Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 15, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*• « апрел та-«, ил. Ьэгигэт а н ы Заман hap meji ез Лерина rojyp. Ьатп чох бв]ук чидд-чэЬдлэ кизлэ-дилэн сирлэр да кеч-тез ашкар олур. Девлэт Февгэл’адэ Вэзи]]эт Комитэсинин ншнндэ бир чох анлашыл-мазлыглар ва шубЬэли мэсэлэлэр вар. Истинтаг да мэпз буна кора у зады -лыр вэ Ьеч кэс де]э билмир кн, мэЬ-кэиэ яэ вахт олачаг. Сов.ИКП-нян пуллары вэ бу пуллардан харичдэ не-тнфадэ етмэк барэдэ химия гэрар гэбул етмэси этрафында да шубЬэли бнр гарышыглыг ]аранмышдыр. 1990-чы ил ]анварын 20-дэ Бакы да баш вермиш фачиэли Ьадисэлэрия сабэбкарлары да Ьэлэ там амила aj-дынлашдырылма]ыб. Бутун бу Ьади-сэлэрин архасыяда сонунчу Баш ка* тибин вэ ССРИ-яяя нлк (Ьэм да ахы-рыичы) президента Михаил Горба-човун мэш’ум фигуру да]аныр. Михаил Серке]евич Pycnja Федерасн]а-сы прокурорлугунда ифадэ вермакдэ олдуру куялэрдэ иеэ онун кечмишн ила барлы ела фактлар ашкара чы-хыр ки, буилар барэдэ аввэллэр да сеЬбэт кэзнрди. Михаил Горбачовун этрафындакы ермэни дэстэси Ьэмишэ кучлу ва ну-фу злу олмушдур. Узу и иллэрдаи ба-ри онун CTapaja плошаддакы каби-нетиядэн левбэрини галдырма]анлар-дан бири К. ШаЬяазаровдур. Кечмяш президент ону азу ила Кремле ча-кнб апармыш, ияди иеэ атмага haj-фы кэлди]н квЬиэ бнр мебел таки Горбачов фондуиа катнрмишдир. Бу Ьамин а дам дыр ки, Горбачов Ьэлэ Гарабар мунагишэсинин эввэлиндэ онун хаЬиши ила 3. Бала]аны вэ С. Капутик]аны гэбул етмишди. ШаЬна-зар]ан бутун соиракы деврдэ да ез шефини мувафиг ннформасн]а ила тэ’мин едирди. Мэна ела кэлир кн, заман вэ нлк невбэдэ тале]нндэ фачиэли рол о]надыгы ермэни халгы ону «ла]игинчэ гн]мэтлэндирэчэкднр*. М. Горбачовун игтисадиМат узрэ баш мушавири А. Аганбег]ан иди. Онун «мэслэЬэтлэринин* тэ’сирин-дэн бу кун ССРИ-нин бутун кечмнш вэтэидашлары «бэЬрэлэнирлар». А. Аганбег]анын Даглыг Гарабар барэдэ Ермэиистаиыя иддиаларынын ганунили]и барэдэ 1987-чи илдэ Па-рисда верди]и ба]аиат сону керунмэ-]эн гыррыиын башлаямасыиа ишара ними атылмыш атэш ролу о]нады. Сов.ИКП МК бе]нэлхалг ше’бэси мудирииин бнринчн муавиии, сонра-лар иеэ Горбачовун президент апара-тында мушавир олан К. Брутенс узун иллэр бо]у Ливанда, Ливн]ада, Ми* сирдэ, Сурн]ада, Ирагда, . Ираида коммунист вэ мнлли азадлыг Ьарэка* тына «рэЬбэрлик* етмишдир. Керу-нур, бу иши чох мувэффэги]]этлэ кер-мушдур, чунки онун фэлфа]]этцнш1 нэтичэси олараг Ьамин ра]оида гаилы муЬарибэ Ьэлэ да давам етмэкдэдир. 70 — 80-чя иллардэ онун харичдэ «ДапшаксутЛуя» парти]асы яла даим кязли элагэ сахламасы барэдэ факт-лар мэ’лумдур. Брутенсин Ьакимн]-Лэтдэ олдуру деврдэ бярчэ нафар да олса азэрба]чанлы бе]нэлхалг ше’ба-ния апаратыка гэбул едилма]иб (бу барэдэ дэфэлэрлэ мэсэлэ галдырылса да). Ше’бэдэ ишлэ]эн ермэиилэринсэ cajbi-heca6bi ]ох иди. С. СитарЛаны да чэсарэтлэ «даЬи игтисадчы* А. Аганбег]анла ]аиашы rojMar олар. Рус дилиии Ьэлэ дэ эмэлли-Оашлы е]рэиэ билмэмиш бу адам апарат интригалары сэнэтииэ мукэммэл ]и]эдэниб, Горбачовун сон-суз мэЬэббэтини газана бнлмишди. Башчылыг етдн]и идарэлэрин дэфэлэрлэ ифласа уграмасына бахма]араг о, Симург гушу тэки Ьар дэфэ башы-ны чамурдан усталыгла галдырыр, ганадларыны чырпыб Кремл телефону олаи невбэти кабинета гонурду. Баш катибии ез этрафындакы бу адамларла достлуру тэмзннасыз дост-луг идими? Парти]а интрнгаларын-дан, Ьабелэ са]сыз-Ьесабсыз нитглэ-рннн, парти]а гурулта]лары вэ топ-лаиышларыиын гэтнамэлэрини ha-зырламагдаи сава]ы да нэ иеэ бнр-лэшдирирдими онлары? М. Горбачовун Дврлыг Гарабар барэдэ узапсерая олма]ая сн]асэтяяэ ермавя лоббяся нечэ та’сир кестарярдя? Горбачовун гэбул етдяЛн фэяакэт-ли гарарларда ермэни лоббясииин мэш’ум ролу тэкча Авэрба]чаяда |в-ша]аилара ]ох, чохларыяа артыг мэ’лумдур. Гарабар ермэнилэря езлэрянян «се-в нм ли Гороачовуяа» гаршы Ьэмишэ кифа)ат гэдар тэлабвар олублар. Он-ларыи Стелаяакертда се]лэдиклари шуардар ]адымдадыр:    «Леияя    — парта]а — Горбачов!» Аз сонра все башга шуар меЛдана чыхды: «Раиса, брил]антларымыаы га]тар!» Америка Бнрлэшмкш Штатяары-иа сафэр замены Раиса Макснмовна-]а барышлаямыш брил]аит аЬвала-тыны занннмча чохлары хатырла]ыр. Сонра нсэ Ьадясэлар бела чэра]аи етдя:    зэлзэлэ ила элагэдар Горба човун Дереваяа сафари баша чат» дыгдан аз сонра «Советска]а култура» газетяядэ Раиса Максямовиаяыя АБШ-да алдыры брнл]аятлары (ша]иэ-лар кэзнрди кн, М. Горбачовун лэнк-лн]иидэн наразы олан ермэни нчма-сыныи нума]андэлэрн «Ьэди]]алэрн» га]тармагы талаб етмишдир..,) девла-та тэЬвил вермаси барадэ фото-репортаж дэрч едялди. Умуин]]этлэ, бела иддяаларцн Ьэмишэ дэлил-субута еЬтя]ачы алур. Бу чур дэлил-субуту топламаг иса Ьеч дэ тэЬлукэснз де]нл. Ьэтта арханда прокурорлуг кнми гудрэтли гуввэ да]аиса да. Горб журналиста Марк Де]чин Москвада чыхан «Столнтса» журналында дэрч олунмуш очеркянин бнриНчи Ьиссосини оху]анда буна бир даЬа амин ола бнлэрсиниз. Эзнз Ьэмвэтэнлэрим, бу очерки охумагы сиза маслаЬат керурэм, чунки бу ]а-зыдакы фактлар М. С. Горбачовун Ьэрэкэтлэринян вэ си]асэтяндэки бир чох мэсэладэрин устуяу ачыр ва онлары а]дынлашдырыр. Рафаел ЬУСЫНОВ, Азэрба]чанын халг депутаты. НАХЧЫВАН: М9Д9НИЛЛ9Т ЛЕНИЛИКЛ9РИ «АНАМЫН КИТАЮ» Ч. Мамыадгулэфувда адына Нахчыван Девлат Мусягнля драм Тоатрында ]ени гуру-лушда та маша ]а' го]улмуш «Анамын митабы» асаривяя бахыш-музакироси кечирил-мишдир. влмэз драматургуя бу п]еси мухталиф ялларда а]ры-аЛры режиссорлар тара-финдэн Нахчыван театрын-да дэфэлэрлэ тамаша]а го-]улмуш ва рагбатла гаршы-ланмышдыр. J. Ma ммэдали]ев адына Нахчыван Девлат Уняверситетнн-дэки «Мирза Чалил ада-би бирлн]«» дорнэ]инян pah* бари, досеит Иса Ьэбибба]ли 0сэрин эдабдабэдии оЬэми]. 1этанд8Н данышмыш. }ени сэЬнэ гурулушунун угур-ларындан сез ачмышдыр. «СИЗИ ДЕЛИБ К9ЛМИШ9М» Анарын «Адамын а дамы* тракикомеди)асы    вахта л а Нахчыван Девлат Мусюыли Драм Театрында тамаша]а го]улмушдур. Инди театрда драматургун «Сизи де]иб кэлмишэм* эсаринин ralla шасы Ьазырланыр, машглар кедиР*    A._ Гурулушчу режиссор Азар-6aj4taH РевпубликасывыН эмакдар артиста Нам ран Гули]евдир. Эсас роллары театрын апарычы акт]орлары 0фа едирлар. Сардар ЭЛИДКВ, «Халг гэзеп»нян мухбярн. Республикам ын нчтамак]-]атинэ агыр итки уз вермяш-дир — керкамли алим ва педагог. нчтимая хадим. Ьугуг елмлари доктору, профессор. Азарба]чанын амакдар Ьугуг шунасы Маммад Суле]-мая оглу Халафов 70 ]а-тыяда вафат етмишдир. М. С. Халафов 1922-чи илда Каяча шаЬаряндо ана-дан олмушдур. онун канч-ли]и Бв]укВатвн муЬари-баси чэбпаларинда кечмиш-дир. Дв]уш орденларн ва медаллары ила тэлтиф еди-лаа М. С. Халафов 1950-чи илда Вакы Девлат Уинвер-ситетинин Ьугуг факултэсин-да таЬснлнни фаргланма ила баша чатдырдыгдая сонра мулки Ьугуг кафедрасыяын аспиранты, муаллимн. баш Ьугугчуларын чохса]лы нас- чилмишдир. Онун ]уксак ну* фузу ва дерни пеша бнлик-ларя Азэрба]чан Респуб-ликасы Алл Советинин га* нунверичиляк ва ганунчулуг мэсэлэлари уэра комисси]а-сыныи садри вазифесиндэ хусуси гуваа ила азуну кес-тэрмишдир. М. С. Хэлэфовун фэал Ьэ-JaT мовге]и, муасир Азар-ба]чан HaMHjJaTHHAa дарин демократии да]ишикликлар апарылмасы лузумуна гати инамы республика парла-ментинин бир чох муЬум са-нэдлэринин эсасыны ташкил етмишдир. Девлатлэрарасы мунасибатлэрин сивилизаси-]алы формаларыныи ур°к* дан тарафдары олан М. С. Халафов АзарбаЛчанын дев* лат истиглали1]ати кон-сепси]асынын. бе]налхалг муаллимн. досента олмуш. лини пазырламышдыр. Онун    _    кими' оегпуб- Азарба]чан    Ел мл ар Акаде-    jвтишдиpмэлэpинии бир чо- *^угуг сУб]екуи нимиУ —    'hvrvr    ТЛЯ-    ^ I_____  «•    ALIItlUn Ьазырланмасша, миллэтлэр- гуг Инстатутунда Ьугуг тад- дозифэлэрнндэ гигатлары шв басинии муди- •    -    t    -*- чалышыр. vwt-w iivba*H3a оиганларын- арасы вэ етаик мунагишэлэ-^    л вззифал ардэ иш- -рин арадан галдырылмасына **.    И«тн-    санбаллы камеи етмишдир. дир. 19ва-ии ИЛД8Н 1980-«    |ам    Ьв1^Тында    фэал    Керкэмли алим. кеээл пе- иладэк универейтетии hyryr    “«^аси    9] д    ф    дагог вэ ичтимаи хадим олан факултэеинии деканы олмуш-    “эй-чн    илдэ М. С.    Хэлэ-    Мэммэд Суле)ман отщг Хэ- »L w ¿¿rssuxsr se ьтаж проблемларннэ дайр бнр сы-    Маммадов,    Ф. Р- Мустафа]ев, 3. Э. Самэдза- ра фундаментал асэрларин    ••    4    маммадо»,    -*    -      “    А муаллифи олан профессор М. С. Халафов елми-педаго-жи ва тэшкилатчылыг фэа-ли]]атани бачарыгла алага* лэндирэрак Ьугуппунас алнм-лорин, ]уксак ихтасаслы Ь. Ь. аз~Т J. Гара]ев, С. К. Ьачы]ев, К. Э. Рустамов, И. А. Исма]ылоа, Р. В. Фе)зулла]ев, М. К. Баба]еа. М. к. Гасымоа. Т. М. Батыров, Б. М. ВаЬаб-задэ, М. Ф. Меликова, И. Д. Мустафа!«, И. Г. Шымы. И. В. Эли!«, М. В. Расул«. Марк Де/ч ИКИ 10ЛДАШ ХИДМЭТ ЕДИРДИ ^.^„«.»клэоиа Ьазыолаи-    и». т«ф—1арады-    арасында сорту    апарылмалы- «¿Sssr    b.'KS.'Z2FSS....    s ил олмаг учта не!лвмэли|ик?    *®^Рнм:саи нсэ    бу ишлэ-    эсас ыэгсэд олмалыдыр. Бу-    косторичилэри    дэгиг-тэшд Инди мэктэблидэи тутмуш    ^ach H yC^L.jjo    эсасын-    тун игтисади. cnJacH, техни-    ри,1ДИкдэн сонра компуте пирани ronaja гэдар Ьамы рея шшсы ме jap    башга амиллар мэгсэ- рин вэ хусуси ел ми метод езунэ бела бир суал вернр. да    керуадJунун    бклиима- к •    васитэ    ро-    ларын    кемв]и илэ онлар лы^рафындал^У ^б^данР]анаш^    koS^“шэкилдэ Ьисэлэр кедир, _ м_ухт*лиф    лар    тэрэгп,_ просес««»■ сосиал С„Ытэс°игРи    чина-    расынын „ума!эндэси иди вэ Гэтлэош Х^ше'Зшн рэиси, 48 Цшлы подполиов-    онун гавунлары илэ !ашама- um ^млттСшешо Ьабелэ Ьэвпи ше'бэиин эмэвда-    га мэчбур иди. Элбэттэ, SIm MvhvM ишлэр мустэнтнгн, 37 Janum капитан Серке!    вээифэ зирвэсинэ галхмага " МиГ 6HD нечэ KYH бундан габаг ихтисар ады илэ    башладыгы ил к анларда о. Кераснмов оир нечэ кр оунд««*    г    ]азылмамыш    ганун- ишдзн чыхарылмышдыр. с; Иялнеэни эввэлиндэн ]ох, ахырындан башламаг Хатырладым ки. Горбачов вурулмуш^р. Лакин РуснГа ДИН Истинтаг ]унсэк парти,а номенклату- дэ чох гыса муддэтли Ьэбс чэзасына. Ди кэл, Ьэтта бу-нун езу дэ кимэсэ чох агыр чэза керунду. Руси]а Дахи-ли Ишлэр Назирли]и истинтаг комитэси истнмтаг бел-мэсинин рэиси полковник Ти-таровуи тэшэббусу илэ е’ти-раз верилмиш вэ Ьекм лэгв едилмишдир. Ишин ]енидэн тэЬтиг олунмасына бу илин ]азында башланачагы кезлэ-нилир. Бир ше] бэллидир ки, артыг ]ени Ьекм олма]а-чаг. Эввэлки Ьекм лэгв едил-дикдэн сонра иеэ полковник Леонид Титаров гэфилдэн «ССРИ ДИН-ин эмэкдар иш-чиси* адына ла]иг керулду. Билмирэм бу заман онун 0тэн илин ахырында Да-хили Ишлэр Назирли]ини Ьугуг елмлэри доктору кенерал Александр Гуров тэрк етмиш-днр: онун ]аратдыгы мутэ- шэккил чина]эткарлыгла му-    q> заводдакы огурлуглардан баризэ идарэси рэЬбэрлик тэ-    fliijap вэ елкэ рэЬбэрли]инин рэфиндэн тэз]игэ мэ'руз га-    1976-чы илдэн бэрн нечэ сэ- лараг. эслиндэ фэали]]этини    хавэтлэ «jeмлэндиpйлмэcин- да]андырмышдыр. Гуровла    дэн» данышды. MapTHpocjaH бирликдэ бу идарэнин даЬа    заводун директору Тамара 30 эмэкдашы ДИН-и тэрк    Карлованын ]азылы кестэ- етмэ]э Ьаоырлашырды.    ришлэри илэ (бу ]азылы кес- лардан имтина едэ билэрди. да Мартирос]андан 600 мин    Онда Сов.ИКП-нин Баш кати- манатлыг гр^]мэтли ше]лэр    би дэ ]эгин ки, башгасы олар- м\ч:адирэ едилмишдир.    ды. Бизим дэ нэ ]енидэнгур- Мартирос]ан езу эризэ ]а-    мамыз оларды. нэ дэ прези- зыб к,унаЬьшы бо^нуна алды.    дентимиз. Бэ’зилэри инди де]ирлэр ки, елэ олса]ды даЬа ]ахшы иди. Мэн нсэ бу фикирлэ разылашмырам. Тамара Карлованы 19в6-чы илдэ Ьэбс етдилэр. О, Ьэбсханадан эринэ — ди]ар прокурорлугунун о вахткы гапцрнкп Крорсимов бу тэришлэр ишэ тикилиб) рэЬ- эмэкдашына мэктуб кендэр- Ьансы хидмэтлэри нэзэрдэ пеРс1    _    у    Tin«    мигпаппя    мэ]э ЧЭЬД вДИрДИ. Мэктуб- -»г^тттчттчттгг Riiгтпи1им ТйКЧЙ идарэдэ ишлэмирдилэр. Онлар мустэнтигдирлэр, тэЬ-гигатчыдырлар. Гуров вэ онун командасы иеэ опера-тив ишчилэрдир.. Ди кэл чох муЬум, инди]эдэк бэлли ол-ма]ан ишлэрин тэЬгиги илэ элагэдар онларын ]оду, нечэ де]эрлэр. кэсишди. 0зу дэ бу ишлэр ииди]эдэк она ке-рэ бэлли де]илдир ки. мэЬкэ-мэ^э гэдэр кэлиб чатмамыш-дыр. Кенерал Гуров езу чыхыб кетди. Онун ишдэн кетмэси Ьагда гэзетлэр ]азмыш, те левизна сеЬбэт ачмышдыр. Подполковник Савченкону вэ капитан Керасимову «чыхыб кетмэ]э* мэчбур етди- бэ]рли]э кулли мигдарда спиртли ичкилэр вермишдир. Белэ Ьэди]]э аланларын бир нечэсинин адлары илэ таныш олун: коммунист парти]асы ди]ар комитэсинин катиблэри Мураховски (елкэ аграр-сэ-на]е комитэсинин кэлэчэк сэдри, М. Горбачовун ]а-хын досту) вэ Казначе^ев (РСФСР-ин кэлэчэк сосиал-тэ’минат назири); Саратов Вила]эт Парти]а Комитэсинин кэлэчэк катяби, вила]эт ич- ?аи]]э комитэсинин сэдри аранов; дахьли ишлэр ида-рэсинин рэиси кенерал Коновалов; ди]ар прокурору Бу-лукин (инди вэкилдир); ди-]ар Ьэрби комиссары кене- ларда тэ’лимат верилирди: тутулурду. Билди]им тэкчэ будур ки, полковник Титаро ^лРлэ°вдирмэГучун Нкимл^э    вун хвдмэт сн]аЬысында бэд- вэ нэ]и ишарэ етмэк лазым-    нам Москва коллекси]ачыла дыр. Онун эринии мурачиэт    рьшын иши ]азылыб: о вахт етмэли олдугу адамлар ара-    ц адам <5Эраэт алмыш. Ти- сында ди]арын вэ влкэнин 80-дэн чох }уксэк вззифэли шэхеинин ады варды. Адла-рыны чэкдиклэримдзн сава-jbi мэктубларда ССРИ та-хыл мэЬсуллары назири Бу-дыкын вэ Ростов Вила]эт Парти]а Комитэсинин бирин-чи катиби, ССРИ-нин кэлэчэк дахили ишлэр назири Власовун да адлары кестэри-лирди. Бэ’зилэринин иеэ адларынын вэ аталарьшын адларыньш баш Ьэрфлэри Ja- ________рал    Денлихов;    парти]а    нэза-     г________ _    ж    в    . лэр. Кутлэви информаси]а рэти комитэсинин сэдри Шул- зылырды. Мэсэлэн; «М. С.* ваентэлэри сусур, 0ау дэ оир га; m9hap совети ичраи]]э ко- Вэ «Р. М.* (бу Ьэрфлэри ач митэсинин садри Маркар-JaHC (80^и иллэрин сонунда М. Горбачовун тэклифи илэ Ермэнистан Назирлэр Советинин сэдри тэ’]ин олунмуш- DaVJiiA cxiiu    vj    г    ~    1 п- кврэ ]ох ки. хэбэр тутма]ыб лар бундан. Мэн бу мэсэлэни ашкарла-мага чэЬд кестэрэчэ]эм. Ону да де]им ки. Гуровун кенул- лу-мэчбури исте’фасы вэ Сав- дур). Алкогол мэЬсулу алан- ченко илэ Керасимовун штат ларынын ихтисар едилмэси е]ни зэнчирин Ьалгаларыдыр. * * * Подполковник Владимир Савченко вэ капитан Серке] Керасимов Бакатин еэфэр-бэрли]и адлаиан деврун кадр-ларыдыр; онларын пэр ики-си Дахили Ишлэр Назирли-]инин апаратына Владимир Бакатин тэрэфиндэн дэ'вэт олунмушдур. О вахта гэдэр онларын Ьэр икиси Ленин-градда ишлэ]ирди вэ елэ ора-дан да Ставропола кендэрил-мишдилэр, Ставрополда ли-нер-араг заводу илэ баглы чина]эт ишинин тэЬгигиндэ иштирак едирдилэр. Ьэмин иш Ьэлэ дэ гуртарма]ыб. Вэ ]эгин ки, чэтин баша чатд№ рыле ын. Бу иш 1986-чы илдэ Став-ропол ликер-араг заводунун ишчиси Анатоли Мартирос-]анын Ьэбс едилмэси илэ башланмышдыр. Ьэбс олунан- ларын арасьшда Ставропол Ди]ар Парти]а Комитэси тэ-сэрруфат ше’бэсинин мудири Алексе] Пшиков да вар иди. Мартирос]анла узлэшдири-лэндэ о тэсдиг етмишдир ки. «гонаг еви» учуй пулсуз алкогол алырмыш — орада Михаил Горбачов ез гонаглары-на кеф верирди. Лери кэлмишкэн де]им ки, заводун директору Тамара Карлованы ики ордена —■ «Окт]абр Ингилабы» вэ «Шэ-рэф Нишаны» орденлэринэ шэхеэн Михаил Серке]евич тэгдим етмишдир. Вэ елэ о езу Ьэмин орденлэри Тамара ханымын синэсинэ тахмыш-дыр. Бир мэсэлэни дэ де]им ки, мага еЬти]ач вармы — ред.) Карлова а]дын ишарэ вурур-ду ки, экэр она кемэк етмэ-сэлэр, Ьамыны сатачаг. Элбэттэ, мэктублар Карлованын сахландыгы Ьэбсхана-дан кендэрилэн унвана ке-диб чатмады. Ьэмин мэктублар ишэ тикилмишдир. Карлованын ©зу иеэ 1988-чи ил- тарова иеэ шиддэтли теЬмэт верилмишдир. Ставропол ишиндэ даЬа бир инчэ тэфэрруат да вар. Анатоли Мартирос]ан — бу ишлэ баглы илк Ьэбс олунан адам ]адыныздадыр да? Истинтаг замаиы номеиклатура-лы вэзифэлэрдэ олан бир чох адамын адыиы мэЬз о чэкмишдир (бу ифадэлэр ис-тинтагын кедишиндэ ]охла-нылмыш вэ тэсдиг едилмишдир). Бу адамларын мэЬкэмэ •просесиндэ иштиракынын га-багыны алмаг учуй Марти-рос]анын иши ку]а ]енидэн тэЬгиг едилмэк учуй Москва-]а га]тарылмышдыр. Ди кэл иш Москва]а кэлиб чатма-мышдыр. Вэ Ьеч ким ону ич-раата оурахмаг учуй гэбул етмэмишдир. Мартирос]ан иеэ 1986-чы илдэн инди]эдэк Ьэбсдэдир. Сон ики илдэ онун Ьэбсдэ галмасы reJpH-гаиу- A39P6AJ4AHUH Т9Р0ГГИ КОНСЕПСНЗАСЫ НЕЧЭ НАЗЫРЛАНМАЛЫДЫР? парти!алар. enjaen ПГ»«лэр, «¡.о» «    "Си«..    чаЬ»тдэн «дарэ etnaja даЬа рылыыш ajDbi-aJpbi швхслэр чьиыш    ааарыпы Jonyny    конструктив жмкан верир.    маг лазымдыр.    Бу    чур    с ]оллары кветэрнр. конмп- »    кон-    АЬындыр    ки.    чэмиЦэтии    темлэр истэни. enjanap Ьазырла]ырявр. By,    ««f*- JIS    1аоатмалы]ыг.    инкншафы учуй эсасэн    уч    верэн конкрет олл\тЧа вачибдир вэ мусбвт    сеося]амывы    1а!»т1мда|ыг.    ннкиш»ч«_т '.асэтин    (^шга саЬэлэр ги?м9ТЛэнднрнлмэлидир. Аы-    By    тисадиНатын.    мэдэниЛэтнн    едэчэ!ини ели „а иэсэлэнив дэрши1н]кнэ    лар двгиг    Га^лыглы фэалиЛэти    зэ-    рнндэн eJpaHMaj».    с™, „апанпя тэоаггн ковсепся!*сы мэлндвр. Буидви соирв «г гвршылыг ч»»«-    .    манда, консепси!анын Ьэ!а- ^^Хсннив чнд-    тксадЮ&т,    mbabhbJJ«. твЬ- рУРВДЧР-    La    " течирнлмэсинэ    нэзарэт Ьазырланмасы саЬвсиидв чнд- «садаЩвт, мцииЦ!«- "У    ^шылыглы    фэа       -    Мя ди проблем олдуту optala ^консепс^мары .^ лиЦэтнядвки гаиунларыдэ; етыэ)!, кэмэк -ЧЫ^вэла бу иши еЬдэски. ^    '^ГСэ^Г». ^Тэ^ 'консепси/асы- ]атаглаУрынынР истисмарьш- {ГвГ -«чГд МММ    ^лэКТй9саЖаУ"Ус^: базадан хэбери ]охдур. Ии- е]]енлешдирмэди]имиз да ^* м си даЬа мэгсэдэу]- сэтэ, мэнэви]]ата, cahajja ди^ссиал идарэетмэ, сосиал бири талы^    ^^а^ы- эввэлчз 100    ]э. еколоки].].^в'енринн психолоки]а, сосиолоки]а. дай хэбэрсиз ез эевгунэ yj гун «лард    групу се. нэ КИМи нэтичэлэр верэчэ]и информатика, тэтбига^ри^- т^„пэичэрв^ 1изырл    ч||ФР£и т 10 ._ 15Р Нэфэр- прогаозлашдырылммыдыр.^ a    ej ранил мэ- усуси саЬэлэри эчэ онларын ко-[ кечинмэк мум- « nettili    кифа]эт г«д«н •JM«***——»4— I-1-- лжт„„...';ИГппрс cod- лумат топланмалм, <m jo Калэкак Ьагда душуимвк рылмыр. Бир чохлары ону    гру^    йхтларда аэ кэлэчэкдэ „лиг»пгИ1а ГиякяшаФ» термини илэ га- гу апармалыдыр. ьу грун » к истэли!имиз в! ИНфОрМаТИКа, tìiv“"    ,.ивмипа АацгГй ЧНЛМЭЛИ ВЭ 10 — 1Э Itaqwp* Iipwtnwo«w»w-г    , зи]]ат кими елмлэрин рес- а1рысы да тамамилэ башга чил эта ишчи групу ja. Тэдгигатларын komoJh публикамызда §]рэнилмэ-    биЕ    маяИо? Инди    Ьэт-    радылмалыдыр. Музакирэ]э    коисепся^ныи Ьаз^па миш елэ хусуси саЬэлэри    тэрэггн    нэдирг п ди    рады^^^ пй„ истэнклэн мэ*    сы белэ бир схем узрэ апа Гки вд« онларын ив-    тэ хусуси    эдэби!!атда    бмэ    еЬти)ачы    рыла билвр., Эсас саЬвлврии -*згг —»* se'STSVw: ** *    cv rnvn вахтлаода вэ кэлэчэкдэ на Еш"еТперХР' групу Рда    “ 3 истэди!имиз вэзи!- баш експартлэр ру у    я^ынлашдьюылмалы. WSSSUSSL* STS рьшвдырыр, ¿ашгалары она оаш    —    i„ а!дынлашдырылмалы, ¿л™и1аЬКысРГ«-иТ. SSS^ZSSm    "К "Лертлэр групун- U*. дай идеал мэгсэдлэр чари ими тэрэггаюи дедаидэ, елэ мэсэлэлэрлэ ejHH сыра!а са- би; лыиыр. Бу да беле сэнэдлэрии муЬит нэзардэ ^тул»““ Ьазырланмасы ириисипи- дыр им. о. ... ом » nun По'шлапн башга нэюшвтча Чох вахт ре- кими ^хыр^    vj6xm    йГед«“«"^    «сперт Фикримизчэ. р^-7 груплары да JapaTMar олар. Ишчи груп Ьэр бир сапэмин эсас кестэричилэрини. башга мэ’луматлары дэриндэн 0jp9HM8K учун бу груплар зэпяянлэпшэси- чэ]имиз дэгиглэшдирилмэли дар' ЭЬмэд ГЭШЭМОГЛУ, мустэгил «Ел-оба* сосио-ложя тэдгигатлар мэрпэ-зияия директору, игтасад елмлэри иамяээди. Ищмалчынын шарНи БЕНГАЛ ФИШЭНКИ ИЛЭ АТЭШФЭШАНЛЫГ Матбуатда хэбэр верилди-    Ьэтлэрннэ диггэти чэлб    ет-    тиглали^эмии таны)ан... . кимиУ апрелин Ц иечэп    "VÓSSISctmTSc^    йш^ТкуяУ“уман    иба    109-чу    деалэт олмушдур. Ер- кечэ Ермэнистан па]тахты- дунун Ермэянста Р*®    ..мп    км    «пмаик    милли    ор-    мэнилэрия    Руси]адан    исто- нын ¿ахынлыгындакы Бала-    дэ }ерлэшэн    ло1уш    сурсаты    илэ    нилэи    смлаЬы вэ техниканы A*, ion « о мпк rnrnvH-    яй силаЬ анбарларында    ]ан-    дусу    Aejym    сурсити______rv ичимн кямя асан кечэ Ермэнистаяда«1т«ты:    д.,уш    ^.ты    рэтдир и. цммм«»    -эиилэрин . Ру«!^------ «ДВ гошун-    вэ сил ih «вар^рьтдj» J«;    тэчЬкз    i ЛарЫНЫН мэрии илэ ДОЛУ ор- гыклэр М IX Р    йаш    ОЛУНМУШДУР    ишиир*    ,------- ДУ анбарларында муэЦэи биринчн дэфэi де!ил, W. мш ол^гушдар^    д,    ^    . комсомоле »Ja правда* гэ- олунмамыш сэбэблэр узуи-    эертр.    Бунд«'    гэтГ^б едар    - сой эйт-    зетп Цэмышдыр Ш «С“°- дэн гэфлэтэн кучлу парт-    Гарабагда, 1ахуд    Aaapoaj    „ГГномРу?нГа    тэрэфи. Ьэм    wuijyc. адлы бнр фирма ла!ышлар башланмышды.    чаиын    сарЬад!«ы    _рт!онла-    лар Ьэм Pyciija    тарвф .    к 'о1арск _ Ереван - Лереван сэмасы бир кун ар-    рында    ?^т    ^баТлРэринин    «квскин^-    Красноярск рЦемни belata зиндэ    алов рэикииэ бурун-    атэшлэри    «^лэринии    „    кечирмэк учун иэЬаии ИЛ-78 Mvninv яалбадал шиддэтли ныза салын — «тэседуфэн* ahjhhh* нэзэрв к    тэЛпоэсиии ичжре]э кетур- ^ешидиЗЙрди. ермэни Ьэрби гуллутларын ч»«^вя^еб“диЖв,5 LySw ТэЦарэ ала« 1а-ЖдЖэ кэрГ!»нгыи «орудуглэры, орду анба-    Лртвагэ    иедэн    Kycnja    ^ 0ре1|. нэтичэсиндэ 40 мине 1яхын рында огуманмыш 200 од- »»зирннии    дач    P«J-    в )ерэ енэндэ низе м- Ж сТртаты партламыш-    сачан сма^¿йТ-ЯЙ    1мм»    ауртб^мэ!иб:    i «Ьеч бир сэнад т«- дыр. 8 анбардан 5-нин кулу    батдыгы инди]эдэк ма лум    амма    он^    ]ахынлыгында    дим етмэдэн она МИ-24 мар- ке!э соврулмушдур. Ьеку- де]илдир. Агдама    Беппа]е-    калы Ьэрби eepTonJor ]уклэ* мэт KOMHCCHjacbfflbffl иддиа ракетлэри илэ илк атэш р- ке ра ^ басгыи едя- мишлэр. Командир ганунсуэ етди]инэ кврэ, 120 мин квад-    тик шэЬэриидэ    10    ^ Ьэрби вин мапшнына^,    >псл    ]укдэн Jaxa гуртармага- нэ ратметр пэичэрэ шушэси    гул^гчу    ^ котуоулэн-    узундэн зэрер чэкэн олмур.    гэдэр чалышеа Д**    бунакна. гыоылыб текулмушдур. рэфиндэн пиров кетурулэи узундэн    20-дэ ил ола билмэмишдяр. Белэ РИТА — С0ТА-ИЫН мэ*- дан вэ реакта, пврмилэрэ    f1    “°^дЭ    Азэрба]    мдугда Ье]*эт командири луматына эсасэн «Ма]ак*    дэ]ишдирилэндэн    соира    Гадакэнд У^ргадэ^^]    ^%рД9„„    ------ радиостан си ]асы хэбэр вер- ачылмышдыр. 4-ту    чда МННгш!и пйптол]оту илк Красно]арс миш пир ки, ]ангыи ермэни комаядаялыгыяын бизи    нын ^ L сатан ермэни Девлэт tmwi «■ » ■    * -г 1араглыларыныи анбарлары    дырмага чмышмасым    инди    иеча олур    гаиларынын амэкдашлары атэшэ тутмасы иатичасинда    ма]арэг, 386-чы    ^араглылары ди    чатинлик чэкмадэн муэЛэн- башланмышдыр. Ланин Ер-    да Mah» едилмамиш.^лин-    кн. «ЬадвФ»»»^IW“ £    лэшдирмишлэр ки.    саЬиблэ- мэипресс AKeHtnHjH бу хэ- да ермэни    fl«P? ^ас не« ммушду^«. л.    ермэнилэр бери тэлаенк твкзиб етмиш- рилмиш агыр техинкасында Ьамин бу j par    ьэоби    олан бу намв лум фирма дир. Ьврчвнд «Изаестн!а» Кисы мвгсадлэрлвисти^;- "»Эскэрованы ц>[пцнР^а вертол]оту чэми 30 мин газета ккзлетммр кн. онун дэ ояуидугу ЬамыЦ    ме гул^™уларын    ыла    ?    наната (Ja'HH мотосиклетдэн элиндэ олаи ма'лумата ка- лумдур;    ЛТикэо    теорор эмэ- да учуз) Ьэрбчнлардэн ал- ра. кешикчнлар ¡араглыла-    ^дЭ бир^дафа    да кулла-    мыш, ]ола салмаздан эввэл рын аибарлара Ьучум етдн-    де!уш суртаты ««рмрьш    лтода онр дач» « i    ичарисинда    иричаплы jHHH команданлыга хабар да баш вереи    ¡»Р»*ЦШД“^д“н nyieMjot да гурашдырмыш- вермишлэр. 7-« ггарди]а ор- аэ ]аигыи Ьарбчилэрии аа ма    совурурлар.    лар. Бутун бунлар бир 1ана. дусу гарариаЬ раискикн ермэни ]араглыларын ojiia- куллми ha j 1ахшы мэ'- Ростовда полковник В. Бла-муавинн полковникТрет- дыгы тамаша та сири ба- Мы Ьам^ jaxuai м»    елдурулмэси    кими. 1аков нсэ беле ша!налври гышламырмы. Беягал фн- лумдур «. вази^эт    д    куман    ки. бу эЬвалаты Йта тэкз^ етмишдир кн. шаиии ила lap«ел* SSSS^haiÌS^SSL» да вртб^сдыр едачаклэр. силаЬларын вэ    ^ш^Ьунгетэн куялу JaH- оларкэн. шэЬэрин русдилли она кора дэ де]э била дэ Kyja хэстэ олдугу учун НИдир, Мараглыдыр кй, Мар-Ьэбсдэн азад едилди. Ьазыр- хлрос]анын езу бу паГда Ьа]-да о, пенси]ададыр вэ пэтта    Гялдырмыр.    О,    азадлыга Ставрополдакы мэнзилини Москва]а дэ]ишэ билмишдир. Па]тахтда JaiuaJbip (сирли «М. С.»-ин комэ]илэ олма-мышдыр ки, бу? Ахы Г. Попов вэ К°-нын мугавимэтини гырмаг Ьэр адамын иши де-]ил — ред.) чыхмагдан горхур. Горхур ки. верди]и ифадэлэрэ кврэ ону садэчэ олараг вуруб ел-дурэлэр. Ставропол иши илэ мус-тэнтиглэрдэн ибарэт 6ejyK бир бригада мэшгул олмушдур. Онлар дан икиси — Владимир Савченко вэ -Серке] Керасимов даЬа инадлы иди- Ставропол ликер-араг заводунун иши 1989-чу илдэ . баша чатдырылды. истинтаг    лэр. Вадим Бакатин мэЬз он- бригадасынын сезун эсл мэ’-    лара Москвада галмагы тэк- насында нэЬэнк иш апарма-    лиф етмиш, онлар да разы- сына бахма]араг. номенкла-    лашмышдылар. 1990-чы ил- турада олан вэзифэ саЬиблэ-    дэн Савченко вэ Керасимов сЖш^ГвГс™    прези-    ринин Ьеч бири мэЬкэмэ]э    «Востокинторг*ун ишини тэЬ* дентини*адыу.ьГ хатырламаг-    чэлб едилмэмишдир. Ставро-    гиг едиблэр. МэЬз еВосток- ла мэн Ьеч    дэ    онун зле]Ьдар-    полда кечирилэн мэЬкэмэ му-    инторг*ун иши онлары нала мэн печ    дэ    он>н    э]]энлэшдирди ки, девлэтэ эн    дэрли финала кэтириб чыха- азы бир мил]он манат зэрэр    рачаг. ларынын дэ1ирманына су текмэк фикриндэ де]илэм. ЬЭМКАРЛАР ИТТИФАГЫ ГАЧГЫНЛАРА 1АРДЫМ К0СТЭРИР Гачгынлара вэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ Азэрба]-чан торпагларынын муда-фиэчилэринэ ]ардым кестэр-мэк бу кун АЬИШ-ин фэа-ли]]этинин эсас истнгамэтлэ-риндэн биридир. Ьэмкарлар иттифагларынын республика шурасында Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэн, Ермэнис-танла ЬэмсэрЬэд ра]онлар-дан олан гачгынларын Jep-лэшдирилмэси вэ онларын Ьугугларыньга мудафиэ олун-масы узрэ фввгэл'адэ ко-мисси]а ]арадылмышдыр. Азэрба]чан Республикасы-нын сосиал сыгорта фон-дундан Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ азэрба]чанлыла-рын JaniaAbiFbi шэЬэр вэ кэндлэрин Ьазырда санато-ри]аларда вэ Ьэмкарлар ит-тифагларыньга истираЬэт евлэриндэ галан 4 мин сакинини тэ’мин етмэк учун 18 mimJoh манат вэсаит aj-рылмышдыр. Гачгын аилэлэ-рииэ 1000 комплект мэктэб-ли формасы. 80 електрик собасы, дикэр зэрури тэлэбат маллары верилмишдир. 228 мин манат бирдэфэлик мад-ди ]ардым едэнилмишдир. Гарабагын даглыг Ьиссэ-синдэки до]уш эмэли]]атла-ры кедэн зона]а ]ахын ра-]оиларда олмуш АЬИШ-ин сэдри Камран АгаЬусе]нов вэ Азэрба]чан Али Советинин гачгынларын ишлэри вэ башга республикаларда ]аша]ан азэрба]чанлыларла элагэ узрэ комисси]асынын сэдри Вагиф Гасымов милли езуяумудафиэ гуввэлэринин дв|ушчулэри. гачгын лар, ]а-ша]ыш мэнтэгэлэринин са- кинлэри илэ кэрушмушлэр. Агдам, Бэрда, Левлах, Хан-лар. Коранбо], Кэнчэ. Нафталан, Учар вэ Гобустанда кечирйлмиш свЬбэтлэр за-маны ермэни екстремист-л эринии тэчавузкарлыгы нэ-тичэсиндэ даими ]аша]ыш ]ерлэрини тэрк етмэ]э мэчбур олаи шэхелэрин Jep-лэшдирилмэси. онлара ла зыми кемэк кэстэрилмэси мэсэлэлэри музакирэ олунмушдур. (Азэринформ). тэчЬнз алмасы су ичимм кими бир ишднр! Бу ]ахыиларда Леревана де]ил. ка сурмушдур-эЬлукэсизли]и ор- билэрик ^й^азиКга?^рил51031-    таш баш    вернбеэ    вэ    12Ò мин    эЬалисинин нума]эидэлэрн    ^    JepeBaH    ]ахынлыгында- ^ошысъшы алмаг учуй    квадратметр пэичэрэ шушэси    илэ керушэркэн ермэнип^    кы атэшфэшанлыг Бенгал rZnS ^MIa S гул-    шрйяыб    такулубеэ. онда    рост мэвгелэрини кизлэдэ    фишаИкинин гыгылчымла- 5угчулар гэсдэн мртлат-    нечэ олуб    кн. бир саюш дэ    билмир. е]Ьам вурурдулар ки.    рыны хатырладардаг Мэ - 1Г5 KW9 бутун К су.    хатарет    Ерыаинстан Рус-!« хари«    ХкнГ^вТ ^ырьГы аллара ьетшпаг «мб «g    са1асатаыил аи муЬум не-    Аннаг тамашанын Ешл^шстандан олан <«ишбн-    артюдэ    15 —    20    ыарыи.    тагаыатаариндэн биридир.    hap    „ни тарэфдаи олан таш- мнлэр» апарырлар.    о нумладэн реактн»    ыарыи-    Каруяур. «а буна кара Азар-    килатчылары    бундан чох ба- Нэ етмэк оаар. истаитагыи    лэр    ЗДШД>    вид»    1ук    фа1да нэ вахт гуртарачагыны пев- «партлаЛыш эонасында ра ыми ram>n rvnvunvD- *    А. ШЭРИФОВ, лэ]эк. Ьэлэлик нсэ бу ha- дяасяЛа шрдантдакнндэн диеэнин бэ’зи шубЬолн ча* Луясак де]аддмр?> масы бу гэдар сурундур* -лур. Ону да да]эк кн. Ру- ( Азэринформ). ;