Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 15, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 15, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*• « апрел та-«, ил. Ьэгигэт а н ы Заман hap meji ез Лерина rojyp. Ьатп чох бв]ук чидд-чэЬдлэ кизлэ-дилэн сирлэр да кеч-тез ашкар олур. Девлэт Февгэл’адэ Вэзи]]эт Комитэсинин ншнндэ бир чох анлашыл-мазлыглар ва шубЬэли мэсэлэлэр вар. Истинтаг да мэпз буна кора у зады -лыр вэ Ьеч кэс де]э билмир кн, мэЬ-кэиэ яэ вахт олачаг. Сов.ИКП-нян пуллары вэ бу пуллардан харичдэ не-тнфадэ етмэк барэдэ химия гэрар гэбул етмэси этрафында да шубЬэли бнр гарышыглыг ]аранмышдыр. 1990-чы ил ]анварын 20-дэ Бакы да баш вермиш фачиэли Ьадисэлэрия сабэбкарлары да Ьэлэ там амила aj-дынлашдырылма]ыб. Бутун бу Ьади-сэлэрин архасыяда сонунчу Баш ка* тибин вэ ССРИ-яяя нлк (Ьэм да ахы-рыичы) президента Михаил Горба-човун мэш’ум фигуру да]аныр. Михаил Серке]евич Pycnja Федерасн]а-сы прокурорлугунда ифадэ вермакдэ олдуру куялэрдэ иеэ онун кечмишн ила барлы ела фактлар ашкара чы-хыр ки, буилар барэдэ аввэллэр да сеЬбэт кэзнрди. Михаил Горбачовун этрафындакы ермэни дэстэси Ьэмишэ кучлу ва ну-фу злу олмушдур. Узу и иллэрдаи ба-ри онун CTapaja плошаддакы каби-нетиядэн левбэрини галдырма]анлар-дан бири К. ШаЬяазаровдур. Кечмяш президент ону азу ила Кремле ча-кнб апармыш, ияди иеэ атмага haj-фы кэлди]н квЬиэ бнр мебел таки Горбачов фондуиа катнрмишдир. Бу Ьамин а дам дыр ки, Горбачов Ьэлэ Гарабар мунагишэсинин эввэлиндэ онун хаЬиши ила 3. Бала]аны вэ С. Капутик]аны гэбул етмишди. ШаЬна-зар]ан бутун соиракы деврдэ да ез шефини мувафиг ннформасн]а ила тэ’мин едирди. Мэна ела кэлир кн, заман вэ нлк невбэдэ тале]нндэ фачиэли рол о]надыгы ермэни халгы ону «ла]игинчэ гн]мэтлэндирэчэкднр*. М. Горбачовун игтисадиМат узрэ баш мушавири А. Аганбег]ан иди. Онун «мэслэЬэтлэринин* тэ’сирин-дэн бу кун ССРИ-нин бутун кечмнш вэтэидашлары «бэЬрэлэнирлар». А. Аганбег]анын Даглыг Гарабар барэдэ Ермэиистаиыя иддиаларынын ганунили]и барэдэ 1987-чи илдэ Па-рисда верди]и ба]аиат сону керунмэ-]эн гыррыиын башлаямасыиа ишара ними атылмыш атэш ролу о]нады. Сов.ИКП МК бе]нэлхалг ше’бэси мудирииин бнринчн муавиии, сонра-лар иеэ Горбачовун президент апара-тында мушавир олан К. Брутенс узун иллэр бо]у Ливанда, Ливн]ада, Ми* сирдэ, Сурн]ада, Ирагда, . Ираида коммунист вэ мнлли азадлыг Ьарэка* тына «рэЬбэрлик* етмишдир. Керу-нур, бу иши чох мувэффэги]]этлэ кер-мушдур, чунки онун фэлфа]]этцнш1 нэтичэси олараг Ьамин ра]оида гаилы муЬарибэ Ьэлэ да давам етмэкдэдир. 70 — 80-чя иллардэ онун харичдэ «ДапшаксутЛуя» парти]асы яла даим кязли элагэ сахламасы барэдэ факт-лар мэ’лумдур. Брутенсин Ьакимн]-Лэтдэ олдуру деврдэ бярчэ нафар да олса азэрба]чанлы бе]нэлхалг ше’ба-ния апаратыка гэбул едилма]иб (бу барэдэ дэфэлэрлэ мэсэлэ галдырылса да). Ше’бэдэ ишлэ]эн ермэиилэринсэ cajbi-heca6bi ]ох иди. С. СитарЛаны да чэсарэтлэ «даЬи игтисадчы* А. Аганбег]анла ]аиашы rojMar олар. Рус дилиии Ьэлэ дэ эмэлли-Оашлы е]рэиэ билмэмиш бу адам апарат интригалары сэнэтииэ мукэммэл ]и]эдэниб, Горбачовун сон-суз мэЬэббэтини газана бнлмишди. Башчылыг етдн]и идарэлэрин дэфэлэрлэ ифласа уграмасына бахма]араг о, Симург гушу тэки Ьар дэфэ башы-ны чамурдан усталыгла галдырыр, ганадларыны чырпыб Кремл телефону олаи невбэти кабинета гонурду. Баш катибии ез этрафындакы бу адамларла достлуру тэмзннасыз дост-луг идими? Парти]а интрнгаларын-дан, Ьабелэ са]сыз-Ьесабсыз нитглэ-рннн, парти]а гурулта]лары вэ топ-лаиышларыиын гэтнамэлэрини ha-зырламагдаи сава]ы да нэ иеэ бнр-лэшдирирдими онлары? М. Горбачовун Дврлыг Гарабар барэдэ узапсерая олма]ая сн]асэтяяэ ермавя лоббяся нечэ та’сир кестарярдя? Горбачовун гэбул етдяЛн фэяакэт-ли гарарларда ермэни лоббясииин мэш’ум ролу тэкча Авэрба]чаяда |в-ша]аилара ]ох, чохларыяа артыг мэ’лумдур. Гарабар ермэнилэря езлэрянян «се-в нм ли Гороачовуяа» гаршы Ьэмишэ кифа)ат гэдар тэлабвар олублар. Он-ларыи Стелаяакертда се]лэдиклари шуардар ]адымдадыр:    «Леияя    — парта]а — Горбачов!» Аз сонра все башга шуар меЛдана чыхды: «Раиса, брил]антларымыаы га]тар!» Америка Бнрлэшмкш Штатяары-иа сафэр замены Раиса Макснмовна-]а барышлаямыш брил]аит аЬвала-тыны занннмча чохлары хатырла]ыр. Сонра нсэ Ьадясэлар бела чэра]аи етдя:    зэлзэлэ ила элагэдар Горба човун Дереваяа сафари баша чат» дыгдан аз сонра «Советска]а култура» газетяядэ Раиса Максямовиаяыя АБШ-да алдыры брнл]аятлары (ша]иэ-лар кэзнрди кн, М. Горбачовун лэнк-лн]иидэн наразы олан ермэни нчма-сыныи нума]андэлэрн «Ьэди]]алэрн» га]тармагы талаб етмишдир..,) девла-та тэЬвил вермаси барадэ фото-репортаж дэрч едялди. Умуин]]этлэ, бела иддяаларцн Ьэмишэ дэлил-субута еЬтя]ачы алур. Бу чур дэлил-субуту топламаг иса Ьеч дэ тэЬлукэснз де]нл. Ьэтта арханда прокурорлуг кнми гудрэтли гуввэ да]аиса да. Горб журналиста Марк Де]чин Москвада чыхан «Столнтса» журналында дэрч олунмуш очеркянин бнриНчи Ьиссосини оху]анда буна бир даЬа амин ола бнлэрсиниз. Эзнз Ьэмвэтэнлэрим, бу очерки охумагы сиза маслаЬат керурэм, чунки бу ]а-зыдакы фактлар М. С. Горбачовун Ьэрэкэтлэринян вэ си]асэтяндэки бир чох мэсэладэрин устуяу ачыр ва онлары а]дынлашдырыр. Рафаел ЬУСЫНОВ, Азэрба]чанын халг депутаты. НАХЧЫВАН: М9Д9НИЛЛ9Т ЛЕНИЛИКЛ9РИ «АНАМЫН КИТАЮ» Ч. Мамыадгулэфувда адына Нахчыван Девлат Мусягнля драм Тоатрында ]ени гуру-лушда та маша ]а' го]улмуш «Анамын митабы» асаривяя бахыш-музакироси кечирил-мишдир. влмэз драматургуя бу п]еси мухталиф ялларда а]ры-аЛры режиссорлар тара-финдэн Нахчыван театрын-да дэфэлэрлэ тамаша]а го-]улмуш ва рагбатла гаршы-ланмышдыр. J. Ma ммэдали]ев адына Нахчыван Девлат Уняверситетнн-дэки «Мирза Чалил ада-би бирлн]«» дорнэ]инян pah* бари, досеит Иса Ьэбибба]ли 0сэрин эдабдабэдии оЬэми]. 1этанд8Н данышмыш. }ени сэЬнэ гурулушунун угур-ларындан сез ачмышдыр. «СИЗИ ДЕЛИБ К9ЛМИШ9М» Анарын «Адамын а дамы* тракикомеди)асы    вахта л а Нахчыван Девлат Мусюыли Драм Театрында тамаша]а го]улмушдур. Инди театрда драматургун «Сизи де]иб кэлмишэм* эсаринин ralla шасы Ьазырланыр, машглар кедиР*    A._ Гурулушчу режиссор Азар-6aj4taH РевпубликасывыН эмакдар артиста Нам ран Гули]евдир. Эсас роллары театрын апарычы акт]орлары 0фа едирлар. Сардар ЭЛИДКВ, «Халг гэзеп»нян мухбярн. Республикам ын нчтамак]-]атинэ агыр итки уз вермяш-дир — керкамли алим ва педагог. нчтимая хадим. Ьугуг елмлари доктору, профессор. Азарба]чанын амакдар Ьугуг шунасы Маммад Суле]-мая оглу Халафов 70 ]а-тыяда вафат етмишдир. М. С. Халафов 1922-чи илда Каяча шаЬаряндо ана-дан олмушдур. онун канч-ли]и Бв]укВатвн муЬари-баси чэбпаларинда кечмиш-дир. Дв]уш орденларн ва медаллары ила тэлтиф еди-лаа М. С. Халафов 1950-чи илда Вакы Девлат Уинвер-ситетинин Ьугуг факултэсин-да таЬснлнни фаргланма ила баша чатдырдыгдая сонра мулки Ьугуг кафедрасыяын аспиранты, муаллимн. баш Ьугугчуларын чохса]лы нас- чилмишдир. Онун ]уксак ну* фузу ва дерни пеша бнлик-ларя Азэрба]чан Респуб-ликасы Алл Советинин га* нунверичиляк ва ганунчулуг мэсэлэлари уэра комисси]а-сыныи садри вазифесиндэ хусуси гуваа ила азуну кес-тэрмишдир. М. С. Хэлэфовун фэал Ьэ-JaT мовге]и, муасир Азар-ба]чан HaMHjJaTHHAa дарин демократии да]ишикликлар апарылмасы лузумуна гати инамы республика парла-ментинин бир чох муЬум са-нэдлэринин эсасыны ташкил етмишдир. Девлатлэрарасы мунасибатлэрин сивилизаси-]алы формаларыныи ур°к* дан тарафдары олан М. С. Халафов АзарбаЛчанын дев* лат истиглали1]ати кон-сепси]асынын. бе]налхалг муаллимн. досента олмуш. лини пазырламышдыр. Онун    _    кими' оегпуб- Азарба]чан    Ел мл ар Акаде-    jвтишдиpмэлэpинии бир чо- *^угуг сУб]екуи нимиУ —    'hvrvr    ТЛЯ-    ^ I_____  «•    ALIItlUn Ьазырланмасша, миллэтлэр- гуг Инстатутунда Ьугуг тад- дозифэлэрнндэ гигатлары шв басинии муди- •    -    t    -*- чалышыр. vwt-w iivba*H3a оиганларын- арасы вэ етаик мунагишэлэ-^    л вззифал ардэ иш- -рин арадан галдырылмасына **.    И«тн-    санбаллы камеи етмишдир. дир. 19ва-ии ИЛД8Н 1980-«    |ам    Ьв1^Тында    фэал    Керкэмли алим. кеээл пе- иладэк универейтетии hyryr    “«^аси    9] д    ф    дагог вэ ичтимаи хадим олан факултэеинии деканы олмуш-    “эй-чн    илдэ М. С.    Хэлэ-    Мэммэд Суле)ман отщг Хэ- »L w ¿¿rssuxsr se ьтаж проблемларннэ дайр бнр сы-    Маммадов,    Ф. Р- Мустафа]ев, 3. Э. Самэдза- ра фундаментал асэрларин    ••    4    маммадо»,    -*    -      “    А муаллифи олан профессор М. С. Халафов елми-педаго-жи ва тэшкилатчылыг фэа-ли]]атани бачарыгла алага* лэндирэрак Ьугуппунас алнм-лорин, ]уксак ихтасаслы Ь. Ь. аз~Т J. Гара]ев, С. К. Ьачы]ев, К. Э. Рустамов, И. А. Исма]ылоа, Р. В. Фе)зулла]ев, М. К. Баба]еа. М. к. Гасымоа. Т. М. Батыров, Б. М. ВаЬаб-задэ, М. Ф. Меликова, И. Д. Мустафа!«, И. Г. Шымы. И. В. Эли!«, М. В. Расул«. Марк Де/ч ИКИ 10ЛДАШ ХИДМЭТ ЕДИРДИ ^.^„«.»клэоиа Ьазыолаи-    и». т«ф—1арады-    арасында сорту    апарылмалы- «¿Sssr    b.'KS.'Z2FSS....    s ил олмаг учта не!лвмэли|ик?    *®^Рнм:саи нсэ    бу ишлэ-    эсас ыэгсэд олмалыдыр. Бу-    косторичилэри    дэгиг-тэшд Инди мэктэблидэи тутмуш    ^ach H yC^L.jjo    эсасын-    тун игтисади. cnJacH, техни-    ри,1ДИкдэн сонра компуте пирани ronaja гэдар Ьамы рея шшсы ме jap    башга амиллар мэгсэ- рин вэ хусуси ел ми метод езунэ бела бир суал вернр. да    керуадJунун    бклиима- к •    васитэ    ро-    ларын    кемв]и илэ онлар лы^рафындал^У ^б^данР]анаш^    koS^“шэкилдэ Ьисэлэр кедир, _ м_ухт*лиф    лар    тэрэгп,_ просес««»■ сосиал С„Ытэс°игРи    чина-    расынын „ума!эндэси иди вэ Гэтлэош Х^ше'Зшн рэиси, 48 Цшлы подполиов-    онун гавунлары илэ !ашама- um ^млттСшешо Ьабелэ Ьэвпи ше'бэиин эмэвда-    га мэчбур иди. Элбэттэ, SIm MvhvM ишлэр мустэнтнгн, 37 Janum капитан Серке!    вээифэ зирвэсинэ галхмага " МиГ 6HD нечэ KYH бундан габаг ихтисар ады илэ    башладыгы ил к анларда о. Кераснмов оир нечэ кр оунд««*    г    ]азылмамыш    ганун- ишдзн чыхарылмышдыр. с; Иялнеэни эввэлиндэн ]ох, ахырындан башламаг Хатырладым ки. Горбачов вурулмуш^р. Лакин РуснГа ДИН Истинтаг ]унсэк парти,а номенклату- дэ чох гыса муддэтли Ьэбс чэзасына. Ди кэл, Ьэтта бу-нун езу дэ кимэсэ чох агыр чэза керунду. Руси]а Дахи-ли Ишлэр Назирли]и истинтаг комитэси истнмтаг бел-мэсинин рэиси полковник Ти-таровуи тэшэббусу илэ е’ти-раз верилмиш вэ Ьекм лэгв едилмишдир. Ишин ]енидэн тэЬтиг олунмасына бу илин ]азында башланачагы кезлэ-нилир. Бир ше] бэллидир ки, артыг ]ени Ьекм олма]а-чаг. Эввэлки Ьекм лэгв едил-дикдэн сонра иеэ полковник Леонид Титаров гэфилдэн «ССРИ ДИН-ин эмэкдар иш-чиси* адына ла]иг керулду. Билмирэм бу заман онун 0тэн илин ахырында Да-хили Ишлэр Назирли]ини Ьугуг елмлэри доктору кенерал Александр Гуров тэрк етмиш-днр: онун ]аратдыгы мутэ- шэккил чина]эткарлыгла му-    q> заводдакы огурлуглардан баризэ идарэси рэЬбэрлик тэ-    fliijap вэ елкэ рэЬбэрли]инин рэфиндэн тэз]игэ мэ'руз га-    1976-чы илдэн бэрн нечэ сэ- лараг. эслиндэ фэали]]этини    хавэтлэ «jeмлэндиpйлмэcин- да]андырмышдыр. Гуровла    дэн» данышды. MapTHpocjaH бирликдэ бу идарэнин даЬа    заводун директору Тамара 30 эмэкдашы ДИН-и тэрк    Карлованын ]азылы кестэ- етмэ]э Ьаоырлашырды.    ришлэри илэ (бу ]азылы кес- лардан имтина едэ билэрди. да Мартирос]андан 600 мин    Онда Сов.ИКП-нин Баш кати- манатлыг гр^]мэтли ше]лэр    би дэ ]эгин ки, башгасы олар- м\ч:адирэ едилмишдир.    ды. Бизим дэ нэ ]енидэнгур- Мартирос]ан езу эризэ ]а-    мамыз оларды. нэ дэ прези- зыб к,унаЬьшы бо^нуна алды.    дентимиз. Бэ’зилэри инди де]ирлэр ки, елэ олса]ды даЬа ]ахшы иди. Мэн нсэ бу фикирлэ разылашмырам. Тамара Карлованы 19в6-чы илдэ Ьэбс етдилэр. О, Ьэбсханадан эринэ — ди]ар прокурорлугунун о вахткы гапцрнкп Крорсимов бу тэришлэр ишэ тикилиб) рэЬ- эмэкдашына мэктуб кендэр- Ьансы хидмэтлэри нэзэрдэ пеРс1    _    у    Tin«    мигпаппя    мэ]э ЧЭЬД вДИрДИ. Мэктуб- -»г^тттчттчттгг Riiгтпи1им ТйКЧЙ идарэдэ ишлэмирдилэр. Онлар мустэнтигдирлэр, тэЬ-гигатчыдырлар. Гуров вэ онун командасы иеэ опера-тив ишчилэрдир.. Ди кэл чох муЬум, инди]эдэк бэлли ол-ма]ан ишлэрин тэЬгиги илэ элагэдар онларын ]оду, нечэ де]эрлэр. кэсишди. 0зу дэ бу ишлэр ииди]эдэк она ке-рэ бэлли де]илдир ки. мэЬкэ-мэ^э гэдэр кэлиб чатмамыш-дыр. Кенерал Гуров езу чыхыб кетди. Онун ишдэн кетмэси Ьагда гэзетлэр ]азмыш, те левизна сеЬбэт ачмышдыр. Подполковник Савченкону вэ капитан Керасимову «чыхыб кетмэ]э* мэчбур етди- бэ]рли]э кулли мигдарда спиртли ичкилэр вермишдир. Белэ Ьэди]]э аланларын бир нечэсинин адлары илэ таныш олун: коммунист парти]асы ди]ар комитэсинин катиблэри Мураховски (елкэ аграр-сэ-на]е комитэсинин кэлэчэк сэдри, М. Горбачовун ]а-хын досту) вэ Казначе^ев (РСФСР-ин кэлэчэк сосиал-тэ’минат назири); Саратов Вила]эт Парти]а Комитэсинин кэлэчэк катяби, вила]эт ич- ?аи]]э комитэсинин сэдри аранов; дахьли ишлэр ида-рэсинин рэиси кенерал Коновалов; ди]ар прокурору Бу-лукин (инди вэкилдир); ди-]ар Ьэрби комиссары кене- ларда тэ’лимат верилирди: тутулурду. Билди]им тэкчэ будур ки, полковник Титаро ^лРлэ°вдирмэГучун Нкимл^э    вун хвдмэт сн]аЬысында бэд- вэ нэ]и ишарэ етмэк лазым-    нам Москва коллекси]ачыла дыр. Онун эринии мурачиэт    рьшын иши ]азылыб: о вахт етмэли олдугу адамлар ара-    ц адам <5Эраэт алмыш. Ти- сында ди]арын вэ влкэнин 80-дэн чох }уксэк вззифэли шэхеинин ады варды. Адла-рыны чэкдиклэримдзн сава-jbi мэктубларда ССРИ та-хыл мэЬсуллары назири Бу-дыкын вэ Ростов Вила]эт Парти]а Комитэсинин бирин-чи катиби, ССРИ-нин кэлэчэк дахили ишлэр назири Власовун да адлары кестэри-лирди. Бэ’зилэринин иеэ адларынын вэ аталарьшын адларыньш баш Ьэрфлэри Ja- ________рал    Денлихов;    парти]а    нэза-     г________ _    ж    в    . лэр. Кутлэви информаси]а рэти комитэсинин сэдри Шул- зылырды. Мэсэлэн; «М. С.* ваентэлэри сусур, 0ау дэ оир га; m9hap совети ичраи]]э ко- Вэ «Р. М.* (бу Ьэрфлэри ач митэсинин садри Маркар-JaHC (80^и иллэрин сонунда М. Горбачовун тэклифи илэ Ермэнистан Назирлэр Советинин сэдри тэ’]ин олунмуш- DaVJiiA cxiiu    vj    г    ~    1 п- кврэ ]ох ки. хэбэр тутма]ыб лар бундан. Мэн бу мэсэлэни ашкарла-мага чэЬд кестэрэчэ]эм. Ону да де]им ки. Гуровун кенул- лу-мэчбури исте’фасы вэ Сав- дур). Алкогол мэЬсулу алан- ченко илэ Керасимовун штат ларынын ихтисар едилмэси е]ни зэнчирин Ьалгаларыдыр. * * * Подполковник Владимир Савченко вэ капитан Серке] Керасимов Бакатин еэфэр-бэрли]и адлаиан деврун кадр-ларыдыр; онларын пэр ики-си Дахили Ишлэр Назирли-]инин апаратына Владимир Бакатин тэрэфиндэн дэ'вэт олунмушдур. О вахта гэдэр онларын Ьэр икиси Ленин-градда ишлэ]ирди вэ елэ ора-дан да Ставропола кендэрил-мишдилэр, Ставрополда ли-нер-араг заводу илэ баглы чина]эт ишинин тэЬгигиндэ иштирак едирдилэр. Ьэмин иш Ьэлэ дэ гуртарма]ыб. Вэ ]эгин ки, чэтин баша чатд№ рыле ын. Бу иш 1986-чы илдэ Став-ропол ликер-араг заводунун ишчиси Анатоли Мартирос-]анын Ьэбс едилмэси илэ башланмышдыр. Ьэбс олунан- ларын арасьшда Ставропол Ди]ар Парти]а Комитэси тэ-сэрруфат ше’бэсинин мудири Алексе] Пшиков да вар иди. Мартирос]анла узлэшдири-лэндэ о тэсдиг етмишдир ки. «гонаг еви» учуй пулсуз алкогол алырмыш — орада Михаил Горбачов ез гонаглары-на кеф верирди. Лери кэлмишкэн де]им ки, заводун директору Тамара Карлованы ики ордена —■ «Окт]абр Ингилабы» вэ «Шэ-рэф Нишаны» орденлэринэ шэхеэн Михаил Серке]евич тэгдим етмишдир. Вэ елэ о езу Ьэмин орденлэри Тамара ханымын синэсинэ тахмыш-дыр. Бир мэсэлэни дэ де]им ки, мага еЬти]ач вармы — ред.) Карлова а]дын ишарэ вурур-ду ки, экэр она кемэк етмэ-сэлэр, Ьамыны сатачаг. Элбэттэ, мэктублар Карлованын сахландыгы Ьэбсхана-дан кендэрилэн унвана ке-диб чатмады. Ьэмин мэктублар ишэ тикилмишдир. Карлованын ©зу иеэ 1988-чи ил- тарова иеэ шиддэтли теЬмэт верилмишдир. Ставропол ишиндэ даЬа бир инчэ тэфэрруат да вар. Анатоли Мартирос]ан — бу ишлэ баглы илк Ьэбс олунан адам ]адыныздадыр да? Истинтаг замаиы номеиклатура-лы вэзифэлэрдэ олан бир чох адамын адыиы мэЬз о чэкмишдир (бу ифадэлэр ис-тинтагын кедишиндэ ]охла-нылмыш вэ тэсдиг едилмишдир). Бу адамларын мэЬкэмэ •просесиндэ иштиракынын га-багыны алмаг учуй Марти-рос]анын иши ку]а ]енидэн тэЬгиг едилмэк учуй Москва-]а га]тарылмышдыр. Ди кэл иш Москва]а кэлиб чатма-мышдыр. Вэ Ьеч ким ону ич-раата оурахмаг учуй гэбул етмэмишдир. Мартирос]ан иеэ 1986-чы илдэн инди]эдэк Ьэбсдэдир. Сон ики илдэ онун Ьэбсдэ галмасы reJpH-гаиу- A39P6AJ4AHUH Т9Р0ГГИ КОНСЕПСНЗАСЫ НЕЧЭ НАЗЫРЛАНМАЛЫДЫР? парти!алар. enjaen ПГ»«лэр, «¡.о» «    "Си«..    чаЬ»тдэн «дарэ etnaja даЬа рылыыш ajDbi-aJpbi швхслэр чьиыш    ааарыпы Jonyny    конструктив жмкан верир.    маг лазымдыр.    Бу    чур    с ]оллары кветэрнр. конмп- »    кон-    АЬындыр    ки.    чэмиЦэтии    темлэр истэни. enjanap Ьазырла]ырявр. By,    ««f*- JIS    1аоатмалы]ыг.    инкншафы учуй эсасэн    уч    верэн конкрет олл\тЧа вачибдир вэ мусбвт    сеося]амывы    1а!»т1мда|ыг.    ннкиш»ч«_т '.асэтин    (^шга саЬэлэр ги?м9ТЛэнднрнлмэлидир. Аы-    By    тисадиНатын.    мэдэниЛэтнн    едэчэ!ини ели „а иэсэлэнив дэрши1н]кнэ    лар двгиг    Га^лыглы фэалиЛэти    зэ-    рнндэн eJpaHMaj».    с™, „апанпя тэоаггн ковсепся!*сы мэлндвр. Буидви соирв «г гвршылыг ч»»«-    .    манда, консепси!анын Ьэ!а- ^^Хсннив чнд-    тксадЮ&т,    mbabhbJJ«. твЬ- рУРВДЧР-    La    " течирнлмэсинэ    нэзарэт Ьазырланмасы саЬвсиидв чнд- «садаЩвт, мцииЦ!«- "У    ^шылыглы    фэа       -    Мя ди проблем олдуту optala ^консепс^мары .^ лиЦэтнядвки гаиунларыдэ; етыэ)!, кэмэк -ЧЫ^вэла бу иши еЬдэски. ^    '^ГСэ^Г». ^Тэ^ 'консепси/асы- ]атаглаУрынынР истисмарьш- {ГвГ -«чГд МММ    ^лэКТй9саЖаУ"Ус^: базадан хэбери ]охдур. Ии- е]]енлешдирмэди]имиз да ^* м си даЬа мэгсэдэу]- сэтэ, мэнэви]]ата, cahajja ди^ссиал идарэетмэ, сосиал бири талы^    ^^а^ы- эввэлчз 100    ]э. еколоки].].^в'енринн психолоки]а, сосиолоки]а. дай хэбэрсиз ез эевгунэ yj гун «лард    групу се. нэ КИМи нэтичэлэр верэчэ]и информатика, тэтбига^ри^- т^„пэичэрв^ 1изырл    ч||ФР£и т 10 ._ 15Р Нэфэр- прогаозлашдырылммыдыр.^ a    ej ранил мэ- усуси саЬэлэри эчэ онларын ко-[ кечинмэк мум- « nettili    кифа]эт г«д«н •JM«***——»4— I-1-- лжт„„...';ИГппрс cod- лумат топланмалм, <m jo Калэкак Ьагда душуимвк рылмыр. Бир чохлары ону    гру^    йхтларда аэ кэлэчэкдэ „лиг»пгИ1а ГиякяшаФ» термини илэ га- гу апармалыдыр. ьу грун » к истэли!имиз в! ИНфОрМаТИКа, tìiv“"    ,.ивмипа АацгГй ЧНЛМЭЛИ ВЭ 10 — 1Э Itaqwp* Iipwtnwo«w»w-г    , зи]]ат кими елмлэрин рес- а1рысы да тамамилэ башга чил эта ишчи групу ja. Тэдгигатларын komoJh публикамызда §]рэнилмэ-    биЕ    маяИо? Инди    Ьэт-    радылмалыдыр. Музакирэ]э    коисепся^ныи Ьаз^па миш елэ хусуси саЬэлэри    тэрэггн    нэдирг п ди    рады^^^ пй„ истэнклэн мэ*    сы белэ бир схем узрэ апа Гки вд« онларын ив-    тэ хусуси    эдэби!!атда    бмэ    еЬти)ачы    рыла билвр., Эсас саЬвлврии -*згг —»* se'STSVw: ** *    cv rnvn вахтлаода вэ кэлэчэкдэ на Еш"еТперХР' групу Рда    “ 3 истэди!имиз вэзи!- баш експартлэр ру у    я^ынлашдьюылмалы. WSSSUSSL* STS рьшвдырыр, ¿ашгалары она оаш    —    i„ а!дынлашдырылмалы, ¿л™и1аЬКысРГ«-иТ. SSS^ZSSm    "К "Лертлэр групун- U*. дай идеал мэгсэдлэр чари ими тэрэггаюи дедаидэ, елэ мэсэлэлэрлэ ejHH сыра!а са- би; лыиыр. Бу да беле сэнэдлэрии муЬит нэзардэ ^тул»““ Ьазырланмасы ириисипи- дыр им. о. ... ом » nun По'шлапн башга нэюшвтча Чох вахт ре- кими ^хыр^    vj6xm    йГед«“«"^    «сперт Фикримизчэ. р^-7 груплары да JapaTMar олар. Ишчи груп Ьэр бир сапэмин эсас кестэричилэрини. башга мэ’луматлары дэриндэн 0jp9HM8K учун бу груплар зэпяянлэпшэси- чэ]имиз дэгиглэшдирилмэли дар' ЭЬмэд ГЭШЭМОГЛУ, мустэгил «Ел-оба* сосио-ложя тэдгигатлар мэрпэ-зияия директору, игтасад елмлэри иамяээди. Ищмалчынын шарНи БЕНГАЛ ФИШЭНКИ ИЛЭ АТЭШФЭШАНЛЫГ Матбуатда хэбэр верилди-    Ьэтлэрннэ диггэти чэлб    ет-    тиглали^эмии таны)ан... . кимиУ апрелин Ц иечэп    "VÓSSISctmTSc^    йш^ТкуяУ“уман    иба    109-чу    деалэт олмушдур. Ер- кечэ Ермэнистан па]тахты- дунун Ермэянста Р*®    ..мп    км    «пмаик    милли    ор-    мэнилэрия    Руси]адан    исто- нын ¿ахынлыгындакы Бала-    дэ }ерлэшэн    ло1уш    сурсаты    илэ    нилэи    смлаЬы вэ техниканы A*, ion « о мпк rnrnvH-    яй силаЬ анбарларында    ]ан-    дусу    Aejym    сурсити______rv ичимн кямя асан кечэ Ермэнистаяда«1т«ты:    д.,уш    ^.ты    рэтдир и. цммм«»    -эиилэрин . Ру«!^------ «ДВ гошун-    вэ сил ih «вар^рьтдj» J«;    тэчЬкз    i ЛарЫНЫН мэрии илэ ДОЛУ ор- гыклэр М IX Р    йаш    ОЛУНМУШДУР    ишиир*    ,------- ДУ анбарларында муэЦэи биринчн дэфэi де!ил, W. мш ол^гушдар^    д,    ^    . комсомоле »Ja правда* гэ- олунмамыш сэбэблэр узуи-    эертр.    Бунд«'    гэтГ^б едар    - сой эйт-    зетп Цэмышдыр Ш «С“°- дэн гэфлэтэн кучлу парт-    Гарабагда, 1ахуд    Aaapoaj    „ГГномРу?нГа    тэрэфи. Ьэм    wuijyc. адлы бнр фирма ла!ышлар башланмышды.    чаиын    сарЬад!«ы    _рт!онла-    лар Ьэм Pyciija    тарвф .    к 'о1арск _ Ереван - Лереван сэмасы бир кун ар-    рында    ?^т    ^баТлРэринин    «квскин^-    Красноярск рЦемни belata зиндэ    алов рэикииэ бурун-    атэшлэри    «^лэринии    „    кечирмэк учун иэЬаии ИЛ-78 Mvninv яалбадал шиддэтли ныза салын — «тэседуфэн* ahjhhh* нэзэрв к    тэЛпоэсиии ичжре]э кетур- ^ешидиЗЙрди. ермэни Ьэрби гуллутларын ч»«^вя^еб“диЖв,5 LySw ТэЦарэ ала« 1а-ЖдЖэ кэрГ!»нгыи «орудуглэры, орду анба-    Лртвагэ    иедэн    Kycnja    ^ 0ре1|. нэтичэсиндэ 40 мине 1яхын рында огуманмыш 200 од- »»зирннии    дач    P«J-    в )ерэ енэндэ низе м- Ж сТртаты партламыш-    сачан сма^¿йТ-ЯЙ    1мм»    ауртб^мэ!иб:    i «Ьеч бир сэнад т«- дыр. 8 анбардан 5-нин кулу    батдыгы инди]эдэк ма лум    амма    он^    ]ахынлыгында    дим етмэдэн она МИ-24 мар- ке!э соврулмушдур. Ьеку- де]илдир. Агдама    Беппа]е-    калы Ьэрби eepTonJor ]уклэ* мэт KOMHCCHjacbfflbffl иддиа ракетлэри илэ илк атэш р- ке ра ^ басгыи едя- мишлэр. Командир ганунсуэ етди]инэ кврэ, 120 мин квад-    тик шэЬэриидэ    10    ^ Ьэрби вин мапшнына^,    >псл    ]укдэн Jaxa гуртармага- нэ ратметр пэичэрэ шушэси    гул^гчу    ^ котуоулэн-    узундэн зэрер чэкэн олмур.    гэдэр чалышеа Д**    бунакна. гыоылыб текулмушдур. рэфиндэн пиров кетурулэи узундэн    20-дэ ил ола билмэмишдяр. Белэ РИТА — С0ТА-ИЫН мэ*- дан вэ реакта, пврмилэрэ    f1    “°^дЭ    Азэрба]    мдугда Ье]*эт командири луматына эсасэн «Ма]ак*    дэ]ишдирилэндэн    соира    Гадакэнд У^ргадэ^^]    ^%рД9„„    ------ радиостан си ]асы хэбэр вер- ачылмышдыр. 4-ту    чда МННгш!и пйптол]оту илк Красно]арс миш пир ки, ]ангыи ермэни комаядаялыгыяын бизи    нын ^ L сатан ермэни Девлэт tmwi «■ » ■    * -г 1араглыларыныи анбарлары    дырмага чмышмасым    инди    иеча олур    гаиларынын амэкдашлары атэшэ тутмасы иатичасинда    ма]арэг, 386-чы    ^араглылары ди    чатинлик чэкмадэн муэЛэн- башланмышдыр. Ланин Ер-    да Mah» едилмамиш.^лин-    кн. «ЬадвФ»»»^IW“ £    лэшдирмишлэр ки.    саЬиблэ- мэипресс AKeHtnHjH бу хэ- да ермэни    fl«P? ^ас не« ммушду^«. л.    ермэнилэр бери тэлаенк твкзиб етмиш- рилмиш агыр техинкасында Ьамин бу j par    ьэоби    олан бу намв лум фирма дир. Ьврчвнд «Изаестн!а» Кисы мвгсадлэрлвисти^;- "»Эскэрованы ц>[пцнР^а вертол]оту чэми 30 мин газета ккзлетммр кн. онун дэ ояуидугу ЬамыЦ    ме гул^™уларын    ыла    ?    наната (Ja'HH мотосиклетдэн элиндэ олаи ма'лумата ка- лумдур;    ЛТикэо    теорор эмэ- да учуз) Ьэрбчнлардэн ал- ра. кешикчнлар ¡араглыла-    ^дЭ бир^дафа    да кулла-    мыш, ]ола салмаздан эввэл рын аибарлара Ьучум етдн-    де!уш суртаты ««рмрьш    лтода онр дач» « i    ичарисинда    иричаплы jHHH команданлыга хабар да баш вереи    ¡»Р»*ЦШД“^д“н nyieMjot да гурашдырмыш- вермишлэр. 7-« ггарди]а ор- аэ ]аигыи Ьарбчилэрии аа ма    совурурлар.    лар. Бутун бунлар бир 1ана. дусу гарариаЬ раискикн ермэни ]араглыларын ojiia- куллми ha j 1ахшы мэ'- Ростовда полковник В. Бла-муавинн полковникТрет- дыгы тамаша та сири ба- Мы Ьам^ jaxuai м»    елдурулмэси    кими. 1аков нсэ беле ша!налври гышламырмы. Беягал фн- лумдур «. вази^эт    д    куман    ки. бу эЬвалаты Йта тэкз^ етмишдир кн. шаиии ила lap«ел* SSSS^haiÌS^SSL» да вртб^сдыр едачаклэр. силаЬларын вэ    ^ш^Ьунгетэн куялу JaH- оларкэн. шэЬэрин русдилли она кора дэ де]э била дэ Kyja хэстэ олдугу учун НИдир, Мараглыдыр кй, Мар-Ьэбсдэн азад едилди. Ьазыр- хлрос]анын езу бу паГда Ьа]-да о, пенси]ададыр вэ пэтта    Гялдырмыр.    О,    азадлыга Ставрополдакы мэнзилини Москва]а дэ]ишэ билмишдир. Па]тахтда JaiuaJbip (сирли «М. С.»-ин комэ]илэ олма-мышдыр ки, бу? Ахы Г. Попов вэ К°-нын мугавимэтини гырмаг Ьэр адамын иши де-]ил — ред.) чыхмагдан горхур. Горхур ки. верди]и ифадэлэрэ кврэ ону садэчэ олараг вуруб ел-дурэлэр. Ставропол иши илэ мус-тэнтиглэрдэн ибарэт 6ejyK бир бригада мэшгул олмушдур. Онлар дан икиси — Владимир Савченко вэ -Серке] Керасимов даЬа инадлы иди- Ставропол ликер-араг заводунун иши 1989-чу илдэ . баша чатдырылды. истинтаг    лэр. Вадим Бакатин мэЬз он- бригадасынын сезун эсл мэ’-    лара Москвада галмагы тэк- насында нэЬэнк иш апарма-    лиф етмиш, онлар да разы- сына бахма]араг. номенкла-    лашмышдылар. 1990-чы ил- турада олан вэзифэ саЬиблэ-    дэн Савченко вэ Керасимов сЖш^ГвГс™    прези-    ринин Ьеч бири мэЬкэмэ]э    «Востокинторг*ун ишини тэЬ* дентини*адыу.ьГ хатырламаг-    чэлб едилмэмишдир. Ставро-    гиг едиблэр. МэЬз еВосток- ла мэн Ьеч    дэ    онун зле]Ьдар-    полда кечирилэн мэЬкэмэ му-    инторг*ун иши онлары нала мэн печ    дэ    он>н    э]]энлэшдирди ки, девлэтэ эн    дэрли финала кэтириб чыха- азы бир мил]он манат зэрэр    рачаг. ларынын дэ1ирманына су текмэк фикриндэ де]илэм. ЬЭМКАРЛАР ИТТИФАГЫ ГАЧГЫНЛАРА 1АРДЫМ К0СТЭРИР Гачгынлара вэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ Азэрба]-чан торпагларынын муда-фиэчилэринэ ]ардым кестэр-мэк бу кун АЬИШ-ин фэа-ли]]этинин эсас истнгамэтлэ-риндэн биридир. Ьэмкарлар иттифагларынын республика шурасында Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэн, Ермэнис-танла ЬэмсэрЬэд ра]онлар-дан олан гачгынларын Jep-лэшдирилмэси вэ онларын Ьугугларыньга мудафиэ олун-масы узрэ фввгэл'адэ ко-мисси]а ]арадылмышдыр. Азэрба]чан Республикасы-нын сосиал сыгорта фон-дундан Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ азэрба]чанлыла-рын JaniaAbiFbi шэЬэр вэ кэндлэрин Ьазырда санато-ри]аларда вэ Ьэмкарлар ит-тифагларыньга истираЬэт евлэриндэ галан 4 мин сакинини тэ’мин етмэк учун 18 mimJoh манат вэсаит aj-рылмышдыр. Гачгын аилэлэ-рииэ 1000 комплект мэктэб-ли формасы. 80 електрик собасы, дикэр зэрури тэлэбат маллары верилмишдир. 228 мин манат бирдэфэлик мад-ди ]ардым едэнилмишдир. Гарабагын даглыг Ьиссэ-синдэки до]уш эмэли]]атла-ры кедэн зона]а ]ахын ра-]оиларда олмуш АЬИШ-ин сэдри Камран АгаЬусе]нов вэ Азэрба]чан Али Советинин гачгынларын ишлэри вэ башга республикаларда ]аша]ан азэрба]чанлыларла элагэ узрэ комисси]асынын сэдри Вагиф Гасымов милли езуяумудафиэ гуввэлэринин дв|ушчулэри. гачгын лар, ]а-ша]ыш мэнтэгэлэринин са- кинлэри илэ кэрушмушлэр. Агдам, Бэрда, Левлах, Хан-лар. Коранбо], Кэнчэ. Нафталан, Учар вэ Гобустанда кечирйлмиш свЬбэтлэр за-маны ермэни екстремист-л эринии тэчавузкарлыгы нэ-тичэсиндэ даими ]аша]ыш ]ерлэрини тэрк етмэ]э мэчбур олаи шэхелэрин Jep-лэшдирилмэси. онлара ла зыми кемэк кэстэрилмэси мэсэлэлэри музакирэ олунмушдур. (Азэринформ). тэчЬнз алмасы су ичимм кими бир ишднр! Бу ]ахыиларда Леревана де]ил. ка сурмушдур-эЬлукэсизли]и ор- билэрик ^й^азиКга?^рил51031-    таш баш    вернбеэ    вэ    12Ò мин    эЬалисинин нума]эидэлэрн    ^    JepeBaH    ]ахынлыгында- ^ошысъшы алмаг учуй    квадратметр пэичэрэ шушэси    илэ керушэркэн ермэнип^    кы атэшфэшанлыг Бенгал rZnS ^MIa S гул-    шрйяыб    такулубеэ. онда    рост мэвгелэрини кизлэдэ    фишаИкинин гыгылчымла- 5угчулар гэсдэн мртлат-    нечэ олуб    кн. бир саюш дэ    билмир. е]Ьам вурурдулар ки.    рыны хатырладардаг Мэ - 1Г5 KW9 бутун К су.    хатарет    Ерыаинстан Рус-!« хари«    ХкнГ^вТ ^ырьГы аллара ьетшпаг «мб «g    са1асатаыил аи муЬум не-    Аннаг тамашанын Ешл^шстандан олан <«ишбн-    артюдэ    15 —    20    ыарыи.    тагаыатаариндэн биридир.    hap    „ни тарэфдаи олан таш- мнлэр» апарырлар.    о нумладэн реактн»    ыарыи-    Каруяур. «а буна кара Азар-    килатчылары    бундан чох ба- Нэ етмэк оаар. истаитагыи    лэр    ЗДШД>    вид»    1ук    фа1да нэ вахт гуртарачагыны пев- «партлаЛыш эонасында ра ыми ram>n rvnvunvD- *    А. ШЭРИФОВ, лэ]эк. Ьэлэлик нсэ бу ha- дяасяЛа шрдантдакнндэн диеэнин бэ’зи шубЬолн ча* Луясак де]аддмр?> масы бу гэдар сурундур* -лур. Ону да да]эк кн. Ру- ( Азэринформ). ;
RealCheck