Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 16, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r93ETH 16 Anwai    MU.    m*    7s Hapahar Maaay BAKbl HHJ9 3HBHJIJiaHHP? BaKbiHbiH 3Tpa4>iiiHAa aaCHaamuiap kyb69kye Hoxawp, mahapRH aiapKaaiiHa, Kyna aa MejASHaapuBa lajmiMp. Pw-ny6jiHKa fleaaaT Ta^Haw • MyhajHaa KoMExacimH aMaK-^Duiapu rapaAar, CaCaaa, Xaran, HaprnianoB Braara^. HacHMH. CaiJyHHy, BaHaCajoa, CypaxaHH aa JacaiM pa-JoHaapuHUH apaaacHHAa SO-Aaa apTW 3H0Hjuihk rejA» w-iiH^ap. OHaapHH yiayaia cahaca mbb hearapa 3a6a;ijiaKJiapaa 6eJia cyp’axjia apTiiacbiBHa ca6a6a aaAHp? lUahapHH HAapaja — BaKw Ulahap Kom- ^ Myaa;! TacappY4>aTbi Bam He- * lehcajiai HAapacHHa. «Ban- caHKOMMyHHarJiHjjar» BapJiH-jHHa ea pajoHJiapbiH ManaHji xacappY4>2iTbi wAapaJiopHHa ha-eajia cahíihó. lUahapwH xa-MH3JiaHMaCH HmH OHJiapWH apacbiHAa ^eJiYHY^. .laKHH COM HJiJiap 6y HAapaJiapHH (xYcycHjia, BaKw KoMMyHaji TacapPY4^axbi HAapacHHHH) cbyHKCHja.xapbi Kah AajnmAH-pHJiHp, Kah Aa MahAYA-iamAbi-pbiJibip. «TaMH3JiHK» Hcxehca-jiax BHpjiHjH A3 6eAa Aajw* mHKJiHjHH HaxHMacHHAa ja-paHMbimAbi. By 6hpjihJhh ce.x-jicKpaH xop6ajiap rojyJiMym 3h6hji jemHKJiapHHH KepaHAa ccbhhahk. E:ia Óh.iahk kh, ma* hapMMH3Aa canHra-eahMaH Ja-paAbiJiaMar. Ammh ccbhumh-MH3 yayn naKMaAH. Te3nHK.ia «TaMH3JlHK» BHpJIHjHHHH (})a-aJiHjjaxH AajaHAbipw.iAbi. 1991-mh HJiAa jeHH OHp cxpyKxyp Aaj^LUHKJiHjH ojiaY-By Aaia mahap KOMMyHa.x xa-cappYÍaxbi HAapacHHHH Ca6a-HJi, JacaMaji, HapHManoB, Ha-CHMH. Xaxau Ba HnaaMH pa-JoHnapbiHAaKbi me’6ajiapii ha-MHH pajoHJiapbiH HMpa haKH-MHjjaxH opraHJiapbiHbiH xa6e-AHjHHa BCPH.IAH. By HYP MH-caAJiapbi 40X KecxapMaK OAap. ■GaHHxapHja huih KepaH HAa* paAapHH (pyHKCHjaAapblHbl, cxpyKxypjiapbiHbi xea-xea A3' jumAHpMaK mahapHH xaMH3JiH-jHHa 3HjaH Bypyp, haMHH xam-KHnafJiap apacbiHAa hiu oe;i-KYCY 3aMaHbi ^haah caJiap japaAbip. HaxHMacH o oJiyp KH, mahapAo 3h6h3Jihk-jiapHH cajbi apxbip. MaHmax xyAAaHXbiJiapw Aa* mbiMar Y^Y» HAapa Ba xamKH-jiaxjiap «BaKcaHKOMMyHHar-jiHjjax» Bnp.iHjH HJia MYra-BHAaja acacaH OHAapwH MaHmax xyA.xaHXbiAapbi 3hoha-xaHaja AamwHMaAbiAbip- Hm óypacbiHAaAbip kh. 3h6hahh AambiHMa xapMAapH apxAwrw-Ha Kepa HOXJiapbi óHpJiHKJia MYraBHAa óarAaMar HciaMiip. JeHH aMbiABH 6hp hox Koone* paxHBAap, JeMaKxaHBAap 3H* 6haa8Phhh Ha eaAapH Aanibi-jbip. Ha A3 MYraBHAa 6aFAa-jbipAap. Ba’aan Aa eJ^a o^yP KH, KOHxejnep Ba 3h6ha JemHK-AapH VeM-KeM AajHmAHpHAHp. HaxHHaAa KYHa Ba haJaXAapAa jeHH-JcHH 3HÓHA xaHaAapH ja-paHbip. UlahapHH MaHmax xyAAaH-xbuiapw BaAaxaHw racaÓacHH* AaKH YMyMmahap 3H6HAxaHa-cbina AambiHMaAWAwp. Ammb BaAaxaHbi aHÓHAxanacw HAa MYraBHAacH oAMaJanAap opa óypaxwAMbip. 0xaH ma naMH 66 HAapa aa xamKHAax 6y 3H-6HAxana HAa MYraBHAa 6arAa-MbimAbip. JepAa raAaHAap 3H-ÓHAAapHHH napà KaAAH T6- KYÓAap. CaHHxap HopMa Ba rajAaAa-pbiHbi no3AyrAapwHa * Kopa GxaH HA 2160 HAapa Ba My-accHca ,pah6apH, mbaah Mac -yA maxc MapHMa oAjrHMym-jiap. Ammb Jena A» HcSxAapM PapaAaFAaH, ÀpxjoMAan, Mytii-(pHr racabacHHAaH BaAáxaHwja 3h6ha anapMar HCxaMHp. Ca-6a6HHH Hca 6eAa H3ah ca*^-Aap: «JoA yaarAbip. *«2AHd-KaAMaK oAMyp. BeH3HH*o»ia-Abip»-    * UlahapHH xaMH3AaHMacHH-Aa acac arbipAbir «BancaHKOM-MyHHarAHjjax» BhpahJhhhh yaapHHa AYHiYP- ShpahJhh HCXHCMapAa OABH MambiHAa-pbiHWH jYKAambiMa kymy A3 1.8 —2,2 MHAjOH K^MeXp-AHp. BaKbiAa Hca nao ha 3 2—3.4 MHAjOH KyOMexp MaHmax xyAAanxbicw AamwH-MaAhiAbip. «BaKcaHKOMMyHHarAHjjax» 3h6ha MambiHAapbmw KHjeB-Aan aAbip. Hhah 6y MamwH-AapwH rHjMaxH 396 mhh Ma-HaxAbip. UlahapHH 3h6hahhh Aamwjbió naxAbipMar Y**YH 9AaBa Jy3 MambiH Aa aAbiHMa- AUAbip« ByHa 35—4Ò mha-joi MaaaT nyA AaabiMAbip. JYKcaK AOBAax sepKHCH OHp-ahJhh ÓasacbiHhi iWKHuia* ex-AHpMaJa HMKaH BCpMUp. Bhp* AHjHH xyeycHljoxHHH Ba aha-BiHjJaxHHH Haaapa anwG onyn flOBAax BepKHAaiMiHAaH aaaA eAHAMacH 4>ajAaAbi oAMaaww? BH3Ma, 6eAa 6hp aAAbiMbW axNAMacbi mahapHH caHHxa-pHja BasHjjaxHHHH JaxiuNAaiu-Macbma KOMaK eAapAH. BaKbiAa aHXHcaHHxapHjaHWH rapuibKbiHbi aAMar Y^yn Baxx* auibipbt HMa»HHAHKAap KeHHpH-AHp. UlahapHH KYHa ea mcJ-AaHAapbfflAa MYsarraxH caAH-ra-cahMaH JapaAbiAca Aa oy xaACnpAap xpoHHKH xacxaAH-JHH MyaAHHacHHa 6aH3ajHp. Bac j^aHMwm ÓehpaHAW aa-3HjjaxAaH HbixMar y^yH Ha ex-MaK AaahiMAbip? PecnyftAHKa fíOBJidT TaoH-axH MYha(|)H3a KoMHxacHHHH me’6a myahph O. Macpapoa: — 0H aaaaA, axpa4> MyhH-XHH XyAAaHTbUiapAa HHpKAaH-AHpHAMacHHa Kopa HapHMa ex-MaK aa HAAHa raAAwpMar yhYH caAahHjjaxAap aepan xaoHaxH MYha<|)H3a harrwHAa raHyayH raóyAy HmH cyp’axAaHAHpHA-MaAHAHp. Hkhhhhch, xyAAaH-xMAapbiH JepAamA**pHAMacHHa Kopa Ba oHAapAaH xaKpap hc-iH^aAa eAHAMacH, 3apapcH3- AaiuAHpH^MacH mymkyh oame* AbiTAa MYaccHcaAapASH aepKH xyxyAMaAbiAbip. Bac HcxehcaAaxHWAap hh-xwm JoAyHy naAa k^PYP* Aap? «BaKcaHKOMMyHHarAHj- jax» BHpAHjHHHH 6am Myhan-AHCh 3. P,YCxaMOB; — MaHHa. mahapHH yn xa-pa4>HHA9 MyacHp xhhah 3h6ha-xana xHKHAMacH npoóAeMHH haAAHHa MYCÓax xa’cHp CAap-AH. JoAyH yaaffAbiFWHbi, 6eH-3HHHH rblXAbirWHbl HAAHA CAa«* AapHH óahanacH KacHAapAH. ByHAaH aAEBa, mahapHH xa-mh3AhJh HAa MamryA oaeh KOAAeKXHBAap apaCbfflAA HUI 6oAKYCYHa hhaah aMaA onyn-MEAbiAbip. MaHiuax xyAAaH-xbiAítóbiHbiH 6hp jepa xonAan-Macbi, - raÓAamAfarpbiAMacbi, caxAaHMacbi. 3h6ha jepAapH-HHH XHKHAMaCH MaH3HA*HCXHC- Map HAapaAapHHa. KynaAapHH CY'HYPY-^**®^**' jblFblAbló AA* mbiHMACbi KOMMyHAA xacap* PY^axbi HAapacHHa haBAAa eAHAHÓ. BH3HM ÓHpAHjHH Hm-HHAapH Hca MYFABHAaJa acacaH MaHUiaX TyAAAHXWAapblHbl jamajbim ÓHHAAapuHAaH hx* XHCaCAAUIAbipblAMhim ABXOMO- ÓHAAapAa AambiJbipAap. By-tyh 6y HmAapKu haMbicw 6hp aAAa MaMAamMaAHAHp. lUa-hapHH XaMH3AHjHH8 KyHAY MAAAH-XeXHHKH 6a3ACbl OAAH 6»p xamKHAAX habaÓ BepMa- JIH, 6y cahaAa KopyAaH ÓyxYH HmAap MapKaaAauiAHpHAMHm rajAAAA anapbiAMAAbiAbip. IIJahapHH CYp'axAa 3h6ha-AaHMaCHHa. HaxaMH3AHjHH apx-MACblHA HrXHCAAH ÓohpAHblH ÓHp KOMHOHeHXH KHMH ÓAXa-par HNXwm JOAy axxapMAAW* jbr. a>3AAHjjaXCH3AHK MH3AH HAXHMAAap BCpa ÓHABp. JepH KaAMHmKaH AcjaK kh, FoóycxaHAAKbi aahapAH khm* Jbbh mhaaajiap caxAanaH bb 3apapcH3AamAHpHAaH    uoah- foh AOAMar    Apxbir 6hp hox MyaccHcaAap japap-cbi3 haAa ayhimyhi aahapnH KHMjaBH MaAAaJiapH 03 apasH-AapHHAa caxAajbipAap. Tea-AHKAa JeHH nOAHFOHAap XH-KHAMdCa chaAHHHH CaFAaMAbb Fbi mhaah xahAyKB rapmwcbiH* Aa raAap. Byna Kop Aa Ja-pana 6HAaMaK lanAYKaHHH rapmbicbiHbi aAMar yhy« pac-nyóAHKa HaaHpAap KaÓHHexH aapapAH xyAAaHXWAapHH bb KaHA xacappytJiaTbiHAa HmAa-AHabh aahapAH KHMjaBH m3A-ABAapHH yMoxynyH anapbtJiMa* cbi oapaAa capaHnaM Bep* MHUIAHP- BaKbiAA B3 pecnyÓAHKaMU-3biH AHKap mahapAapHHAB xyA* AaHXbWiapbiH raÓarnaAaH ce-napacHja oAyHMacM (nemnA-A3HM3CH) HmH A8 yHyAyjiy6. BeJiYK KaAHp aepa óhabh 6y Hm HBAaHca HmKyaap aAaMAa-pblH AMFF3TKHH HaAÓ CXMHp. MyxaxaccHCAap 3h6haahk* AapH HrxHcaAHjJaxbiH 6apo* MexpH, OHJTH KopYHMaJaH X3-pa(|)H aA-íiaHAbipbipAap. 3h-(^AAHKAap HOXAypCa, ACMpH, haHcw cexABca 6yxbiAKa, han-CM aaaoAAaca AawHp, hapAaca KAFblO HaXMfflMWp. BeA3 XB* cappY4>axcbi3Abir aa aaxHca-HHxapHja haAAapbiHbM rapuiu* CMHbl AAMar haMbIMW3AAH B3 ajpw-aJpbiAbirAa hap ÓHpHMHS* AOH aCbIAblAbip. Apm^ ryJIHJEB, «XaAF raaexHi^HHH Myx6«pB. As«p6ihnN WypNMNCTM Bftpmimmn 0miin||í»t wscfpwi «HCTAMKfJI» wnpmm Typmi^, MpiN, CypNia mmmmpmm TypNCT c»09pntpM immmm M«*jiyM«T TttJM0ONy: fl-M-M. YH8AH: ímm,    wimat.    «. A38PBAJMAH PECnvanHKAOT OAJir T9hCIUIH HA3WPJ1HÍH BAKbl MORTSBOronOP niAATOmi TpXHHKrmr IMS — 1693^ «tpe fVPí fM»*» rttrv rJIAH BflBP: TaamMjm» mutmm m «dm mambcM kawnw tahoua ona A3SMAMAH HCnyUMNACU M9A9HMIMT HA3MPJWIH A30MAMAH AMWf OKPA 69 KAJKT HAIPU PKIiy6lMMMM »MM4|ip ipINCTMpM roHAAS ryjMJfiA M HAH9JM emepoiyH HWTMpMM nm AnpaiMN 17-m* «IIEJiM 19 MOMHyib TSMMM CMT !*•*• 6wwil>»-BnIMTIWP TMIPWN HMCMapkMA« CMT 19-AMc catMiMp. KwnMTM, katMi «hetwm» flytwp Bagil» mtfu M Mfcnnu AnoMmf Bavaa^ ijiíIbch«« tafma wnwnuap rtOra «RUip. .    .. Bt*|* rMly* otjmamMtf »¡m kfwrrmf» a*p. lf»lww4Jtn Ai>p6i7wi     Cgg» BawpiajBDni BraJIaMiaiiKalB nr* TMiS"AUp5d^r*M*wt^^    ^ Batpw» mahapauMoi <■■■««■ ■» JuaM Amp®*)«* ”*Kii!£*1ile’«ee8* rntramm m «pi« wfcw Mtaawamp, njalia    tw op»    ■««. emrmmm matw mwUb amcM rtp» 3 lami T9M90 jmam.owi mmMmnym rmmMm, nimca irtwM TCzmM MBB HMiadÉn fliifpwiiip néfM ^puqp. unbBpmmkmm    Imhis m’tejnpaa na opn Tdbcua w—mi ombih* roByji AiDArhiAAiai hxthcacjiap Y3P0 AnAPfaUIUP: «MMttataniiap arwcaetdnpw *»P®«1»«* — opn M nm opn nfcou íoneii ocyiiw «MosnOarox A M r r a TI lUvuM ÓaNica ^yiMiwiiip* TOHM*Ncafinii mtr hPMHNHKNOHPyP. AWPHÜKNHN CtP*PTmM>9«»Wt CHHN IP'MMH «tMMC V<V* Amiwt HriNCMNlin Hiiwmwjiamp*« Komww HNH Baui rHÍM*Tiwp MAPpp« im-«l *«llJO ®P|^ rapapw Miw CYA áteheyMapwwi BaMca M gymiwcMip« 1P0J-**«    <1    *•••    I*- HN KNPOB n^MPTIMpil f^CANT «TáUiMANf I hMMN 0,5 rnnpMm M iMip    otmmm    - S mmmt; 0.Í iMipBMi 0.J5 nmp AMiM OPMWiw — I mw«. lop ■YacaKMonxo « (ne mmjm m coma yoarjuip Y^) ~    fonow    « «Mjem nptajmca» aitlMM» npOiM^ 1C mm ojottln Ornen ccfMm; — wnmum opn nkeu te- 6 TdbCIUI MYAS0IH: «MMmO«rM-P    wp®»l»i»» apa rajata om'«W» na opn nheu u 10 a|. «ManotercxM ■TceoKMCpxc i ^^mrS5i2S 5» nhcM Ocaceu aeocingic — ® ■* nn opn ttecMi teaocu acacaoopi — 1 mm jj» «MancOarciicp Mtocc»cwiopx» MahiM» retejen* nncaeu yapo nm opn nbeu teaacu ccocanwa — a ■« *^*«M7eo« nptejanea» Bxneacii jcpc mormum opn vaheu ffatiTM    I— 3 u 10 aj. ‘ (mnmne Mmtempiom temra) opn    «omtecpnnni nxpw iporptfi- jopuu yjFy« TopnS ojpuaaan mporpomnp jopo m«“ “^ TBXHHKyMA AAXIUI OJIMAT HCTWflWBP «MoatoCoroflop inacoKompa»    »    ». yapa lanM« opn nlmu ocoe«m: mu xu (Mua), an a»9« M axaOaJJani (m^alo). «Mamteraxap «yaccn^x» np^an» ToOaraxap nyoeoKaxapxa anloxxe tt^an» npii yapo nm opn nlicu yacimxa« y. y” Jar (nma), an XP« ■» axaOaJJat (ma^aha). «Mycm nptejanca» ameaen yapa ~ ayona axm (Jcxxnuan aycara aaaraOaaaa «P^P—*« xa), aycara aaanajjoca n cn^oiao (Jaaiin^ magata). anteJJar (nni^aha), an mum (am). «KOPOfJiy Ha’pecH» eiuhahjihp KaHMOAB laHblHMbim 4^0AK-AopuiYHac CaAHHK Ilamaje-bhh pah6opAHjH HA9 *Kop-oFAy Ha‘p;^cH» auiwrAap aH-caMfiAbi    JapaAbiAMbimAbip. MarcDA rajnap HorxoAapH* MH3Aa BypymaH MapA oryA* ,iapbiMbi3bi pyhAaHAbipMar, oHAapa 6y mothh aHAapAa hajaH o.iMarAbip lUahapA9KH «Ra kyhy» mHpKaxH aHcaMÓJibiH óyxyH xapMAapHHH óojnyHa Koxyp-MYUi B9 auibir.nap MaMHjja-XHHHH hecafibiHa nyA komyP; MymAYP- AHcaMÓ.i CAO HAK KyHAap* AaH rajHap HorxaAapa kcx* MHuiAHp. CaAHHK IlamajeB «A3ap6ajMaH xypkabphhhh xapHXM aoJYfu aH’aHaAapH* M0B3ycyHAa ceh6ai anapAwr-AaH coHpa ambiFAap acKap-Aap rapmbicwHAa Hwxwm eAHp-Aap. AHcaMÓAa Hcxe’AaAJiw xaHaHA9-nap. wypHaAHCxAap, jaawMbiAap Ba AHKap 3HjaAbi* Aap Aa h8a6 oAyHMymAyp-OHAap AfAaMAa, KopanÓoJ paJoHynyH TanraparojyHAy. ToBya pajoHynyH 9AH6ajAH. raaax pajoHynyH MycaKoj. HacJjapAH. 8cKHnapa aa AHKap caphaA KaHAAapHHaa AO-jYmHY-^pp rapmbicbiHAa hw* xbim exMHmAap. h. TACblMOB. CMBAh TYTYnMyUJnyP BaKbi mahapHHHH cbkhhh EAxaH 0hM8AOBa Maxcyc «>Kh* ryAH» aBXOMauibiHbi JoxAanap-K8H AOJYPI cypcaxbl HA8 ÓHp* AHKA8 HKH «KaAaUiHHKOB» aBXOMaxbi Ba 4>-l ryMÓapacbi xanbiAMbimAbip. BaKbi rap-HH30Hy hapOH HOAHC HAapacHHHH paHCH nOAKOBHHK CaóHp 0hMaAOB ÓHAAHpMHIUAHp KM. cHAah Ba aoJYHI cypcaiw an-peAHH ll*AaH 12-H3 KenaH K8Ma no.iHC aMaKAaiuAapbi-HbiH Ba mahap mhahch HmMH-AOpHHHH ÒHpKa pcjAH aaMBHbl aiuKap oAyHMymAyp. E. 9h-M3A0B HAa ÓHpAHKAa 6aKW* Abi X. PahHMOB B8 pecny6-AHKaHbiH OyayAH pajoHynyH CaKHHH, aBBBAAap MahKyM eAHAMHm r. MycaJeB Aa Ma* mbiHAa oAMymAap. PejA HmXHpaKHblAapblHblH JoxAaAbiFbi «IKnryAH* Map-KaAbi AHKap aBXOMamwHAa 89 MHH Manax nyA xanwA* MbimAwp. HcxHHxar anapwAwp. (A38pHHC|)0pM). oxyayimp ■Ycatercxwnnp FcOyji oanr ■enjnnp pccnyOnmini pecwi xua — Acoptejm xMiMUc. cpiy cxMicp acc pyc xaaaax» rcOya nmteaH m TcOyJi aanhaanpiiaH ■yaow«*Jjw Mprnin mazcjop niaaayn «ycaterc Joxy an roOya Amanixcau maxcjcp Tczaaayac raOya cxanpaap: — Jena ymrup — —hnujacaaxaB aahpya onanp — tepaaaa aa aaaaia rpy« omuMop —    ayaanrrja    hyryry    htrmaxa    hapte Bonmpnirxaa oatexaratfiaea ona chtajcn Oypcziix- hapte zaxiMnanp — Aaoptejna Pccayteaamain ua #azpa axm-Ì njar aopyjoiyai aanaxamaap — mahax aanepaxea oxaanp — flarnir rapaOcr aa caphax pcjoanptiaxaa "’"'AswHwni    nnmqnu    roOr«    nnhuai •epMOJIM (■*«•* T*PO ■KiJlOMM «•“«) ”®7?_*«"^: _ ocac yMyanacaj aaanteai Tayanheu m»wT»emm nuw m )• iw» ■cXMUM terapnaap        .    _______ — opn Tczaan acma aaanten ^apraaaaa xaanay apacaoxa "TcaOw^ W3W rate« hana mawnp yaya tep raoy* aannan MommoK hyryry acpaaag. _••k,.-« moo. Toxaan acma aaanteapan ayaxy» ToOemMM fop-tfarapaa mazcjapa tenncan mmnoOm >7prapw* xaa eoapa opn axtacac Tabeaaa aaanteapan- raOyx ®*^^*5&pec5Si ^raan paaianrnxMpii«^    "Ü!’ Tateapnon «yajlaanaixapxaja zyeyca nnter om n-neaema frficaa haimaxc caaaxMwa JaaaMi <4» aa «5» rajaaraapa ona mazcnp aycateraan aamanpan Maeaa aanhaaeua raOya cxaaapaap. HcnheanTxaa ajpnaaaxaa nhcaaa aa* aaatexa ra- 6ya cxaaap: — azraeac yapa amaajaaaap — chnjan dypaznaaaxta coapa xa* hapte zaxaanaaap -.Hbapte zaxaanaaapaa apaaxnpu — I aa II rpya aaaaaap _ — jazm aitacaca xaaaa oxaa nzaan MMwaaJaa raxaanp   axapa, ayaccaca aa nenraaaraapxia aaaxepaina wMeeiMnwM run npaM^ mi aYaaiharaJJafn.a^^ Oytya mazcaap raoyx waw» xw coapa-6oo raan Jopaapa ayajjaa y* aa ayxxmaa- KISS ____    ,    Oyn» 00 WMOpoomo opraanpu rj^nSJaaapti aa raOya aoaarfaiaetiaMa acaeaaaacan ^^UmSS ima oaao* aenjaaaap xapcaiopya woo MAax y jaotinmm apaaaja waafuxaaa caaaxnpa "■ opn nkcM teiwwo e«W« ***_ oea/y M«pwn ♦T^aSSSSJSi**“’ — 3X4 ea. mnjM» 4 onoM ty”—** fli.í2*lwi5?1¡22ñwo^M newopt autem 9^ I7.«n    reBYBV: Caíate    ~7- --".iSBSp-bSatin® alyaya ^xea; 1 31-xml lunoswiwr    «-r raíate oo'teja — alyaya ll-xw ajyaya lo-xw K^iioV^    0*7=315** Toiwugiy    ooo^oin.    3.    wn«®e)oe rnwmatm. 33 TaaaMOB:. 07*12-03.    _ ■7”5;^L,iJ^5neinni Hip—wn ctMW|oni—i« 75 - »jssffisyr , ite ^    Bpyr    nacaea    an    aaaaaa    onp. © Ceacya... Baui peAOKTOp T. T. PYCT3M0B PaccaM Bap*3 Arajca. Tt'cNCMNfMp: Asop6«iaxN PacnySiamxeki npnaA««« AnaoiTM aa «Xanr rawa» wm JicypMxaMCT aoxflaaiim. y«ipaANTanin Aiaiapar flpaJNXMira AsapÓaüMM**" ckoA Paciiy6jaiwi n acypMaxMCTcioiA iiotmmmm cXaxr ra- saTN». PaAMCCNjaHUH ytiaaiiM: 170150, iAKU UlOI-OfM. i#JYK flWMS ICYMOOl If. TPMOKMMp: M.-IIYMW r*l" -mtImcm6imk - 93-34-U. Koppnaopmp — 3MÍ-7®. B. C8M8A0B. 33M. HMaaJiaHMMOiXMp: 33.00 Haxeae 06814 «I 1 a 3 4 5 6 7 8 ® 10 M la 13 I Bmh, <Aiifli6o|>i«» »»mpolJonmii« m<n6aaat. .Baay, TXpMii 173.800 Cac^pam 3575 I '.I I ;