Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 15, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 15, 1992, Baku, Azerbaijan -m^üAPRi992 15 АПКЛ «míhm íw. -чеииан^ш    /    i 8МСЫ leie^ HW п>17ШЯВЯЯ> A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЦТИМАИ-ОЦАСИ ГЭЗЕТИ Пфлмм 1 КИЕРИКА СЕНАТОРМРЫ ЛВШ сеяатынын АТЭМ Y3D0 KOKHCcHjacbfflbiH сэдри сенатор Деяние де Консини башда олмагла АБШ конгре-синин нYмaJ0HДэ hej’era Ба-кыда олмушдур. МДБ узву олан <5ир сыра влкэлэрэ сэ* (topa чыхмыш нума1анд9 ЬеГэтюшн кэлишиндэн маг-сад кеч МИШ СС Р Иттифагы-ньш аразисиндэ ]ени Japa-дылмыш бир сыра давлатлэр-[а cHjacH шэраити вэ инсая .^угугларьша эмэл едилмэси саЬэсинда BaaHjJaTH вЗрэнмэк, Гараба^ муяагишасинин ара-дан галдырылмасы Joллapы-ны ахтармаг иди. АзэрбаМн президеятинин cэлahиJJвтиIШ bajara кечи-рэн республика Али Совети-лии сэдри J. Ч. Маммэдов апрели« 13-дэ сенаторлар HejMC Чеффордсун ва Даниел К. Акаканын да дахил ол-дуглары Америка нyмaJэндэ Ье]'этини гэбул етмишдар. г •Саламлашдыгдан сонра Азарба]чан парламентинин башчысы гонаглары респуб-ллкадакы ичтимаи-си]аси шэ-раитлэ таныш етмишдир. J. Ч. Маммэдов гаршыдакы A3ap6aj4aH президенти сеч-килэриндэн данышараг де-мишдир ни, 03 харичи вэ да-хили cиjacэтиндэ бе]нэл)йлг Ьугуг нор.маларына, демократизм вэ maxcHjJaTHH hy-гугларына Ьермэт принсиплэ-р1шэ эмэл eTM0ja чалышан республика рэЬбэрли]и эсл демократик сечкилэр кечи-рилмэси, халгын оз ирадэси-ни азад ифадэ етмэсинин тэ’-мин олунмасы учуй элиндэн кэлэни эсиркэмир. Бунунла элагэдар о демишдир ки, бeJнэлxaлг мушаЬидэчилэри дэ дэ’вэт етмэк нэзэрдэ ту-тулан Азэрба]чан президен-тинин демократик сечкилэри республикада BaaajJaTHH са- битлэшмэсинэ комак едэчэк-дир. Фикир цубадилэси заданы ермани — азарЙв!1|Чанлы муяагишаси кедипншда ин-сан Ьугугларына амал едил-маси ила алагадар масалала-ра тохунулмуш. мунагиша-нин арадан галдырылмасы-нын динч си1)аси ]олларьшьш ахтарышында PycHjaHbiH ролу ва иштиракы, Минскдэ Гарибага дайр бeJнaлxaлг конфраяс заманы JeHH са-зишлэр алда етмэк имканла-ры музакирэ олуямушдур. Г€Jд едилмишдир ки, Азэр-6aj4aH Гарабагда hap Ьаясы. о чумлэдэ« бeJн9Лxaлг таш-килатларьш hHMaJacH алтын-да олан харичи Ьэрби гувва-лэрин JepлэшдиpилмэcIшин эле]Ьин0Дир. J. Ч. Мэммэ-дов демишдир: Вуиунла бела. биз Ермэнистая ила Азэр* 6aj4aH арасында гая текул-мэсияин вэ гаршыдурманын дajaндыpылмacынa Jeнэлди-лэн hap бир тэшэббусу ал-гышла^ырыг. Бунунла элага-дар АБШ конгреси нума]эн-дэ heJ'aiHHHH pecnyonHKaJa сафари хусуси ahaMH>JoTa ма-ликдир. О демишдир: Умид едирик ки, нyмajэндэ hej - 1яшякликлэр hajata кечи-  ‘-apoaj^" рилмэсинда AaapoaJpeH хал-гына кгувэффэгииат арзуяа-мышдыр.    ^    ^ СеЬбатдэ A3ap6aj4aH Рес-лубликасы Али Совети сад- §инин    биринчи муавини . 0. Сэмэдзадэ, Азарба]чан президеитинин мушавири В. М. Гулузадэ, Али Сове-тин Милли Шурасынын Мил-лэтларарасы Мунасиоотлэр Комитэсинин сэдри А. Ч. Ку------- Чалилов. Инсая Ьугугла^ (Коиитасинин    Н.    X. /бЛИ! МеЬдк]ев, респушгака Али Совети бejнэлxaлг мунаси- батлэр ше'басияин мудири * эрба судам корлуг чэкэчэ]икми? Н. А. Ахундов, A3op6aj4aH президенти мэтбуат. хидмэти- —-II  !-• НИН раЬбми Р. h. ApaJeB, ABlIÍ-ын Бакыдакы мувагга- ти ишлэр вэкили Роберт Финн иштирак етмишлэр. этинин кэлиши A\«Ja ичти-“ юаг муна- MaHjJaTHHHH Гара^- . гишэсини даЬа )ахшы баша душмэсинэ комак едачэк-дир. Мунагишэния MahHjJa-ти исэ бундая ибарэтдир ки, эзэли A3ap6aj4aH торпагла-рына гэсд едэн ермэнилэр, A3ap6aj4aH халгына гаршы онун 03 аразисиндэ муЬарибэ АБШ-дан калан гонаглар бцр кун аввал A3ap6aj4aH Халг ЧэбЬэсиню! гэраркаЬы-на кетмиш, АХЧ сэдри Эбул- Ía3 EлчибaJ, республика Али овети Милли Шурасы ко-MHccHjacbWbm сэдри И. J. Гэмбэров вэ башгалары илэ соЬбэт етмишлэр. СоЬбэт заманы Гарабаг мунагишаси-нин арадан галдырылмасы ]оллары, о чумлэдэн мунаги-шэни арадан галдырмаг ба-рэдэ АТЭМ-ин тэклифлэри, пабела A3ap6aj4aH Республи-касы президенти сечкилэри узра сечки кампани]асынын кедиши музакирэ олунмуш- ап^ырлар. Д. де Ко .Сонс1ши HyMaJaHAa hej'aTHHHH узвлэри адындан самими гэбул вэ гонаглары марагландыран суаллара ве-рилэн чаваблар    тэшэк- кур етмиш, республиканын CHjacH вэ игтисади hajar са-Ьэлэриндэ демократик дэ- ..эмин кун АБШ конгре-синин нума]эндэ hej'aiH A3ap6aj4aHbm мудафиэ нази ри Р. h. Газь Газы]ев ила коруш- мушдур. АБШ-дан кэлмиш гонаг-лар ШоЬидлэр хи]абаяыны зиЬрэт етмишлэр. " (Азаринформ). НАМИЗЭДИ МУДАФИа ЕДИРЛЭР БибиhвJбэт Нефт ва Газ-чыхарма Идарэси манзил-коммунал контору вэ та'мир-тикинти идарэси коллектив-лэринин умуми Jыгынчa-гында АзэрбаЗчан Милли Ис-тиглал IIapтиjacы«ын сэдри, халг депутаты Е'тибар Мэм-мэдов реощ^ика президент-ли]инэ намизэд костэрил-мишднр. Лыгынчаггда нами-зэди мудафиэ .учун имза топ-лаимасы узра тэшэббус трупу Japaдылмышдыp. дафиэ етдиЗини билдирмиш-дир. * • * «Чумшуд ИбраЬимов» кэ-мисннин heJ’aTH Е’тибар Мэм-иадовуи намизэдли)ини му- Е'тибар Мэммадовун Азэр-6aj4aH Милли Истиглал Пар-тнЗасы тээссубкешлэр груп-ларыньш рэЬбэрлэри илэ кору шу олмушдур. Е. Мэммэ-дов rejA етмишдир ки, Халг ЧэбЬэсиндэн вэ A3ap6aj4á-ньш Милли Истиглал Парти-}асьшдая республика прези-дентлиЗина м«ухтэлиф нами-зэдлэрин костэрилмэси бу тэшкилатлар арасында гар-шыдypмaja эсас олмамалы-дыр. A3ap6aj4aH Милли Истиглал ПapтиJacынын лидери BiyaJjaH гувваларин АМИП ила АХЧ-яи гаршьнгаршьчЗа rojMar чаЬдлэрини пислэмиш- »тир. * • * Республика npesHAeHinHjH-нэ намизэд, A3ap6aj43H Милли Истиглал napTHjacbiHbm сэдри, халг депутаты Е’тибар Мэммадовун сечкигаба-гы кампаниЗасьшын кутлэви инфopмacиJa васитэлэриндэ ишыгландырылмасы учун мэтбуат хидмэти Зарадыл-мышдыр. Мэтбуат хвдмэти-нин унваны белэдир: Хагани кучаси, 10, (AKTjop еви, 3-чу мэртэбэ). Телефон: 08-65-73. (Азаринформ). Корунур. гаршыдакы JaJ- ^ да да су мэсэлэси бир ном-рали мовзу олачагдыр. Дог-рудур, бу дэфа Бакы вэ Сум-га)ыт сакинлэрини Хазарин coBHjJacHHHH галхмасы де-)ил. мэнзиллэримиздэ коз-лэнилэн су гытлыгы нараЬат едэчакдир. Бу вэзи))эт 4eJ-ранбатан колундэ cyJyH азалмасы илэ элагэдардыр. Колдэ cyjyH сэвиЛэси Ьэлэ ОТЭИ илин ахырында, Самур чаЗынын да)азлашмасы нэ-тичэсиндэ ашагы душма)э башламышдыр. Белэ Ьаллар эввэллэр дэ олмушдур. Ла-кин Jas JaFЫшлapынын баш-ланмасы. дагларда гарын эримаси илэ Самурун cyjy артыр вэ бир rajAa олараг. мартын ахырларындан е’ти-барэн ЧеЗранбатана cannja-дэ 22 — 25 кубметр су кэлирди. Анбарын езундэ cyjyH лазыми caBHjJacHHH сахламаг учун бу кифaJэт едирди. Лакин бу ил тэбиэтдэ н^ лэр баш BepAHjH Ьэлэлик мэ'-лум дeJилдиp. Ьэр Ьалда апрели« икинчи Japыcыдыp, анбара caHHjaAa чэми 5 — 6 кубметр су кэлир. Фев-рал aJындaк е’тибарэн 4eJ-ранбатандан Бакы]а вэ CyмгaJытa су верилмэси учдэ бир гэдэр азалдылмасына бахма]араг, бу, анбатэа кэлэн cyJyH мигдарындан тэгрибэн ики дэфэ чохдур. Тэбии ки, белэ вэзиJJэтдa колун сэ-BHjJacH анчаг ашагы душа билэр. Ьэгигэтэн дэ душур. озу дэ кундэ 6 вэ Ьэтта 7 сантиметр. Сумга]ыт Jony илэ кедиб-кэлэняэр 4eJpaH6aTaH су анбарынын ачыначаглы вэ- • 3Hjj9THHH корурлэр. Колун бир Ьиссэсиндэн су чэкил-мишдир. Уч насос дан бкри Ьэлэ мартын 2-дэ AaJaH-мышдыр, белэ кедарсэ, о бирилэр дэ дaJaнaчaгдыp. Мутэхэссислэрин Ьесаб-ламаларына керэ, экэр cyjyH caBHjJacH азалмагда да-вам едэрсэ, ики Ьэфтэдэн сонра 4eJpaH6aTaH су анба-ры Бакы ва CyмгaJытын су тэчЬизаты системиндэн бус-бутун чыхачагдыр. Бу исэ о демэкдир ки. республиканын ики эн 6oJyK шэЬэрин-дэ су верилмаси тэгрибэн 50 фаиз азалачагдыр. KoммyнaлcэнaJe Су- Ис-теЬсал-Истисмар БиpлиJи рэисинин биринчи муавини Телман AraJeB Азэринфор- мун мухбири илэ соЬботин-ДЭ демишдир: — Су анбарында cyjyH са- BHjJacH ела теЬраилы Ьэдда Ъэтг енмишдир ки, патта канм-ла бypaJa кэлэн су илин бу вахтындакы ади нормадан чох олса белэ, — инди aj-дьшдыр ки, бу, мaJдaн тез баш вepмэJэчэкдиp, — су тэлэб едилэн минимум сэ-ви¿aJa эн Jaxшы Ьалда па-Jыздa чатачагдыр. Бу исэ илк новбэдэ Самур — Абше-рон каналы бо]унча Jepлa-шэн тарлаларда кэнд тасэр-руфаты ишлэринин башлан-масы илэ элагэдардыр. Мэ‘-лумдур ки, канал Ьамин та-сэрруфатлар учун Jeкaнэ суварма мэнбэJидиp. бу са-бэбдэн дэ мaJ aJлapындa бу-радан котурулэн cyJyн мигдары ики дэфа артыр. Де]илэнлэрэ бухарланманы да алавэ един. Тэкчэ бу сэбэбдэн JaJдa анбарда су]ун cэвиJJacи тэхминэн бир метр ашагы душур. — Демэли. су гытлыгына Ьазыр oлмaлыJыг? — Биз сусуз гaлмaJaчaгыг, лакин экэр муэссисэлэр техники cyJyн чатышмазлыгыны арадан галдырмаг учун тэ’-чили сурэтдэ 03 эразилэрин-дэ артезиан гyJyлapы газ-масалар, чох кэркин вaзиJ-)эт Japaнa билэр. Бакы мет-рополитенинин Jepaлты су-лары. Ь$1белэ Ганлы колун вэ даш карханасынын су]у гурмаг вэ JepycTY кэмэрлэр чэхмак лазымд|1р. JepH калмишкан rejA едим кн. республика Нази|> лар Кабинетинин бу ил фев-ралын 14-да габуя етдоОи хусуси гарарда бутун бу тадбярлар назарда трул-мушдур. Амма таассуф ки, Jepma )етирилмир. Буядая алава. заннимча, муассясалар, Jepan haKHMHjJaT оргаялары манзил идарала- ри ила бирликда шаЬар су пабака да техники мэгсэдлэр уч^ тамамйлэ истифадэ едала лэр. Бундан отру насослар камаря шабакасяяян ва мая-зиллардакя хатларня та’ми-рина башламалыдырлар. Су камарлариняя аксари]]атя ]арарсыэ Ьалда олдугуна кора су]ун 40 фаиза гадэри пэдэр кедир, иcтehлaкчыJa чатмыр. Заннимча, • Jaшыл-лыгларын. тараваз-бостан саЬаларияян суварылмасы. гаражларда, хусуси муасси-салардэ машынларыя jyJyл• масы учун ичмэли судан ис-тифада едилмаси та’чили дajaядыpылмaлыдыp. 0кар гeJд eтдаJим тэдбир-лар керулмазса. биз муас-сисэлара Бакы вэ Кур су камэрлэриндэн ичмэли су верма]а мэчбур олачагыг. Тэбии ки. аЬалянин. хэста-ханаларыя. поликлияикала-рын, ушат багчаларыиын ва саираларин Ьесабына. бах онда jyxapыдa гeJд eтдиJим Ьамин кэркин вaэяjJaт Japa-начагдыр. Бунун исэ нэти-часи Ьамы]а мэ’лумдур. А. БАУЛА. Азариифорнуя мухбири ЧэбЬз Х9ТТИНД9 «УЗУЛИ Апрелин 13-дэ ахшам саат 17.30-да кечмиш Ьадрут paJoHyHyH Мэликчан кэН-диндэн Кунэшли КЭНДИ танк-лардан атэшэ хутулуб. Кунэшли колхозунун сэдри Сардар БaлaкишиJeвин еви дагылыб. Кэнд сакини EJ-нулла ha4HjeB Japaлaныб. Апрелин 14-у саат 2.30-дан болкэдэ сакитликдир. Буна TíaxMaJapar Ьадрутун Гэрвэнд кэнди Jaxынлыгын-да ермэнилэрин «Град» гу- рашдырмасы мушаЬидэ олу-нур. Б\ нур. Бу кэнд paJOHyH Ков шад кэндиндэн бир гэдэр аралыда Jepлэшиp. ЧеБРАЛЛЛ Апрелин 13-дэ гыса фаси-лэдэн сонра ахшам саат 17.30-дан Сур КЭНДИ тэрэф-дэн Чэбра1ылын Гышлаг вэ CyлeJмaнлы кэндлэри автоматлардан вэ пyлeмJoт-лардан атэшэ тутулуб. Да-гынты вэ тэлэфат 1охдур. Мухбиримиз бу мэ’луматы peflaKCHjaJa верэркэн. 1э’ни саат 16-да болкэдэ сакитлик иди. ГУБАДЛЫ Апрелин 13-дэ paJoHyH аразисиндэ нисби сакитлик олуб. Кечэн шэнбэ Лачынын Забух кэндиндэ Лачын вэ Губадлы pэhбэpлиJи илэ Ер-|Ш Корус, мэнистанын Корус. Гафан, CHcJaH, Чермук. вэ Гугарк ра1ойларынын рэЬбэрлэри арасында коруш олмушдур. Корушдэ Jas тарла ишлэри илэ элагэдар атэшин муваг-гати дajaндыpылмacы бара-да соЬбэт кетмишдир. Бу кун саат 11-дэ белэ бир корушун Губадлынын Чардахлы вэ Гафанын 3ej- ва кэнддариндэ кечирилма-арД5 си назэрдэ тутулуб. Ф. Р0СУЛОВ. 2. АЕДМ: депшэи КЭНДЯЭИМ C63Y Бизаднр Лолу муз Агдамын ' rajHap ногтэлэринэдир. Тэхминэн бир aj эввэл бу тэрэфлэрдэн Ьазырладыгымыз репортаж-лардан бири ермэни гулдур Jyвacы Нахчываник кэндинин гэншэриндэки Шелли барэдэ иди. Лолумузу JeHa да ора-дан салдыг. Дэстэ командири Сумбат PaaJeB да, икид до-Jyшчy MикaJыл да, анасы 100 ]ашлы Хавэр нэнэ дэ эввэлки мубариз эЬвал-ру-Ьи^эдэ идилэр. Уч тэрэфдай — Газанчы. Банк ва Довшдалы тэрэфлэрдэн муЬасирэдэ олан Лени Гаралар ка«динда1ик. Взвод командири, Эфганыстан му-Ьарибэсинин иштиракчысы >hH№jar ИбраЬимов нараЬат-дыр. Онун да, агсаггал Идрис Ьумбэтбвун да никамн-чылыгы Ьэрбя техника чаоэт-дэн тэ’минатла баглыдыр. сКаш бизим танкымыз, бир-чэ ЗТР-миз oaajAH» — де-jHp. — буиларын дэрсини нечэ вердц)имизи морэрда-ннз. Бах бу склаЬларла <ав-томатларьты кестэрир) на вахтдыр ки, онлары jaxbiH rojMypyr. JáAHbis бу икидлэ-рии ганы баЬасына. ...Чинли поету. Муда<|>иэ гэраркаЬы рэисинин куави-ни. али тэЬсилли муэллим АллаЬверди Гэнбэров уч ил-дэн чохдур ки, кэндларимизи ropyjyp. ^уздэн чох до]ушун иштиракчысыдыр. Бу Jepл8p Элнмадодлн постунда Шэ-Ибишовла таяыш олуруг. [ти бмхышлары. гывраг кор-Гвэаичы коми мр. Oomni кандлоряиин ермаия гулдур-лардяи тамязланмоогада xv-суси гаЬрамаплыг костариб. Ела она кора 'да бу |ахыя-ларда ону рота .командири To’jHH едиблар. Элямададли посту уча дагларын зириа-сиида, мешалар ичяяда ан таЬлукада ]ердаднр. — Лазым калса, чаиымыэ-дая да кечма]а Ьазырыг. де]яр. — Таки тортгымыэ-даи ерчаия гулдуряараш aja-гы касилсян. Чаб1м жшйтшт т сот ■а*лушаг. Шотлаялы кандяяа душая «Кристал» аа «Ала- зая» ракетларнвяя паэтлама сы яатмчасяяда уч яафар ha- лак олмуш. баш яафар japa-лая!    ” ты ¡мыш!^. Чохлу дагыя-■ар. Дтшмая са)ча устуя ■а яла Ъучума качмасяяа \'ч ил дир hap к^ hop кеча барытла нэфас альф. 44 )аш- лы Чаваншир TapaJeB бутун аилэси ИЛЭ догма очагыя ке-ши}п1дадир. иаправаод. PaBajara кора Сырхаваяд, Шыхвваяд. Пап-равэнд уч гардашын адлары-дыр. Сырхавэяда тэрк ет-дик. Шыхавандлэ Папра-вэнд исэ hap куя талг|иннн шсмэтнна бел багла!ыр, бнр дэ гЫ|рэмая мудафтилари-НИН дэ]авэтин8. 60 ]ашлы 03ИЗ Ширяяовун 5—6 ял ав- вэл 1ухусуна да кирмэзди ки. алын тэрн TOKAyjy экИн са-Ьэлариндэ 4HjHHHAa бешачы-лая сэнкэр газачаг. 25 Ja-Шында яамард куллэсняин гурбшы олан Не'мат 9ли1ев иечэ куя иди ки, Мудафиэ Ha3HpaHjHHHH вэ*д ctahJh танкы квзлэ]Ч>ДИ- Сон да-JymAa козундэн japanaBan Асаф Элиjeв. саг aJaPЫЯЫ итирмиш Е’тямад Эсадов бу сэнкарлари тарк етмак иста-мирдилэр. Бурада ан шэддэтли до-]ушлардая бири апрелин 2-да о^. Гуядурлар 3 танк, 4 ЗТР ва МИЯД8Я чох лы яяа Ьучума кечибл! кери чэкилмэ1э мэчбур олуб-лар. Белэ дв)ушлэр тез-тез баш верир. Чэсур танкчы hej’aTHMHs — Шаплар Еда- вэ МИЯД8Я чох Japer-"лар. Бн- эимкялэр* 1 танк, 1 ЭТР вэ 1 топла мудафиэ олунублар. 4 саат давам едая де]ушда бир яэфаримиз Ьэлак олуб. Душманин бир аяреЬли ма-шыныаы ва xejnn 1араглысы-ны мЛв етдякдаи сонра лов вэ Иззэт Иманов бу да-)ушл81яш гэЬрэманларыдыр. ГэраркаЬ рэиси. милис ба-тaлJoнy командири Надир Пирмэммэдов: — Брзагымыза да шарик чыхырлар — AejHp. — До-Jyшчyлэp кунлэрлэ 4opaja hacpar галырлар. Де]ирлэр Гарабаг двJyшчyлэIмraэ hap кун JapAHM костэрилир. Бас Ьаяы? Гочамав Aajyrnny Эзиз hy-cejHOByn дедаклэри: — Огланларым Вугар, Ил-гар вэ Зулфугарла чи]ин-чя-Jiffla ropyjypyr торпагларымы-зы. Кэнд езунумудафиа дас-тэсшшн командири Ьасэн Сары)ев 03 фадакарлыгы вэ Bjpai reJpaTH яяа Ьамы]а ну^^ дир. Агдарэ paJoHyHyn 3—3 килoмeтpлнJиядэjик. Кулла вэ мэрми мэсафасиидэ... Бял-мирам, балка дэ ела буяа иа-рэ унудулмушуг. Де}ушчу Александр Гр}аз-нов даЬа конкрет даиышды: — Ики кун аввал телевя-3Hja вэ радиода бязям flOjyiH-чулэрдэн бешннян |араланды-гы хэбарюи ешнтдяк. Бела Ьадаса олма]ыб. Бир да ба-чарырсыныэса. бакылылара чатдырын ки. бизи да]уш техннкасы ила тэ’мин етсми-лэр. ДаЬа бир rajHap Horraja баш чэкирик. Гулдур дэста-Ларин инадла тэрк етмак не-тэмэди]и Фэррух кэндинин 1—2 километрли]индв1Ш Ха-чын—Дарбэнд посту. Взвод командири Блбрус Фарзаля-jes' umKaJaTAaHMHp. Анчаг онун яикарая бахышяары, та-лашлы чеЬраси бизэ Ьар ше |я аяладыр.  ___|учума    ягшася1а бахма|в|»г    чаяшп1а|а иаябур адялмяшдяр. Кала яя чабЬа хаттянда Ьеч на да№шма|яб. Да]ушчу-а|яя яяяе^ларя тая- A39KAJ4AH МСПУЫ*11иСЫ пкэида^^ ачкмлвт тэ»в длим мант^» стуи КОМИССИ1ДЛАРЫНДА »МТНМАИ ИШТИРАКЫНЫН та-мин 1ДИЛМ»СИ ЬАГГЫНДА АЗЭРБА2ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ ААИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азарба)чая Республякасы президенти сечкиларя узра даяра ва маитага сечки ко-ииссц)аларыида cMjacM пар-тя1аларын. дякар ичтимаи-сшрлсш бирлнкларии аа кут-лавя Ьаракатларын нума1аи-даларннии яштяракыны та'-мин етмак учун Азарба1чаи Республякасы президенти лэр) сечки комиссн]аларынын таркибимда да1ишмклиилэр едядмасинин магсадэу1гуялу-Гуну иаэарэ алараг Азарба) лар да рарламагдая усшмяар. Да-Ьа на камая. яа ]ардаш. на да ваЬяд номаядаялыг ба- Кда арзуларыяы деиярлар. Фдая ба*зяларя Ьач одма-са аздаряяяя }ох. сялаЬдаш-лара1Якш адларашья! маябу-ат саЬяфаяаряяда чаяяямася-нн хаЬяш едярлар. Вяз мат-буат яшчяларяяян да алямяэ-дан палая Ъалаяяк бут: Ризван ЭбЯУРРоЬмаяоа. Ра-фяг Ибадоя. Шамял Эбндоя. Бахти)ар Казымов ва башга-лары чаи Респубяииасы Али Со- Peciwí ШИ М: [илли Шурасы га- сечкнлаш узра дайра сечки |)ада] »тларяни  _____ Азарож)чая Республнкасы иомяссн] 1атл( >ыяын салаЬн!- |рып tojo Нахчыааи Мухтар Реслуб^ лшшсыиыи Али Мэчлиоша Азарба]чаи Ресяубликасы икм ра>я*. шэЬэр xa.tr дгпу кечирэн татлары соает.1;фмна аа нчра haioumJiaTH башчыларт ^ерлн халг депутатлары со-ветларя депутатларыяын со-нуичу умуми сечкилэри вахты japaдылмыш Азэрба1чан •Респубяикасы )ерли халг депутатлары соаетлари делу- ToacHja еднлсии ки. Лзарба) Pt татларыяыя сечкилэри yapa paJoH ва шаЬэр (Бакы ва каяча шаЬэрлариндан башга респу^ика табели шаЬэр- чая Респуб.тмкасы презнден-ти сечкилэри данрэ ва иантэга сечки комт;сн1ала-рынын тэркибинд.) cHjacH паргя1аларын^ дикэр ичтн-мая-cHjacH бмрлик.1эрим ва иу-тлавн Ьэрэкат.тарын кума JэндэлиJини та’мин етмак учун тэдбирлэр кврсунлэр. Aaap6aj4aH Республякасы Ади Советишш сэдга J. М0ММ0ДОВ. Бакы шэЬэри, 7 апрел 1992-чи ил. А. М. МУСТАФАТЕВв «АЗЭРБАТЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН аМЭКДАР ЖУРНАЛИСТИ» ФвХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМеСИ ЬАГГЫНДА A3aPBAJ4AH РЕСПУБЯИКАСЫ ПРЕЗИДЕИТИНИН ФЭРМАНЫ ЗщЩЯ— СУЛТАНЮ,' СМЧ> АСЯЛЮ». «Хмг пмп1»ап aii№|>- Шеади чияау Фото НВЩДЯЯ1 мудафю- керэ Алы Мустафа оглу Мустафа)евэ «Азэрба)чан Республикасынын эмэкдар журналисти* фэхри ады ве-рилсин (елумундэн сонра). Азарба]чан Реш^бликасы президеитинин caafüiHjJaTHHH hajara кечирэн Азарба]чая Ресщгблнкасы Али Бакы шэЬэри. 14 апрел 1992-чи ил. Кутлэви HH(})opMacHja ва-ситэлариндэ узун иллэр сэ-мэрэли ишлэдц)инэ вэ Гара-багын даглыг Ьиссэсиндо хидмэти борчуну JepHHa )етирэр-кэн иквдлнк кестэрди инэ м. м. АСЛАНОВУН АЗЭРБАТЧАН РЕСПУБЯИКАСЫ девлат таначаг комитасинин сэдри ТЭ'ТИН Едилмеси ьаггында АЗЭРБА2ЧАН РЕСПУБЯИКАСЫ ПРЕЗИДЕИТИНИН ФЭРАЛАНЫ Мухтар МаЬмуд оглу Ас- By фэрман A3ap6aj4»H Pec- ланов Азэрба)чан Республи- „убликасы Али Советинин касы Девлат Ланачаг Комитэсинин сэдри Ta’jHH едилсин. музакирэсинэ ве1>|1Дсин. Aaap6aj4aH Республнкасы президеитинин caaahHjJaTHHH hajaia кечирэн A3sp«a]<iaa Республикасы Али Бакы шиЬэри. 14 апрел 1992-чи ил МЭ'ЛУМАТ Азэрба)чан Республикасы    ичра Ьакими)]этинин    бау: президеитинин солаЬи])этини    чысы тэ Jhh    ' haiara кечирэнин фэрман-    9JJy6oe ез эризэсинэ    керэ SapiTила Чаваншир &кэр    бу вэзифэдэн азад едилмиш- оглу Чарчы)ев Газах paJOHy    дир. АГСАГГАЛ C63Y ВЭТЭНИ СЕВИРСЭНСЭ •аа Рас ми идеолоки)а)а у)гун олараг кечмиш ССРИ-до сон 70 илдэ МИЛЛИ ВЭ бе)нэлми-лэл мэнафелэрин вэЬдэти. бу вэЬдэтдэ икинчи)э устунлук верилмэси зэмининдэ милли ватэнлэрвэрлик Ьисси хусу-силэ туркдилли халгларын Ьэ)атында кутлэшдирилмиш вэ умумсовет мэнафе)инэ табе едилмишди. Сездэ сеЬ-бэт милли вэ бе)нэлмилэл мэнафеларин Ьармоник уз-лашмасындан кедирдисэ дэ. ишдэ бе1нэлмилэлчилик шуары ВЭ ба)рагындан милли вэтэнпэрвэрлик руЬуну ал-дурмэк учун чох усталыгла истифадэ едилирди. Белэликлэ. сон 70 илдэ биз эн бэшэрн идеал олан Ьуманизмдэн кетдикчэ узаг-лашдыг. Бу бэшэри иде)а ИСЭ бутун инсанларын азад-лыгы ва хошбэхтли)и Ьугу-гуну гэбул едир, бурада бэ-рабэрлик ВЭ эдалэт инсанн мунасибэтлэрин нормасы са- )ылыр. Сон вахтлар синЛи 1фе)?      ~ Mana^Ja нисбэтэн умумбэ-шэри дэ)эрлэра устунлук верилмэси лузумундан да-нышылса да, бу )алныз 6eJ-нэлхалг ВЭ харичи си)асэтдэ’ ]енилик хатиринэ едилэн бир аддымдыр. Фикримизчэ милли вэ бе)и8лмилэл вэЬдэт пробле- мняин го}улушунун езундэ _____ там дурустлук ]охдур. Чун-кя бе1нолмилалнн езу ке-яяш ияг]асда синфидир (Бутун елкэлэрин пролетарла-ры. бирлэшин!). Она кера да м^и клэ синс^инин Jox. умумбэшариннн (hy манизм) в^датн го)улушу даЬа ду* рустдур. Даглыг Гарабагдакы Ьэрби аази))атла алагадар олан сон )мдасэлэр да тэсдиг едир ки. бязим халгымызда милки маиафе Ьисси. милли аа- таяпэрварлик ва милли бир-пясси ( дик Ьисси сон дэрэчэ кут-даптишднр. Лакин дикэр сабаблар дэ в^дыр. Совет oaJyK нанли)- довруиуи эн .. (атларяндаи бири ними «)ени яясая» тарбя)эси Ьаггьжда чох ]азылмышдыр. Натта бяр сыра академик аа про-фессорларымыз бу проб^ ИЯ чох чанфэшанлыгла таб-ляг едардялэр. Налбукн Ру-си]ад1 бнлаваситэ бу мэса-да атрафыида чохлу атмача-дар яеяяш JajHKMMmKHp. Эябатта. бу «Jeiui инсая» Ja-[мады ва ]арадыла да радыд! оялмаа ^»;маздя. Ахы еэ милли ке-куяа архалаяма]ан. ондан рядаяанмж|жн <]еня иисан» |аряяа бядмаздн ва jmpaMca да кимэ лазымды белэ ин-сан? Биз JeTKHH бир миллэт ки ми формалашмаг иста)и-риксэ (буну Ьамымыз истэ мэли)ик, * экс тэгдирдэ били даЬа 6eJvK «зтинликлэр квзлэ)ир) мутлэг ез кеку-музэ га)ыт.малы)ыг. Сон вахтлара гэдэр милли вэтэнпэрвэрлик мэфЬу-мунун, услубунун езу сан ки Jacar едилмишди. Нечэ Ja’HH Азэр6а)чан вэтэнпэр-ли)и? Вар совет вэтэнпэр-вэрли)и вэ бэсдир! Бунун ачы иэтичэлэрини биз инди ермэни гулдурлара гаршы Ьазыр олмадан апардыгымыз муЬарибэдэ керурук. Бизим мубариз миллэт ки-•ми формалаша билмэма)и-мизин эсас сабэби бикана-лик вэ лаге)длик хэстэли)и на тутулмагымы 1дыр. Эл-бэттэ. бу лаге)длик вэ би-канэлик хэстэли)инэ эввэл чэ халгын рэЬбпрлэри туту* .lyp.iap. Бу халгын рэЬбэр-ли)и учун багышланмаздыр Тэхминэн бир aJ оввэл гэзетлэрин биринд-т верилэн )азыда Даглыг Гарабаг дан га)ыдан бир огкэр св)лэ)ир ди:    Бизэ дедилир ки. чэб Ьэни бир муддэт мудафи-э етмэк лазымдыр, jaxuH вахт* ларда харичдэн комэк кэлэ-чэк Бундан да мудЬиш бир xaJaHdT олар.мы? Кэнмлэр кез.1э1ирлэр ки онларын вэтэнини езлэри Jox. кэнар* дан КЭЛЭН орду мудафиэ едэ-чэкдир Бу бир даЬа субу? едир ки. биэим кэнчлэр ара сында бир чохлары е-л халгы нын нэинки гадим гэЬраман лыг тарихнни Ьэтта сои ики JY3 иллик тарихики билмир лэр. хусусилэ XX эсрдэ ба шыиыза кэтирилэн мусмбэт Ларин сэбэблэрикдли бихэ бэрдирлэр BejyK Ермэнистан хул]а сы илэ азгыилашан душмэ НИН вэ у)дурулмуш ислам екстремизмини дэф етмэк пэрдэси алтында срмэнилэро Ьавадарлыг едэн. киз.ти тэх-рибата гошулан гуввэлэрии м^тавимэтини гырмаг учун халгымыэд Ьэгиги бирлнк лазымдыр. Адэтэн чэтин кунлэр миллати даЬа сых бирлэшдарэр Умил едирик ки. белэ да олачагдыр. Бу чэтин куилэрдэ халгымыз учун ез Ьаггы угрунда му-баризадэ янам Ьисси ан бе Jyk да)аглардан биридир. Исрафнд ИСМАДЫЛОВ, Ва|ук Ватая иуЬюябасн кпшфаячысы. лрофаесор. Atapdajt» РЕО^блнасыиыи Али Советмияаи Ааарба{ман Распубликасыныи Али Соаатм Ааар-ба)мам Распубяикасыиын халг дапутаты, Али Соаотии Ря{асат Ьа|*атмнин    гянунааримилмк    ва    гануи- чулуг масалаларм yapa даимм коммсси|аныи садрм, Нуг^ алмларм доктору, профассор, Адароагчан Распубликасыныи амакдар меммвд СУШШАИ оглу ХвЛвФОВУН уауи сураи хасталиядаи сонра ¡етмиш ¡ашыида аа-фат атди1иии дарин Иуаила билдирмр аа марНумун айласина башсаглыгы аарир. ;
RealCheck