Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 11, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ. 11 АПР£Л ил* СС Дна* мани да езунлэ апар &    и,.    ********    Rainrm    кемэк    лап    oahaT    гачырлар. » Г. Capaj гэсэбэсиндэки 7 немал и арылданкэм ушагларын ,]ашадыры интернатын дарва-засындан кечэн ними haJaT-бачада, дэЬлизлэрдэ эсл чан-ланма башланды. BoJ-6oJa сыраланан ирили-хырдалы ушагларын чашгын, лaгeJд бахышларында бир аз ма-раг. бир аз тээччуб, бир аз да севинч ишартылары ДУ-¿улурду. Хэ]алым бу кунап-сызларын лап керпэ олдуг-лары, балка да Иэлэ догул-мадыглары деврэ ганадла-ныр. Сада кэнд адамлары, агзымызын черэ]ини, чиби* мизин хэрчли]ини минбир эзаб-эзрШэтлэ газананлар, чансыз-чуссэсиз cahpa сак-саулларыны хатырладан «бе-jyK KHMja чэнкавэрлэри», дэ-низин тан ортасындан ез Иекмлу рэислэринин «rapa куну» учун «rapa гызыл» чыхаранлар кунун Ьансы вэ'-дэси олур-олсун тарла кэна-рына. сехларин гэншэринэ, естакадалара топлашыр, мэр-кэздан калан «Ьермэтли-из-зэтли», «сезукечэн» гонагла-ры «60JYK pyh JyKca^HjH». «эзмкарлыг Ьисси» ила гар-ujbumjbip, боллуга вэ’д ве-рир, узун сурэн алгышлар алт^ында да Зола салырды-лар Сонра да... Сонра исэ таИарэлэр «ар •гызыл» тарлаларына бол-бол дестисид сапэлэ}ир. ке-ниш узум плантаси]алары квм-кеЗ заЬэра бурунур, Хазарин саЬиллари, гадим Кэн-чэ торпагы бе]ук ким]анын, нэЬэнк металлурк^анын нэ-фэскэсэн, кезчыхаран трзун-да-тустусунда керунмаз олур-ду. Нерпа балалар аналары-ньш дешлэриндан суд эвэзи-на хлор эмирдилэр. Догум евлариндэ кетдикчэ даЬа чох ^арымчыг^ хэстэ. шикает, анормал ушаглар гeJдэ алы-нырды. Лурдумузун чох риндэ aJpычa ушаг гэбирис-танлары пeJдa олурду. Сэна-^нин вэ канд тэсэрруфаты-нын агыр фэсадларына бир агры да элавэ олунуб — Гэ-балэдэки радиолокас^а мэр-кэзи ады ила тэгдим олунан сырф йарби oбJeкт. Бутун бунлар 5—10 ил эввэлин «бэли-бэли»лэринин, «баш устэ»лэринин ганунсуз гану-нау]гунлугу дejилми? Сысга, шикает, аглы эли-нэ душэни сындырыб-тек-мэкдэн, Jaxyд агзына дурт-мэкдэн сава^1 Ьеч на кэс-мэJэн Вэтэн евладларына бахдыгча о мэшИур иллэри xaтыpлaJыpaм вэ бе]ук гы-нагымын ичиндэ биз журна- листлэрин да, ела езумун да кунаЬымы apaJupaM. «Бир бешилликдэ ики бешиллик» планы ез узулмуш 6ojHyHa кетурэн, 6©JyK peh6apira кэ-лиши мунасибатила hap инэк-дан бир яечэ iffiajim судуну сармага сез верен, узу взимала беш вагон эвэзинэ он вагон KHMjaBH мэЬсул кен-flapMeJa Ьазыр олан елоглу-ларымыз езлари да билмэ-дэн бу кунаИсыз тифиллэри Mah3 бу кунумуз учун Зетиш-дирирдилэр. Инди так-так валиде]н талылыр кн. кэлиб ез «7арымчыг», гэлб титрэ-дэн «эсэрлэринэ» бахсын, баш чэксин, гуллурунда дур-сун... Урэк елэмирлэр, дез-мурлэр. вахт тапмырлар... Балка утанырлар, езлэринэ сыгышдырмырлар?! Билми-рэм. Интернатын директору Карам Магсудов бир ону деди ки, кэлэнлэри, баш чэ-кэнлэри бармагла    cajMar олар. Интернатда республикамы-зын демак олар бутун реки-онларындан кэтирилэн 400-дэн чох ушаг ЗашаЗыр. Ади тэдрис вэ муаличэ очагла-рьшдан спесифик xycycHjJaT-лэри ила сечилмэси интернатда чалйшан тэрбиЗэчила-рин, даЗэлэрин, хадимэлэрин, AfРЫЛЫ СеЬБЭТ ашпазларын да ишиндэ-ку-чундэ. давранышында MvaJ-JaH «дузэлишлэр>лэ мушапи-да олунур. Ьеч бир мэсэлэ-да агзы бир Jepa калмэЗан ушагларын hap биринин дилини тапмаг, урэЗиндан ке* чэни дуЗмаг, арзусуна амэл етмак карэкдир. Ьэссаслыг шкаласьшда кестэричи бир ан да ашагы душмэмалидир. «hep дэгнгэнин бир heKMy вар» ифадаси бурада hap дагигэ гуввэдэдир. Горху вэ севинч Ьиссиндэн MahpyM, ачлыг, сусузлуг, jyxy реф-лекслэриндан узаг, истэни-лан хэстэлиЗэ меЗлли, ата-ана нэвазишиндэн, баба-нэнэ сыгалындаи хэбарсиз ти-филлэрлэ нечэ давранасан, гуллугларында нече дурасан ки, АллаЬа да хош кеТсин, бу ушаглара да, езунун да урэЗин pahaT олсун?.. Чох Захшыдыр, ки. иитер-натда дун]анын hap узундэн хэбэрдар. haccat гэлбли ана-лар ишлаЗирлар — директор муавини Acja BaJpaMoea, тэрбиЗэчилэр Иззат Бахшы-Зева, Чимназ Мэммэдова. Адларыны сорушмадыгымыз гадынлар гоЗ биздэн инчи- масинлар. Ьэла СумгаЗыт Тибб Мэктэбннин тал аба л эри Саида. Назилэ. ЛеЗла. Севинч... Бу гызлар вэ оила-рын рафигэлари невба ила интерната кэлир. хэстэ ушагларын муаЗинэсиндэ. муали-чэсиндэ, эЗлэнмэсиндэ коллектива иэмэк едирлэр. Ка-лэчаЗин тибб бачылары ин-терйатда кечирдиклери саат-лара керэ ЬеЗфсилэнмир, бу девру калэчэк ЬэЗат учун эсл сынаг Ьесаб едирлэр. Керкаминдэн харичилэрэ охшаЗан ики кэнчлэ — бир гыз вэ бир огланла растла-шырыг. ДэрЬал кулэ-кулэ бизэ Захынлашырлар. СумгаЗыт шэЬэринин баш педиатры Халида ГулиЗева ила ке!шэ дост кими самими нарушу рлэр. Халидэ ханым го-наглары бизэ да тэгдим едир: — Белчикадандырлар. БеЗ-нэлхалг «Ьэкимлэр сэрЬэд танымыр» АссосиасиЗасын-дан. Бернадед Микис вэ Дидрик Асерондот. Бизим тэшэббусумузлэ бу интернаты ЬамилиЗэ кет^фублар. Мухтэлиф ихтисаслы Ьэкимлэр невба ила шикает ушагларын муаличэсилэ мэш- рул олурлар. Башга камек дэ едирлэр. влиллэр учуй беш араба, дава-дррмаи кэ-тириблэр, еа харчлэри шла отаглара нети су чакдириб-лэр, Ьовуз дуаэлтдириблар. Бернадед Мшгас деЗир: — Биз эсляидэ о аагг СумгаЗытыи еколокиЗасы. пис Нава шэраитянин догур-дугу фэсадларла мараглаиыр-дыг. Кечэгондуларда ол-мушдут, муэссисэлэрдэ ча-лышаиларын пешэ хэстэляк-лэрииэ тутулмасыны eJpaH-мишдик. Халида ханым эсл ада тэшвиши ила бизи бура кэтирди. Ушагларын вэзиЗ-Зэти урэЗимнзи агрытды. Керпэлэр сезун эсл мэ'на-сында еколожи гурбанлар Ьесаб едилмэлндир. Чох мэИ-сул кетурмэк учун кэлэчэк нэсли гурбан вермэк чина-Зэтдир. ГоЬумларын никапы, чохушаглылыга меЗл дэ бела хэстэ. шикэст, pyhH чэ* Ьэтдэн За pape ыз евладларын AYHjaja кэлмэсинэ шэраит За-радыр. Белчикалы Ьэкимлэр З^Р* ли мутэхэссислэрлэ бирлик-дэ гычлары, голлары эЗРи битмиш ушагларын бе'зилэ-ринн артыг элиллккдэн гур* тармышлар. АндреЗлэ АЗну-рэ инди палатадан палатаЗа лап раЬат гачырлар. Интернатдакы шэраитлэ. мадди имканларла мараглан-дыг. Отаглар, дэЬлизлэр тэр-тэмиздир. ушагларын уст-башына. Земэк-ичмаЗинэ ]ах-шы фикир верирлар. Сумга-Зытын муассисалэриндэ, ху-сусэи КимЗасанаЗе ИстеИ-салат БнрлнЗннин, полимер комбкнатынын, боруЗаЗма за-водуиун, Бакы да кы «Абше-рон» меЬманханасынын колле ктивлэрин дан разылыг елэдилэр. Бир* масел а дан инчикдирлэр. Новоуз баз рамы эрефэеяидэ Абшерой ра-Зону нчра "    " загла багл сыэ галыб. мамалыЗды. Интернатдакы имаклэЗан ушаглар учун хусуси корпус тикилир. Анчаг иншаат иш-лари лэнкиЗир. Абшерон ра- «онунун рэпбэрлэри, Сосиал-Га’минат НазирлиЗинин баш-чылары бу масалэдэ коллектива кемак етмалидирлэр. Эмэк терапкЗасы е’малатха-насы тикилмаси, Зардымчы тэсарруфатыи инкишафына гаЗгы да уиудулмамалыдыр. Интернат ишчиларинин амэк Ьаггы да хеЗли ашагыдыр. Бурада чалышанларын аэао-азиЗЗатини, хэркиялиЗини кеэ- ла кермэдэн тэсэввур етмак чэтиидир. ...Интерната кэлэндэ бизи гвршылаЗанларын ичиндэ кумраЬ, чевик бир оглан дйг-гатимизи чэлб елэмишди. АДыны сорушмушдуг. Чох селис чаваб вермишди ки, ады Мурад. фамилиЗасы да Ил]асовдур. Ону да демишди ки, вахты (интернат девру) гуртарса да Ьеч Ьара кедан де]ил. Галыб ела бурадача ишлэ>оч8К, алиндэн калан кемэЗи уз-кезу ejpaaiAMjft, улфэт барладыры адамлара едачэк. Не еламак олар. бу да ЬаЗатыя сурпризидир. Бизи Зола саланларын ара-сындакы беш-ал ты Зашлы ушарыи Ьарэкэтияи иса чох куман емрумун ахырынадэк унутмаЗачагам. Ларашыглы, топ кими орлая Зол Золдашы-мызын. тибб мэктэбяния му-эллими Чыраг ханымын этэ-Jиндэн тутуб «ана, меии да езунла апар!» деЗирДи. ...Лол 6ojy муэллима ЬэЗэ-чанла. кэсик-кэсик данышыр-ды: — Лазыг ушаг мэиа Заман меЬрнни салыб. Кэрак Орха-ны кэтирам евэ, о да маним евладым... Акаф ЧАВВАРЛЫ. телеНэютэ*№ Республика телевизи]асы 18.00. Бкспрч»сс-инфор<А«аси]а. 18 05. Муятиплнклси1)« филми. 18.15. (гГырмыэы, серы, ]а-шыл...». 16.45. «Тикди1м ки, »зим г ал«...». 19.20. «С^Ьед балке-ларинд» Не}ап*. «Ватам галасы: Губадльи». 19.45. «Памчарама а) гонуб». 20.00. «Кун». 20.35. «Цаикм аа мдршлар». Ифа адир Азарба)чам талаемзк^асы аа радиосу С. Рустамюа адата хал г чалаы алаглерм оркгасгри. 21.00. Ламилнклар (М). 21.35. «Асса— Ирада хабар аерир...». 22.05. «1аэычылар чабЬа хат-тинда». «Бмз ]»нмасаг». 22.55. «Тармхи филмлар екранъи». Вадим филм: «евмар Мухтар». 1 -им сарм^а. 00.05. «Идман м «малы». 00.25. Хэбарлар. Русм)а талааизиЗасыиыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 17.00. МултиплииасмЗа филми. 17.10. Санедли1 филм: «Уша«ь»н саси» (АБШ). 18.00. >а ни ли «л ар. 18.25. «Мни игти-сади си]асат». 18.55. «Футбол инмалы». 19.25. Бадии телеаи-зи]а филми:    «Сухоао-Кобыли-нии кит». 1-чи сари)в, 1-чи филм. 20.45. «Мамани» ха}рв галсьж, балалар!». 21.00. 1«нм-лиилар. 21.40. «.1»ни студила тагдим адир». Фесилада: ;вии-ликлар, 00.50. Бадии телеаизн-}а филми: «Каиили(имин каба-реси». «Русм|а» на налы 16.00. «Ушаг сааты». 17.00. Вадим теле«мзм)а филми: «Сам. та-.Барбара». 31 -ни сарЦа. 17.15. «Ишкуэар гадын». 17.45. Телваизи|а мнформаси]а ком-марсн)а хабарлари. 18.00. м&ксолунма санвти». 18.25. «Т ране рос афир». 18.50. «КарМ-рагн»»н башланеымы». 19.05. Вадим талааиэиЗа филми: «Санта-Барбара». 31-чи сари/а. 19.55. Раклам. 20.00. Хаб«»рлар. 20.20. «Нар кун баЗрам». былинки иши». 1-чи филм, 2-чи сор и) а. 10.45. «Мам сизи са-•ирдмм...».    «А. С. Пушкинин им'рлари». 1120. Сама дли та-лаамэиЗа филми: «Да« Зерлари-ним лробламлери». 12.00. Johm-линлар. 12.25. Ригмик мимнас-тика. 12.55. Елми-кутлвви про-грам. 13.35. Мулггипликасиуа филделари. 1355. Коисврт. 14.25. «Адам Смитни пул дун-jacw». 14.55. «Блокнот». 15.00. 1енили(«лар. 15.25. «Олта Ива-кованым дарелври». 15.40. Бадии твлввмэиЗа филми: «Бе,:ум огул». 1-чи oapnje. 1450. «Де-легатскаЗа мучесинда муз«]». 17.20. «Ушаг мусиги клубу». 16.00. 1еми1ли.члар. 18.20. «Парнаса кадвн Золлар». 18.35. «Эх-лаг га)далары». 19.05. «СиЗа-с«т» студмЗасы тагдим едир. 19.35. Вадим твлееизиЗа филми: «Сухово-Кобыяимии иши». 1-чи филм, 2-чи сери]а. 20.45. «Кв-чвмиа xajpa галсын, балалар!». 21.00. 1амиликлар. 21.40. «Мев-зу». 22.25. «Москва аиртуоэла-ры» камере оркестринин кон-серти. 23.00. Самадли телваи-зи$а филми: «i ah удил арии га-}ытмесы». 24.00. 1анилимлвр. 00.25. «Ушаглыгын иатин чат-лари». 01.00. Бадии телевизм]а филми: «БеЗук огул». 1-чи се-pnje. . «PycKfe» каналы 8.00. Хабарлар. 8.25. «Фран-сыз дили». 1-чи твдрис или. 855. «Асуда вахт». 9.10. «Фрам-сыэ дили». 2-чи тадрмс или. 9.40. «Ушаг сааты». 10.40. «Аг гарта». 11.25. «Бмрммчи Ьисса». 11.50. «Ченеблар, Золдашлар». 12.10. «Трансросафир». 12.50. Бедии телеаизиЗа филми: «Санта-Барбара».    32-ч и    сарм] а. 13.40. «Кандли суелы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Траисроса-фмр». 16.30. «Детактиа». 17.00. Гурултарт кундалн{и. 17.15. «камишлик». 17.45. ТалааизмЗа информаси]а к ехм мер си j а ха* барлари. 16.00. «Адмираллар на учун мубаЬиса аднрлар». 18.30. «Русина аа дун]а*. 19.05. Бадии талеаизиЗа филми: «Санта-Барбара». 32-чи сврм]а. 19.55. Реилам. 20.00. Хаберл^э. 20.20. «Нар кун ба)рам». эц]а филми: «Домун гурт ара чаты )арда». 11 ДО. Ндмен иим-настикасы. Безналх&лг турнир. 12.00. 1«ни1личлер. 12.25. «ПИ» ишареси алтында. 12.55. Халг тараналери. 13.05. Самедли та-лееиэи]а филми. 13.25. Мусиги-ли информасЩа    протрем ы. 1355. «¡Муеаффаги;]ата нечэ наил олмалы?». 14.10. «Блокнот». 14.15. «Телеми:«ст». 15.00. Мнмлию!ар. 15.20. «Бу кун ва о вахт». 15.50. Бадии телеемэи-}а филми: «6*jyK отул». 2-чи сери je. 17.00. Консерт. 18.00. 1енилимлар. 16.25. Останкино чонсерт сгудиЗасында ¿азины Леонид Бородина э иеруш. 19.45. бедии телевизиЗ« филми: «Сухоео-Кобылинин иши«. 3-чу cepnja. 20.45. «Ф(ечемнз xejpa галсын, балалар!». 21.00. 1ени~ ли клер. 21.40. «Фонда портрет». «ЛЗудмила Зыкине». 22.20. Мусиги ли информаси;а программ. 23.00. Сенадли та-левнэи’а фипм»( 24.00. |ани)-ликлар. 00.25. «Раге. Раге. Рапс». 00.45. Бадии талавизиЗа филми: «BajyK отул». 2-чи се-pnje. «Русина» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. «Алман днли». 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуда вахт». 9.05. «Алман дили». 2-чи тадрис или. 9.35. «Петербург асатири», 10.20. Муси-гилм информесиЗа программ. 11.35. «Эксолумма санати». 1155. «Руси]а ва дун<а». 12.25. «Смолиы Каггында тарихи гаЗд-лар». 1250. «Санта-Барбара». 32-чи capMja. 13.40. «Кандли су алы». 14,00. Хабарлар. 16.00. «Узаг Шаре». Талеаизиу! ичма-лы. 16.45. «Асуда вахт». 17.00. ГурулгтаЗьж кундали]и. 17.15. «Намы учун падагокика». 17.45. ТелеаиэиЗа ннформасиЗа ком-мерси]а хабарлари. 18.00. «Бизим баг». 18.30. «РуоиЗенын те-лааиэиЗа театры». 19.35. Реклам. 19.40. Хабарлар. 20.00. Футбол. Ааропа чемпионаты-нын кубоку. 14.15. «Талемиист». 15.00. Je-нмлимлер. 15.25. «Мусиги ми дарк етмак кста)ирам». 17.55. Бадии телеаизиде филми: *Мл-ним ереддым нанадир». 17.00. «JanoHMja ияэ танышлыг». Ушаглар аа бе]у:«лар учун аа-рилиш. 18.00. JeMxrwwtep. 18.25. MymwinHKacnja филми. 18.30. «Совхоз ммгЗаслы мафн]а». 18.55. «...16-дек •• даНа бе|ук». 19.35. Бадии твлееиэиЗа филми: «Сухоао4<обылинии иши». 2-чи филм. 20.45. «Жечаииэ xejpa галсын, балалар!». 21.00. Мнили клер. 21.40. «Муаллиф про-грамы». 23X0. Сенадли теле-акзи;а филми, 24.00. 1енилкк-лар. 00.25. «Долгузлук». 00.55. Идмам прэграм ы. «Pycwjex каналы 8.00. Хабарлар. 8.25. «14спан дили». 1-чи тадрис или. 8.55. «Асуда вахт». 9,10. «Испан дили». 2-чи тадрис или. 9.40. «Рус дили». 10.10. «Эмсолунмв семени». 1055. Футбол. Ааропа чем пионатыным иубоку.    12.05. «Эксслунма санати». 12.35. «Руси(аныи телевиэк’а театры» 13.40. «Кендли суалы». 14.00 Хаберлар. 16.00. «Траисросе фир». 16.45. «Мекечер мактв бм». 17.15. «Мегаполис». 17.45. Т«лавизи]а имформасиЗа * ком-мерси|а хабарлари.    18.00. «Кашф олунмамыш каииат». 18.45. «Криминал . хабарлар». 19.00. Парламент хабарлари. 19.15. «Нота Бене» студи] ас к». 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Нар кун баграм». ра галсым, балалар!». 21.00. 1а-иимичлар. 21.40. «Вид» тагдим едир. Фесилада:    Зеииликлер. 01.15. Бадии телвеизи^а филми: «Фотограф». «Русина» маканы 800. Хабарлар. 8.20. «Иижу-зар адамын вахты». 9.25. «Им-килис дили». 1-чи тадрис или. 955. «Асуда вахт». 10.10. «Им-килис дили». 2-чи тадрис или. 10.40. ««Нота Вана» студи)асы. 11.20. «Cejiap театр». 12.35. «Дареный, ушаглар...». 12.50. Бадии телвемзЦа филми: «Санта-Барбара». ЗЗ-чу сери'а. 13.40. «Кандли су алы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Мусмти син-фи». 16.30. «СаЬибкарлыг ва аи'ана». 16.45. «Биримчи Ннс-се». 17.00. «Асуде аахт». 17.15. «Кенишлик». 17.45. Tenee*)Mja имформасиЗа коммерси]а ха-барларн. 18.00. Г ара Гаре|еаин еммфоиик грааурлари. 18.20. «Парелеллар». «ТаНгигат». 19.10. «Бела jauiajkipMr». 1955. Реклам, 20.00. Хабарлер. 20.20. «Нар кун б*)рам». лы». 9.35. «Кашф олунмамыш каииат». 1050. «Тебиб». 10.30. «Экар ]ашыиыз-.». 11.00. «Ус-текал он бир». Видеоканал. 13.05. «Познер ее Донему». 14.00. Хаберлар. 14.20. *^ис-олумма сенеги». 14.50. «Cej-jah». Руск]аиын cajaber буро-оу». 15.45. Бедки филм: «Ме-нахем Bej лисин узун кечесм». 17.00. Футбол. РусиЗанын чемпионаты. «Торпедо» (Москва) — «Ротор» (Волгоград). 1850. Мулгипликаси)а филми. 19.00. РусиЗанын парламент хабарлари. 19.15. МедеииЙет хабарлари. 19.55. Реилам. 20.00. Хабер-лар. 20.20. «Нар кун баурам». чвршанба акшаиы Республика телавнэЦасы 9.05. Хабцолар. 9.20. Мулти-пликасц'а фмлмлери. 10.00. «Абечтаблмнин китабханасы». 10.35. «Тармхи филмлар а крены». Бадии филм: «Омар Мухтар». 1-чм capnja. 18.00. Бис-пресс-ннформасн}а. 18.05. Мул-тип ли чес н] а филми, 18,15. «Ген-че». 18-45. «СабеКммыэы душу-ненде». 19.30. Чалыр БеЬруз Зе]налоа (балабан). 19,45. « Пен-чар еме áj гонуб». 20.00. «Кун». 20.30. Ф. Эмирюа — «Курд-ое-шары» екмфоннк мугамы. 20.50. Реклам. 21.00. 1енилик-лар (М). 21.35. «Дели бир ar-г. а маг кечир кемлумден». «Алы Мустафа)ае». 22.00. «Тврихм филмлар а краны». Бадии филм: «Эмар Мухтар». 2-чм сари]«. 23.20. Хаберлар. Руси}« тэдээивфсыныи БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «СвАер». 8.Э5. Мултиплк-касн)в филмлерн. 9.20. «Футбол ичмелы». 9.40. Бадии те-лаеизиЗа филми:    «Сухоео-Ко- Республика тэлэвиыЦасы 9.05. Хаберлар. 9.20. Мултк-пликесмЗа филми. 9.40. «СеЬр-ли сеслер еечи]и». 10.10. «ШаЬ-мет («лубу». 10.40. «Тармхи филмлар а крены ». Бедии филм: «Омар Мухтар». 2-чи сарму а. 18.00. Бкспресс-иифор-масиуа. 18.05. «Ане j/рдум». Эм ¡ахшы ушаг ресмларимин телеаизиЗв мусабигеси. 18.40. «Аютуал екран». 19.00. «Неси-ми» тагдим адир. 19.45. «Пам-чареме «j гонуб». 20.00. «Кун». 20.30. Чалыр ФЭрЬвд Бадел-беули (фортепиано). 20.50. Peit-лам. 21.00. 1енилнклер (М). 21.35. «Галалар — даш уумруг-лар...». 22.15. И. Эфендн]ев— «Сен Ьемише менимпесеи» (те-леемэиЗа тамашасы). 1-чм Ьмс-се. 23.45. Хаберлар. Русина телеамзм|асымын БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «Cehep». 8.35. Мултипл«-касиЗ* филмлерн. 9.10. «Ушаг мусиги клубу«. 9.50. Бедии те-левизну а филми:    «Суково-Ко- былииим иши». 1-чи филм, 3-чу oepnja. 10.50. Сеиедли телеви- Реслублика талави*и)асы 9.05. Хабарлер. 9.20. Мулти-плнкаси;е фнлми. 9.50. «Сазу-ну се] л а алана». 10.20. А. Да-дашов — 8 намрелн симфони-)а. Чалыр У. Начыбауоз адына Азерба|чан Даалет симфоннч оркестри. 10.50. Бадии фмлмс «ОлмеЗан аЬвалет береде». 16.00. Биспресс-информасиу«. 18,05. Абултипликесиуа филми. 18.15. «Чавдд хамын Зурдунда». 18.50, Реклам. 19.00. «1аддаш». 19.45. «Паичарема а] гонуб». 20.00. «Кун». 20.30. «Инструментал мугамлар». Чалыр Рза-бале НаэиЗее (тар). 20.50. Раклам. 21.00. Мниликлер (М). 21.35. «ДинИдАИэ-ме'наамЗЗаты-мыз». 22.06. «1ерин керуиур, Тофиг Баурем». 22.50. И. Эфан-ди]ев — «Сан Ьемиша меним-лесан» (талеаизиЗа тамашасы). 2-чи Ьиосе. 23.55. Хабарлер. Руси)« телеви«и|асыиын БИРИНЧИ ПРОГРАММ 4.00. «СеЬер». 8.35. Мулти-пликасн|а фмлмлери. 9.05. Консерт. 9.50. Бедии телееизи]а филми:    «Сухоео-Кобылинин иши«. 2-чи филм. 11 ДО. «Бре/Н ринг». 12ДО. Мнилинлар. 12.25. «Ьа^аанлар алеминда». 13.10. Консерт. 13.55. Сенадли теле* акэи]'а филми. 14.10. «Блокнот». Республииа телавм1и}асы 9.05. Хабарлер, 9.20. Мулти-плмиасиЗа филми. 9.40. «Аэер-ба]чан фаунасы». 10.10. Л. В. БеггЬовен — 7 немрели симфо-нн]а. 10.50. Бадии филм: «Казал АЗсулунуи метилы». 18.00. Експресс-информаси'а. 18.05. «Jypдyмy хабар алсаи...» (2-чи вернлнш). 18.35. «ИгтисадиЗЗат: тачрубе, теЬлил, прогноз». 19.15. «Аддымлар*. 19.45. «Панчарема А гонуб». 20.00. «Кун». 20.35. АзарбеЗчан беста-керларынкж лирик мелоди^а-лары. 20.50. Ремлем. 21 ДО. 1а-иилимлер (М). 21.35. «1еэычы-лар «деЗирми стол» архесын-да». «Блин сезу—сеэуи дузу». Варилишда Чемил ЭлнбаЗоа, Каре) Фезли, Шалетл Гурбаное иштирек едирлер. 22.35. «Азер-ба]чан кииосу екраны». Бедии филм: «Тутек сеси*. 23.55. Хе-берлер. Русм)э телевмзи)асыным БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «СеЬер». 8.35. Мулти-плнчаси] а фмлмлери. 9.00. «...16-дек ае даНа бе}ук», 9.40. Бадии фмлм:    «Шлзапелы га ды н». 11.10. «КитАб Накати». 12.00. 1енилиилар. 12.20. «Са-•вЬатчилар клубу». 13.10. Сана дли филм. 13.30. Консерт. 14.15. «Блокнот». 14.20. «Брич». 14.45. «Бизнес синфи». 15.00. 1енилмклар. 15.25. Бедки филм: «Ье]ечаилы базар куну». 16.50. Конверт. 17.20. Сенадли филм: «Тепшырылмыш мевзу есесын-да гамаше». 18ДО. Зеиилимпер. 16.25. «Нисан ее геиум». 19.15. МултипликесмЗе филми. 19.25. Ушаглар учуй бедии телеемзи-За филми: «Ланнабаргпи Ем ил». 3-чу сери}а. 1960. «Вид» тег-дим едир. 20.45. «Качение хе{- Республика телевигЦасы 9.05. Хабарлер. 9.20. Мултм-пликасмЗе филмлерн,    9.50. •Теп-тепмаче». 10.30. Чыхыш едир Г. Тара] ее адына Аз арба] чан Дее лет камера оркестри. 11.00. «©мур не гыса ммиш». 11.40. «Аэер6а)чеи ки-носу екраны». Бедии филм: «Тутек сеси» 18.00. Еиспресс-миформаона. 18.05. «Мектеб камера гаршысында».    18.30. «1ани филмлар». 19.00, «Очаг». 19.45. «Лемчареме щ гонуб«. 20.00. «Куй». 20 35. Раилем. 20.45. Мустегил телеширкет — «АэербаЗчеи Hjyc-Сереис» таг-дим адир. 21.00. 1емклмклар (М). 21.35. «Ьунар» студиЗасы. «Таки Ветви ]ашасыи».    22.35. «Ретро» теле»изи}а «ииосало-ну. 00.35. Хабарлер. Руси}а телевнзи)асыиыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7.30. «Ишкузар вдемаж шайбе с ah ври». 8.35. Муптиплике-си]а филми. 8 45 «Эмекдаш-лыг». Видеоканал. 10.00.    9j- лемчели «СеЬер« прогремы. 10.30. «Маркез». 11.10.    Сеиед- ли телеаизиЗв филми.    11.30. ■Мусиги кашку». 12.00. «Еколожи хроника». 12.15. Филм-ба* лет. 13.25. «Буну сиз бачарыр-еыныз». 14.10. Мултипликаси^е филми. 14.20. «Нагигетлер, му-еммалар». 15.00. 1ениликлар. 15.25. Сенадли телееизи]# филми. .1620. Консерт. 16.35. Гы-семетражлы бадии филм: «Бир силлении тврихи». 17.10. Soj-иелхалг фолилор фестиаелы Каггында телаеиэиЗа филми. 16.10. «АЗдыи квадрат». 19.15. Бедии телиииэиЗ* филми: «Белке оилар jene кетдилер». I серн] • (Ителн». 20.45. «Кече-низ xejpa галсын, балалар!». 21.00. 1еиилимлер. 21.40. Бедии телееизиЗа филми: «Белке он-лер Зене кетдилер». 2-чи сери-ja. 23.20. «Ааропа устеиел». Фесилада: Зеииликлер. 00.40. «Лимпопо». 01.10. Бедии теле-еиз4а филми: «Геигстерлерим башга геиуилары а ар». «Русф» 8ДО. Хаберлар. 820. «Булег-лар». 9.00. «Баоиетбол ичма- Республика телеэивм)асы 9.05. Хабарлер. 920. Мулти-пликесиЗа филми. 9.40. «Муие]-Акт». Cehap програмы. 10.40. В. Л. Аботсарт — Фортепиано ае оркестр учун консерт. Ифа едир У. Ьечы6е[ое адына Азер-ба)чаи Даалет симфоник оркестри. 11.05. «Ретро» теяееи-зиЗа ииноселоиу. 13.05. Реилам. 13.15. h. Чааид — «Ана» (тела-амзиЗа тамашасы). 14.15. Сеада ИбраНимоеа — Скрипка ва иа-мара ор пестри учун консерт. 14.45. «Метбуетымыз: думай, бу «ум, себеЬ». 15.30. Идмам программ. 16ДО. Азербфчеи—«Эе- муштерек ивевиЦа про-*. 20 ДО. d i. «Кун». 2025. «Уз-беуэ». 2120. Реилам. 21.30. Телааиоис. 22.00. «1еиуияар» (М). 22.45. «215 ил» студиЗасы-мыи программ. БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7.00. «Ишнувар адамкж cehe рм». 8ДО. Агтмии иимиастика 8.30. d4pMBH лотосу»нуи тире-мы. 645. «Намы учуй идмаи». 9.15. «Cehap тездам». Ушаглар учуй верилмш. 925. «hep tuef оле билер». 1025. «СеЬер уеду зу». 11.15. «Пи» ишареси ал-тында. 12X15. «Фесиледеи сом-ре...». 13.00. «1ени песне се-чмр». 1320.' Чохсари>лы бедии телееизиЗа филми: «барпылар да аелаЗыр«. 15.00. 1енмлмилер 15.20. «Ачыг ефирде диалог» 16.00. «СеЬиыжн арха таре-фииде». 1620. «Се^аЬетчмлер клубу». 17.10. «Панорам». 1725. «Уолт Дыры)« тагдим едир. 16.45. 1емилиилер. 19.00. «ТелелосЦа». 19.10. «Ким би-эимледир?». 19.30. «Парнаса мадам Золлар». Барыпхалг та-лааизЦа фастиеепы. 22.00. «1е-кунлар». 22.45. «Кинопанорам 24.00. 1еиилимлер. 600. Хабарлер. 820. Мулти-плииаси)а филми. 620. «Нин дистенда баЬар беЗрамы». 655, «Детектив». 925. «Америк! футболу».    «Супербоул—92» А С £    иа - - ** ч* I м 10.25. «Peipo». 11 JOS. Мулти-плмкесм]а филми. 1120,    «О- леипар вечер надир». 12ХЮ. «Карjepa». 13.30. «fyc уотубу». 14Д0. Хаб еря ер. 1420. «Му геддепяик аа ебедипии». 14.45. «Наме'лум Рус «ja». 1525. «Юг* мо Ьаггьеаа • бир йене сез» 1655. 1800. Пешеесариер шршсьтл* ^ — - л ш т    ——- - * —    иыИьхкаыеелчик* жПг 1 ч^япТиЮ маты. 19.00. «Ьегигетим бир амы». 1925. Раинам. 2600. Хр-20J0, «Нар иум 6aj КДЧЫ ШОЛЛАРДА УЧАЛДЫ Шоддер кеядаида яд* двфф|дж олурдгм. Шоддар бтдагыяыя тстуядэ ммоЬур шиЦоачу at se|pB}J«4R Ь 3. Таты)евяя абядэеяяяя аямлышыяа baco едялжяш кечжрялхрдн. Ачндыш врефэеяядэ Оумшт аг .....юядяя    »рсаясяядв    абаддыг    яшлэря¡ иерудмуш, хусуси сэлягэ-саЬмая Зарадыдхышды. By, Шолдар — Бакы су кэмердяп чэкялмэсжяя* тэшэббусчусунэ хвлгы-иыаыя бе)ук еЬтярамыяыя элвмэтя аяя ...Эсримиоин ЭВВЭЛЯИДЭ Бакы да су гытлыгы варды. сур’этлэ артан эЬалиннн тэлэбаты одэннлзяирдии Шэ-Ьэрэ су кэтирмэк учун ах-тарышлар апарылыр. мух-тэлнф мэнбэлэр тэкляф еди-лирди. Бакы lllahep Дума-сынын уаву Ь.Э.Тагы)ев Шоллар буларынын узэриндэ ÄaJaHflH вэ Авропадан дэ'-вэт етди}и мутэхэссис В. ЛИндлеЗдэ бу редан BawjJa су кэмэрн чэкнлмяси Ьаг-гьгада мугачилэ баглады. Дума мугавилэни тэсдяг елэ-ди ла)иЬэнин Ьазырланмасы учун 18 MWiJOH манат пул аЗрылды вэ суткада 74 мин кубметр сувгурмэ кучунэ малик Шоллар • Бакы кэ-мэриннн чвнилипгинэ баш-ланды. Лакин 1017-чи илдэ ла)иЬэ кучунэ чатдырылма-мыш онун тнкянтжя да]ан-[ырылды. ВэЧгэндрш Myh6->ибэш вэ' ерменк дашнак, ларынын вэЬгииликлэри нэ-тичэсиндэ су кэмэринин ти-килнлэри дагьадылды, )еканэ насос cTaHCHjacH сырадан чыхарылды. Сонралар Н.Нэрнанановун тэшэббусу илэ онлар та'мир вэ бэрпа еднлмкш, 1923-чу КЛдэ кэмЬр там кучу kûi& цстнфадо}д вери^мишдкр. Бундак 35 ил сонра ла/нпэ кучу суткада 220 мин куб-метрдэн чох олан нкинчи— Хачмаз—Бакы    су кэмэрж нстисмара бурахылмышдыр. Ьфырда .учунЧу Хачмяр— Бакы су кэмэри чэкилир... Мэрасимдэ чыХыш едэн-лэр h.3.TaFHj€BH. бу нэчиб инсанын xejHpxah эмэлинин даэамчыларыны мн^нэтдар лыгле Jafl еладклеф, (булэг узэриндэ онун абндэении учалтмагын тэшэббусчулэри-нэ — Хачмаз PaJOH Ваш Су Гургулары вэ Комэрлэри Истце мары ИстеЬсалат Зо насынын рэнси ЛусифэЛи Apajeee, Худат шэЬэр двхя-ли ишлэр белмэсинин рэ-нсн ТаЬир МэЬаррэмова, вбн-дэнин муэллифи Ье]кэлтэраш ИбраЬим Ашурова, абвдлыг ншлэрнни апармыш 4 нэм-роли tfHsajH тнкинтн ндарэ-tHTTHH колле ктивииэ твшэк-курлормии^нлди^^ «Халг гээетреяяя вгухбяря. СЭДАГЭТ СЫНА1Ы KOJ4AJ (мухбнршдавдвн). Республвкамыза гаршы ер-мэнн точаауэу халгымыэын езунэмэхсуслуруну, урэк ке-нншлн)ини вэ дэзумлуЗуну, мэр дли к ээ чэоарэтини узэ чыхвртмышдыр. «Вэтэн дар-дадыр» сэдасы сэрЬэдлэри-миэи чохдая ашараг Ьарада (ашамасыядая асылы олма-japtr. Ьэмвэтэнлэримнзи ajara гвлдырмышдыр. Тамбов вэ Ляпетск шэЬэрлэриндэ ]а-ujaJtH кэ)ча]яыларын тэшэб. бусу бука jaxuibii субутдув. Онлар ээсямт ronnajapar, 40 мин манат нвгд пул. 100 мин манатлыг азгадабчая эроаг мэЬсуллары алыб «Шкода» мартевды Jyn машыны илэ Гарабагда вурушан кэнуллу. лэрэ. Милли Ордунун flajym-чулэринэ кендэрмишлэр. KeJ-ча)лылар Тамбовда вэ Липе-текдэ jarnaja« )ерлилэри!— Вагиф Mycajee, Расим Jy-енфо», Фузулн Эли1ев, Эли Се>идов, Расим «браЫшов вэ баин'алары илэ Ьяглы ола-раг фэхр едирлэр. Эвлад Jap. дымыны Тамбов дан катир-миш Мэвлан Оручоэ демнш-дир: — Узагда Jaшacaг да ура* JHMH3 Вэтэндэдир. Ладам кэ-лэреэ снлаНа сарыладагыг. Дял нэЬлеваяыяыя «гэлэбаея» Нэссам I. Эсэдев. ЕТИБАРСЫЗ САДЫЛЫР A39p6aj4âH Девлэт Филар- р>*бун мэЬуру итди^э кэро MOHHjacbiHa вид олан нкинчи е’ткбарсыо cajunup. ва Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тэ’сисчилэр: Àsipéajuw Распублинасы Првэмдвнтм в ре^кси|анын унваны: 170151, 6АКЫ ШОЬОРИ, MJYK ДЭНИЗ КУЧОСИ. 18. -4«я--*М»1    -    я*». ской Рбспублмки и журмвлм стский коллектив «Халг гв- I Муь«смб1мк — 93-34-23, коррокторлвр — 32-11-74. звтив. Нввбэпя редактор Г. ПИРИЛЕВ. - 93-05-28, Чала ямэа лвкиалыдыр: 23.00. Кииланымтямп' 2Я ПГМ ввв!4 Ч1234бв789 10 11 13 t3 1 Вшы, <A»p«t)W твраЦатиш мивмеа. ;
RealCheck