Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ « апрел im-хи ил. н* Tibetj mcenctjtcum    мjihxist музшрв едяряк МИЛЛИ Т8НСИЛ МИЛЛИ К9Л8Ч8К ДЕМЭКДИР «муэллим месэласи млныз бизим дежл, нэр бир миллэтин елум-дирим месалэсидир...» ©мер Фаиг Не'манзадо. Инди]эдэк мухтэлиф сэ- лэн, Бакы Дввлэт Универси- бин эн умдэ вэзифэси ушаг-ви]{эли «JyxapbmapflaH» о гэ- тетинин филолок^а факул- лыгдан сэрбэст душунчэли, дэр рэнкарэнк гэрар, гэтна- тэсиндэ Ъэфтэлик дэрслэрин AYHja ишлэрини мустэгил мэ, квстэриш вэ ислаЬат тэхминэн учдэ бири À3ap6aJ- дэрк eTMaJa габил олан, пэр кврмушук ни, 1ени тэЬсил чан дили вэ afla6HjjaTbiHa meja мэЪз ез фэрд^)этинин аиддир. ШубЬэсиз ки, бу кезу ила баха билэн мустэ-да JyKcaK сэви^эли мутэхэс- гил муЬакимэли maxcHjJaT 1. Т0РТ0Р: 0КС-ЬУЧУМУН БАШЛАНРЫЧЫ? »    I /а—1    чатмьт Экин саЬэлэри до- рэфдэн... ела езумузункулэр ¿этдэ хэстэханададыр. 6fay ларындан бир элнндэ с**~ Jyhx    ме!данына. сэнквр-    де аэ    мане олмадылар.    Виз    все сэнкардаи чакилмир.    лай. бир эливда’ опчпыликпп    госпитальга    лэрв    чеврилиб. Намин    канди    ала кечирандан соира    Ленинаван д^ушу бирли-    Вэтэн кешикчнлэриндэн i    JEST**? Л.    ^та^багаЭТи9:    еШ^Гтартадан или репер- ceh6aTa гошулур. Кйчэд i Rf.    ^ ппгТпя шил- аяач етмак авазина ба’зилэри ян тэкчэ Тэртардэ де}ил, бу- тажымызы телефонла редак- адиЖли Ja^S“ кестэр- Е2и52даь Ж'ГЛ    srsggy»    SrSS^iS ьелчикадан,    '    м‘    » Гяпя1ряла Интигам Н^би1ев- латлэ 1ени туввэ топламага арадан галхмагдадыр. Гара- кеча мардакерт. маргуша тарыстшадм алдотымыз дар-    Гара]евл^интигам н«и}«    дат«    jenM ¿улдурлар    кери    баг эйалиси. деИшчулер ha-    ван вэ Марага истигамэтин- манлар, саргы    матернал^м-    лэ    Рэфаел исма]ыловла    им^    тапан    ^    иимнИат оЦгнларыны халгы-    дан Тэртэр шэйэри вэ этраф ры кисмет гэдэрдир. Бе] ела ъ^мбжинамансыi и» Кк чэтинликлэ. дв)ушчулэ- мыза архадан вурулан зэрбэ кэндлэр интенсив ракет атэ-налхалг Гырмызы Хач К£ Му^рибаив.амансыэ к*£ ^этинянклэ^у^т^    ги^мэтлэндирирлэр.    Éa1-    шииэ тутулмушдур. Ракет- митэсинэ да Ьуманитар jap- чэюнци онлары нэ гадар рлмн^нн *    ет.    зи р^онларымызда баш вер- лэрдэн бири Ьачыгэрвэнд дыма кврэ «тиэтдарыг. Je- ^лавд^э да. гояага rtj- зан    0лдуг    миш Ьадисэлэри гэтиНэтле кэндииэ душмуш. ики иэфэр канэ чэтишифшиз Herrnij- гытеш^ й^а^ыг писс Meg меж.™^ 0лдугумуз 1ислэ)арэк де^ирлэр:    «Виз    Ьэлак олмушдур. Japa.iaHaH- *атла багльадыр. ЦаралыЛа- лэрини ropyJy6 сахла.    Li«f.n.vnan пянмт- Патан угпунла чанымыздан лар вар. Тэртэр uiahapime KOHcencHjacbiHflaH сез душэн-дэ адамын кезу JeHa ]ол чэ-кир... hap Ьалда там JeHH мэзмунлу, монолит назэри системли милли KOHcencnJaJa 6eJyK ehrajan вардыр. Ам-ма, hen олмаса, езумузун бэ-jaHH6 гэбул етд^имиз JeHH тэЬсил KOHcencHjacbiHbiH ha- сис Ьазырланмасы учуй чох аздыр. Ьалбуки башга халг-ларын дили вэ afla6HjjaTbi Ъесабына милли дил вэ эдэ-6HjJaTbiH даЬа муфэссэл тэд-риси сэмэрэли оларды. Кэ-лэчэк филологлара Шэрг гигэтэн эмали шэкилдэ ha-    фэлсэфэси, flyHja вэ Азэр- Jaia кечирилмэсинэ миллэтин    oajnaH инчэсэнэти тарихи, кэлэчэк ничаты вэ инкиша-    натиглик сэнэтинин эсасла- фы намина вар гуввэмизи    ры, милли eтнoгpaфиja кими эcиpкэмэмэлиJик. Чох муш-    чох ahaMHjJa^H саЬэлэрин кулдур, амма сон дэрэчэдэ    тэдриси исэ тамам унудул- вачибдир!    муш дур. Милли тэЬсил KOHcencHja- Jlajnhafla бир мэсэлэ дэ сында ики чэЬэт диггэт мэр-    чидди нараЬатлыг догурур*. кэзиндэ олмальщыр: мевчуд    «Екстернат Joлy ила бака- тэЬсил системинэ букунку    лавр лиллэсиндэ али тэг1сил тэлэблэр мввге]индан там му-    сэнэди алынмасына ¿ол ве- Jeтиpмэкдиp. Уму май тэдрис просесини схоластикадан, академик гу-рулугдан гуртармаг лазым-дыр. Муэллим шакирдин вэ ja тэлэбэнин Ъэртэрэфли? интеллектуал сэв^]эли муасир камилл^инэ чан jaндыpмa• лыдыр. Тез-тез квЬнэ муэл-лимлэри — квзэл педагогла- ^>ы дэрин Ьэсрэтлэ jaд етмэ-имиз тэсадуфи дejилдиp. Бутун респуоликанын се-вимлиси олмуш орта мэктэ-бимизин Зэрбэли муэллими, Бил!гejиc ханымы, Биллур ханымы, ИбраЬим муэллими Ьаны инди? Мэммэд Ариф, Хэндан, Эли Султан- асир бахьшь вэ милли мэз мун, милли характер прин-сипи. Бу KOHcencHjafla JeHH, муасир бахыш да ики исти-гамэтдэ нэзэрдэ тутулмалы-дыр: тэИсилин структур сис-теминдэ дэJишиклик, камил- рилир». Демэк, нэ гэбул им- лы, Мир Чэлал, Фе^зулла Га-таЪанлары мусабигэси ла- сымзадэ, Ьэмид Араслы ки- зымдыр, нэ дэ 5—6 иллик тэЪсил чэфасы1 Bv Ьэгигэт-дир ки, али мэктэблэрдэ инди нэ ахшам, нэ дэ пфби тэЬсил формалары лазыми ми мисилсиз муэллимлэр учуй университет ayflHTopnJa-лары нечэ Ьэсрэтлидир1 О да Ъэгигэтдир ки, тэИ-силин caBHjjacHHH JYKcэлт- лэшмэ апармаг вэ тэдрис сэмэрэ вермир. Бу JaHflaH да мак учун биринчи невбэдэ олунан фэнлэрэ, проблемлэ-рэ, фактик материала инди-нин нисбэтэн сэрбэст вэ об-]ектив бахышлары, мунаси-бэтлэри caBHjJacHHflaH Ja-нашмаг мухтэлиф paJoнлapдa уни-верситетлэрин филиаллары ачылмагдадыр. Али тэЬси-лин екстернат формасьгаы да тэтбиг етмэк фикринэ душмушук. Тэбии суал ja- Бэс бу кунлэрдэ музаки-    раныр ки, Ьазырда али тэЬ paja верилмиш тэЬсил кон-    силли мутэхэссис сарыдак бу cencHjacbiHbiH лaJиhэcи нечэ-    гэдэр элимJaндыдaJыг? Ахы    -    , дир? Нуфузлу коллектив та- aJaHH тэЬсилли, савадлы кэнч- бир иши интихаб едэн hap рэфиндэн Иазырланмыш бу лэримиз бэ’зэн иллэрлэ иш кэс naMHjjaT гаршысында муэллимин Ъермэтини гал-дырмаг вачибдир. Ьэкимлэр инсан саглам-лыгы кими чох муЬум бир cahaja мэс’ул олдугларындан Ьиппократ анды ичирлэр. Бэс муэллимлэр? Инсанын тэЬсил вэ TaponJacH кими сон дэрэчэдэ чидди вэ чэтин KOHcencHja умумэн гэнаэт-бэхш керунур. Бурада мэк-тэбэгэдэр тэрбьЧэдэн тутмуш елми ад вэ алимлик дэрэчэ-си алмаг проседурасынадэк чох кениш проблемлэр спек-три эЬатэ олунмушдур. Кон-cencHja лaJиhэcиндэ тэЬсил системинин кеклу шэкилдэ ахтармалы олур. Бэ зилэри-нин дэ бир чох мэсэдэлэри «кэсэ Joллa» Ьэлл етмэк мэ-hapaTHHa сез ола билмэз. Екстернат Joлy илэ али тэЬ-сил диплому элдэ етмэк им-каны JapaHca, валлаП, бир вур чатласын душэчэк ки, ©¡ани oxyJaнлap мат-мээттэл дэJишилмэcинэ вэ flaha еф- тамаша едэси олачаглар фектли нэтичэлэр элдэ едил-мэсинэ истигамэтлэнмиш Je-ни. дэJэpли фикирлэр чох-дур. Милли, рекионал эла-мэтлэрэ хусуси диггэт JeTH-рилмиш, тэЬсилин муасир AYHja стандартлары c9bhJ-Joch нэзэрэ алынмышдыр. Лакин лaJиhэдэ мубаЬисэ-лн вэ натамам jepлэp дэ аз AejHjiAHp. Консепси]анын бэлкэ даЬа агыр мэc,yлиjjэт дашымалы олур. Бэлкэ муэллимлэр учун дэ MYЭjjЭH пешэ андьгнын вахты чат-мышдыр? Али вэ орта мэктэблэрдэ бил^и гиJмэтлэндиpмэ усу-лу да xeJли шэрти вэ механики керунур. Бир сыра ел-кэлэрдэ чохбаллы гиJмэт дэ-рэчэлэри (мэсэлэн, ^ирми бир баллы) мевчуддур ки, Диccepтacиja мудафиэсин дэ бирпиллэли системин (док .    .    _ торлуг) тэклиф едилмэси бу да муэллимлэрин Ьэ^м мэс -марагльадыр, умидверичи-    "    1 дир. Амма «умидверичи» сезуну HCTOflHjH кими душу-нэнлэр дэ тапыла билэр. Ку-нун 8—10 саатыны кабинет-лэрдэ кечираи кечмиш пар-THja ишчилэрнннн, совхоз рэПбэрлэринин, paJoH про- yлиjjэтини артырыр, Ъэм дэ билиjи дэгиг MYэJJэнлэшдиp-мэкдэ имкан сэрбэстл^ини. Биздэ беш rHjM9T дэрэчэси вар. «Бир» xhJмэтиндэн демэк олар ки, Ъеч вахт ис-тифадэ олунмур. Галыр дврд rnjMaT дэрэчэси. Али мэк- • бир сыра муддэаларынын курорларынын гэфилдэн ha- тэбдэ бир дэ кврурсэн, HjHp- бэ'зэн xeJли мучэррэд, rejpn-конкрет олмасы тээссуф до-гурур. «ТэЬсил системинин идарэ олунмасы» бвлмэсин-дэ. бакалавр вэ макистр дэ-рэчэлэри барэдэ мулапизэ-лэрдэ, тэдрис материалына мэзмунча JeHH бахыш мэсэ-лэлэриндэ ajflbiH нэтичэ ha-сил олмур. Ьалбуки бурада hap uiej чох дэгнг вэ кон-крет олмалыдыр. Ьэр шejдэн эввэл орта вэ али мэктэб нрограмларында Ъэрури ихтисас фэнлэрннин тэдрисинэ кениш имкан ja-радылмалыдыр. KoHcencnJa лajиhэcиндэ эн вачиб вэ эЬэ-миjjэтли мэсэлэлэрдэн бири зыр диссертаси)аларла му-дафиэ шураларьшда nejfla олдугу вахтлар да унудул-мамалыдыр. Елэ олмасын ки, «rapa куну» учун вахт икэн алимлик дэрэчэси газа-нанлар бундан сонра бир-баша докторлуг иштаЬына душсунлэр. ДиccepтacиJa му-дафиэси бирпиллэли оларса (вэ олмалыдыр), Ьэр ше)дэн эввэл 9jaHH шэкилдэ докто-рантуранын вачибли)и вэ кимлэрин, haHCbi елми кестэ-ричилэр, наили))этлэр эса-сьгнда opaja дахил ола билэ-4ajH гэти муэ))энлэшдирил-мэлидир. ТэЬсил системинэ мэзмун ми беш нэфэрлик групда 13—14 нэфэри ejHH ги)мэт, де)эк ки, «)ахшы» (4) алыр, 10—11 нэфэри дэ «э’ла» (5). Мэ’лум мэсэлэдир ки, 10—14 нэфэрин муэ))эн фэн-дэн елми 11азырлыгы hen вахт там ejHH ола билмэз. Вэ ajflbiHflbip ки, бела Ьал-ларда тэлэбэлэрин бил^и там дэгиг вэ об)ектив nij-мэтлэндирилмир ТэЬсил консепси)асынын милли характериндэн даны-шанда илк невбэдэ али вэ орта мэктэб програмларында Азэрба]чан дилинин вэ эдэ-би))атынын, Азэрба)чан та рихинин Aaha кениш MHrjac iviiljjo 1»1П ¿TIOv-O»*v»*V    Ir    ^    *    •    I    _ ___ _ орта мэктэблэрдэ ихтисас- е’тибарилэ JeHH бахыш мэсэ- да тэдрисинин тэ мин едил- лaшмaJa хусуси диггэт Je-тирилмэсиднр. Орада де)и-лир: «Тэ’лим просесиндэ ша-кирдлэрин фэрди вэ )арады-чылыг имканларынын ке-нишлэндирилмэси учун шэ-раит )арадылыр. Бу мэгсэд лэси исэ KOHcencHjaHUH ла JahacHHfla чох етэридир, бир- _ _ тэрэфлидир. Ьалбуки, кэлэ- дашлыг Ьисслэринин, милли к— -эрби мэси нэзэрдэ тутулмалыдыр Бу фэнлэрин милли вэтэн- рь. Д9]уш ме]даширындан лар. Бизи дввр»]э алыб нис- постда    течи^ик, ^эрД ан влумлэ YO-    атылан ракет'лэр хе^и    да ÍS™* ТЯЖ* S батан тайлукасиз Jepa чан- ^мэ% канчи нвстбрнб дс- уза калирнк. амма кврун он- ты^ы та^гмищдир билмирик. C9hHjj9 Назирли    -„„а« и бу чэ11этдэн кемэк кестэ- ДИЛЭР-    дилэр у    ■    --    —    Сон    дв)ушдэки    угурумуз    —    Ревшэн лар нэ ишлэ мэшгулдурлар?» Гуввэлэрин reJpH-бэрабэр Паша)евдир, Тэртэр гулдур ¿увайларыньш олмасына 6axMaJapar, шэпэ- рэчэЗнни вэ’д едиб    -Сон    де^шдэки    угурумуз    -гевшеншкр ики аадымлыгыйда ола-ола рин мудафиэчилэри душмэ- ..,т&ртэР ^ п ^негтэлэоин- еТмЯашлшаСы ^ кТш вурушур. Тэхминэн уч ч^ид сапинини баша чатды- нэ инадла м^тавнмэт кестэ-чанын эн rajHap негтэлэрин ермэки ^а^лылармш сус кнми    б    ~ чэбЬэ ХЭТТИНдэн xeJли рирлэр. ^п^Р4^1^ом^рлик мэ- нечэ дэ JemuiM93 олуругмуш. мы эрэфэсиндэ ахыр чэршэн- узагда Je^auiaH    З^эдднн ОЛТАНОВ, кэнди,    -    ^уиясына    ТээссуФ    ки    тутдугумуз    мев-    бэ ахшамы гулдурларын ат- ]онларда исэ h9jaT ahaMHj-    Салар    АСЛАНОВ. ШШ.шш штш ТЭРТЭР PAJOHY. ФЭРЧАНЛЫЛАР, К9НДЭ ГМЫДЫН Сон кунлэр мухбирлэри-мизин мунтэзэм олараг чэбЬэ хэттинэ ре)длэри, демэк олар ки, Ьэр немрэмиздэ чэбЬэ илэ баглы материал-ларын дэрч олунмасы эс-кэрлэримнзин гэзетэ мара-рыны хе)ли артырыб. Ап-релин 10-да Губадлынын Фэрчан кэндинин кенуллу мудафиэчилэриндэн Вэли-хан Гасымов редакси)амыза кэлмишди. Мэ’лумат учун ге)д едэк ки, Фэрчан кэнди ермэни гулдурларын )ува салдыгы Чыбылы, Нарвызлар, Ага-вырт, Зе)вэ, Учаниз кэндлэ-риндэн демэк олар Ьэр кун атэшэ мэ’руз галыр. Вэли-хан сеЬбэтиндэ билдирди ки, ермэнилэр кун ишыгында бизэ атэш ачмага чэсарэт етмирлэр. Онларынкы мис-кин огрулар кими кечэлэр пусгуда дурмагдыр. Ермэнилэр тарихэн Азэрба)чанын олан кечмиш ЭЬмэдбэ) Кэнди тэрэфлэрдэ дэ хе)ли фэал-лашыблар. Лери кэлмишкэн, ге)д едим ки, адыны чэкди-]имиз кэнд инди )охдур. Лериндэ дузэнкаЬ галыб. Бу кэнди ермэнилэр Ьэлэ 1918-чи илдэ элэ кечирмиш вэ бусбутун дагыдыб ¿ер узун-дэн силмишлэр. Вэлихан билдирди ки, Хочалы фачиэ-синдэн сонра Фэрчан кэнди-ни атыб ие^эйЛэр, арвад-ушага гошулуб евлэрини 1и-¿эсиз ^¿анлар аз олмады. Амма кэндин ^рэтли огул- лары" бу"ата "очагыны са- йш„ тэкча канди ^ру^л. hn» SSTTSJSSZS „т 'ZZJ^SSZñZ ГабГиадан сон“" йибсиз бурахма1ачаглары- битмир. Онлар «Лени Joa» caja чатаи. сонрадан кэнд лари оашланы .    д    п    кедэчэ^м.    О    Jepaap    учун нэфэрэдэк шаЬид колхозунун , 150 <»ш «л- дан уаага^Ш»^ Ш»    ?е%бсамишам. Казарин. Ьибсиз на, сон олсалар белэ, кэнди ермэ- гарасына бахыр, Jep шум- мар истисиндэ> оурвдв д    озумуз сагырыг Лем чат- Лачынын даглары лап би- нилэрэ вермэ]эчэклэринэ лajыp> Экин экирлэр.    ма очагларьинда    Сэккиз    а!дан    артыгдыр    зим    Талыш    дагларына    бэнзэ- анд ичдилэр. Анд ичэнлэр- _ Кзнддэн а]ын 8-да ах- тапан. буз булагларын cyJyHy мыр. Сэккиз адан артыгдыр зим    и ДЭН бири дэ кэнддэ галан шам чыхмышам. — fleja Вэ- ичэн or этан ла р    цд    рда    .    ’    ^утун    бунла-    Итгар    РУСТЭМОВ, ¿еканэ гадын Ханым Ьэсэ- лихан сеЬбэтини давам ет- п^масынлар. 0M3P¡i"^ua4®    ™    D\h\aH    Удуш-    v    мvWtRnu нова олду. Инди кэнди онун ДИрди Нисбэтэн саьитлик сарэт тапыб бура — Фэрчана ра бахма]араг РУпдш_Дт_    «Халг гэзетн*нин мухбнри едир. мурук. Сон кунлэр кэндэ га с олуб. Агсагга; дэ    Тэнд - агсаггалларындан    caJылaн агсаггалларындан    «»«амвердиi да]ы    Лэри    кешнкдэ    cajbir    дуруб- {    “ Ьясэнов вэ кенуллу    Ьэсэн муэллимдэн. онун Ба-    торпагы саЬибсиз    оурахмаг j командири BajpaM кыда тэЬсил алан оглундан олмаз.^    J°n“ '¿ Д«|ушэ кедири* Boj es огуллары - мэрд, чэсур "Ди- Амма сэннэрлэрдэн^ых- кэ^си,|;1эр' ф н кэ„дИнии ]ыдан чох олуб. Агсаггал кенуллу дэстэлэр мудафиэ мырдыг. Мэн Baioaja калан вэлихан ч-эрч» «..... Ки. Фэрчан кэндинин .¡»дам 4UA wijrw.    Фэочан    кэндинин    нкид агсаггалларындан Имамверди flajH де]ир ки.    кешнкдэ    са1ыг    дуруб Вэлихан rejP9T нумунэси дэстэнин командири ьа|рам кыдмi    ры    экиб^ечэрмэсэк.    Ьну эв- А Д^Уша кедирнк. Boj кестэрэн кенуллулэрин ад- Ибишов хаЬиш етди ки гэзе- пян кими тэЬснлн ]арым- вэлки мэЬсулдарлыгына raj- нумузда Вэтэн борчу вар. ларыны чэкдн:    BajpaM    Иби-    тиниз васитэсилэ Бакыда. ешидэн^кими тэПсили ^арым валки мэ у    ^    _________ шов    hHflaJoT Искэндэров,    Лекбатан гэсэбэсиндэ. даЬа чыг rojy6 догма    кэндинин    тармаг уч^ геш Елбрус    Иманов, Ургэнт Ьэ-    чох Сумга}ытда JamaJaH вэ мудафиэсииэ    оь?!5лэ    —    Вэлихан.    езун    Ьардан- сэнов, МеЬди MehflHjeB, Адил Хочалы фачиэсиндэн сонра элдэ    J    '    р    сан?    fleja    марагланырам. сэикэрлэ- Мэммэдов, Полад hycejHOB, кэнди тэрк едэн адамлара он- би^|”ханДЭкэн ■ Дамачларда яэя огуллар. Фэрчанын мудафяэчя Назим Сэфэров, МэзаЬир ларыц мурачиэтини чатды-Мэммэдов вэ башгалары кэнддэки игти- н1ф1р,да,1тел‘Г*Го-г: «Г. :ЛГ г•cы"0• сади VmvH ЬЭСЭИОВ проблемлардэн, кэнда и* юад* .®yp^epS'4^ Ф^толары де]ушчу Урганд ЧЭН ТЭЬсИЛ просеси учун бу    тээссубун T9p6Hj9CHHAa муссон дэрэчэ вачибдир. ТэЬси-    тэсна ролуну да унутмаг ол- | лин мэзмун е’тибарилэ }ени-    маз. Башга халгларын дил pan,    дэн гурулмасында h3jaT вэ    вэ 9fl06HjJaTbi Ьесабьша Азэр- лэ тэма!уллу, вариантлы, про-    сэнэт фактларына Ьэр чур    ба]чан дили вэ 9fl90HjjaTbi- фил синифлэр, T9MajyA.4y    идеоложи буховлардан, тэз-    нын тэдрисини xeJли дэрэчэ- мэктэблэр, хусуси мэктэблэр,    ¿иглэрдэн азад, сэрбэст шэ-    дэ артырмаг мумк\*ндур. алтернатив мэктэблэр вэ с. «кнлдэ. там o6JeKTHB ¿анашма- Узун иллэр 6oJy али мэк-ачылыр».. Тэдрисдэки струк--    ны, бэдии материалы?/ даЬа    тэблэримиздэ (шэргшунас- тур jeнилиjи бахымындан бу    чох профессионаллыг, »‘есте-    Лыг факултэси истисна ол- тик бахымдан тэЬлилини нэ- - саГмагла гуртаран де]ил. рым: .Фарчан мудафиа олу- мэрКэзи„ мунасибатиндан да ^^Р^^иикадулаГ кон Фэрчан мудафиэчилэринин ну р. Фэрчан flejymyp. Онун, сез ачды.    J У У Ьэсэиов чэкиб. чох муЬум мэсэлэдир. Лакин ла]иЬэдэн о да мэ’лум олур ки, «Орта тэЬсил пиллэсиндэ, (¿э’ни IX—X синифлэрдэ — Т. М.) чохсиннфли мэктэблэрдэ, тэ’лимин тэбиэт-тех-ники вэ Ьуманитар T9MaJ\^-лу синифлэр узрэ башлыча ики истигамэтдэ апарылмасы зэрдэ тутмаль^ыг вэ она чидди фикир вермэли]ик. Бэдии 9A96HjJaibiMH3 сон ¿ет-миш илдэ чох мурэккэб ин-кишаф ¿олу кечмищдш) вэ сэнэткарлыг чэЬэтдэн бу зэн-кин ирсин кэлэчэкдэ нечэ баша душулмэси, нечэ тэд- нэзэрдэ тутулур». Бу кифа- рис олунмасы индидэн чид ¿этдирми? Мэнчэ, орта мэктэблэрдэ Ьэм тэдрисин ма-раглы, чазибэдар олмасы, Ьэм дэ кэлэчэк мутэхэссис-лэрин даЬа эсаслы Ьазыр-ланмасы учун ихтисаслашма просесинэ даЬа 6ejyK диггэт ¿етирилмэлидир. Шакирдлэ- ди найЬатлыг догурмалы, бу саЬэдэ ajflbffl, конкрет ме-то дол оки ja MYэJjэнлэшди-рилмэлидир. Ьэмчинин мев-чуд afla6HjjaT тарихи ки-табларында вэ дэрсликлэр-дэ, Ьабелэ мухтэлиф эдэ-^¿¿атшунаслыг эсэрлэрин- рин шэхси марагы вэ фэрди    дэ нэинки муасир, Ьэтта габили]]эти нэзэрэ алынмаг-    классик afla6HjJaT материал- ла иxтиcacлaшмaJa чидди    ларынын да елми трактовка- Ьазырлыг керулмэси мэгсэди    сы бир сыра Ьалларда там илэ орта мэктэблэрин сон    o6JeKTHB вэ дэгиг олмамыш- магла) Гэрб елкэлэринин эдэ-б^]аты кениш програмла Вшилд^и Ьалда Турюф, ран, Пакистан, Ьиндистан, Чин вэ эрэб елкэлэри эдэ-биjjaты тэдрис олунмамыш-дыр. Импер^а cиjacэтннин тэлэблэри илэ эн ¿ахын Шэрг гоншуларымызын башы ус-тундэн Гэрбэ бoJлaнмышыг, ез мэдэниjjэтимизэ, эдэби^-¿атымыза мэ!1з орадан тэ’-сирлэр тапмага чалышмы-шыг. Кечэн илдэн харичи елкэлэр эдэбиjjaты курсу да-хилиндэ бэ’зи Шэрг елкэлэринин эдэбиJJaтынa дайр чох гыса ичмал муЬазирэлэрэ башланмышдыр ки, бу да_ дэр)ада дамла мисалында-дыр... Арзу олунарды ки, тэЬсил консепси^асынын вэ онунла масы фaJдaлы оларды. Бэлкэ дэ ихтисас курсу планын-да MyojjaH фэнлэрин, саЬэлэрин дапа мукэммэл тэдрн-синэ ¿ардым KecTapHflaJflH. EJhh заманда, MyajjoH про-филли, тэмaJYЛЛY орта мэктэблэр шэбэкэсинэ кениш MejAaH верилмэси, вахташы-ры керкэмли алимлэрин му-Ьазирэлэринин дэ дннлэнил-мэси чох фaJдaлы ола билэр. ©зу дэ мэктэблэрин не уч синфиндэ конкрет фэнлэр дыр. Белэ Ьаллара там об- элагэдар гэрарларын hajaTa узрэ ихтисаслашма апарыл- ¿ектив ¿анашылмалы, hap кечирилмэсинэ принсипиал . Бэл- эсэрин, hap эдибин вэ елэчэ нэзарэт едэчэк вэ бунун учун дэ тарихи мэрЬалэлэрин иде- дэ халг гаршысында мэс’-Ja-бэдии C94Hjj9CH даЬа ajur ули]]эт дашы)ачаг MyajJaH вэ дэгиг ги1мэтлэнднрилмэ- даими KOMHccHja ¿арадыл-лидир.    сын. Бу KOMHccHja илдэ ики- Вукунку орта мэктэб учун уЧ дэфэ мэтбуатда мувафиг бэлкэ эн зэиф 4ahaT, эн чид- Ьесабатла чыхыш етсин, угур-ди гусур шакирдлэрин тэ- лары вэ гусурлары кестэр-фэккур мYCTэгиллиJинин, ду- син, еЬти]ач олдугда MyajJaH шунчэ cap6acTAHjHHHH сон тэклифлэрини десин. JeHH дэрэчэ мэНдудлугудур, куч- консепсиJанын вэ мувафиг CYЗЛYJYДYp. Шакирдлэримиз гэрарларын нечэ hajaTa ке- в __  ^    __________________ дэрсликлэрин, бир дэ «шпар- чирилмэси, билаваситэ эмэ- тигамэти, профили конкрет    галкаларын» эсиридир. Дэрс-    ли ишлэрин кeJфиjjэти умум- олмалыдыр (A3ap6aj4aH ди-    ликлэримизин дэ Ьамысы.    хатп' нэзарэтиндэ^олмалыдыр. ли вэ эдэбиjJaты, тарик-фэл-    там japapAbi AeJ^. чоху мэЬ- .    олмаса. инди ез TaAejH- сэфэ, физика вэ pHja3HjJaT дуддур. узун иллэрин тэкра- мизи Ьэлл етмэк игтидарьи-вэ с.). Билаваситэ мутэхэс- рындан ибарэтдир. Душунур- да оларкэн муасир шуурлу, сис ¿етирмэли олан али мэк- сэн: ахы бу ушаглары ни Ja милли душунчэли Азэрба]чан тэблэрдэ исэ ихтисас фэнлэ- лая ашагы. синифлэрдэн Ja- вэтэндашы Ьазырламаг вэ ри Ьэфтэлик дэрс саатлары- зычы Ьаггында, эсэр Ьаггынт суверен республикамызын нын мутлэг ¿арыдан чохуну . да, зэманэ Ьаггында мустэгил flYHja елкэлэри сырасында тэшкил етмэлидир. Ихтисас муЬакимэ ra6HflHjJaraHAaH, курс ларынын мухтэлифли- орижинал, фэрди душунмэк, ]инэ, саатларынын чохалма- ги]мэтлэндирмэк. мунаси^ сына вэ ¿алныз ]уксэк сэ- бэт билдирмэк бачарыгын-bhJ¿эли мутэхэссислэрэ Ьэ- дан, вэрдишиндэн MahpyM вала олунмасына хусуси диг- едирлэр. чанлы робота че-гэт ¿етирилмэлидир. Мэсэ- вирирлэр?! Ьалбуки мэктэ- кэлэчэк гудрэтини тэ’мин етмэк иаминэ эзмлэ. ге}рэтлэ, дэ!анэтлэ иш кер^эк лазым-дыр. ТэЬсмн МУТЭЛЛИМОВ, профессор. ИШЫГЛЯР С0НМЭЛ4НЧЭ ••• Кечэдэн xeJли кечмэсинэ    тэханасынын Ьэкими Мэм-    ^инива е^.э,Ч0энлапдан КЭкемэк    Г^ла?ККБ^лы^ГаJaИ З^вэ!    лар кими* данышырлар: бахма1араг Елхан Эл^ев мэд Нагы}евлэ (о бу кунлэр- Ьэр вэ paj ' р^м„__апмни п1жЬяг Топан кэндлэои гач- — Биз инана билмэздик Ьэла дэ пэнчэрэнин енундэ    де A3ep6aj4aH Республику    ЩГбЯ¿5,    SS&J2T Жрында    ки. азарба1чанлылар ез    тор- AaJaHbi6 6ajKpa бахыр, чох- президентинин фэрманы ила бизимлэ Ow^ajaina рд р*    Дикэр    Ики санатор^а- пагларында гачгын ола би- мэртэбэли caHaTopHJa кор- «Азэрба1чан Республику «Р- Амма    дГхоч^ы.    Малыб^ли.    лермиш. Ьэмишэ радиода. пусларыньга, JamajHm бииа- сынын Эмэкдар Ьэкими»    ™1    Г;    кичаЬан. Умудлу. Агдам. телевизорда ешидирдик ки. ларынын ишыглары сендук- фэхри адыны алыб — Ь. Г) im даимтор    -    Р    Шуша гачгынлары jep6ejep сиз ермэнилэри сыхышдырыб чэ уз-кезунэ азачыг да олса кундузку сеЬбэти салды. М. пагда ¡у^^ сотшымы шуша га    и    к-    „ыхарырсыныз. Амма инди MyaajHM тэбэссум гонур, jop-    Harajee говрула-говрула дв-    зын ^ытпии ^    лэвл^    *    н.*    вУ"Ун 9КСННИ квРЯУк-    Нечэ гунлугу санки чэкилирди.    нышырды:    Jy^ кэлмишик. Бу    д рд    £Ла цдц кунлэрдэн Наф-    Кундур ки, Хочалы сакинлэ- ^У'ХдаТетмишам. - де-    - Адама чох агыр иаДир    иеча дезасан?!    талан    шайар ичра haKHMHj-    ¿ «g свЬбэт едирик. дай- ди — Ьамы ¿атмаса евэ ке- ки. ез торпагында догма —    х&‘    ¿эти адамларын Ьамысыны шэтэ КЭЛМИШик. билмирэм. Эввэллэр бе-    евиндэн-еш^индэн дидэркин    гык    JepflamAHpMaJa чалышыб^э-    л. даненко ири чантасын- де]илдим. Гарабагдан, ху-    душэсэн, кэлиб caHaTopMjafla    зэк вэ    элимиэдэн кэлэни    h#p с1Киилэринин евлэриндэ    дан б||р галаг гэзет чыхарыб. сусилэ дэ Хочалыдан гач-    сыгыначаг тапасан. Саиато-    едэк.    ¿аша1анлары да    визе кестэрди. Бу. Хочалы гынлар кэлэн кундэн ¿ухум    pHja эршэ чэкилиб.    чамааты Ьэр uiej rajflacHHAaAHp, шымыза    _    _    ______ ___ __________ ______________ —ле1э Е. Эл^ев ез сезлэрини инчимэсинлэр, дахилдэи мэ-    сезлэрдир.    Хачмаз    ра-    ма ев-еинОиндэн дидэркин КуНдан сонра кедирэм, — кина!э илэ бир дэ тэкрар    лэр 49kahJhmh3h ¿эгин км.    ^    мчра ha кими JJ эти баш-    салынмышларын    «¿гысы деди __ заводумузда сурэт- едир вэ узунэ ачы тэбэссум    Ьеч ким бизим гэдэр ду)а    ЧЬКЫМЬш муавнни Рафиг    илэ JamaJbip.    чыхаран машын вар. узуну гонур. — Ьарадан rajflacbffl-    билмэз.    Нифтэля)ев дэ оиуи сезунэ    CaiuTOpeJaju гачгынлара    чыхарыб haMHja пaJлaJaчa- да ола билэр, aj рэЬмэтли-    Ьэким данышдыгча езум-    гуввэт вермб демишди кн.    кунда    уч дэфэ пулсуз JeM9K    гам. roj адамлар Ьэгигэти JHH оглу. Нафталан санато- асылы ©aMajapar ¿умруг- иидичэ санатори1адакы гач- мрилнр. Онлар пал-палтар. билсинлэр. ри]асында 1ерлешдирилен    ^унлэнир,    незарлери гыилврыи Ьвмкыиыи «Ш№- «уидали, твлабат мвллвры ...Елхан Эли|ев "““ ií гачгынларын ичэрисинда аз    hapajaca узаг бир Herraje    сии» бир^мр бши чмшб ои-    „i, „шш олуиуряар.    сендур^б а илэ тапмаг олар ки, онун    дикилирди;    лара башсаглыгы. урэк-дя-    Мэктэб ¿ашлыларын ha-    истэ1ирди ки. телефон зэнк узвлэриндэн Ьансы бирисэ    _ Эввэллэр Чэмиллидэ    рэк вериб. Амма Ьеч демэ-    иысы    дарслэрэ чэлб олуиуб.    чалды. Нечэ ¿ары олдугун- гэтлэ ¿етирилмэсин, иткин    иэким ишлэ]ирднм. Соира    мяшди ки, pa Jon дан ики Jya    гаЧгынларыи керпэлэри    данмы, нэдэнсэ. дэстэкдэн душмэсин, ишкэнчэ верилмэ-    Хочалы]а кэлдим. Мэнэ гэ-    элли мин манат лыг эрзаг.    ajpuna ушат багчасы    сэс ajAWH ешидилир вэ ота- син. Белэ олан вэзи}]этдэ    бэ haJj| Д9 чох агыр кэлир    пал-палтар да кэтириб, гач-    ташкил едилиб. Муэллим-    га JaJbuibipAbi:    __ pahaT jaTMar олар?! Амма    Р, ¿ациадон Ьэлэ ики aj    гынлара    дохсаи мин манат-    л#р|| да тэрби]эчплэрм дэ    — Чох саг <хлун. бир Ьэф^ пэр Ьалда фикир верирэм,    mnhan хастэхаиасыныя    лыг    пул ¿ардымы едмб    гачгынларын    озлэриндэи- тэдир бизимкилэр орМИ Ш лэр Ьалда фикир- верирэм. габаг шэЪэр хэстэханасыиыи лыг пул _ ...    ____,—--.——    .    _    — эввэллэр ишыглары cahapa- нэкимлэои бураиы тэрк ет- Буилары биз сонрадан М. WXÌ    лырлар.    Сиздэн разылыг чэн JaHaH элли-алтмыш МИШДИлэр. Бир тибб бачысы ЭЬмэдовдан ешитдик.    ...Ьара    бахырсан, эли чэ- едирлэр. Инди пэнчэрэ вардыса, инди беш- илэ мэн галмышдым... М. Б»ли. бир аахтлар кечмиш л-кли .^ра.урк«^    КеРН- Е. Эл^евии узунэ нур ону гклыб. - Дерд-сер н»_ге- м    ЯШяфШчННИМ Итги^ьш*'Ьвр’^ртндан    каидимиз»    апараг дэр чох олса да заман кечдик- м. пагьцевлэ    ' "tT ¡гмаолилэои кезуну тук басмыш чаванла-    - чэ азалыр. О кун ики оглу-    узун чэкмишди    К/,ыоЛ онларын са]ы гат-    ра раст    к эля рс эн. Ьамы фи-    элэнир: ну, бир гызыны итирмиш аг-    ча 6hpJ®3™*™    гат азалыб Нафталан сана-    кирли.    Ьамы ^гылыдыр. — fleJnpaM ахы.    учунчу саггал бир киши отагыма Тэбии ки,    кумлэрдэ    ,    нда    илэ    Гэрибэ    дэ    олса    бу эЬвал- мэртэбэдэки ишыг бу кечэ кэлди: — «елэнлэ елмур-    М. Нагы JeMM    диичэлэнлэр? барм аг л a caj-    pyhHjJe    Рус^адаи аэ ди    Ни]э ceHflypyAMajH6.    Демэлк лэр. огул», — деди. — Саг лэнлэр о^ Хочадада екс д    вур-тут Jy3 элли кар шэЬэрлэрдэн кэлиб бу- билирлэрмиш ки. архаларын олсун Нафталан чамаатыны. тремал шэраитдэ нечэ иш- маг олар. оур-туг    пя    IT     i»»mu    ки п дмдги uacvплугу Ьаггында дириб ки, санки JeH9 ез евн- Ja3a4arbir. Бу ез Jepwo. llaJылapынын Дэрдимизи елэ JyHKyAaam- аээрдир. CaHaTopHJa ьи aTopHja чар- рада муаличэ олунанлара да ча кэлэчэклэр. Лахшы ки. са]ы исэ уч cKpajdT едиб. Ики бир, уч ^ыдырлар, — деди вэ дэ-ыр. Елэ кун бир кэзншир. сакитчэ сэп- риндэн нэфэс алды миздэ. enrajHMOwjHK...». Амма KHpmJii м»®* *"УР' !5шаГки'гврабмдан. Коран- бэт едирлэр. Онлардан икиси- - Ьамлет ГАСЫМОВ. ми^тинш б^тасы^ Ел- & саддэр    «ojyn^    езундэи    санатори)ала-    «Халг    rea«-»—    -ydtept хан dAHjeBHH бу епизоду cej- мыр:    Р® Нафталан шэпэр ичра па- «уш    бпЬгн    езундэн санатори]ала- нэ ¿ахынлашырам. Валентина кимиЛетинин башчысы Ел- дедаЖ сеалэр ,ады«дан чых tf\¿S!miSSSr<К> ШерЙГвГбру!«««.. Ли- ШЭЬЭРИ ------------- Нафталишн    Ьэр    бир    ^и»    санатори)асы артыг ли,а ДОиеико ис» Макил)ов- НАФТАЛАН ШЭЬЭРИ. лэмэси Ja дыма Хочалы хэс- ;