Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 11, 1992, Baku, Azerbaijan ▲ПРЕЛ 1992-чи ИЛ. ШЭНБЭ, № 72 |2169*| 2    |£ир    НЕЧЭ    СЭТИРДЭ Осасы 1919-чу ялде го!улмушдур A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СИЛСИ ГЭЗЕТИ Гм|ммти 1 манат. АБЩ конгресинин Авропада ТвЬлукэсизлик м Эмэк-дашлыг Мэсэлэлэрн узрэ комисснисынын нума]анд® hej'-aim сенатор Деннис Деконсини баш да ол нагла апрелин 10-дан 1в-дэх Ермэнистаиа. A3ap6ajMaHa, Тачнкнстана. Узбекистана. ГаэахысТана во У красна ja сэфэр едэчэкдир. знрн    ______ дэн UJyuiàjà хэлмишднр. ©, шэЬэрин сакнялэрн ее pajoH ичра пакимяЛэтинин нума!эндэлэри илэ керушмуш, Шу-шадакы вэзнЛэтлэ таныш олмуш, шэЬэрнн нечэ дагыл-дыгыны кермушдур. Ьэмин кун PycHja Федерас^асы Харкчи Ишлэр На-зирлн1иннн башчысы Ханкэндинэ J<wia душмушдур. А. Козырев sepmnJoTa минмэадэн эваэл Дашалты тэрэфдэн LLIyuiaJa автомат силаИдан атэш ачылмышдыр. №Ulf ПРОБЛЕМ)! МУЗЙКИРЭ ЕДИЛМКШДИР Азэрба}чан Республика-сы президентинин canahnjjo-тини haJaTa кечирэн A3ap6aJ-чан Али Ооветинин сэдри J. Ч. Мэммэдов апрелин 10-да Гарабага сэфэрдэн raJbiT* мыш PycHja харичи ишлэр назири А. В. Козырев вэ ону муша}иэт едэн шэхслэри гэ-бул етмишдир. Ceh6ar заманы ермэни-азэрЗДчанлы мунагишэси зо-насында japaHMbim агыр вэ-зиJJэтлэ элагэдар бир сыра мэсэлэлэр музакирэ едилмишдир. J. Ч. Мэммэдовун ирэли cypÄYjy бу мэсэлэлэр-дэн бири ермэни 1араглыла-рынын киров кетурду1у адам-ларьвн, о чумлэдэн бир кун эввэл Кэлбэчар paJOHvnyH Агдабан кэндиндэ киров ту-тулмуш бир нечэ Jy3 динч сакинин тезликлэ азад едил-мэси мэсэлэсидир. Ьэмин кэнддэ 30 нэфэр Ьэлак олмуш, 50 нэфэр JapaAaHMbim-дыр. A3op6aj4aH тэрэфиндэ олан мэ'лумата керэ, 24 ап-рел — ермэнилэрин кеносиди дejилэн кун эрэфэсиндэ ки-ровлары елдурмэ1э Иазырлыг керулур. A33p6aj4aH парламентинин башчысы назир А. В. Козырев дэн xahHiii етмишдир ки, бу ваЬшилик Иэрэнэтинни гаршысыны ал мага комок ет-син. J. Ч. Мэммодов киров тутулмуш ермэнилэри чаваб тадбири ними азад етмэк имканы олдугуну да билдир-мишдир. Лакин гаршы тэрэ-фия тэ’кид етмэсинэ бахма-Japar, чина}эткарлар raTHj-]эн бурахылма1ачаглар. Тэрэфлэр белэ бир 1екдил фикрэ кэлмишлэр ки, Ьазыр-да башлыча вэзифэ атэши да-1андырмаг, Гарабагын даг-лыг Ьиссэсинин a33p6aj4aH-лы вэ ермэни ичмаларынын нума1эндэлэри арасында да-нышыгларын башланмасы учуй шэраит JapaTMarflbip. Бунунла элагэдар орада си-лаЬларын даИа да артырыл-масына ]ол вермэмэк, Иэмин бвлкэдэ ^рлэшэн МДБ го-шунларынын анбарларындан силаЬын апарылмасы гаршысыны алмагдан втру тезликлэ механизм Ъазырламаг лу-зуму rejfl едилмишдир. СеЬбэтдэ Азэрба^ан Рес-публикасы Али Совети сэдринин муавини Т. J. Гараев, Aзэpбajчaиын харичи ишлэр назири Ь. М. -Садыгов, республика Али Совети Милли Шурасы миллэтлэрарасы му-насибэтлэр комитэсинин сэдри А. Ч. Чэлилов, прези-дентин мушавири В. М. Гу* лузадэ, республика Али Совети бе]нэлхалг мунасибэт-лэр ше’бэсинин мудири Н. Э. Ахундов, Азэрба^ан Рес-публикасы президентинин мэтбуат хидмэтинин рэЬбэри Р. Ь. Aгajeв, дикэр рэсми шэхслэр нштирак етмишлэр. 3. Ч. Мэммэдов корушдэн сонра журналистлэрэ гыса мусаЪибэ верэрэк эмин олдугуну билдирмишдИр ки, Ру-с^анын сулп мэрамы Га раба г мунагишэсинин динч 1олла арадан галдырылмасьшы сур'-этлэндирэ бил эр. (Азэринформ). J. Ч. МЭММЭДОВ ТУРКИЛЭ НУМАЛЭНДЭ ЬЕЛ’ЭТИНИ ГЭБУЛ ЕТМИШДИР Азэрба]чан Республикасы президентинин сэлапяЦатини hэJaтa кечирэн АзэрОДчан Али Советииин сэари 3. Ч. Мэммэдов апрелин 10-да .Турнир Харичи Ишлэр На-эирли1инин нума]энм Ье]э-тини гэбул етмищднр. Ну-ма|эндэ Ье1‘этинэ наоирин муавини Оэдсм Санберг башчы.тыг едир. 3. Ч. Мэммэдов го на г лары сэмими саламла1араг демиш-дир ки, Турк^энин баш назири Сулейман Дэмнрэлин республикам «4?а    к ал шли Азэрба1чан илэ Турк^энин достлуг элагэлэриндэ Jeни мэрЬэлэнин башлангычы ата-чаг, в.ткэлэрнмизин халгла-рььнын гаршылыглы сурэтдэ фа]далы эмэ!здашлыгынын инкишафыча хидмэт едечэк дир. Республика парламентинин башчысы де-мищдир «и, Ту,р-ки|э дввлэти бизэ чидди мад-ди вэ мэ’нэви Japдым кестэ-рир вэ биз буну ^уксэк гиЬ мэтлэндиририк. J. Ч. Мэммэдов мурэккэб ичтимаи-си^аси шараитдэ Азэрба^чаи халгынын чэтин вэзифэлэри ]еринэ Jeтиpмвли олдугун-дан данышараг де-мишдир к», гэдим Азэрба^-чан торпагычда кедэн муЬа-рибэ бир чох игтисади вэ икэр мэсэлэлэрн hэлл ет-.ajHMH33 мане олур. Биз му-ьагишэнин динч }олла ара-дан галдыры.тмасына. атэшин да1андырылмасына вэ киров-ларын дэ1ищдирилмэсинэ тэ-рэфдарыг. Конфрансда Духары Гара-багьш нума1эидэ heJ’aTHHHH ишггиракына кэлдикдэ. пар-ламентин башчьюыньш фик-ринчэ, бу /масэлэдэ pecnjlS-ликанын MOBrejH гэтидир — AHjapbiH азар6а]чанлы вэ ермэни ичмаларынын HyMaJaH-далари Jaлныз Азэрба]чан HYMaj9HA9 heJ’этинин тарки-бипэ дахил едилэ билэрлэр. J. Ч. Мэммэдов ахырда демишдир ки, республикада B93HjjöTH об>ектив тэсэввур етмэк учуй Азэрба1чая илэ TypKHja арасында бутуи сэ-BHjJanapaa вэ саЬэлардэ ке-рушлэрин са]ыны артырмаг лазымлыр. бзрем Санберг самими гэбул вэ TypKHja рэЬбэрли}»-нин. TypKHja халгынын ун-ванына св)лэнилэн хош сео-лэр уяуя тэшэккур едэрэк демишдир ки, чэтинликдорэ 6axMaJapar, Aaap6aj4aH бу е'лан олукмамыш муЬарибэ-дан лэ)агэтлэ чыхачаг вэ эсл истиглалииэт га за на-чапдыр. Гонаг демищдир: Игтиса-ди]]ат саЬэсиадэ Азэрба]чан халгынын га^шысына чыхан чэтинлнклэр вахтклэ биздэ дэ вар иди О. амин олдугу-яу би.лдирмншдир ки, Азэр-6aj4a« халгы бу чэтинликлэ-ри арадан галдырачаг вэ jyHja бирли)индэ ла1нпли Jep тутачагдыр. СвЬбэтдэ >еспублика Али Совети 6е1нэлхалг мунасн* бэтлэ^р шв’бэсинин    мудири Н. Э. Ахундов, харичи ишлэр назиринин муавини А. Э. Салимое, презндентин мэтбуат хчдмэтинин рэЪбэри P. h. AraJeB, Турк^энин Ба-кыдакы с эф ир и Алтая Кара-маноглу иштирак етмишлэр. (Азэринформ). С*Ьб«т ааманы. Фото i Хвлнловуидур. (Азоримформ). Р. М. ФЭТЭЛЖЕВИН ДАГЛЫГ ГАРАБАГДА, О ЧУМЛЭДЭН ХОЧАЛЫДА С01ГЫРЫМЫ НАДИСЭЛЭРИНИН ТЭФСИЛАТЫНЫ А1ДЫНЛАШДЫРАН ДЕПУТАТ ИСТИНТАГ КОМИССИ1АСЫНЫН СЭДРИ СЕЧИЛМЭСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азарба]чан Республикасы Али Советииин Милли Шурасы гэрара алыр: Рамиз Мэммэдэли оглу Фэтэли)ев Даглыг Гарабагда. о чум л ад эн Хочалыда со)гы-рымы Ьадисэларянин тэфся-латьвны а 1д ынл ашдыра н депутат истннтаг HOMHCCHjacbi-нын сэдри сечилсин. Азэрба1чан Республикасы Аля Советннин сэдри J. МЭММЭДОВ. Бакы шэЬари, 7 апр>ел 1992-чи ил. Р. М. HYCEJHOBYH A39PSAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЭНИЛЭ НАЗИРИ ТЭ'1ИН ЕДИЛМЭСИ НАГГЫНДА A30PbAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН Ф0РМАНЫ Pah им Мэммэд оглу Ьу-cejHOB Азарба^чаи Республи-касынын cahnjja назири тэ’-JHH едилсин. Бу фэрмаи Аээрба^чан Республикасы Али Совети-нин музакирэсинэ верилсин. Азэрба]чан Республикасы президентинин canahHj-JsTHHH hajaTa кечнрэн Азэрба]чан Республикасы Алн Советииин сэдри J. МЭММЭДОВ. Бакы шэЬэри, 10 апрел 1992-чи ил. ф. Г. МУРАДЭЛИ1ЕВИН A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 1АНЫНДА АЛИ НЭЗАР9Т ИНСПЕКСИМСЫНЫН СЭДРИ ТЭГ1ИН ЕДИЛМЭСИ НАГГЫНДА A30PbAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Али Нозарэт Ииспекси}асы-нын сэдри тэ’}ин едилсин. Фазил Гулам оглу Мурад-э ли jes Азэрба>чан Республи-касыиын президенти ]анында Азэрба]чан Республикасы президентинин сэлаЬи]-JaTHHH hajaTa кечнрэн Азэрба]чан Республикасы Али Советииин сэдри J. МЭММЭДОВ. Бакы LuahapH, 10 апрел 1992-чи ил. ПРЕЗИДЕНТ ФЭРМАНЫ ИЛЭ As9p6aj4äH Республикасы езвдеятинин сэлаЬииэпши |ата кечнрэн, Азарба)чв« спубликасы Али Совети зркнин фарманы илэ Ьэ- биб Садьгг оглу Фэтэлн]евэ Бакы inahapH ичра haia^iHf-JaTH башчысынын c^hnjja-тини bajara нечирмэк Ьэвалэ едилмишдир. Коруш замены. Фото J. Холмловундур. (Азэринформ). МЭ’ЛУМАТ Азарба^чаи Республикасы президентинин сэнаКииэтини Ьэ]ата кечирэн, Aзapбajчaн Республикасы Али Совети сэдринин фэрманы илэ Руф’-эт Агабаба оглу Ага)ев Бакы шэ'Ьэри ичра Ьакимииэ-тинин башчысы вэзифэсин-дэн азад едилмишдир. XXX Азарба^чаи Республикасы президентинин сэлайи^этини hэjaтa кечирэн, Азэ,рба)чан Республикасы Али Совети садрииин фэрманы илэ Адил Ханбаба оглу Ьачы)ев ез-эризэси илэ Азэрба]чан Рес-публикасьвньш эрази Ьаки-ми)]эт вэ идарэетмэ оргаяла-ры илэ иш уэрэ довлэт мушавири вэзифэсиндан азад едилмшищир. XXX AзэpбaJчaн Республикасы президентинин салаЬШэтини Иа)ата кечирэн Азэрба)чан Республикасы Али Совети сэдринин фэрманы илэ «Азэр-ба]чан Иава 1оллары> кон-сернинин баш директору В. Ь. Садыглы вэзифэсиндэн азад едилмишдир. XXX Азэрба^ан Республикасы президентинин cэлalhиjjэти-ни 1^ата кечирэн республика Али Совети сэдринин фар-маны илэ Марат АллаЬверди оглу АллаЬвердн)ев башга ишэ кечмэси илэ элагэдар олараг Aзapбajчaн Респуб-ликасынью президенти ]а-нында Али Нэзарэт Инспек-офсынын сэдри вэзифэсиндэн азад едилмтцдкр. XXX AзэpбaJчaн Республикасы президентинин сэлаЬи))этини Ьэ)ата кечирэн Aзэpбajчaн Республикасы Али Совети сэдринин фэрманы илэ Тэл’-эт Эли оглу Гасымов башга ишэ кечмэси илэ элагэдар олараг Азэрба)чан Республи-касынын сэЬи]1э назири вэзифэсиндэн азад едилмишдир. XXX Азэрба}чан Республикасы президентинин сэлаЬиЛэтИ-ни Ьэ)ата кечирэн Азэрба]-чан Республикасы Али Совети сэдринин фэрманы илэ Намигкамал Мэммэд оглу ЭдяЗев башга ишэ кечмэси илэ элагэдар олараг Азэрба)-чан Республикасы Девлэт Ja-начаг Комитэсинин сэдри вэзифэсиндэн азад едилмиш-дир. А39РБАШН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН СЗЛАНИ^ЭТИНИ H9JATA КЕЧИРЭН АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИИИН СЭДРИ i. Ч. МЭМ МЭДОВУ Н 1992-чи ил апрелин 9-да республика телевизи]асы илэ чыхышы Эзиз Ьэмвэтэнлэрим! Мэн бу кун сизин гаршынызда керду)ум ишлэр Ьаггьшда Иесабат вермэк истэмирэм, чунки ишэ башладыгым бир aJ эрзиндэ x0pдYjYм бутун ишлэр сизэ мэтбуатдан, телевиз^адан ]ахшы мэ -лумдур. Билирсиниз ки, биз мэчбуриЛэт гаршы-сында галыб, президент сечкилэрииэ кетмэк Иаг-гьшда Али Советдэ гэрар гэбул етдик. Али Со-ветин сесс^асында гэрара алынды ки, бутун сечки комисси^аларынын тэркибини дэ^шмэклэ, бутун ичтимаи-си)аси тэшкилатларын нума1эндэле-ринин иштиракы илэ там демократик сечки кечи-рилсии. Сонракы куилэр халгымызын мухтэлиф нума1эндэлари тэрэфиндэн, бутев тэшкилатлар-дан едилэн зэнклэр, вурулан телеграмлар да халгыи биз депутатларла Ьэмрэ'] ощутуну бир даИа субут етди. АХЧ мэчлисиешн бу мэсэлэ Ьаггында мусбэт гэрары, Азадлыг ме,|данында кечирилзд митинглэрин нэтичэлэри дэ кестэрди ки, Иамы умууЕхалг президент сечкилэрииэ кет-мэ)э разыдыр. Лакин керунур ки, бу бизим Азэрба}чан хал-гыньш бир нов бэхтинэ jaзылыб: бир балача са-китлик, бир балача эмин-аманлыг )аранан кими, нэ исэ езумуз-взумузэ бир бэдбэхтлйк ахтарыб тапмаль^ыг. Бэ’зи гуввэлэр АХЧ-нИн адындан кэнд ра)онларымыза сезун эсл мэ’насында силаЬ-лы Иучумлар едир, адамлары митинга JыFыp, он-ларын арасына тэшвиш салыр, гануни Ьекумэт структурларыны дагыдыр, ичра Ьакимлэрини го-вур. Jepшiдэ агылларына кэлэн адамлары отуо-дурлар. Ьамыныз телаграмларынызда рэИбэрлиндэн гэти))эт толэб едирсиниз. Сизчэ, белэ вззиЛэтдэ гэти]]эт нэдэн ибарэтдир? Элбэттэ, инзибати ор-ганларын кемэ]и илэ белэ дэстэлэри ]ериндэ отуртмаг. Элбэттэ, буна бизим там сэлаЬи])Ьти-миз чатыр. Анчаг бизи бу 1олдан чэкиндирэн нэ- дир? Биз артыг ганлар текулмэсини, душмэнин бизэ кулмесини. севинмэсини истэмирик. Ахы о силаЬлы дэстэлэрдэки ушаглар да бизим кэнч-лэрдир. бизим балалардыр. Ахы hhJb онлар бу CHjacH о1унларын гурбаны ai малы дыр? Вэс де-]илми 20 JaHBap. Хочалы. Дашалты Ьадисэлэри? Ахы бир халгыи башы нечэ дэфэ элЬэд дашына дэ]эр? Бэ’зи шэхслэрин далынча душуб гануна. KOHCTHTycnJaJa зидд кедэн кэнчлэрин ата-аналары hhJd баша душмурлэр ки, онлар халгыи Jox, Халг ЧэбЬэсинин Jox, бир нечэ адамын элиндэ о)унчагдырлар? Экэр Ьэр Ьансы бир peJoHfla бу вэ Ja дикэр ичра haKHMHjJarHHHH ишиндэн нара-зыльп варса, буну анчаг халг, езу дэ гануни Jon-ла Ьэлл етмэлидир. Бир груп силаЬлы адам Jox. Сон кунлэрдэ Агчабэдидэ, Сабирабадда, Бэрдэ-дэ Товузда, Чэлилабадда бе;!э паллара ]ол ве-рилмишдир (J. Ч. Мэммэдов Чэлилабвд Ьаднсэ-лэри узэрнндэ этрафлы да]анды).    ' Мэн бир даЬа халга мурачиэт едирэм. Бела достэлэрин чавабыны езунуз верин. Ахы hop бир елин-обанык агсаггальг, свзу кечэни вар. «Президент сечкилэри кечирилэрсэ, мутлэг гаршыдур-ма )араначаг, миллэт бир-бирини гырачаг» — fleJa^iapHH flojHpManbiHa су текэнлэрэ имкан вер-MajKH. ВаллаЬ-биллаЬ. бун-тар. бэЬанэдир. Экэр ceccHja президент сечкилэри кечирилмэсинин oJieJhHHd белэ гэрар гэбул етсэ иди, Jena бу rapa гуввэлэр дикэр 6ahaHo илэ haMHH бу oJyнлapы терэдэчэкдилэр. Заман-заман бизи Гарабаг проб-ле мин дэн узаглашдырмаг учуй. Халг адындан башына силаЬлы дэстэлэр тoплaJaн дэстэлэро гэ-ти чаваб верин. Экэр артыг силаЬыныз, вуруш-маг мeJлиниз варса, Алла1та шукур, Милли Ор-думуз JapaHbip, opa Jaзылi>ш. Ганы ахай Гарабаг ]урдумузу, куллэбаран едилэн сэрЪэд paJoнлapы-мызы roJy6. бир нечэ нэфэрин далынча душуб чи1ниндэн автомат торпагы дeJил, кимисэ roov- магла фохр едэн алдадылмыш чаванларымызы дуз Jaia rajTapbiH. Артыг бутун республякаларын динч эмэклэ мэшгул олдугу, ез HrTHcaAHjJaTbWbt, елмини, кэнд тэо^рруфатыны. дикэр саЬэлэрини rajflaja сал-дыгы бир вахт да бу нэ haKHMHjj9T давасыдыр? Экэр бутун халг. ejHH заманда hap бир ата-ана эли силаЬла ojHaJaH кэнчи бир-биримизин усту* нэ де}ил, умуми душмэнин устунэ кендэрсэ. рэЬ-бэрлик дэ ез иши илэ мэшгул олар. Итирилмиш торпагларын га}тарылмасы, гачгынларын Jepn^-дирилмэси, ]аралыларымызын муаличэси. харичи елкэлэрдэ сэфирликлэр ачылмасы, харичи игтисади элагэлэр ¿арадылмасы, эЬалинин эрзагла, пулла тэ'мин олунмас*»! илэ мэшгул aiar. Joxca орта эсрлерэ гaJыдaг? Мэни дузкун баша душун. Бу мурачиэт ачизлик flejna, иэбэрдарлыгдыр. Экэр MyoJJOH вахтдан сонра биз башга елчулэр кетурмэсэк. сиз — бутун халг кэлиб бкэдэн тэ-лэб едэчэисиниз — hoJhh баЬасына олурса-олсун бу езбашьшалыга сон roJyacyH. (J. Ч. Мэммэдов президент сечшлэрииэ Ьазыр-лыгдаи данышараг деди ни, сечнкдэрии эсл демократик шэраитдэ кечнрнлмэси, халгыи ез ира-дэсяхя яфадэ етмэси учун бутун тэдбирлэр ке-рулэчэкдир). Мэн JeHa дэ халгымын мудрикл^инэ. аглына. на мал ын а инаяырам. И на ны рам ки, халг онун эмин-аманльггыны, раЬатлыгыны поэанлара, нэ-)ин баЬасына олурса-олсун ЬакимиЛэтэ чан атан-лара. конституси}аны вэ ганунлары кобуд сурэтдэ поэанлара аз ла)игли чавабыны верэчэкдир. Мэн бир даЬа кестэрмэк жанром ьи. белэ адам-лара гаршы ганун чэрчивэсиндэ лазымн вэ г эти тэдбирлэр KopMdJa девлэт органларыиыи кифа|эт гэдэр кучу вэ cwhHjJaTH вар. Калин бу кучу бир-биримиээ гаршы Jox. умуми душмадлэрими-зэ гаршы Jейэлдэк. ЧэбЬэ хэттиндэ ХУСУСИ МУХБИРЛ8РИМИЗ Х0БЭР ВЕРИРЛвР занкилАН Апрелин 9-да кечэ саат 2-дэ башланан атышма сэЬэрэ jaxHH flaha да шиддэтлэн-мишдир. Газанчы, CeJидлэp, Агкэнд, nHpeejHc, Кунгыш-лаг. елэчэ дэ Ермэнистанын Гафая paJOHy илэ сэрЬздин-дэки дикэр кэндлэр од ичин-дэдир. Ьэмин кэндлэрэ со-хулан ермэнилэр евлэри дагыдыр, мал-гараны апарыр-лар. Илкин мэ’лумата кэрэ, мудафиэчилэр арасында Ja-раланаилар вар. Динч эЬали кэндлэрдэн    чыхмага    чан атыр. Ьучумун гаршысыны алмаг учун кемэ1э 6eJyK eh-THja4 дyJyлyp. Мухбиримиз саат 17.30-да зэнк вурараг билдириб ки, блокада Ja алынмыш Газанчы. Кунгышлаг, CeJидлэp, Агкэнд вэ Дэрэли кэндлэриндэ дeJYшлэp давам едир. Милли Ордунун 3 эскэри Japaлaн-мышдыр. Ушаглар вэ гадын- лар тэЬлукэсиз Jepa нечурул-мушдур. ГУБАДЛЫ Апрелин 9-да Гаф&нын Гар-миракар кэнди тэрэфдэн 9Jhh кэндинэ вэ Лазы дузунэ и\*ч-лу атэш ачылмышдыр. Атышма кечэ саат 2-дэк давам етмишдир. Bd3Hjj9T кэркин олараг галыр. ЧЭБРА1ЫЛ Апрелин 9-дэк давам едэн нисби сакитли)и позан ермэни JapaMbwap Ьадрутуи Агкэнд кэнди тэрэфдэн cahap саат 9-дан Сирии кэндини атэшэ т>’тмушлар. Бу мэ*лу-мат peAaKCHjaJa верилэндэ атьпима давам едирди. ФУЗУЛИ Арабир атышма сэслэри ешидилсэ дэ, апрелин 10*у KyHopTaJaAdK нисби сакит-лик олмушдур. Гулдурларын элиндэ олаи hora кандинин \ч:тундэ гурулмуш топ Фузу-лhJэ тушланмьпцдыр. Ф. РЭСУЛОВ. KOPAHBOJ Дунэн сэЬэр Агдэрэнин Талыш кэндиидэн Коранбо-JyH aaap6aj4aHabMap JauiaJaH кэндлэри ермэнилэрин куч-л у Иэмласннэ мэ’руз галмыф-дыр. Ермэни силаплы гуввэ-лэри зиреНли техникадаи. танклардан. иричаллы пулем-1отлардан истифадэ еднрлэр. Хан Гэрвэнд. Тапгараго/уилу кэндлэри арамсыз атэшэ ту-тулур. TanraparoJyHflyfla да-гынты вар. Гарачинар вэ JeHHKaHA тэ-рэфлэрдэ топлашан ермэнилэр Шэфэг кэнди узэринэ кучлу Ьучумв кечмишлэр. Д\1имднии cajna устуилу-J>Tia '"-MaJapar кэндлэрин мудаф. шлэри Ьучуму чэ-тинликлэ дэ олса дэф едир-лэр. Ba3HjjdT сон дэрэчэ хэр* к индир. Ь. ГАСЫМОВ. АГДАМ Апрелин 10-да кечэ сэр-Ьэд кэндлэриндэ атышма вэ басгын ара вермэмишдир. Шелли. Кулаблы, Элиагалы. ГaлaJчылap, Шотдаилы вэ Палравэнд кэндлэриндэ атышма сэЬэрэ гэдэр давам етмишдир. Дагынты вар. ТЭРТЭ9 Апрелям 10-иа кечэя кечэ Эскяпара вэ CeJдямли кэнд-лэриндэ вэ^1эт хусусилэ кэркин олмушдур. Ермэнилэр кечмиш Мардакерт ра)о-н Ленинабад, Талыш вэ а]лы кэндлэрц. истигамэтин-дэ Ьэрби техника илэ кучлу Ьучума кечмишлэр. ШэНэ* рэ атылан топ вэ ракетлэрня са1ы*Ьесабы )охд>у. Илюш мэ’лумата керэ. ЭО-а )ахыи ев дагылмышдыр. Ларалаиан-лар вар. Апрелям 10-да ахшам саат в радэлэрииэдэк атышма давай едирди. 3. СУЛТАНОВ. нуну ЧлЗл АГДАБАНДА втиэт нечэ дик Кэлбэчэрин Агдабан кэи-динэ ермэнилэрин Ьучуму. кэндин 1андырылмасы вэ башга Ьаднсэлэр Ьагда дунэн орадан алДыгымыз мэ лумат-да бэ зи мэгамлары дэпl^ лэшднрмэляШк. Апрелям 8-дэ баш вермкш Ьаднсэлэр заманы Азэрба!-чанын сэрЬэди поэулмамыш* дыр. Ермэнилэр Агдэрэ ра-JoHyHyH Агарк вэ Чалар кэндлэри исткгамэтиидэя басгын етмишлэр. Агдабанын чог-рафи uesrejN белэдир ки, кэнд Ьэр тэрэфдэн Агдэрэ paJOHynyH эрАэнсн яла эЬа-тэ олуниушдур. • Ермэни гулдурлар кэндэ басгын етмэкдэ ики мэгсэд кудурдулэр:    Агдабаиы бо- шалтмаг вэ 1ахыялыгдаи ке-чэн. Нэлэлнк * Кэлбэчэрия Азэрба1чамын дикэр pajo« лары илэ 1вканэ элагэ 1олуну — Муров макистралыны низа рэт алтына алмаг. Хэбар вердиJhmh3 кими, ермэнилэр керн отурдулмуш-лар. Ьазырда Чаоар кэнди Ьудудла рында дв)ущлэр ке-дир Агдабан ДОушдаряяд» алэнлэрнн с«1ы дэгиглэшди-рнлир. Мухбнрнмизян дунэн вердиJh мэ'лумата карэ. он-ларын cajy 40-ы кечио. 100-дэя артыг адам киров ист турулуб- Кэнд керн алыяар-кэи 20-двк ер моя и japaMu-сы ал• ;
RealCheck