Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 10, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH « AIWIJI im-rn un m* ri /JiorpyAamibL «TopnariiiH Y3Y cojyrflyp». AorpyA^HMM HucaH Óytyh OMpYHY KOA^P-jidpHHH yHyAa-ynyAa. htkhji9' pHHa aJibnua-aJibiuia Jama-jbip?.. O ypypcya kyh, 1991-^im HJÍ anpeJiHH .10-Aa aiiaAAambi-MbI3 PaUIHA PYCT9M0B Jl9H* KapaHbm caKHT ky«i9JI9PHHA9R 6HPHHA9 raTJia JeTHpiui9HA9. caA9JieBhMacHHa AY“*YHMYm-AYk kh. 6ytyh iniTHiiaH))j9T ajava raJixaMar. JKypHaJiBCT haMKapJiapbiMbia, wypHaJiHCT-jiap HTTH<|)ari>iMbi3 e’THpaa TaAÓHpJiapH KeHHp9M9K... ByH-jiapbiH hen 6hph 6am Bepna-AH... Kea jauiAapbiMbia Jaaam-Ja-Barn rypyAy. KaAapHMHa c9H-KHjaH KHMH OAAY B9 COHKR 6y joxAyrAa haMUMua GapbimAbir. SopaKbiJibirAa, jiarejAAH^jH- MHSJia. aAaJiaTCHSAHKJia. Apa-cbtpa aHjiacHHa 39Hk eA9HHMH3. 6am H9K3HHMH3. haji-ahBaA TyraHbiMbia Bap. Amma óyHAap hÒx y**hach3 TacajiJiHAHp. ÒHcya a» 6y m3h-3HJIA9 9H SOX K63AaHHAaH àfJfiiM ranbiHbi AejMajaMaK. an hox rapHócaHan cac AacTaKAd eiuH-AHjiMajaMaK... Bhp HJiAHp KH, PamHA Pyc* TaMOB joxAyp. Bhp haahp kh, ÓHp 6BA9H ap rajFbiCbi, ara Ha^aCH, KHUIH haHHpTHCH ac* KHJiHó. Bhp HAAHp KH. Bap* AaHHH yaar MoAAaAw k8Hahh* A9 6hp aia oryA A3PAH na* KHp. Ày3 <5HP HAAHp KH. Pa-luHA PYCTaMOByH JlaHKapaHAa Ba BaKbiAa. 9-'Hy MHKpopajoM* AaKbl 6BHHHH raplUblCblHAB KH* 4HK Topnar canacHHAa bkhó-ÓeMapAHjH rbI3blAKYA KOAAa* pbi Gar6aH aJiHHa. óajiana Pa* uiaAAa UlahpHjap — Aociy-MysyH kya 6aAaAapbi Hca ara HdBaaHUiHHa hacpax raAwO* Aap. JlaHKapaHbiH caKHi KYHaJia* PHHA9H énpHHAa caKHT 6ahap axuiaMbi anbiJiaH KyAAaAap kya ÓaAaAapbi Aa, xyJiAapH Aa hhc* KHJIJIH 6AH6. By 6ahap PauiHAHH 6aJia* Jiapbi y'^YH hak axacbia 6a-hapAbip. PaiiJHAHH KYJiAapH PaujHACH3 reHHaAajHp 6y 6a-hap... PaiuHAHH 0AYMY haiTbiHAa MYAhHUJ xa6apH aAAWFbiMbia KYH jKypHaAHCT haMKapbiM HjihaM PahHMJiH HAa AaP^aA JlaHKapaHa e'aaM OAyHMyui-Ayr. OpaAa BaKbiAaH KeHAa-pHJiMHui HCTHHTar ppyny huj anapbipAbi. MYXTaAHi BcpcH* jajiap KeTYP-roJ eAHAHp, ckc-nepiHsaAap kchhphahpah. haMHH haAHcaAapAaH xenaH 6hP HJl ap3HHA3 HOX uiej ojiyó. Myx<5hphmh3Hh rai- AHHA3 uiY^haAHAap — JlaH-KapaH caKHHH oAaH a®PA rap-Aam haóc 6AHAh6. JIbkhh 6hp* Ha M0caAaA3 a3Jhujhkahk JoxAyp. HcTHHxar rpynyHyn ha* KHH lahrHraxbiHbiH xaAAHjH HaxHHaAa: racA óauira aAaMa joHaAAHAHÓMHiii, PaiuHA Fyp* 6an KeAHó... HcxHHxarbiH xe-AHiuHHa MYAaxHAd exMaJa. haxxa MyAahHoa cejAaMaJa 6e- By jas KYflnsp CSHCH3 SHAU Aa ranyHAa hyryryMya .JoxAyp. MHHajBX axxapbimbi muHHAa capHuixaAH. TaMpY<5a-AH Xaí^HjjaAapHH K3AAHJh H9-xHHaAOH lUYohaAaHMaJa A3. Bhp A3 MacaA9 oHyHAa raAH3-AaujHp KH, PamHA PycxaMo* ByH raXAHHA9 cyHAaHAbipw-AaH aAaMAapbiH <3amra 6np rapAambi 6y haAHcaA3H xax* MHH3H i6hP ha aBBaA 6AAYPY-ay6. Bytyh ÓyHAapw hcxhh* xar opraHAapbi JepAH-JaxarAw eJpaHHp Ba Km 6ama HaxMa* JbiHHa. MahKdMa hexM Huxap* MaJbiHMa Haca ACMax mymki^ ACjHA. OAyp hh. MacaAaJa hyTyrH Jox. Ma’HaBH HahaxA3H JaHam-Mar haiTbiMbi3AaH HCXH(}>aA3 exMax HMKBHbi raAbip. PamHAHH oaymy xacaAY4>H hahmh? PyBBaAa OAaH BepcH* laja Kopa — ha. JlaxHH ma* nap Ba xaHAAapHHAa asóambi* HaAbir hexM cypan. hen khm* AaH xepBXAHjH HmAap y^YH harr*heca6 copyAMajan. 6a* aapAapbiHAa ryMÓapaAap ají-Ma*apMyA khmh awbinia caxbi* ABH. aABcp Ba (})MpbIAAarHbl* Aur ahaAHCHHHH as raAa acac MamFyAHjJaxHHa HCBpHAaH 6np M8MAaKaxA9 khmhhco -OHyx. caHHH. MaHHM - Pa-lUHAHH - hap haHCbi ÓHp .Max-AyryH raxAH xacaAYl>H caJbiAa óH.iapMH? Bax 6y MaraMAa «ha* ACMaJa ahahm a®hmyp HYHKH óyxyh haAAapAa, rac-AKH KHMa rapUlbl JOHaAAHjHH-A3H acbiAbi OAMaJapar haMKa-PblMbI3 PaUlHA PyCXaMOB XHA-MaXH JepHHAd SOpaKblAblFblH Ba xeppopyH rypOaHbi oAyó. PauiHA JiaHKapana ÓOAKa MYXÓHpH KHMH 103940 Xa'jHH OAyHMyuiAy. JiaxHH 6y rwca MYAA3TA3 JlaHKapaHbf Aa. .laH-KapaHAblAapbl Aa CeBMHUlAH. Myx6hp M0HxaracHHA3KH Ma-cacbiHbiH ycxYHAa aAjasMaAa-pw. uiHKajax MaKxyÓAapw sap-Abi. 9KcapHjjaxH cochba aAa-A0XCH3AHKA3H, pahóapAapHH rajFbiCbi3AbirbiHAaH. AY><aH- 6a3apAaKbi eaóauibrHaAbirAap-AaH hah. PaiHHA yayH \iyaA3t M0K-xy6Aap uie’óacHHa 6auiHbiAbir exMHuiAH. Oxyny MaKxyóAa* pbiHa rajFbi ha8 jaHauiMar. rypy KaFbia napnacbi apxacwH* Aa HaHAu aAaMAapbiH h3xh* paÓAapbiHbi K6pM3K OHAa ana* AaHKaAMa xycycHjJax hah. JaobiAapbiHAa xa’pncpAaH. KHMaca JapwHMarAaH xoiuJian- MasAbi. 8KCHHa, aAHajpHAapif. raHÓaxbipaHAapbi. eayHY «A.i-AahbiH 6aHbiCbi OFAy* cajaH-Aapu Hcpuia eAaM3KA3H sesr aAMpAw. Ymar khmh KespaK HAH... hen Baxx ynyxMapaM. 1988* HH HAHH UlblAWpFbl MHXHHFAa* PH KeAHpAH. (PacHAa aaMaHU HKHMH3 A3 K03a*Ka3a ABAA* Abir MejAaHbiHa iJoAAaHAur. Bh3 opa naxaHAa mhkpo(})oh* AaH HaBAH ÓHp raAbiHUH cacH KaAHpAH. PamHAA3H cac Hbix* MaAbiFbiHbi k0py6 Y3YH3 6ax* AblM, OBSyHyH HHH HA3 AOA* Mym H03AapHHH CHAAH. Ca* KHTH8 nbiHbiAAaAw:    «AoFpy- AaHMbi reJpaxHMHB joxAyp...» Ja3Mar hcxaahJhhh Jaaa 6ha* MaMaK, 6yHa HxxHjapw oama-Mar oHyH y**Yh an O0JYK (|)a* AAKaX HAH. «hcH oAMaca YPsJHM pa-hax OAap JlaHKapaHAa» a®-MHUIAH. 03Y A3 HHBHMbipAbl 6y c0.3Aapa. O. AYHjaja na* pahax oAMar y'íY” KaAaHAap-A3H hah. Apa*cbipa peAaKCHjaJa Ka-AHmAapHHAd Fbica cahóaxAapn-MH3 oAapAbi. KapAYHAapHH* A9H Jana-JaHa AaHNmapAbi. A®J3PAH KH. «6a’3H uiej.iapH hCH hyp 6ama aYhJ3 6hamh-paM». Bama AY^ia 6ham»pah KH. ócAa aaHKHH. 6apaK0XAH, 33 raAa eACKxpHK AHpaKAapH Aa JapnarAaJaH óHp AHjapAa HHja ahaAHHHH óeJyK aKca-pHjJaxH KacwóAbir HHHHAa Jama Jbip. KajAapa 6am saKaH maah-KanaAapHH K0AKaCHHA3KH MHC-KHH Aax.MaAap oHyn yP3Jhhh aFpbiAbipAW. Bhp OByn aAa-MblH 3aHKHHAHK HHHHA8 Jailia- AbiFbi 6hp 3aM3HAa. AOFMa jyp* AyHAaH AHA3pKHH AVmaH aÁaM-AapwH, 6hp napna H0paK ny-Ay Y‘<YH PycHjaHbiH neAAa-pHHa canaAaHdH MaBaHAapbiH. óomaAaH xaHAAapHH, rapbijaH rbI3AapblH A3PAHHH 03 A3PAH KH.MH MaKHpAH. MHU.iap.ia HUJCH3H o.iaH. 6a3apAapbiHAa yuiar 0M3hJhh* A3H AaMnaJa. Jaxa. raHAa ra* A9p. Ha He’Max Hcxacan aABep-HH aAHHA9H KeHdH 6Hp AHjap CblXbipAbI OHy. JlaHKapaHAa (pahMaxAHK PamHAHH ' JeAAHCH hah) 6a3a-pu AOAambipAbir. BypAa Aa C03-C0h6ax raxAa JexnpHAMHm Myx6HpHMH3 6apaA9 hah. AABep 6A9HAapHH AHrrax MapKa* 3HHA9JAHK. BeAa 6a3apAapAa nax-Hyx eAOHAap khmhh khm OAAyFyny AaphaA AyJyPAap. 0AHHA3 6np Hena oJyHHar xa* nanna caxaH xaHH naaapHMH h8a6 eA0AH. AMepHKa KOAxy-HyH A3FHr MAKeXH HAH. BeA8-CHHH BaKMHblH OjyKHar M3Fa* aaAapbiHAa kyhay® HbiparAa xanMaacaH. — HenajaAHp, — acahm. — CaKKHBa — acah. — Bhphhh Bep... TanaHHa aABepHHCH KHHaja HAa kyaymcyhay: — BnpH 33 0AM33? MaH A3 6A0 KHHaja HAa. cyaAa cyaAAa naaaó bcpahm: — HajHH, xanaHHaHWH?.. ...By rapa, ramaHK koax 6aA3Ha OFAyMyH aH ceBHMAH ojyxHaFbiAbip. YmarAao hhah Ó€Aa oJyHMarAapw Aana hox ceBHpAap. Ea8 ÓoJyKAap a3... 0CAHHA3 ÓaABMdAapa OHAap- A3M k6hh6 6y «.Mahaóóai*. BoJyKAapHH oJynyHAaH Hca hen 4)3AaK A3 6am aHMaa. AejHpAap BaAHAejHHH eAy* my OBAaAAapbi MYAPHKAamAH* pHp. PamHAHMH3HH ÓBABAB-pbi — PamaA. IIJahpHjap 6y 6ahap 6np as Aa doJyjYOAap. MYAPHKAamHÓAap. C03YMY3 A3 OHAapaAbip: eAa aAaMAap Bap kh. AYHjaja AAAah-xaaAaHbiH xanmbipbi* FU HAa KaAHpAap. JY3AapHH. MHHAapHH K0A3PHHH, C6BHH* hhhh, rajFbicbiHbi. HsxHpaÓAa-pbiHbi 6hp Hapahax bmypA3 Ja* maMdFbi Óanapbip 6y aAaM* «ap. KyAAa A3 óeAaAapHHH ce* AHp. Tanpbi Aa OHAapuH Maxp* ah AYHjaAa hox AaHKH.MacHHa rujMbip, OBABA KHMH JaHblHB H0KHp. 9cpAapA3H 6apn AaaaM eA3H KBHHax oJyHynyH Ja-sbiAMaMbim raHyHy óeAdAHp. BeAa aAaMAapAaHAbip ch* 3HH AxaHbI3. HHaHMbipCbIHbI3 6y 6ahap naru PamHAHH 6ac* AaAHjH FbI3blAKYAAapHH FOH* HaAapHHa AHrrax eAHH, óamu* Hbi3bi raAAbipwó yAAysAy ca* Mája, Aan eAa hkh rapAam 6hp-6hphhh3Hh K03AapHHa 6a* XbIH. 3apH(}) HHH8KAapA3. YA* AysAapuH JaHbiHAa. yP3Jhhh3* Aa AxaHbiabI KOpaHdKCHHHS... 3YJi4>YniP PY<P’0TOFJiy. «Xanr r33exH»Hni nyx6hph; P8UIH/I PYCT9M0B A/PbIHA MYKA0AT raaeiHMHsiiH xenaH ha 29 itíyH tbphxah HeMpacHHA® oxynyAapa óhjiahpnhiiiamk rb, ÉapAa mahap MaAaimJJaT capaJbiHbiH ROAAeKTHBH HaicaM raAaM AOcryMya PanmA Pyc* xaMosyH xaxHpacHHH a6aAHAaiiiAHpM8K MarcaAH ana xycycH Myica^T ta'cHc 6Ah6. PeAaxcHja heJ’axHHHH rapapu ma rascTEH lÜRpBaH 60ak0ch yapa xycycH myxÓhph Tahxp AJAblHOFJly xanru ónpAHja narupaH. aAaAaxcHajnjH. caxiaicapAunii T9HniA eAan JaauAapbraa Kepa haMHH Nyica* 4>aTUH HAK Aaypeaxbi ony6. A h H in H3Ali JeHH KHTaó AhHUI-a Ba pecny6AHKa /JeBAOT 0M8K B3 CocH3A Maca-AOAap KOMHXaCHHa HCXH(})aA3 o.iyHMajan Ma’ayHHjJaxa Kepa KOMneHcacHja eABHHAapxaH .AsapóajnaH Pecny6AHKacú JXoBJidT 3m8K Ba CocHüA Ma-ca.iaAap KoMHxacHHHH 1992-hh ha 12 (JjeBpaA xapHXAH re-papbi HA8 xacAHr eAHAOH <Ha-AHK .Ma’ayHHjJaxAapAa OAap-K8H B3 rYBBaA3 OAaH raHyHBe* pHHHAHUAa limHHHHH OpXa 3M0K harrbiHbiH caxAaHAbiFU 6aiura haAAapAa OAaHHmHH MHrAapbi MY3jJaH eAHAaH aa* MaH’1992-HH HA JaHBa|)bIH 1* A9H apibipbiAaH AapanaAapHH B0 B33H(})a MaamAapuHbiH na* sapa aAbiHMacbi rajAacbi»HbiH xaxóHrH harrbiHAa copryAap AaxHA o;iyp. BynyHAa aAara-Aap pecnyÓAHKa ./^OBAax 9m9K Ba CocHaA MacaAaAap Komh* xacH Ba A38p6ajHaH haMKap-Aap HTTii4)arAapbi lllypacw HasHpAHKAapHH, 63m HAapa* AapHH, ÓHpAHKAapHH, KOHCepH* AapHH, MyaccHcaAapHH. xam-KHAaxAapuH, haMKapAap hx* xH(|}arAapbi pecny6AHKa Ba MapKa3H KOMHXaAapHHHH Hasa* pHH3 amaFbiAaKbiAapbi naxAbi-pbipAap: ryeBOAa oAaH raHyHBepHHH* AH Ja acdCdH. HmHH HmAaH asBA 6AHAAHKA3 oiiyHAa raxH harr-heca6 naKHAAHjH haAAap HcxHCHa eAHAMaKAa, HCXH(})aAa oAyHMaJaH Ma’ayHHjJaxa xepa nyA HOMiieHcacMjacbi OAaHHA* M0CHH3 jOA BepHAMHp. HcTH(|)aA3 OAyñMaJaH Ma’ayHHjJaxa Kepa KOMneHcacHja 0A3M8KA3H eXpY OpXa aM9K harrw Ma’ayHHjjax nyAyHyn 0A3HhAMacH y'iYH ryBBaAa 0A3H raHyHBepHMHAHKAO My ajjaH eAHAMHiu rajAaAa heca6* AaHbip. Hiühh HmA3H asaA eAHAap* KdH oHa 6hp HAAdH jyxapbi mya;i3t y'íYh HcxH(|)aAa oaha* MajaH Ma’syHHjJaxa Kopa kom-neHcacHja oAaHHAMaAH ojmh haAAapAa. 1992-mh ha Jansa* phiH 1-A3H e’xH6apaH apxbipbi* abh A3p3HaAap Ba Ba3H()>a Ma* amAapbi, ^eBAax 0MaK sa CocHaA MacaAaAap KoMHxa* CHHHH . JyxapbiAa Kecxax»uiaH rapapbi HAa xacAMr eAHAMHm rajAaJa yjFyn OAapar, JaJiHioa 12 ajAaH hox oameJeh a®bp Y'!yh Haaapa aAbiHup. A38PBAJHAH XAJirbIHMH ETH0KEHE3HH8 IIAHP XaArAapbiH MaHmajHHHH apamAbipwAMacbi »MXHMan cAMAapHH haMHma AHrrax Map-K03HHA3 oAMvuiAyp ByHa 6ax-Majapar haMHH MacaAa hhxh-M8H eAMAap caAHaMdCHHAa 39H4) apamAbipbiAaH caha-A8PA3H 6hph OAapar raAup. A3ap6ajHaHbiH cam aAaMHHAa Hca haMHH MacaAa coh saMaH* Aapa raA3p cHpAH-coparAu HAH. A3ap6ajHaH xaAruHbiH xypKAHAAH xaArAap aHAacHHa MaHcy6 oAMacu Y3YHA3h oHy« coJkoky. exHOKCHexHK MaHcy* ÓHjJaxH. A3ap6ajMaH ahah-HHH (^opMaAamMaCbi khmh hox MyhyM MacaAdAapHH eAMH HahaxA3H eJpaHHAMacH rae* A9H M3hAyA<naiuAbipbiA.Mbim-Abip. JaAHbl3 COH BaXXAdp haMHH npo6AeMHH xaArHFHHa AHrrax JexnpMax HMKaHbi 0A* Aa eAHAMHmAHp. hasbipAa 6y MacaAaHHH bamh apamAu-pbiAMacbi HAa 6Hp Chipa ca* hanapHH MyTaxaccHCAapH Mam* ryn oAypAap sa 6yHyn HaxH* HacH OAapar JeHH acapnap nan eAHAHp. A33p6ajHaH EA Ta* pHx HHCXHxyxyHyH aMaKflambi. xapHx eJiMAapn HaMHsaAM Ph-JacaAAHH reJ6yAAaJeBHH «Eam» HampHjjaxbiHAa nanAan 6ypa* xbiAMbim «A3ap6ajHaHbiH ex* HOKeHeaHHa Aanp» hkkhhaa* AHK XapHXH*eXHOrpa(})HK MO* Horpa4)HjacbiHbiH I hhaam 6y 6axbiMAaH MaparAbiAbip. (Ea* MH peAaKTOpy xapHx eAMAapH AOKTopy HAjac Ba6ajeBAMp). MoHorpa4>HjaAa A3ap6ajHan xBArbiHbiH aha MaAaHHjJaxH. OHyH xanr khmh 4>opMaAam-Macbi xapMXH 6hahk rajHarAa* pbiHfaiH, xapHXH 4>aKTAapbiH, TOnOHHMHK MaTepmLBAapbiH KCHHm xahAfiAH acacbiHAa ysyH cypaH HHXHMaH, HrmcaAH, ch* JacH Ba Ma’BaBH npocec khmh HaaapAdH xeHHpHJiHp. Myaa* ah4> 6eJia 6hp raHaaxa KaJHip KH. A3a{)6ajHaH xanru 6Hp xaJir KHMH epHMbi3AaH aBBaa I MHHHJlJIHjHH OpxaAapUHAaH e’iHÓapan (|}opMajiamMapa 6aniAaMum aa 6m3mm epaAa I MHRHAJmjHH COHJiapfalHAB 6anta naTMUtuAUp. AaapóaJ- HEH xaATbiHb« (^pNaxamMa* cbiHAa 3 MyhY“ YHcyp — ArponareH. AH6aHMja la AaapÓajHaH oryaaapu haJUie- AHhh pba ojHHiiMmJiap. By aapHH hap OHpHHAa YHcypJiapHH xypKAHAAH exHOCAap anapuHbi KOMnoHCHx oAMymAap. Ta* pHXH 6hahk rajHaxAapbi cy6yx CAHp KH. epaMbI3AaH aBB0A 1 MHHHAAHjHH OpXaAapbIHAaH 6amAaHaH (JiopMaAamMa npo* cecH 6h3hm epaHUH VII jya* HAAHjHHAa JapanaH AaapóaJ* Han xaAXbiHbiH exHHK 6hpahJh HA8 6ama naxAU. «IIpoÓAeMHH MyacHp ea* 3HjJaxK* aA^anaH I c|)acHAAa rejA eAHAHp kh. A3ap6ajHaH xaArbiHbiH xamaKKyAY MacaAa* ch axpa4>biHAa 6np acpAan ap-xbirAwp eAMH AHCKyccHja Ke* AHp. ByHa 6ax.MaJapar Myxa* xaccHCAap haAa HHAHja ra-Aap sahHA (})HKpa KaAa 6ha-MdMHmAap. hap 6np xaArwH xapnxHHHH 0jpaHHA.MaCHHHH A3j3pH O XaA-rbiH xamaKKYAY npooAeMHHHH xaArnrH BasHjJaxH HAa cbix 6aFAbiAbip. By Kyna raAap AaapÓaJxaHbiH peaA xapnxH-HHH JasbiAMaMacbiHbiH 6hp ca* 6a6n Aa Mahs 6y MacaAaHHH eAMH 6axbiMAaH ahaxaAH ma* KHAAa hdAA eAHAMdMaCHAHp. Bnp cupa aAHMAap axpona* xeHAHAapH oFya xaJ(f>aAapuHUH 6y apasHja xaAMaAapHHa raAap HpaHAHAAH xaAr, aA6aH* Aapu fa^jras sa ja ^^arucxaH* AHAAH exHoc heca6 cahp aa KOCxapHpAap KH. asapÓaJnaH* AUAapuH MyacHp ahahhhh (})opMaAamMacuHAa caAnyr* Aap Ba runnarAap haAACAHMH poA ojHaMumAap. MyaaAHcl) MyacHp A3aj;>6ajMaH ahjihhhh B3 OHyH 6hp xaAr khmh ^p-MaaamMacuHUH XII — XIII acpnapAa 6am bcpahJhhh ha* AHa eABHAapAa pasuaamMup. 0 xapHXH raJnarAapa. xono* HOMHK Bd exHorpac^HK Mate* pHBAAapa cejKaHaj^K cy6yx exMaJa naAumup kh. ckh(|}. caK xaj(})aAapbiHUH 6y apaan-Aa caKHH oAMaaapu a®bpyh* AaH. Ja’HH epaMU3Aau 3bb8A 1 MHHHAAHjHH OpxaAapUHAaH e’xH6apaH tyPkahaah y^^^YP* Aap xamKHA exMHm. Ómshm epaubiH opxaAapbMAaH 6am* Aajapar 6y apasHja KaAaH TYPKAHAAH Xaj(|)aAapUH — hHHAyAapuH. orysAapuH. xa-aapAapHH, ÓyArapAapuH sa 6amraAapuHUH JaxbiHAau nm* THpaKu HAa A3ap6ajKaH xaA* ruHUH ^pMaAamMacu aa TYPKAHAAH KOKAa A3ap6ajHaH xaAr ahahhhh MejAana KaA* MacH npocecH MHrJacAu ma* kha aAMumAbip. MoHorpa<í)HjaAa (})aKXHK xa* pHXH rajHarAapuH Ma’AyMax* AapUHUH KeHHm XahAHAHHB acacaH 6eAa 6np naxHHaja na-AHHHp KH, apxur XIII acpAa A3ap6ajHaHAa aAa6n Aaap-6ajHaH ahah eap hah. II 4>acHAAa ÀAÒaHHjaAa caKHH oabh xaJ4>aAapuH cxhhk xapKHiSH xacBHp eAHAHp. By-paAa 40-a raAap exHHK rpyn xonAamMumAbi. OHAapun 20- A9H HOXy TYPKAHAAH, 7*CH ra4)ra3AHAAH, 5-H HpaHAHAAH, 2*ch aha MaHcy6HjjaxH 6aA-AH OAMajaH xaJc^aAap hah. By rpynnamMa 6Hp Aaha koc-xapHp KH, AA6aHHjaAa aA6aH xaJ(t5aAapu AaxHA oAMarAa xypKAHAAH Manma.iH exHOC-Aap raAHM saMaHAapAaH yc-xyHAYK xamKHA exMHmAap. III $acHAA3 AxponaxeH apa-3HCHHA3, ja’HH MaHy6H Asap-6ajMaH xopnaFUHAa C3khh oa3h xaJ4)a 6HpAamM8AapHHHH aha MaHcy6HjJaxH apamAwpuAup. MYxxaAH(|) rajHarAapuH eep* AHKAapn Ma’AyMaxAapuH, xo* noHHM Ba exHorpa4>HK MaxepH* aAAapuH. apxeoAOWH e6h* AaAapHH MyrajHcaAH HaxHna* AapHHa cejKanaH mybaahí}) MaHy6n A3ap6ajHaH apasH* CHHAa xypKAHAAH eXHOCAdpUH HOXAyr xamKHA exAHjHHH cej* AajHp. By peKHOHAa C3khh 0A3H 25-A3H apxur ra6HAa 6HpAamMaAapHHHH 16*cu xypKAHAAH, 2-CH (MaxeHAao Ba yxHAap) ra4>ra3AHAAH. y*ch Hca HpaHAHAAH xaJ4)aAap hah. MHAHja apasHCHHAa Jama-Jan xaj(t>aAapuii aha Mancy* 6HjJaxH harruHAa hhah A3 4)h* KHp aJpfauiuFU Bap. MyaJi^Hc}) rejA eAHp kh. MHAHja apasH* CHHAa JamaJaH 6 xaj({>aHUH HHapHCHHAa xypKAHAAH ex-HOCAapuH OAMacu hen A3 u'Y6ha AOFypMyp. O Kecxa* pnp KH, MHAHjaAu xaj(}>aAap HHapHCHHAd TYPK AHAH M3H* maAH exHocAap oAMymAyp-A3ap6apiaHUH rap6 aonacun* Aa 6y exHOHHMHH aAU HAa 6aFAu J^ aAAapuHUH oAMacu 6yna cyoyTAyp. MoHorpa^HjaAa Asap6aJ* MaH xaATUHUH 4>opMaAamMa* cu Ba A3ap6ajMan ahahhhh YMyMxaAr ahahh9 HespHAMaJa 6amAaHMacuHAa hak opxa acp JeHH MaphaAa khmh rHjMax* AaHAHpHAHp. rejA eAHAHp kh. Mah3 HAK opxa acpHH asea* AHHA3 xypKAHAAH eXHOCAapUH 6y apaaHja axuHu A3ap6aj* H3H xaAruHUH Ba A3ap6aj-Man ahahhhh xaAr ahah khmh 4)opMaAamMacuHa xaKaH Bep-AH. «AA6aHHja Ba AxponaxeH* A8 exHHK npocec» aAAanan IV JacHAA8 exHOKeneaHH MahHj-JaxH anuAup. 6y npocecHH KeAHmH XapHXHAHK 6aXbIMUH* AaH xahAHA eAHAHp. TejA cah* AHp KH. xaAr CHHHCt)AH MaMHj* JaxHH X8PKh6hhÁ3 (})opMaAam* Mara ÓamAaJup. Tan rohyM-Ayry acacuHAa japanan ra-6ha0 rohyMAyry 03 JepHHH apasH 6hpahJh 33Mhhh yaa-PHHA3 MejAana K8A8h xajc|)a óHpAamMdAapHHa Kysamxa Ke* AHp. XaAFUH xamaKKyAY Jo-AyHAa rohyM ra6HA8AapHH 6HpAamM3CH exHHK npocecHH 6amAaHFUMU 0Ay6, HaxHMa e’xH6apHAa a®ba0Xhh Japan* MBcuHa Aorpy KeAHp. V (J)3CHAAa AaapóajMaH ah* AHHHH MejAana KaAMacH npo-cecH HmurAaHAbipuAup. My* aJJaH Ma’HaAa. aBBdAKH (|}3-CHAAapAa A3ap6ajMaH ahahhhh (^pMBAamMacu npocecH harrbmAa AcjHJiaHAapHH y^y* MHAamAHpHAMacHHAaH H6apax 0A3H 6y ()}acHnAa ahahmhsas 0A3H xypK MaHmaAH cea 6hp* AamMaAapHHHH KeHHm xacBH* pH BepHAHp. KHxa6uH 6hp hox MasHjjax* AapHAa janamu MY6ahHca ao* FypaH JepAapH Aa BapAbip. MoHorpa(|)HjaAa HpaH Asap* 6a>MaHu aHAaJumu hox wm* AaAHAHp. By aHAajumAaii hm* xHHa oAyHMacuHUH    saxxu HOXAaH HaxMumAbip. KHxa6-Aa xanpapAapa Joa sepHAMHm-AHp. 391-mh cahH(})aAa Asap-6ajMaHAa ryAAapAur aobPYhyh oAMacuHa Hoiapa eAHAHp. By 4)HKHpAa hen myp paauAapi-Mar oAMas. rejA eAHAan rycypAap kh-xa6uH YxyMH A3j3pHHa o raAap A3 xaAaA KaxHpMHp. By 6axuMAaH JasbUiaH hap 6np acap xaAruH coJkokyhy A3PK exMaK y^YH (J>ajAaAUAbip-J. C9<l»9POB. TapHx ejouapH hhmh39Ai CapaarnspNMNj E J H BAJIJYTA B0 KYMJIY HTTHCAAHJJAT flEM8KflHP By HHH amaJuapHHA» AsapSajMaHM 6ajaH rhkyhy« TaOn elmiJ«THi4>iiHiiH ropyiyO eaxjuiMacu mamm hh-KHma$ eTAHpHjnacH tba6h|mi9|ní hamoA« juunmmAup- ^himuiah bhxbp zTcyaUJarjiapB Mun 0y rHjMaTH 0HTKIAM caM^jtaju Hcti^^a rmaR, oHyn HaAa* HH cyt»aTAa (JeMBiaLOiacH. Hctelicam, TaAiPY>T «’«mm* HU TaDoou emaK HarcaAHJia 0Hp eupa T8A6Hpaap MyaJJaH-aamAHpHJiHg. Coh HJuiapaA3R hen rbchh ahaMHjJar BepMaA>J>t ot-aaa^i Maa-rapaja JeM oJiaH Ja6aBu 6htihbhb 6hpa3H* 0Hpa ABrran naaS eiMacH na ua OarmAup? PecnyOaHHa KaHA TacappY4>aTii Ha 9paar HaanpjnijH «BnJaH» Bhpah* JHHHH paHCH MehAH M9MM9AOBJIA cahóara 6y cyaaaa SanuaAur. — By, HAK H0B6aAa 6Hja* HUH HaAHp MyaAHMaBH-XeXHH* KH xYcycHjjaxAapH HAa 6ar-AUAbip. BHjaH THjMaXAH 6hX* KHAHp. A3ap6ajMaHAa 6em ho-By 6Hxnp. OuAapAaH ymyhyh TapKH6HHAa xpHxepneH sa 4^* HOA xapaKxepAH rnjMaxAH KHMjaBH MaAA3Aap • oAAypyHa Kepa xaAr xacappY4>®TUHAa KeHHm HCXH4)aAa eAivinp. A3P* MaH 6HXKHAapH aj^cuHAa 6h* JaH KOKYHa oapaoap hkhhmh 6hxkh HaxHH xanMar oAap. Ta-caBBYP eAHH kh. 6Hjan kokyh* A9H 300-a raAap mjMaxAH Mah* cyA aAUHup. ByHAapAaH Aa xaAr xacappY4>axuHUH 20-AaH HOX cahacHHAa HcxH(|mAa cah* AHp. Ha raAap Cnjan KOKYHAaH ha* 3up MahcyA HCxehcaA oAyHyp* Ay. A3ap6ajMaH AeMOKpaxHK Pecny6AHKacu A®BpyHAa hc4>t Ba naMÓuFAa Janamu, 6nJaH K0«Y A® xaAFUH rHjMaxAH cap* BaxH KHMH A®B-n»THH BaAjyxa 4>oHAyHAa MyhyM Jep tyxypAy. JlaKHH coHpaAap 6y cahaja — MehAH MvajiHM, Óena MfcIXUp KH, 6HjaH KOKYHAaH ajiunm HahcjAnaphiH hcth* 4>aAa ABHpacH kchhihahp^ AHrrax aaHtjiAaAH. Hhah oHyn acac HCxehcaAHUAapu Typk* MaHHCxaH. raaaxucxaH. 03* 6aKHCxaH Ba TaMHKHCxaH pec-ny6AHKaAapuAbip. By pecny6* AHiauiapA® 6HjaHu arpóxexMH* KH rajAa ha3 6eMapHpAap. TYPKMaHHCxaHAa «BHjaH» ar* pap-canaje KOMnAencHHa oh MHH heKxap xopnar cahacH aJpuAu6. MapMO mahapKHAa 6HjaH K0KY e’MaA eAan aasoA Bap. 9h 6eJvK aaBOA Hca Ta* saxucxaHUH-VpaACK mahapHH* AaAHp. —' BHjaH K0KY AYHjaAa hak H6B6aAa AspMan 6hxkhch kh* MH xaHUHup. OHAaH mjMax* AH Bd HaAHp A3pMaHAap ha* supAaHup. By AapMaHAapAaH Hdcpac JoAAapuHUH coJyrA3j* MacHHAa. opraHH3MAd MaAAa* Aap MY6aAHAaCHHHH XaH3HM* AaHMacHHAd. ha6eAa BapaMa, 3ahapA9HMaAapa rapmu KeHHm HcxHcpaAa oAynyp. Ma’Aa Ja* pacuHUH MyaAHMacHHA3. co* JyrAajH3. aAAepKHia aaMaHU 6HjaH KOKYHAaH hasupAanaH AapMaHAap asaacHSAHp. — Bac K8HM3 B8 VMBP 3«-•OAJiapu 6f jmhamtabh coHpa 6h3A3 6y cahaja MyHacHOar HCMa AaJnoAH? By caha Hxa Mamryji ojuh TanMHMaAMMH? BHjaH K6KYHYH KOHHm xex* HHKH HMKdHAapUHU H33apa áAapar oHAan He(})x*KHMja, Aar-Ma’AaH, xoxynyAyr, aABaH MexaAAypKHjaHUH 6np cupa cahaAapHHAa MYBa<})q)arHjJax* Aa HCXH(paAa oAynyp. Kymay KonyKAaHAHpHMH xaccacH Me* xaAAapuH eAeKxpoAH3AaiuAH* pHAMacHHa, Ja’HH mjMaxAH Me-xaAAapAaH aAasa MahcyAAa* puH aJpuAMacuHa HMKaH Be* PHP- BHjaH Jaxmu ÓQjar MaAA3* CHAHp. Ab^b JyH Ba HnaK napnaAapuH 6oJaHMacuHAB HiuAaAHAHp. BHjaHABH hasup* AanaH paHKAap ea xa6HHAHjH B3 JyKcaK KeJtpHjjaxH HAa ce* HHAHp. OxpHjJax HcxehcaAUHAa 6y 6HXKHHHH poAy 6ejYKAYP. OHAaH MyXXdAHlb KpeMAap, aoc* JoHAap, maMnyHAap. can pauK* AapH. AHm nacxaAapu ha* 3upAaHup, HHcan opraHHs-MHHA3 HHKOXHHH 3apapCH3Aam* AHpAHjH YHYH xyxyH Hcxehca* AUHAB KeHHm HcxH(j)aAa oAy* Hyp. JejHHXH caHaJecHHAa 6h* Jan K6KY xaMMaA. k3Ha xa* C3ppY4>axuHAa Hca an rnjMax* AH JeMAHp. — Bac OHAB 6y HaAHp cap* ■ara Ha y*>YH    My- HacHÓar oacaaMHiiiHK? Bnp Mox hajuiapAB Hca oHyn ko* KYHyH KaCHAMaCH Y^> bah* MH3A3H KaJiaHH aCHpKdMaMH-mHK. — A®M9K OAap KH, Jox. BHjaH óHxaH xopnarAap aiow ca* haAapHHa neapHAAM. Y3Y*** naM6ur 3KHAah. BeAaAHKAa, COH 30—40 HAAa 6y 6htkh* HHH X96hh ehxHjaxAapu axAa* KaAMaa A3P3M9Aa xaAaH caha* ah. YcxaAHK 6HjaH kokyhyh TaABpYHY A3 CHCX6MCH3 ana* puAAu. Coh saxxAap Hca my** xaAH(J) KoonepaxHBAap. ac-cocHacHjaAap. AHKap xamKH* Aax B3 MaMHjJaxAap 6HjaH 6ht* KHCH cahaAapHHH raAABpnacu* Ha Maha eAHpnap. Onnap xop-naruMU3UH an AajBpAH xa6HH ehxHjaxAapuHABH 6hphhh acan raaaHM MaH6ajHHa HeBMpH6* Aap. 0Kap 6ca3 ABsaM eAaca H9XHH KH. 6y CahaHH JeHHAdH AHpHaAXMdK MyMKYH OACyH. — Bac Ma’ayM ^apMiHAHH coHpa HaaHjJar HCMaARp? — A3dp6ajMaH PecnyÓAH* Kacu KaHfl TacappytfBxu Ba 0p3ar MasHpAHjH 6HjaH Keny* HYH XaABPYKYHAaKH M0BMyA HorcaHAapu. oHyH xaAr xacap* pY(t>axuHABKU ahaMHjJaxHHH, hdMHHHHH XeXHHKH. MYBAHM8* BH xycycHjJaxAapHHH Hasapa aAapar X8cappY(t>axheca6Au encaA BhpahJh «BHjaH» Hcxei JapaAbi6. ripesHAeHXHH 4>ap* MaHU HAa MYBa4>Hr paJoHAa* puH HMpa haKHMHjJaxH 6am* HUAapuHa xanmupuAu6 kh. 6hJ8H 6hxkhch yhyh MyHacH6 xopnar cahanapn aJupcuHAap. 0Kap (})apMaHa ay^hyh anaA eAHAca, pecny6AHKaMU3AB 6h* JaH HcxehcaAUHU aH aau 6y — Macana 6yHABAbip kh, óHjaH K0KYHYH canaje ycyñy HAa HcxehcaAUHa hak A3<})d A3ap6ajMaHAa 6amAanu6. Ke* H8H acpHH 80-mh HAAapHHAa A3ap6ajMaHAB hhkhahc. Ane* pHKa B8*aAMaH (pHpManapu 6y HmHH 6amAaHFUMUHu ro* Jy6Aap. KdHMa aa YnapAB xh-KHAaH 6HjaH e’MaAu aaaoA-Aapu BejYK BaxaH MyhapH6a* CH HAAapHHa KHMH HmAajH6. haaup MdhcyAAap Hca acacaH rap6H ABpona 6a3apAapuHa K0HA3PHAH6. C63YM OHABAbip KH, X0pnaFUMU3UH 6y aB83* CH3 He’MaXH OH HAAapAa 03-Kanapa rHc.Max 0Ay6. hap ha pecny6AHKaMU3AB 50 mhh xo* HA 7 mhh xoHa, Manan ha .mhh xoHa, 6em-aAxu HnaAdK 25 MHH xoHa HaxAupaMarur. By Hca HAK H0B6aAa kyaah MHTABpAB Banjyxa (|x>HAy. xanr xacappY4>BTUHUH cyp’axAH CblH^jumU ACMaKAHp. JlaKHH HOX TaaccY4> kh, 6hp cupa xamKHAaxnap, xycycan pajón HMpa haKHMHjJaxH opran* napu 6y BaMH6 MacanaHHH haAAHHd mhaah JaHauMupnap. H.MHmAH, 3apAB6. CaaxAu, Ca6Hpa6aA. ApMa6aAH, VMap paJoHAapu HcxHCHa oAMarna 6amra JepnapAa 4>apMaHAB na-sapAa xyxynan Ba3H4>3napHH JepHHa jexHpHAMacH Jy6aAU* Aup. — BHjaH 6HTKHCHHHH haH* cu Jojuiapna aprupujiMacu HaaapAa Tytyjiyp? BynyH RaHA Tacañ>Y<)Mi™HUH 6amra caha-napHHa na khmh Ta'cHpn oab-MAT? JarHH KH, 6y, hak hoh-6aA3 haMHH caha ha8 MamryA OAMar HCTaJaH TacappY4>BT pah6apAapH ymyh ab Mapar* AUAup. — BHpHHMIKH, AAH rajABAB. / Ta6HH 6hJah 6HxaH cahanap ropyHMAAUAup. Hkhhmhch. OHyH M8A3HH haAAB HOXAAAUA* Macu raJPucuHa ranManuJur. 036aKHCTaHAB 1970-mh haa3H 6apH 6HjaH 6htkhchhhh ham* 6biTAa HOBÓaAH aKHHH XamKHA 0AyHy6. Jaxmu ab MaHc^aaT BepHp. TopnaruH mopannam* Macu HaxHMdCHHAa hoKxapuH MahcyAAapnuFu 7 ceHxnepa raAap asanan cahanapAa naM-6ur aKHHHHH AaJaHAbipAbinap. haMHH cahanapAa xaMpY6a YHYH 6HjaH 8KHAAH. BHjaHUH 6HPHHMH 6eMapHAMaCHHAaH coHpa haMHH cahanapa JeHH* A3H naM6ur 8khaah. hap heKxapuH MahcyAAapnuFu 30—32 ceHXHepa, hkhhmh 6e* MapM3A3H coHpa Hca 33—38 ceHXHepa ranxAbi. Hhah 6y Y’cyn 036aKHCxaHAa KeHHm Ja* Juau6. Bh3A3 A3 TopnaruH mopan* namMacu ksha xacappY4>BTUH-Aa xejAH HaxHHAHKAap Japa* Aup. JSeMapHAaH TopnarnapuH MahcyAAapAuru coh Hnnap cyp’aTAa amari»! ayihYP- Jb* papcu3 haAAB ondn topnarna* PUMU3UH CahaCH HAA3H*HAa KeHHmnaHHp. Bena hanAa xaM* PY68A3 cuHaHMum 6HjaHAa HeB6aAH 3KHH YCYByHa Ken* M9K KopYH Ha raAap MaHc|)aaT* AH onapAbi. haM TopnaruMu* 3UH mopaHAamMacuHUH rap* mucu anuHapAbi, haM Mah* cyAABpnur 6Hp Hena A3<t>3 Bp* xapAU, haM Aa 6hJah kh.mh mjMaxAH 6htkhhhh HCxehca* auhu KeHHmnaHAHpapAHK. — BbJch hokyhy JCHa Aa xaMMiA moRARHAa cataMarur? — haaup MdhcynyH sep* AhJh M3H({>aax xaMMan khmh caxumuHABH aau 30—40 ab* 4>a apxuFAup. BdAH, 6HjaH K0KYHYH XAM haAAa xapHMa HxpaMU caM8pacH3 OAap na JeHH JapaAbinaMar xacappy* (|>axuH HHKHma(})UHu abJah* Abipap. HaxHM8Aa anasa 38-pap H8KMHm onapur. Ona ko-pa A3 6hJah K6KYHYH ajpu* ajpu maxcAspHH, KoonepaxHB B8 accocHacHjanapuH. xdmKM* naxAapuH tsabpyk exMacH ra* XH raABpaH 0AyHv6. 0Kap 6c* A8 hana lacaAY? CAHAspca, 6ytyh Mdhcyn KepH anuniiar* na. OHyH caxuHanMa mjMaxM-HHH Y^rax haMMHHAd M8PHM8 eAHAHp. hAMU 6HAM8AHAHP KH, Hcxap xdÓHH mapaHTAa 6h-X8H, HCT8PC8 A3 T8C8PPY4>BT* napAB 6eM8pHA8H 6hJah koky'- HYH JUFUA.MaCU, X8ABPYKY. HcxehcaAU sa e’Man cahams-CH KA8 JAAHU3 KdH A TdCap* pycbaxu B8 0p3ar HashpahJh* HHH «BHjaH» BhpahJh, eKcne* PHMCHX rajABCblHAB HC8 C8-hHjja HaaHpAHjHHHH «0M3a-HUAur k8 Xanr T86a68XH» EAM-Hcxehcanax BhpahJh Mamryn onyp. BhpahJhmhshh 6amAUMA M8FC8AH 6HjaHUH M8A3HH haAAa 6eM^HAM8CHHH apxupMar* Aup. EJhh saMaHAa. .JaxuH MYAA3TA3 pecny6AHKaMU3Aa HAA3 hap 6HpH 5—6 MHH XOH 6uJaH K6KY e’Man eA3 6ha8h aaaoAAap xHKMaK, JejHHXH aa cahHjja cahanapH y^yh 33py* pH MahcynnapuH Hcxehcanu* Ha 6auiAaMar HasapAa ryxy* nyp. hsMHH 3anoA<napAa hej* saHAapnur y^YH jYKcaK KeJ* (pHjjaxAH rapumur JeM A3 Hcxehcan onynaMarAbtp. Bh3 6y HmnapH Ha raAap xea aa nnannu maKHAAa haja* xa KeHHpcaK HrxHcaAHjjBxu* MU3UH 6hp hox npo6neMAa-pHHHH haAAHHa KOMdK exMHm onapur. OHa Kepa A3 xacap* pycpax pah6apAapH aa pajoH HMpa 6amHunapu «BHjaH» BHpAHjHHd JaXUHAaH K6MaK KecxapMdAHAHpnap. By KOMaK rapmbiAUTAu onanar aa oh* napuH xacappYtJJaxnapuHUH HHKHma(})UHa. MohKaM HrxHca* AH 6a3anapuHUH JapaHMacuna HMKaH aepaMdK. Coh68TH anapAfcuiap: r. HHPHJEB, B. HMAHOB, «Xajir raaeTH»HHR myx6hp-AapH. CHjacar cahHacHHAa. PaccaM J. 9c3Aoa. ;