Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ю апрел ил. и* 71 Arpap-<энajэ комплекси: БОНРАИДАН ЧЫХЫШ ШУ ВАРМЫ? РЕСПУБЛИКА НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНДЭ КЕЧИРИЛЭН МУШАБИРЭДЭН ГЕЗДЛЭР луна сэрбэст пОмэтлэр го-]улмасы Ьаггында мэсэлэ чохлу мубаЬисэ догурмуш-дур. Гиjмэтлэpин сэрбэст-лэшмэсинин тэрэфдарлары-нын фикринчэ, базар шэраи-тиндэ бу тэдбир лабуддур-бу кун девлэтин Ьэтта эсас эрзаг мэЬсулларынын истеЬ-салына дотаси]а а]ырмаг учун вэсаити ¿охдур. Гэрибэ вэзи]]эт ^раикшшдыр: Ьэр ше]нн—jeмин вэ кубрэнин, суварманын вэ зэЬэрли ким-jэви маддэлэрин. техника-нын вэ jaнaчaFЫH. еЬти]ат Ьиссэлэрин вэ с. ги]мэтлэри кундэн-кунэ артыр, демэли, тэбии ки, мэЬсулун мaja дэjэpи дэ jYкcэлиp. Бир тэ-рэфдэн дэ элавэ дэ]эр вер-кисинин ]ахаладыгы истеЬ-салчыны исэ бела шэраитдэ бэ’зи мэЬсуллара тэсбит олунмуш ги]мэт го]мага мэч-бур едирлэр. Бунун да нэ-тичэсиндэ мараг зэифлэ-jнp, истеЬсал азалыр. Белэ-ликлэ. Jeкaнэ чыхыш joлy истеЬсалчы]а вз мэЬсулуну базар гиjмэтлэpи илэ сатмаг имканы вермэкдир, Ьэмин ги]мэтлэр исэ мэЬсулдарлы-гы артыран амилэ чеврилэ-чэкдир. Сэрбэст гиjмэтлэpин эле]Ь-дарлары исэ—бунлар са]ча хе]ли аз иди—эсасэн бир сэбэбдэн буну ]олверилмэз Ьесаб едирлэр: эрзаг мэЬсул-ларынын баЬалыгы эЬалинин. joxcyл тэбэгэлэринэ кучлу зэрбэ вура билэр. Эеаслы сэбэбдир. Она кв-рэ дэ мушавирэ иштиракчы-ларынын ге]д етдиклэри ними. сосиал мудафиэнин му-асир формаларыны тапмаг лазымдыр. Тэклифлэрдэн бири белэдир: бу ]ахынлар-да суд мэЬсуллары, черэк вэ кэрэ jaFындa олдугу ними, бир муддэт, мэсэлэн. ке-чид девру учун истеЬсалчы элавэ дэ]эр веркисиндэн, ис-теЬлакчы исэ тичарэт эла-вэлэриндэн азад едилсин. Бу исэ нэ аз, нэ чох—дэjэpин japыcындaн артыгдыр. Ланин ги]мэтлэри тэсбит етмэк о демэкдир ки, отурдугун бу-дагы jeнидэн кэсирсэн. Мушавирэ иштиракчыларынын эксэриНэти дэ бу фикирдэ-дир. Кэнд тэсэрруфатымызы дэрин бвЬрандан нечэ чы-хармалы? Боллу г бир jaHa. Ьеч олмаса суфрэмиздэ ла-зыми ше]лэрин олмасына апаран ]оллар Ъа^сыдыр? Je-ни игтисади шэраитдэ кэнд нэ илэ вэ нечэ мэшгул ола-чагдыр? Ьэм истеЬсалчынын, Ьэм дэ истеЬлакчынын разы галмасы учун нэ етмэк лазымдыр? Бутун бунлар вэ башга суаллар республика Назирлэр Кабинетиндэ кэнд тэсэрруфаты проблемлэринэ hacp едилэн мушавирэдэ му-закирэлэрин эсас мевзусу олмушдур. Мушавирэнин тэшкилат-чыларынын игтисади]]атын hajaTH эЬэмиНэтэ малик са-Ьэсини агыр вэзиЯэтдэн чы-хармагла элагэдар мэсэлэлэ-рин кениш даирэсинэ тохун-маг вэ музакирэ етмэк, ар-тыг jaxbiH вахтларда Ьиссе-дилэчэк нэтичэлэрэ наил ол-маг арзусуну белэ бир факт да костэрир ки, 6ypaja назир-ликлэрэ вэ баш идарэлэрэ, arpap-coHaje комплексинин муэссисэлэринэ. эн ири р-сэрруфатлара рэЬбэрлик едэн биринчи шэхслэр, Ьа-белэ республика ра]онлары-нын ичра haKHMHjjaTH баш-чылары дэ’вэт олунмушду. Кэнддэ бвЬран бирдэн-би-рэ башланмамышдыр. Дог-рудур, бунун тамамилэ об-jeKTUB изаЬлары да вар. Ланин кечид девру де]илэн муддэт, артыг бир нечэ илдир ки. тэнчэ кэнд тэсэрруфатын-да „де^л, Ьэм дэ игтисади]-]атын бутун башга саЬэлэ-риндэ Ьокм сурэн Ьэрч-мэрч-лик вэ гарышыглыг — рэЬ-бэрлэрии бир чоху буну бэ-Ьанэ кэтирцрлэр—аграр-сэна-Je комплексинин ачыгашкар пис ишйнэ бэраэт газандыра билмэз. Тэсэрруфатчылыгын базар системи, инзибатчылыгы эвэз едэн фэалиЛэт сэрбэст-ли]и вэ инкишаф ,)олу сеч-мэк азадлыгы рэЬбэрлэрин бир чохуну гэфилдэн jaxa-ламышдыр. Кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг назири ’ М. И. Абдулла]евин мй’рузэсиндэ кестэрилэн фактлары башга чур нэчэ гн]мэтлэндирмэк олар? Эслиндэ бутун саЬэлэр-дэ истеЬсал кэскин шэкилдэ ашагы душмушдур:    Ьэтта габагчыл тэсэрруфатларда эсас кэнд тэсэрруфаты бит-килэрннин мэЬсулдарлыгы азалмышдыр; Ье]вандарлыг-да фэлакэтли вэзи]]эт japaH-мышдыр. Отэн ил вэ бу илин эввэ-линдэ колхоз вэ совхозлар-да гарамалын вэ даварын са-jы xej.iH азалмышдыр. Тэсэрруфатларда бунун сэбэб-лэрини jeMHH олмамасы, хэс-тэликлэр узундэн heJeaH.ia-рын гырылмасы илэ изаЬ едирлэр. Лакин мараг догу-ран белэ бир чэЬэтэ диггэт ]етирэк: тэхмини Ьесаблама-лара корэ. Ьэмин девр эр-зиндэ хусуси белмэдэ мал-гаранын cajbi колхоз вэ сов-хозларда ]ухарыда де]илэ^ сэбэбдэн азалдыгы мигдар-да артмышдыр. Бундан нэ-тичэ чыхармага тэлэсмэмэ.)и мэслэЬэт керсэк дэ, Ьэр Ьал-да душунмэ]э дэjэp . Кэнд тэсэрруфаты мэЬсу- Мушавирэ умумэн эмэли руЬда кечмиш вэ бир чох мэ-сэлэдэ ajдынлыг ]аратмыш-дыр, лакин кэнд тэсэрруфа-тына бунун реал фа]дасынын олуб-олма]ачагыны заман кестэрэчэкдир. Азэрба]чан Республикасы баш назиринин сэлаЪиБэтлэ-рини ичра едэн Ф. Р. Мус-тaфajeв мушавирэдэ чыхыш етмишдир. Баш назирин биринчи му-авини А. Т. Расизадэ, баш назирин муавини М. И. Ра-да]ев, баш назирин муавини —Девлэт ТэчИизат Комитэ-синин сэдри А. Ш. Эзизбэ^в. Азэрба]чай Республикасы-нын девлэт мушавирлэри А. А. Аббасов, А. X. Ьачы-Jeв, президентин мушавири Э. Д. ЧаИанкиров, республика президенти jaнындa али нэзарэт инcпeкcиjacынын сэдри М. А. АллаИверд^ев мушавирэнин ишиндэ ишти-рак етмишлэр. (Азэринформ). ЧЭБНЭ    ХЭТТИНЭ Белэ бир кэнд вар ПАПРАВЭНДЛИЛЭР КЕРИ ЧЭКИЛМИР Бу кунлэрдэ ба]рам совга-ты илэ Агдам ра^нунун Пап-равэнд кэндиндэ, ен чэбЬэдэ олдуг. Кэнд озунун эн кэркин кунлэрини jaшajыp. Агдэрэ ра^нунун мэркэзиндэн 6 километр мэсафэдэ jepлэшэн, уч тэрэфдэн ермэнилэрин зИатэсиндэ олан Паправэнд сон бир илдэ даим атэш ал-тында олуб. Белэ бнр вэзиjjэтдэ гадын-лары вэ ушаглары респуб-ликанын дикэр шэИзр вэ ра-joнлapынa мувэггэти кен-дэрмиш паправэндлилэр анд ичиблэр ки. кэнддэн бир киши дэ кетмэ]эчэк. Кэнддэ мубариз эИвал-ру-hиjjэ ]араданлардан бири дэ 44 ^ашлы Ьэсэн Сарь^евдир. Pajoн ичра Ьакими^эти баш-чысынын муавини, халг депутаты Ьэмзэ Элиjeв, ра]о-нун коменданты, дахили иш-лэр ше’бэсинин рэиси, ми- лис полковники Рэшид Мэм-мэдов Ьэсэн Сарь^евин хал-гы душмэн Ьэмлэлэринэ гар-шы бачарыгла сэфэрбэр ет-мэсиндэн данышдылар. СеЬ-бэт вахты бу ]ахынларда душмэн куллэсиндэн Иэлак олмуш кэнч Не’мэти хатыр-ладылар. Дедилэр ки, онун дэфни дэ атэш алтында кеч-ди. Душмэнэ гэним кэсил-миш гардашлардан — Мир-си jaб дан, Исма,|ылдан, Мэм-мэддэн сез ачдылар. Уч чэсур кэнч — Рафиг AFajeв, ЕЪтимат Эсэдов, Асэф Эли]ев дejYшдэ japa-ланмышлар вэ Иазырда Бакы шэЬэриндэ муаличэдэ-дирлэр. Паправэндлилэр вз андла-рына садиг галачаг, бу кэнддэ тезликлэ 1^ат вз мэчра-сына душэчэк. Кн]аз ЭЛИДЕВ, иилис полковники. 3. Гэм jeM^, Элибэ^и, меНкэм дур! Товуз муЬарибэ кунлэрини 1аша]ыр. Бурда Ьэр ше] муЬарнбэ рэккиндэдир. Ьэрдэи ешидилэн топ атэшлэри, ора-бура гачышан силаЬлы адамлар, кучэлэрдэ шуту] эн Ьэрби машынлар, нараЬат узлэр, ннкаран, умндли-умнд-сиз кезлэр — Ьэр ше] муЬарибэдэн хэбэр верир. Амма эввэлки ики ра]ондан фэрглн олараг Товуз даЬа низам-лы, даЬа влчулу-бичили, даЬа еэфэрбэрдир. Рустэмовун деди]инэ кврэ вэзи]]этлэ элагэдар тэсэрру-фатын мал-гарасы ашагы совхозлара чэкилиб. Амма бу мувэггэтидир, ]аваш-]а-ваш Ьэр ше] вз ]еринэ га]-тарылачаг. Хочалы фачиэси субут елэди ки, дв]уш ме]данына чеврилэн кэндлэрдэ арвад-ушагын, силаЬ тута билмэ]эн агсаггалларын, агбирчэклэ-рин сахланмасы нэинки чи-на]этдир, Ъэм дэ муЬарибэ-нин эн ади ганунларынын ко-буд шэкилдэ позулмасыдыр. Амма нэ едэсэн ки, кэндлэ-римизин эксэри]]этиндэ эЬа-ли ел уму, торпагы, Вэтэни го]уб кетмэкдэн устун тутур. Элсиз-а]агсызлары. муЬаси-рэдэ ]аша]анлары зорла да олса кечурмэк истэ]ирлэрсэ дэ бэ’зи кэндлэрдэ бу алын-мыр. Чамааты гынамалы де-]ил. СвЬбэтлэримиз заманы Ьэм динч зИали, Ьэм дэ де-]ушчулэримиз двнэ-двнэ тэк-рар етдилэр ки, орду бош евлэри, бош ра]онлары, ким-сэсиз торпаглары гору]анда урэксиз олур, орду архасын-да инсан Ьэнири Ьисс елэ-мэ]эндэ кучеузлэшир. Икид-лэримиз билэндэ ки, онлар-дан сонра эн азы вз евлэри, аилэлэри, кэндлэри дурур. елэнэ гэдэр душмэни ирэли бурахмырлар. Агдам кэнди горунур, Аг-дамын тале]и ге]рэтли огул-ларын элиндэдир. Онларын Ьамысьшын адыны бир-бир са]ардыг, амма а]ры-сечки-ликдэн, инчикликдэн чэкин-дик, а]ыг, Ьи]лэкэр душмэни интизарда сахладыг, иншал-лаЬ, бу борчумузу гэлэбэ куну га]тарачагыг. Агдамын тале]инин ге]рэтли огуллара, ТОВУЗУН «АГДАМ»Ы Нечэ кундэн бэри ахтар-дыгымызы бу кэнддэ тапдыг. Агдам кэндинин лап кирэчэ-]индэ, биринчи постун ]анын-да диггэтимизи тикилмэкдэ олан бир бина чэлб етди. Бо-шалан кэндлэрин. ]ол 6ojy кеч дашьОан машынларын, кимсэсиз евлэрин нискили хош овгатла эвэз олунду. Агдам нэинки бошалмамышды, де]уш ме]данынын бир ад-дымлыгында тикилир, 6ejy-JypflY- Иш ичрачысы Ариф Ьэ-сэнов мэ’лумат верди ки, совхоз идарэси учун бу инзиба-ти бинаны ра]он 10 немрэли cajjap механиклэшдирилмиш дэстэнин иншаатчылары ти-кирлэр. Бир илдир ки, ишэ башла]ыблар, бу кунэ-саба-Ьа гуртарасыдырлар. ФэЬ-лэлэрдэн Исаг Баба]ев, ЭЬ-мэд Мэммэдов вэ Чинкиз Аббасовла xejan сеЬбэт ет-дик. Бир саатлыг керуш, де-]ушлэ бир саатлыг гоншулуг буну да тэсдиг елэди ки, белэ икид огуллар Ьэр куллэ сэсиндэн горхса]дылар арха-]ынча ев тикиб, бина учалт-маздылар. Душмэн ]олунда да]анан, бир чепу дэ тэрпэдилмэ]эн Агдам кэндиндэн, Наиг ними мудафиэчилэр ]етишди-рэн сэнкэрлэрдэн, агдамлы-ларын ге]рэти устундэ« кеч-мэк, элбэттэ, саггаллылар учун о гэдэр дэ асан де]ил. Кэндин этрафындакы саЬэ-лэрдэ иш кедир. Агамалыог-лу адына совхозун узумчу-лэри, картофчулары, чугун-дурбечэрэнлэри иш успндэ-дирлэр. Баш агроном Сэ’ди бир аз да дэгиг десэк, аг-дамлыларын взлэринэ тап-шырылдыгыны тэсадуфэн демэдик. Ахы бу кэнди дог-рудан да взу. езунун 1етир-мэлэри гору]ур. Бэс о бири-лэр? Агыр да олса демэли]ик ки, арха кэндлэр, арха ра ]онлар сэрЬэдлэримизэ ла-зымынча квмэк етмир. Де-]ушэн кэндлэримиздэ гыз-кэлинлэр силап квтуруб огул-ларымыза урэк-дирэк верэн-дэ бэ’зи ра]онларда быглы-саггаллы кишилэр кеч дашы-]ыр, ча]ханаларда лаггырты вурурлар. Ьеч олмаса бу гызлардан. Агдам кэндиндэ ]едди баласы илэ Вэтэнин бир гарыш торпагындан да кечмэ]эн Набат бачыдан, Алыдэдэ мугэддэсли]индэн. шэЬидлэримизин руЬундан утансынлар. вЗУ БОША ВАНИМв... Элибэ]ли кэнди Ьаггында чох ешитмишдик. Билирдик ки, Ермэнистанла сэрЬэдбо]у белкэлэрдэ саггаллыларын эн чох горхдугу кэнд Элибэ]-лидир. Гурбанлары чох олса да душмэни чэзасыз бу-рахмыр. Инди Элибэ]ли дэ ез ади кунлэрини, адэт елэ-ди]и Ьэ]атыны ]аша]ыр Экин-чи экир. бичир. дв]ушчу сэн-кэрлэрдэ вурушур. Елэ арха илэ чэбЬэнин бу бирли-]идир 0либэ]лини швЬрэт-лэндирэн. Биздэн бир аз эввэл куллэ ]агышы алтында арх тэ-мизлэ]эн совхоз фэЬлэлэри. ермэни кэндинэ дирэнэн баг-ларда бир элиндэ автомат, о бири элиндэ агач га]чысы тутан узумчулэрлэ дэ кв-рушдук. Душмэн габагындан гачма]ан кэнд адамларындан кими диндирдиксэ шика]эт елэмэди. св]уб-св]лэнмэди. Ьэтта кэнд чаванларындан бири биздэн онун Милли Ор-ду]а ]азылмасына квмэ]ими-зи хаЬиш елэди. ©зунун де- ди]ннэ кврэ, бир нечэ дэфэ тэшэббус кветэреэ дэ совхоз ишиндэ даЬа чох лазым ол-дугуну эсас квтуруб милли батальна дахил етмэ]иблэр. Элибэ]ли вурушур, ]аша-]ыр. амма шика]этлэнмир. Кучу дэ вар. еЬти]аты да. де]ушэ чан атан огуллары да. Демэсэлэр дэ Ьисс елэ-дик ки. проблем л эри чохдур. Ра]он ичра Ьакими]]эти баш-чысынын муавини МэЬэррэм Гасымов бирчэ буну деди ки. нэ олар данышма]анда, квмэк тэлэб етмэ]эндэ, ума-чагымыз ки вар. Уч миндэн чох эЬалиси олан кэнд беш илдир судан корлуг чэкир. Кэндэ кэлэн 1еканэ арх Шэм-шэддиндэн кечир. Онун да ]олуну тез-те^ багла]ырлар. Ишсизлик чамааты перикди-рир. Совхоздан чэми 400 адам мааш алыр, галанлары бекардыр. Лох. Ьеч ]ана гач-мырлар, Ьэтта гызлардан 15—20 нэфэри зэЬмэтэ гат-лашыб кундэ Кэнчэ]э — то-хучулуг комбинатына ишэ кедиб-кэлмэ]э мэчбур олса-лар да гачмырлар. МуЬарибэ шэраитиндэ ]аша]ан Элибэ]-линин хэстэканасы дарыс-галдыр, мэктэб тикинтиси ]убадылыр. Милли батал1онун коман-дири Мурад Эли1евлэ, рота командири Акиф ФэрЬадов-ла, де]ушчу Назим Мэммэ-довла сэнкэрдэ таныш олдуг. Дагыдылмыш, амма ¿араглы-лардан тэмизлэнмэмиш А]-кепар кэнди эл ичи кими керунурду. Ермэни баглары, тахыл зэмилэри бомбош иди. Бу тэрэфдэ исэ элибэ]лилэр сабаЬ учун эрзаг еЬти-]аты керур, иш-кучлэриндэн галмырдылар. Кврунур, бурда да бир ганунау1гунлуг вар. Ахы торпагын ги]мэтини 1ах-шы билэн ону ]ахшы да го-ру]ур. Элибэ]лилэрин ез-лэри дэ буну кизлэтмэди-лэр. А]рыланда дедилэр ки, чэкилэн бутун зэЬмэтлэр. текулэн ганлар ]алныз бу торпаг. бу Вэтэн учундур. биз бу торпагсыз Ьеч нэ]ик... СЕВИНМЭЮ тэлэсмишдик... Элибэ]ли Товузун Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд олан 14 кэндиндэн ]алныз биридир. Нэ гэдэр чэтин олса да де-мэли]ик ки, вэзиПэт бутун тэсэрруфатларда. бутун кэндлэрдэ урэк ачмыр. Эсаслы вэ эсассыз сэбэблэр учбатын-дан paJonyH эксэр совхозла-рында ишин аЬэнки позулуб. Картоф вэ тутун экинлэри кечнкнр. ФэЬлэлэр саЬэлэ-рэ чыхмагдан горхурлар. 9 сэрЬэд]аны совхозун эксэ-риЛэтиндэ ]аз-тарла ишлэри лэнки]ир. Лазымынча му-Ьафизэ олунмадыгындан ич-тимаи тэсэрруфатларын. aj-ры-ajpbi адамларын мал-гарасы. roJyH сурулэри ермэ-нилэр тэрэфиндэн апарылыр. Мэсэлэн, pajOH arpap-c3Haje комбинатындан алдыгымыз мэ'лумата кврэ paJoHyH сов хозларындан 115 баш гара-мал, ajpu-ajpbi адамлардан 300 баш го|ун вэ 250 баш гарамал чапылыб апарыл-мышдыр. Елэ билирик рес-публикамызын белэ беЬран-лы. белэ касыб вахтында Ьэр килограм этин нэ демэк ол-дугуну, итирнлэн Ьэр килограм тахылын вэ узумун нэ гэдэр зэрэр вурачагыны изаЬ етмэ]э епти]ач ]охдур. Тээс-суф ки. paJoHyH рэЬбэрли]и, мудафиэдэ фэал иштирак едэн кчтимаи тэшкилатла-рын нума]эндэлэри бутун гуввэлэрини вэ сэ’1лэрини тэкчэ сэнкэрлэрин меЬкэм-лэндирилмэсинэ ]енэлдирлэр. Ьалбуки арханын игтисади]-]атынын сабитлэшдирилмэ-си Ьеч дэ бундан аз эпэми]-1этли де1ил. JepH кэлмишкэн rejfl едэк ки. бу иш респуб-ликада да зэнф тэшкил олу-нуб вэ «Ьэр uiej чэбЬэ учуй» шуары Ьэлэ ки. Ьэрфи мэ -насында haJaTa кечирилир. С6ЭАРДЫ: Кедэядэ квриэмншди*, га]ыдакда квр-дук. Кврдук ки, Эли6»)ли 1олу саглы-соллу будаяыб. Бир вахтлар гонагы го J ну на алыб узаг 1аду J ахыя л ашдыран голлу-оудаглы агачлар днбиидэн балталаныб. Урэ]имиз агрыды Ким гы)мышды Вэтэнин бу бо]лу-бухунлу «вв-ладлары»на, кимин кезунэ батырмыш керэсэн? Ьэ, демэ бу да муЬарнбэюга башга бнр узу имиш, бу да муЬарнбэ 1арасы]мыш. взумузэ кучлэ чатдыгындан Ермэннс-тана газ вера билмэдя]нмизэ корэ «6ejyK гардашымыз» сэрЬэд ра]онларына диван тутмушду. Гышыа ортасында элн Ьэр 1ердэн узулэн, одсуз-очагсыз галан чамаат элач-сызлыгдан иллэрлэ бэслэди]и, бо?уну охшадыгы агачла ры догр*11|ЫШДы-    1°*ДУР»    Элнбэйи,    нэ    бу,    нэ    дэ башга ¿араларын белэчэ галма]ачаг. Агач ]енэ битэндн, таки огулларыи «г олсуш...    шыхлы Чавяд ХАСПОЛАД, ЧаЬанкнр ИБАДОВ (фото), «Халг гэзетн»нин мухбнрлэри. багы. jjc Элнбэ1ля са1ыгды... Ьучум сэнкэрдэн башланыр. ± 0кнзлэр — Эли вэ Акиф Вэлн]евлэр ф СилаЬлар сусаида саз днлэ кэлдя... * ЧэбЬэ хэттнядэ нш дэ до1ушдур... ^ Тнкэк, езумуз галаг! де]ушга- ЧЭМИЛЭТИН МУКАФАТЛАРЫ Азэрба1чанын Гарабаг Ничат Чэми]]эти рэ]асэт ЬеГэтинин гэрары илэ Хочалы аеропортунун коменданты, милис ма]ору Элнф Лэтиф оглу Ьачы]ев (влу-мундэн сонра), Газахдакы халг мудафиэ дэстэсинин башчысы Алик Фувд оглу Мурадов вэ Лачын ра]онунда милли мудафиэ батал]онунун командири Ариф Сабир оглу 11аша]ев торпагымызын ермэни ишгалчылардан горун-масында кестэрдиклэри часа рэтэ вэ икидли]э кврэ HOMHj-]этин кенерал Эсэдов адына мукафатына ла]иг кврулмуш-лэр. (Азэринформ). Уазычы сезу JYPY, ЭСКОР ГАРДАШЫМ, JYPY! Уфугдэ фэчрин ишыглары титрэшир. Узумузэ тэзэ кун догур. Иллэрдэн бэри урэк-лэримиздэ нискил тутмуш истэклэримиз чин олур. ар-зуларымыз гвнчэлэнир. Гол-ларымыза вурулмуш мэЬ-кумлуг буховлары гырылыр. истиглали]]этэ говушуруг. Бир миллэтин мустэгил ja-шамасы учун лазым олан Ьугуглары диШимизлэ, дыр-нагымызла гопарырыг. Квр-пэликдэн ешитди]имиз ширин ла]ла]ларымыз бизэ даЬа меЬрибан, даЬа мунис кв-рунур! Ана JypflyM. башын нэлэр чэкмэ]иб. Эн квзэл, зэкалы ввладларын кедэр-кэлмэзлэр-дэ чуруду, Хэзэрин суларын-да гэрг олду. бвладларына бир башдашыны да рэва кер-мэдилэр. Умидимизи кэлэчэ]э баг-ла]ыб истиглал арзусу илэ квзлэримиз сарала-сарала кезлэ1ирдик. НэЬа]эт, бу кун дэ кэлиб чыхды. Инди ]урдумуэ узэриндэ jeH9 уч-рэнкли музэффэр 6ajpar далгаланыр. Анчаг ермэни-лэр jeHa бизи раЬат бурахмырлар. Вахтилэ олдурдук-лэрн. таладыглары азлыг едирмиш кими, тэзэдэн гэс-димизэ дурублар. Сэрин бу-лагларымызын ^упдуру шэф-фаф су]ундан ичэн, суфрэлэ-римизин башында биркэ че-рэк болэн нанкорлар кеЬнэ эдавэтдэн эл чэкмир. тор- пагымыздан па] умурлар. Душмэн Гарабагы гопармаг хэ]алына душуб. Чалын-чарпаз ]аралар ачы-лыб торпагымызын синэсин-дэ. Башы Ьэма]ыл кими пэн-бэ думанларла ертулу дагла-рымызын устуну гара бу-лудлар алыб. Гардбагын. 111 ушан ын еэфалы Ьавасы инди барыт гоху]ур. Ларпаг-ларына баЬар шэбнэмлэри гонан бэневшэлэрин устунэ ган чилэнир. Хочалы гыргы-ны исэ бу вахтадэк тарихи-миздэ керунмэмиш бир фа-чиэ иди. Лох, Хочалы сэЬ-нэлэрини кврмэк учун инсан синэсиндэ урэк эвэзиндэ даш лазымды. Халгымызын бу дэЬшэтли фачиэсиндэн бутун дун]а сарсылмышды. Е] элиндэ силаЬ халгын вэ торпагын мудафиэсинэ галх-мыш эскэр, унутма ки, текулэн ганларын интигамыны алмаг сэнэ е'тибар едилиб. Луру, эскэр гардашым, ]у-ру. Додаглары илэ елмуш ананьш двшлэриндэн суд эмэ-эмэ шахтадан донмуш кврпэнин, башлары кэсил-миш со]дашларымызын интигамыны сэн алмамыш ким алачаг? вз баласыны богма-га мэчбур едилмиш ананьш налэсн го] Ьэмишэлик сэнин гудагларында ешндилсин. дама рларына гэзэб ]а]сын. Го] бу ананын Ьара]ы, билэклэ-ринэ, дизлэринэ нифрэтдэн доган бир гуввэт версии. Лу- ру. эскэр гардашым. Jypy. Эр кими кир ме]дана. ша-Ьин кими шыгы намэрд устунэ. Мэ’сум керпэлэрэ. кв-мэксиз гочалара эл галды-ран мухэннэтин ]урду дагыл-малыдыр. Биз BeJyK Вэтэн муЬари-бэси иллэриндэ фашистлэр-лэ вурушдуг, анчаг алман халгына нифрэт етмэдик. Ер-мэнилэр фашистлэрдэн дэ гэддар, денук вэ хаиндирлэр. Унутма ки. тарихдэ Ьеч бир душмэнимиз ермэнилэр тэк ]ыртычы, мурдар вэ Ьэ]асыз олмамышдыр. Луру, эскэр гардашым, ]у-ру. Аман кунудур. Душмэн узэринэ шыгы]аркэн. дала бахма, кери]э ганрылма. Анчаг езунэ кувэн. Гызларымы-зын исмэти, кэлинлэримизин Ьо]асы, агбирчэклэримизин, агсаггалларымызын лэ]агэ-ти дэ сэнин силаЬынла горунур. Чох сэЬвимиз олуб. Эта-лэтдэн ]аха гуртара билма-мишнк. Лэнклик. бнканэлик бизэ агыр зэрбэлэр вуруб. Анчаг инди бутун бунлары ннчэлэмэк мэгамы де]нл. Луру. эскэр гардашым, ]у-ру. Этрафымызда ермэни ча-суслары га]нашыр. Ьэр со-зумуздэн сез чэкир. билмэ-диклэринн бизим телевизи]а илэ чыхышларымыздан. мэт-буат сэЬифэлэриндэки ]а-зыларымыздан. ]а да парла-ментдэ депутатларын еЬти-]атсыз сеЬбэтлэриндэн е]-рэнирлэр. Буну да унутма. Бив муЬарибэ двврундэ ]а-ша]ырыгса. онун ганунлары-на ,да табе олмалы]ыг. Биринчи невбэдэ муЬарибэ ет-мэ]и в]рэнмэли]ик. Чунки са-ваш взу сэнэтдир, она чидди ]и]элэнмэли]ик. Тээссуф ки. буну билмирик. сэриштэмиз Joxflyp. Чоху анчаг даныш-магы бачарыр. Луру. эскэр гардашым. Jy-ру. Сэнэ завал ¿охдур. Агзы дуалы аналарымызын хе]ир-дуасы Ьэмишэ сэнинлэдир. Эчдадларымызын pyhy сэнин чи]инлэрин устундэ пэмишэ ганад ачачагдыр. Анчаг сэн дотрулдачагсан умидлэрими-зи. Ел-оба ге]рэтини чэкмэк сэнин узэринэ душуб, сэнэ нэсиб олуб. Одумузу сэн ]а-шадачагсан, сэн ropyJaMar-САН. Луру. эскэр гардашым. )у-ру. Анчаг сэн субут едэ би-лэреэн ки, биз гэЬрэман ба-баларымызын ввладлары]ыг. Субут етди ки, биз чанымыз-дан кечэрик, торпагларымыз* дан кечэ билмэрик. Сункун-лэ. силаЬынла онлара улу турклу]умузу субут ет. Бу-дур, артыг Милли Ордуму-зун урэклэри риггэтэ КЭТИ-рэн гэЬрэманлыг маршы да ¡аренды. Онун Ьэр сезундэ Вэтэнимизин гудсн]]эти ду* ]улур. Сэн бу гэЬрэманлыг маршынын сэдалары илэ. уч-рэнкли зэфэр ба]рагымызын алтында JYPY. эскэр гардашым, ]уру. Гылиан ИЛКИН. Рэсми хэбэрлэр Азэрба]чан Республикасы Назирлэр Кабинетинин сэ-рэнчамына эсасэн Азэрба]-чан Республикасы банк ида-рэлэринин рэЬбэрлэри банк-лардакы нагл пул вэсаитини ]алныз эмэк паггынын, пен-си]аларын, муавинэтлэрин вэ тэгаудлэрич вдэнилмэси учун вермэлидирлэр. Башга мэгсэдлэрдэн втру нагд пул бурахылмасы 1992-чи ил и]улун 1-дэк гад&ган еди- лир. * • * Нагд пулу двври]]э]э чэлб етмэк мэгсэди илэ республика Назирлэр Кабинета гэрар гэбул етмишдир. Гэрара эсасэн. Азэрба]чан Республикасы Эманэт Банкынын серти-фикатларынын бурахылмасы Ьаггында республика Эманэт Банкынын Азэрба]чан Республикасы Мали]]э Назирли ]и вэ Азэрба]чан Республикасы Ми Ал и Банкы илэ ра-зылашдырылмыш тэклифи гэбул олунмушдур. * ♦ • Азэрба]чан Республикасы Назирлэр Кабинета «Республика Эманэт Банкы идарэ-лэриндэ эманэтлэрин сах-ланылмасына вэтэндашларын марагыны артырмаг Ьаггында» гэрар гэбул етмишдир. 1992-чи ил ]анварын 1-дэн е’тибарэн вэтэндашларын тэлэб едилэнэдэк эманэтлэрн узрэ фаиз тарифлэринин 2 фаиз. муддэтли эманэтлэр узрэ 3 фаиз артырылмасы Ьаггында Азэрба]чан Респуб-лик^сы Эманэт Банкьшын. республика Мали^э Назирли-]инин вэ Азэрба]чан Республикасы Милли Банкынын тэклифи бэ]энилмишдир. # • * Азэрба]чан Республикасы Назирлэр Кабинета Азэрба]-чан Республикасы Эманэт Банкынын Азэрба]чан Республикасы Милли Банкы. Азэрба]чан Республикасы Мали]]э Назирли]и вэ Азэр ба]чан Республикасы Эдли]-]э Назирли]и илэ разылаш-дырылмыш тэклифини гэбул етмиш вэ езунун гэрары илэ муэПэн етмишдир ки, «тэг-дим едэнэ* эманэтлэр узрэ эмэлиЦатлар апарыларкэн вэ эманэт банкынын сертифи-катлары узрэ пул алынаркэн эманэтчинин шэхсиЛэтини муэНэн едэн сэнэд тэгдим етмэк тэлэб олунмур. * * * «1982-чи илин девлэт дахили удушлу истиграз вэрэ-гэлэринин алынмасы вэ са-тылмасы эмэлиЛатларыны мувэггэти да]андырмаг Ьаггында» Азэрба]чан Республикасы президентинин 1992-чи ил 25 феврал тарихли 586 немрэли фэрманыны ]ерииэ ]етирэрэк, Азэрба]чан Республикасы Назирлэр Кабинета 3500 мил]он манат мэб-лэгнндэ Азэрба]чан Респуб-ликасыиын 1993-чу ил девлэт дахили удушлу истиграз вэрэгэлэрини бурахмаг Ьаг-гында гэрар гэбул етмишдир. (Азэринформ). ;