында Гарабагын даглыг Ьиссэсинин ермэни ичмасынын лидерлэриндэн бири олан А. Мкртч]анын елдурулмэси учун мэс у-ли] ]эт Азэрба]чанын узэринэ го]улур. Азэрба]чанын сэлаЬи)]эт-ли нума]эндэли]инин    бэ]а- натында ц де]нлир. Ге]д ет-гЖк истэрдик ки, еви вэ шэхеэн езу даим муЬафи зэ алтыяДа олан Мкртч|а-нын Ьэлак олмасы тэсадуфи Ьал де]илдир. Азэрба]чан Республикасы А. Мкртч]анын елдурул-мэсиндэ Ьэр Ьансы шэкил-ДЭ эли олдугуну. елэчэ дэ Даглыг Гарабаг вэ Ермэнистан эразисиядэ нуфузлу си]аси хадимлэрэ гаршы террор эмэллэри Ьазыр-ланмасы барэдэ ермэни тэ-рэфинин ]а]дыгы у]дурма-лары гэти]]этлэ рэдд едир. Ахырынчы азэрба]чанлыла-рын уч ил бундан эввэл говулдугу Ханкэнди шэЬэ-ри илэ баглы бу у]дурма,-лар хусусилэ ри]акар вэ эхлагданкэнар мэзмун да- шьОыр. Хочалы гурбанларынын ганындан мэст олмуш ермэни ]араглылары бирЧ5ири илэ «Ьагг-Ьесаб чэкмэ]э» башламышлар. Эламэтдар Ьалдыр ки, А. Мкртч]ан барэсиндэ террор эмэли А. Козырев белкэдэн кедэндэн дэрЬал сонра терэдилмиш-дир. Козыревин сулЬ сэ-фэри муэ1]эн никбинлик ]а-радырды. Бэ)анатда де]и-лир:    Азэрба1чан Республи касынын Москва шэЬэрин-дэки сэлаЬиЛэтля иума]эн-дэли]и Ермэнистанын Ру* си]адакы даими нума]эндэ-ли]инин у1дурна вэ фитнэ-кар мэ’луматлар ]а1масына гэти е’тиразыны билднрнр. \ I / 0 «Бу дашы кнм тэрпэдэчэк?» енленлэенндэн. Рэе сам J. 0СЭДОВ. АЗЭРБ^ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛЖИ КЭНЧЛЭР ИНСТИТУТУ 1992'Чи ил.«прелин 26-да орт» моитоблории X — XI буракылыш еиннфлериннн шаиирдлори *Р*еММЯ* АЗЭРБА1ЧАН ТАРИХИ УЗРЭ ОЛИМПИАДА КЕЧИРИР Олимпиада вир тур да кечирилир. Олимпиадаиын гаяивпори I аа |а II Дфи»«и дипломяарла тептиф опуиуриар во габуя имтакаи-лары Ьаггында а«асиамв|о у|»ун олараг института гебул замаиы устунлук алда одирлор. Олимпиадада иштирак отмак учуй ашагыдакы саиодяор тогдим одиямолидкр: — тодрис дилини |Аэарба|чап во |а рус| нес-тор мокло тешки лат иомитеси седрииии едыиа ери- — 3x4 см. елчуде ики едед фототеки л. . Сеиедлер иисгитугуи 6ииес»к1дв (ИстмглалиЦет кучеси, 27) 5 иемреяи отагда, Нер кум саат 9-дам 16-дек гебул едилир. вяаее ме'лумвтявры 92-77*61; 92-74-19 ием-рели телефон перла алмаг олар. ТЭШКИЛАТ КОМИТФСИ. ;
RealCheck