Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 8, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    « а прел im-« ил. NC 69 Кэнд тесврруфаты: беЬрандан чыхыщ jojiy \ Т орпаг Ьамынындырса ИгтясадяЦаты беЬрандан хнлас eniajHH ¿екаиэ 1олу сэрруфатлардан алынан мал-базар мунаснбэтлэрннэ кечндднр. Дун]а влкэлэрннин rapa кэсилиб    ® тэчрубэсн дэ бу тэкзиболунмаз формул уэврийдэ сынаг- базарда сатылыб «этичэдэ дан .кечиб. Елэ бнр формул щ Jeira мулкнЛэт мунаси- онсуз да инкишафдан галан бэтлэрннэ азад саЬибкарлыга, саглам рэгабэтэ эсасла. heJвaндapлыFын кекунэ бал ныр. Республика президентиннн кэндли (фермер) тэсэрру- та чалыныб. Биздэ буна )ол фатларывын «арадылмасыны сур’этлэнднрмэк тэдбирлэрн вермзмэк учун JeHa иг-Ьаггында фэрманыиы бу «э'нада базара «^ даЬа бир ■ ■■ инди новбэ БИЗИМДИР Икинчи дун)а муЬарибэ-си езу илэ ачлыг вэ сэфа- м»Ьалктат"бшлавгьпы ишн гэбул етмэк олар. Ла- дэ етмэк мэгсэдэу]гундур. |лэт кэтирмишди^ Бир чох-Ьала нрэлядэдир. Республика Ьэкумэти Лэ ни разылашдырылмыш 1лары ними ачындан влмэмак элавэ тэдбнрлэр муэ]]энлэшднрсэ дэ гаранлыг галан, на- г^мэтлэр тэтбиг едилмэли, 1 уч\н мэ Д    НЬмэлбэ]- ммммэо чэтанликлэр вэ демэта, суаллар чох. кэндли фермер тэсэрруфат- I Фузули ра)онунунI ЭЬмэдоэ] ЛУО Азэрба]чан * Елмж Тадгигат Кэнд Тэсэрруфатынын ларында мал-гаранын баш I ли кэндинэ пэнаЬ алар ИгРткса^а™ ва ™шиЭТнсткту??нун директору, ш са]ыны тэнзимл^эн игтиса- IОнда 12 бэтимиз дэ бу барэд дяр.    6а111 учун члримэ, Ьэр баш |]емэк дэ, ке]им_да ч?бьэ|э - Фэрмана вэ элавэ тэд- ]арарлы торпаг истифадэсиз артан мал-гара учун верки- 1кен,чаМак?ы бога-биплзо баоэлэ гэоапа муна- галыб. О ни галды е тираз нин азалдылмасы нэзэрдэ |лэ ГаРа<5аг чамаа *нГт‘аГм Тэнд т, 2г2&2ЪЛЯ£ япгиIГА®* сэрруфатьшда нстеЬсал му- мызда --^кечэн^нл^ара- тдшкил^едэркэн^б£Гм=    вэ    Са,ад Эл^евалар мэнэ догма ба* лалары ними бахырдылар. ОХУЧУ СОРГУСУНА ЧАВАБ ПЕНСШАЛАР HHJ9 ВАХТЫНДА ВЕРИЛМИР? насиОэтлэринин (енндэн гу- дылан Jyaa гэдэр фермер тэ- лэримнз рулмасьшда. чохукладлы иг- сэрруфаты мин чур проблем- лэ^эрдэ THcaflHjJaTbiH )арадылмасын да, тэсэрруфатчылыгын Je-ни формаларынын инкиша-фында, кэндлийин истеЬса-ла, торпага чэлб едилмэсин-дэ муЬум рол ojHaJaMar. Бу стратежи хэтдир вэ онун гэ-булунда мэгсэд торпагдан, техникадан вэ дикэр истеЬ-сал васитэлэриндэн даЬа сэ-мэрэли истифадэ етмэк, кэнд* линии мустэгилл^ини, тэ* шэббускарлыгыны артырмаг, мэЬсул боллугу JapaTMar-дыр. Арзу чохданкы олса да бу ишдэ тэчрубэмнз )охдур. Инда •)рэтмэли, Ьэм дэ ej-р,шм.ли)ик. Демэли, сэЬв- багланмыш мугави ез эксини тапмалы- лэрэ бахма)араг взуну дог- дыр.“ рулдуб. Девиз бу олмалы- — Элавэ тэдбнрлэрдэ I эЬмэдбэ)ли    кэндиндэ дыр. Лахшыны )ашадаг, пи- кэндлн тэсэрруфатларынын |кэнчэли Эл^ев адында бир си эвэз едэк! Бир сезлэ, тэд- нстеЬсал етдн]н мэЬсулун I колхоз сэдри варды. Лаша-бир експеримент хатиринэ азы 50 фаизиннн мугавнлэ |]ырса аллаЬ она емур вер-олмамалы, индидэн дузкун ги)мэтлэрн илэ республика- |Син, елубсэ мин рэЬмэт. О, истигамэт кетурулмэлидир. нын нэфинэ сатылмасы нэ- I кэндин адамларына да, кэ-— Республика Назирлэр зэрдэ тутулур. Керэсэн бу, |нардан кэлэнлэрэ дэ эсл Кабинетнннн гэбул етди)н нттнсадн элагэлэр саЬэснндэ |ата кими га)гы кестэрэр вэзифэлэрдэ бутун мэсэлэ- республнканын ез узэринэ |онларын еЬти)ачлары илэ кетурду)у тээЬЬудлэри — лэр эЬатэ олунубму? — Башлыча вэзифэлэр — кэндли тэсэрруфатынын фэ алиПэти, зэрури мадди-тех ники тэчЬизат, сосиал-игтиса ди шэраитин тэ’мин олунма сы кими эсас атрибутлар нэ зэрэ алыныб. Лакин бир сы ра мэсэлэлэр диггэтдэн кэ кэлэн лэрсвз етушмэ|эчэ]ик. Белэ    нарда галыб. Мэсэлэн, елэ час улвМэтлм ншин тэтбиги-    кетурэк торпагларымызын нм конкрет бнр тэшкилат 6oj-    горунмасыны. Мэ л>мдур ки, девлэтлэрарасы мал мубади-лэсини, шэНэр ah а л не ннин эрзаг мэЬсулларына, елэчэ дэ )ункул сэна]е муэссисэ-лэрияян хаммала тэлэбаты-ны едэ]эчэкмя? — Бу фанз мадди-техни-ки тэ'минатын мугабилиндэ, деди)иниз кими, мугавилэ марагланар, элиндэн KOMajH эсиркэмэзди. Мэни ез ушагларындан сечмэ)эн Мирзалы Мэммэ-дову, Ьачымэммэд hanbije-ви (о заман бригадир ишлэ-)ирдилэр), та)-тушларым Муршуд Мэммэдову, Эодул Аббасову инди дэ тез-тез ха тырла)ырам. Кэндин сакин чуна кетлрурму?    Азэрба)чан адамбашына ду-    тэсэрруфатлар сэрбэст сата    |рум    бо}у уНутма)ачагам — Кэндли фермер тэсэрру-    шэн торпагларын саЬэсинэ    билэр. Олбэттэ, кэндли тэ-    I    илдэн 1959-чу илэ- фатларыныи тэшкилиндэ ис- керэ ду«]анын кери галмыш    I ДЭк Гарабагда )ашадым. тэр-истэмэз сэИвлэрэ )ол ве-    рекионлары сырасындадыр.    нын^ и^нин »*эрпэ. э д >    |оРда    езумэ Рамил Фэрэчов рилэчэк. Амма кэлин Иэлэ    Олан торпагларымызын да    кин СОноакы мэрЬэлэлэрдэ    |кими    гардаш газандым. Гон- ишэ башламамыш сэИвлэр-    )арыдан чоху мухтэлиф сэ-    ^^ипя„„„р    ¡1атннин    1ча Эли)ева кими муэллим ¡лэрдэн инсанлыг дэрси ал- ги)мэтлэри илэ сатылачаг. I лэри Билал вэ Ьилал Эли)ев- pHjja    васитэлэри эвэзсиз ни кобуд шэкилдэ позмаг «Тэ’мнрЬиссэ* муэссжсэ- МэЪсулун галан Ьиссэсини |ларИн ¿ахшылыгларыны ем-    ь—«    л''и,'п,’п” НИН бир грул алим вэ мутэ    ---Г-    *    uKivauar    Пня    Кй- хэссиси респ^ликамызын ра-    «э £ ™„“гаси1а нюмэри    рэ дэ инкишаф проблемлэ- таГын Тсасв вэзйфэси кэнд-    чувафиг органлары Hapahar    ринин ha.-yiHna комплекс ja-    | Инди Гарабагын,    буп ли тэсэшпФатларынын japa-    етмэлидир. Алимлэримиз бу    нашы.лмалыдыр. Кетурэк    I Азэрба]чанын башынын ^ ". Лй'.!    L-    имшн игтисяпи механизминн    мэЬсулун дашынмасыны. тэ-    |тундэ rapa булудлар    дола дэн данышМа)аг. Кэнд Тэсэр- бэблэр узундэн ¡арарсыз ha- кэндлинин руфаты вэ Эрзаг Назирли]и- ла душуб. Торпагын хусуси ■    _    '    ^    зэрурэ- - I -------- ------ мулки^этэ кечди]и бир девр-    эсасында гурулмасы зэрурэ дым. 0мрум 6ojy гардашлы-fu. инсанлыгы hap ше]дэн уча тутдум. бутун дылмасьшда тэрэфлэрин мэ-    ишин игтисади механизминн    гятытьюын нафе)инин позулмасына )ол    ишлэ)иб Иазырламалыдыр-    Д^PY^(    \    jeHH4a    ТэШэкк\*л вермэмэк, сэнэдлэшмэнин    лар. Чалышмаг лазымдыр    тмшик- дузкун апарылмасына нэза- ки, торпагын бир гарышы да    л^нлапын    аЬлэ- рэт етмэк, там конуллулук корланмасын.    Ю.чашв ки, 6yiалары,, Кда Колхозун вэ совхозуи    синдэн КЭЛСИН. с#ВВЭЛЧЭДЭН roj-    тэрэфлэр учун элверишли аЬиб    мугавилэлэр багланмалы- inлол* inaia ian alen^op, vn«« vaimv    1    _ сындан кедир, демэли. эв-    дурмаг нстэ)энлэр дэ вар. Бе-    дыр.    JeHH    тэ эр вэлчэдэн Ьэртэрэфли елчуб-    лэ _ме)ллэрэ гаршы Ьансы    -    .    .у    - принсиплэрини квзлэмэкдир. Ахы свЬбэт кэнддэ мустэ- вар-девлэтннн Ьэррача    оапанмалы- гил эмэк ваЬидинин ]аранма- мага чан атанлар, она саЬнб му гав»^лэр “”а^да 03 ntiu чаи крпиП гтйМЯЛИ ЭВ- ПУОМЯГ НСТЭ1ЭНЛЭР ДЭ В8Р. Б в- Д Р*    РР\Ф Р____ бичмэли}ик ки. бурахылмыш    тэдбнрлэр фикирлэшнрси-    да базард г^”этлЖ"а сэЬвлэрин ачысыны дадма- низ?    '«ар. довлэт сифариши дэ j3r    —    Бу чур Ьаллар гаршы-    )еринэ )етирилэр. — Мараглыдыр, керэсэн дурма)а кэтириб чыхара би-    — Деничэ ajar    ачан тэ- ]ерлэрдэ Ьамы тэсэрруфатын    лэр. Ьэм дэ бу ме]л фермер    сэрруфатларын муасир вэ бу формасыны гэбул едэчэк-    тэсэрр\лфатчылыгы ады илэ    баЬалы техниканы, мухтэ- мн? Бнрдэн зэрэрлэ ншлэ]эн    кэндин олан-олмаз базасы-    лиф нстеЬсал васитэлэрини тэсэрруфатын узвлэри бу    ны да дагыдар. Елэ буна не-    алмаг учун ManMjja нмканы ишэ разы олмадылар.    рэ дэ кэндли тэсэрруфатла-    олачагмы? Дузу, кредит ба- Ялбятха кэнпли тэсэо-    ры ]арадыларкэн коллекти-    рэдэки вэ’д ннандырычы де- руфатларын™н ]арадьшма-    в'ин ij/тун узв'лэрннин ншт^ сынын гэти ^ьдарлары да ^-вач^дир вэ^р^нри ды    hop талылачаг. рын да ез дэлиллэри вар. Амма унутмаг олмаз ки, бу дирмэлидир. тэдбир базар мунасибэтлэри- 1ох, шэхси имзасы илэ бил- версии. рмэлидир.    —    Эн    дузкун    joл    кэндли Сон беш ил эрзиндэ Иэм тэсэрруфатларынын езлэри- нин инкишафындан ирэли    ичтимаи, Ьэм дэ шэхси Ьэ    нин Koonepacnjaja кирмэси кэлэн    об1ектив    ээрурэтдир.    ]эт]аны тэсэрруфатларда мал-    дир. Ичарэ эсасында japa кэлэн    oojeKTHB    зэрурэтднр.    ^а[^нын 6au, caJbI. heJeaH-    дылмыш хидмэт кооператив- дарлыг мэИсуллары HCTeh-    лэри тэсэрруфатла ры техни- салы вэ тэдаруку азалыб.    ки чэтинликлэрдэн хилас Курчустанда ичтимаи тэ-    едэр. Фэрман вернлди, Назярлэр Кабинети бу мэсэлэ илэ баглы ез тэклифлэринн Ьазырлады, тэтбнгннэ башлады, мутэхэсснс ез фнкрннн билднрдн. Амма кэндли Ьэлэлик «кадр архасында»дыр. Умумхалг мулкн]]эти са]дыгымыз торпагын вэ коллектив тэсэрруфатын тaлeJн Ьэлл олунан-да Ьэр нэфэрин pa’jH нэзэрэ алынмалыдыр. Бир мэсэлэ дэ ]аддан чыхыб. Торпагдан сэмэрэли нстифадэ олуимадыгда саЬнбкар саЬэдэн кетурду]унун 50 фанзн, сонра бу пал тэкрар олунарса 100 фанзн Ьэчмнндэ чэрнмэ олунмалы, Y4YH4Y дэфэ торпаг бнрдэфэлик кери алынмалыдыр. Гэрарда иглим шэранти, мэЬсулдар торпагларла, rejpn мэЬсулдар торпаглар арасында фэрг го]улмур. Ресиубли-камызыи елэ дагэтэ]и зоналары вар ки, Ьэмнн торпаг-ларда техника нын гуввэснндэн истифадэ етмэк эсла м\м. кун де!ил, эл эмэ]н, коллектив эмэк тэлэб олунур. Белэ 1ерлэрдэ Ьэтта торпагы алмагдан нмтина едэнлор дэ тапылачаг. Ьэмин колхоз вэ совхозлары дагытмагына дэ- ]эрмн?    СеЬбэтн    )азды: Назим ЭЛИХАНЛЫ, «Халг гэзетн»ннн мухбири. Ьеч ким кэндли тэсэрруфат-ларыны колхоз вэ совхозла-ра гаршы ^маг мэгсэди куд-мур. Елэ тэсэрруфатлар вар ки, Ъэмишэ кэлирлэ ишлэ-,)иб. Лени сечилмиш тэсэрру-фат рэЬбэринин фэрасэтсиз-ли]индэн сон бир илдэ ис-теЬсал планы кэсирдэ галыб-са ону зи]анла ишлэ]эн тэ-сэрруфат кими гэлэмэ ве-риб aJpы-ajpы фэрди кэндли тэсэрруфатларына парчала-мага ehтиjaч вармы? Иллэр бо)у республика мызы эрзаг мэНсуллары вэ башга кэнд тэсэрруфаты хаммалы илэ тэ’мин едэн jYкcэк рента-белли тэсэрруфатларын да-гылмасы ¿олверилмаздир. Елэ она керэ дэ кэндли тэсэрруфатларынын бирин-чн невбэдэ истифадэсиз тор-пагларда japaдылмacы нэзэрдэ тутулмушдур. Бу кунэ кими 182 мий Ъектар экинэ шыр. Гарабагда 50-дэн чох кэнд дагыдылмыш, минлэрлэ адаМ jypД-Jyвacындaн дидэр кин душуб евсиз-ешиксиз гал мышдыр. Мэн гарабаглыларын бу агыр кунундэ узуму онлара тутуб дejиpэм: — Евим дэ, еннОим дэ сизэ гурбандыр. Бу, тэк мэ ним jax, бутун гоЬум-эгрэба мызын, кэнд чамаатынын да фикридир. Бу]уруб кэлэ би лэрсиниз. Сурха] БАДРАМОВ, Курдэмнр ра]ону, КеЬуи лу кэнди. ИРАНА ГАПЫ Иран Ислам Республика сында гоЬумлары олан ле риклилэр онла^ла керушмэк имканы элдэ едэчэклэр. Ча маатын арзусу илэ Лерикин эразисиндэн Ирана кечид ачылачаг. Aзэpбаjчан Рес публикасы Назирлэр Кабн нети вэ Иран Ислам Респуб ликасынын мувафиг идарэ лэри илэ гоншу елкэ]э не диш-кэлиш барэдэ разылыг элдэ олунмушдур Бурахылыш мэнтэгэсинин хидмэтиндэн Лэнкэран, Ле рик, Масаллы вэ Лардымлы чамааты да истифадэ едэ би лэчэк. Идрис ШУКУРЛУ, « Л ери к о гэзетинин редак тору. БАКЫ УРЭЖМИЗДИР sec ypejH Б€ле ГОРУ1АРЛАР1 Кермэтлн редакси]а, маг-сэдим гээетдэ чыхыш етмэк Jox. ypajHMH агрыдан омр сыра мэсэлэлэри охучулара чатдырмагдыр. Бу JaxwH^iap-да Кисловодск шэЬэриндэн нстираЬэтдэн rajHflapKaH Ба-кыда кердуклэримэ. догрусу ннана билмадим. Вэтэн де* ]ириксэ Бакы онун урэ]иднр. Бас елэ исэ ypajn бу чур Охучуларымыз редак-    ринэ вэ эманэт банкларына    бу B93HjJeTH дузэлтмэк учуй |    гор^г^ардармы? Мэним эсас calala 1азылы вэ пшфаЬш    кендерилмэсинэ нэзарэт    республика Милли Банкы вэ    Ирадым Бакынын ичтимаи мурачяэтлэриндэ пенсов-    едир. Республика пенси)а    бизим назирлик тэрэфиндэн    ТЭШкилатларына, хусусилэ лары вахтыкда ала бжлмэ-    фондундан исэ neHCHja вэ    бутун банк ше’бэлэрииэ те-    шэ^Эр Ичра апаратынын рэЬ диклэриндэн пшка1этлэ-    )ардымларын едэнилмэси    леграмла тапшырылмышдыр    0эр ишчилэринэдир. Ja ни нир вэ сэбэбиин е1рэимек    учун лазыми весаит ajpbi*    ки, бу вахтадэк едэнилйэмиш    0НЛар кермурлэрми ки, Ба- астэ]нрлэр Copryja рес-    лыр. Шика]этлэр эсасын-    neHCHja вэ Japдымлapын    кы ayHjaHbm эн зибилли шэ- публнка сосиал тэ’минат    да Jepлэpлэ элагэ сахладыг*    банклара дахил олан весаит    Ьэринэ чеврилиб? назнрн    Л.    РЭСУЛОВА    да мэ'лум олур ки. пенси)а-    Ьесабына верилмэсини тэ -    ШэЬэрдэ ичтимаи нэгли] чаваб верир:    лар эксэр Ьалларда рабитэ    вши етсинлэр. Бундан сонра    jaTbIH аЬэйкдарлыгындан да шв'бэлэриндэ вэ банкларда    да беЛв вэсаити бнринчи    НЫШМага дэЗмэз. Автобус да «ягтмняа    яа    луз*    ^ олмамасы вэ ^ чатыш'    невбэдэ neHCHja вэ ]арды.ч-    Паначагында дуз бир саат си)аларын вахтында вэ д^з мамасы узуНдЭн вахтында    «мнилмэсина    юнэлт-1 квзлэдим. Сонра башга бир ' да)аначага кетдим. Орада да адамлар интизар ичиндэ}ди-лэр. Истэр-истэмэз кнле}лэн-дим: белэ дэ езбашыналыг олар? Лахынлыгда да]анмыш аЬыл киши элини ¿елаэди: ^им '«Тэ миоЬиссэ* коллек- р\тЬаты вэ эрзаг пазир- печ оу оаряда un.i*Fw.e .    —    рэЬмэтли]ин    оглу.    нэ тив^муоссисэси ксчмиш Умум- .iHjhHa. даЬа догрусу. назир- бат бел» апарылмаыышдыр. rojy6. нэ ахтарырсан? Ки ит?ифаг Елм-ИстеЬсал БЙр- лИ]нн JeHH 1аоадылмыш а. Дикэр тэрэфдэн. взуну- „„„ кефи нечэ истэ]ир. елэ ли1и конструктор ла]иЬэ тонэглииат бирли]инэ ве- малиДэлэшдирмэ вэ там тэ- дэ дэрэкэт едир техноложи буросунун тэрки- рилди. Б^лэликлэ. ннзибати сэрруфат Ьесабы илэ ншлэ- вакыда сон вахтлар алвер биндэ иди. Ики ил эввэл ап- бинасы вэ истеЬсалат саЬэси JaH, мусбэт баланса    чилик вэ меЬтэкирлик TyrJaH De пин 27-дэ коллективин o.i.MaJaH бярлик лап нагыл- олан вэ артыг Азэроазчан еди Алверчилэр ejHH мала умуми гэрары вэ бирл^ин лардакы кими бирдэн-бирэ Республикасынын мустэгил истэдиклэрН rwjMaTH rojyp-разылыгы илэ ичарэ систе- конструктор лaJнhэ техноло- тэсэрруфат ^    лар. Бундан да орта вэ аз- минэ кечдик. Эмэ)нн тэшки- жн буросунун ики инзибати фэали^эт кестэрэн б>,р<)нун п-шыттяи аилэлэр 33HjJaT линии бу мутэрэгги форма- бинасына, е’малатхайасына. тамам башга бир профи.. цэкирлэр с™ тезликлэ нстеЬсал мэдэ- кениш Ьэ)этинэ. буронун нэз- бирли)нн табелн инэ вери -    Р    » ниjjoTHHH )уксэлтмэ]э, зэЬ- диндэки кичик муэссисэ1э мэси нэ дэрэчэдэ мэгсэдэ^-    Бакы'    ^эринэ ь« мэт Ьаггыиы артырмага шэ- вэ кооператива саЬнб олду.    гундур?    ьГи^эли^Ьманы ада£ раит 1аратды. Иттифаг та- Белэ бир аддым Азэрба]- Бутун бунлар коллектив- Ьэрин «лв^пманы. ад бели муэссисэ вэ тэшкилат- чан Республикасында мул- Д9 ншкузар эЬвал-руЬии» лар““..да^аь “теми \ му л а рык республинанын jy- khJJst Ьаггында ганунун 1Ф ни позур. кэркинли1и ве на- вэ иэтлiJJbtchктеаи. w рисдикси]асына кечирилмэси чу маддэсинин 4-чу бэндини раЬатлыгы вртырыр. W*M- ^)sJa3' 3ea тестблика-илэ элагэдар етэн илин ахыр- вэ республика Мулки Мэ- ларын сэмэрэли фэалиДэти- Ьэр'кичик де тал »*    ■ * чэллэсинин 112-Hif маддэси- нэ. чидди энкэл терэдир. I мыз. хвлгымыз паггында го Бизим назирлик пен- фын вахтында вэ дуз- __________ кун Ьесабланыб едэниш сэ- верилмир1. нэдлэоинин рабитэ ше’бэлэ- Ьаглы наразылыг догуран синлэр. КОЛЛЕКТИВ «ШУНДАНКЭНАР» ВОЗИЛЭТДЗ ь-~-Er г? »"wS ss» ларында бутун эсас вэ дев- олараг эмэк коллективинэ демэкдир. Ьэмин сэнэдлэрдэ вернлди. Он кун сонра Нэ- aJдын кестэрилир ки, кол-сими paJoн ичра haкимиJ- лектив MYЛKиJjэтдэ олан ]эти апараты муэссисэми- эм лака саЪиблик. ондан исти-зи гejдиjJaтa кетурду.    фадз вэ онун барэсиндэ сэ- Анчаг севинчимиз узуи рэнчам вермэк бутун мул-сурмэди. Февралын 21-дэ киJJэтчилэpин разылыгына республика Назирлэр Каби- эсасланмалыдыр. Муэссисэ нетинин разылыгы илэ би-. миэин узвлэриндэн а в в В а в в д Р fi fi В ß IS в нагларда мухтэлиф тэсэввур- лимышшя мжущ *9аwишк шин I лэр Japaдыp. Она керэ. дэ снннн кол. ективн ады ^ ^эрэкэтимизи елчуб-бич- д“'    мэли. Намыдан меНкэм ИИ- E. АХУНДОВ, Ш. МвМ-ч хизам вэ rajAa-raHyH тэлэб МЭДОВ, A. hAMblJEBi В. етмэли]ик. Баша душмэли-КРЫЛОВА, В. ГУЛШЕВ, 1ИК ки Инди биз кечмиш Н. КОПЗДЛОВ, А. ЬАШЫ- сСРИ-нин Jox. мустэгил MOB, Г. ЬЭСЭНОВ (чэмя Дзэр<5а!чанын вэтэндaшыJыг. 41 ямза). ь, Камал ИСМАДЫЛОВ. Чэбра)ыл paJoHy, 511 нем-рэля ап те ким ншчяси. ОНЛАРА КУЗЭШТ ЕДНЛНБ m я Нэ 1огурдум, иэ Jan дым, Ьазырча кеиэ тапдым. Ва Ja «Ьазыр^н нязяряа Ч0РЭК УЧУЗЛАШДЫ, БЭС УН HHJ9 БАЬАДЫР? Биз Лачын ра]ону»Аун Ардушлу кэндиндэ jaшaJыpыг. Инд^эдэк даг кэндлэринин сосиал-игтисади вэзиjJэтини ¿ахшылаш-дырмаг учун нечэ-нечэ гэрар гэбул олу-нуб. Башга Jepдэ дeJэ билмэрэм. амма бизим кэнддэ онларын Иен бири hэJaтa кеЧ1-мэJиб. Кэнд чамаатынын кун-кузэраны чох агырдыр 1992 чи илин Jaнвapындa г^мэтлэр сэрбэстлэшдирилдикдэн сонра вэзиjJэтимиз даИа да пислэшиб. Нэ кизлэ-дэк, елэ аилэлэр вар ни. инди черэк. ун алмага да пулу чатмыр. Налтар ала билмэсэк JaмaJыб ^эрнк. Ьэр шejcиз кечинмэк олар. черэксиз Jox. Догрудур, чepэJин гиJмэти февралда 30 фаиз учузлашдырылды. Бу jaxынлapдa исэ бэ’зи эрзаг мэИсулларынын сатышьтда нэзэрдэ тутулан верки кетурулду. Чох шу-кур, амма кэлин керэк бу кузэштлэрин ои-зэ xejpи вармы? Эксэр даг кэндлэриндэ ол-дугу кими Ардушлуда да черэкхана Jox-дур. Черэк алмаг учун Ьэр кун ра]он мэр-кэзинэ кетмэл^ик. Лол узаг, нэгли,]]ат Jox. Бензин дэ черэкдэн баИа. Бир сыра мэктублврда Чернобыл АЕС-дэ гэзакы •радви галдырмвгда ишти-рак етмиш шэхслэрэ газ Ьаггыиы едэмэкдэ кузэшт едщлмэся барэсиндэ мз • лумат верилмэся хаЬиш олунур. Республика Дев-лэт Лаиачаг Комитэси сэд-рикки муавяни Э. МЭМ-МЭДОВ билднрир — AзэpбaJчaн Республи-касы Назирлэр Советинин вэ АЬИШнн «Чернобыл АЕС-дэ гээа нэтичэлэрини арадан галдырмаг ишлэрин-дэ иштирак етмиш шэхслэрэ Витим кэнддэ аилэлэрин экcэpиjJвти чох-1 ^Х"Д”"т^ы '“ахи“!1 ушаглыдыр Ишлэ]энлэри исэ бармаглв са]- ^¿0МаГьаггь,нда. 1990-маг олар. Бу арэуда оланларын чоху 6е- Ла ^ 29 м    Х^орйа)чаи кардыр. Она керэ ки. иш Joxдyp. Колхоз    "    |1Я1Ип[Э1) (() вэ совхозларда ишлэ)энлэр исэ мпщш алырлвр. Колхоздвн. СОПОММ МЯЫГШПМ |    зона    ,ксчу эмэк Ьаггы нлэ аилэмизи доландыра бил МТв^ии ГИ1МЭТИ ендирилди. уиуи ги]мэти I » "™™Гд," ¿Кг исэ эввэл ки кими галыр Нэ «изим кэнддэ. даР«- «и .кидэ^штирак нэ дэ гоишу кэидлэрдэ бугда экилмир Биз миш икхс.л*    “ уну магазалардан алырыг Ьэр    кясв и ун    ч}. И,    оО лекабп таонхли    гэ учун 230 — 330 манат пул веририк. Чох-    чы ил    20 дапаор тарихли    гз ушвглы аилэлэри бир э)да уч-дорд кисэ уи    вэ кормур. Азэрба)чан Республикасынын Али лардв_^а'ан Советинэ вэ дикэр элагэдар тэшкилатлара онлар.та Днрликдэ )а.иа)ан чатлыпын ки унун да сатыш    ги мэтини    аилэ    ^звлэриннн. чатдырын и. уиуи да    Чернобыл АЕС-дэ газа нэти- ^Р^л^Р=..”,,Д,,”Я    !    ]^ЭИИкв%“^,,“таГ аРилз 5: ЖовТ1амкекГи«вааров5: > ФЭРЬАДОВА, Б. ЧЭБИ1ЕВА, К. ПЭ-НАЬОВА, Т. ГАСЫМОВА вэ башгвлары. harrbiH 50 фаизкни едэмэк кузэшти MY9jjOH олунмуш-ДУР. МЭРКЭЗИ кэндли БИРЖАСЫ АКСИОНЕР ЧЭМИЛЭТИ угурлу стартдан сонра тммаратии Нэчмини артырыр ва тичарат алагэлэрм сахладыгы рекионларын чограф^асыны кенишландмрир. МДБ алкэлариндаи олан саНмдарлар МКБ АЧ-дан зэрури биржа хидмэти ила тэ’мин едилан ва брокер фирмалары (аратмаг учун Нугугн унваны олан БИНА ВЭ ОТАГ КИРА1Э ЕДЭ БИЛЭРЛЭР. МДБ Нудудларында бартер амалнЦатлары ва харичи елкалэрла тнчарат алагаларм учун лисензи)а алмагда алгы-сатгы иштиракчыларына кемэк кестэрилир. Биржа|а канд тэсэрруфаты мэНсуллары тагдим еданлара мунаснб ги)матлэрла МИНИ-ТРАКТОРЛАР, МОТОСИКЛЕТЛЭР •а дикар сана|е маллары сатылыр. * Унван: 109428, Москва, I Институт кечиди, ев 1. Телефон: 171-37-79. Телефон ва факс 6утун *YH арзччде Muwiajwp. 371-44-82. БИР МЭКТУБУН ИЗИ ИЛЭ Ордерлэ... гапы далында Чэмэнханым Баба1еванын мэЬкэмэснндэ Ьэмин муэм-элиндэ Эли Бajpaмлы ШэЬэр малы паспорт гeJдиJJaтыны  эсас кетуруб Мэчид ВаЬидо- ва вэ онун аилэсинэ Чэмэнханым BaÖajeBaja мэхсус Ьугугу Ьугуги бахымдан об1ективли1и барэдэ фикир се]лэмэ1э чэтин- HMpaHjja Комитэсинин 1989-чу ил 29 OKTjaóp тарихли 495 немрэли ордери олса да, ики илдир ки, ез гануни    мэнзилдэ    jauiaMar мэнзилиндэн дидэркин са-    верилиб.    Гэрарын лыныб. 82 ]ашлы Чэмэнханым нэнэ нэвэси Мэчид ВаЬидовун «мэрЬэмэти* са- ли№ чэкирик. Анчаг сэнэд-1эсиндэ Газымэммэд шэЬэ- лэрин арашдырылмасында риндэки гоЬумларына сыгын- гэрэзкарлыга jo.n верилиб-маг мэчбур^1этиндэ галыб. сэ, бабалы ганун кеши]|ин-Сэбэби да будур ки, нэвэ дэ дуранларын бо^нуна. Ьэм Ьансы 1олласа (она керэ бе- дэ. гэрарда ВаЬидовлар •    „„    RahunnnvH аилэсинэ Ьэмин мэнзилдэ лэ flejHpHK ки, М. Ва д jauiaMar Ьугугу верилиб. мэн-Ьэмин унванда паспорт rej- зилэ jиjэлэнмэк Ьугугу Jox. д^]атына Ьансы эсасла ке- Белэдирсэ, кириш гапысы-турулмэси барэдэ Ьеч бир на вуруЛмуш элавэ гыфыл сэнэд тапылмады. Устэлик, се^бэти адамы чаш-баш са-Ьэмин гejдиJjaтын сахталыгы лыр HahajaT, бир Ьэгигэти шэЬэр дахили ишлэр ше бэ- ja^aH HbixapMajar: нэ мэЬкэ-синин рэсми мэктубунда да ¡^энин гэрары, нэ дэ Ьеч бир ез эксини тапыб) паспорт башга СЭНЭд Чэмэнханым reJflHjJaTbiHa кет\’рулуб. Je- нэнани емрунун гуруб ча-рини бэркидэндэн сонра гында она гаршы ¿енэлдил- мэнзилин кириш гапысына элавэ гыфыл салыб нэнэня гапы далында roJy6. Мухтэлиф унванлара кен-дэрилэн ши^эт мэктуб-лары сэмэрэ BepMajHÓ. Мэ-сэлэ]э инзибати органлар миш Ьагсызлыга — гануни мэнзилиндэн дидэркин са-лынмасына harr гязандыра fili 1МЯ1 ТаЬнр МУХТАРОГЛУ, «Халг гэзетиФНнн мухбири. гарышыблар. ЩэЬэр халг ЭЛИ БАЛРАМЛЫ ШЭЬЭРИ. тонги.1 ве нэтичэси А,япитти*агын ндаоэ    bel’- Мэгалэдэ    кестэрилэн факт-    ли Ишлэр    Ha3HpnHjH    меЬ- Аз !35?11н бирта«    мув-    лар Азэриттифагын тичарэт    тэкиpлиJэ, рушвэтхорлуга^ i l^AJEB-    апаратында    вэ элагэдар ра-    тичарэт га^аларынын    пс> I. ьА0А«1ьо.кл^ t ___тэшуняагля-    зулмасына    вэ дикэр    белэ эти сэ; виня Э.•    1091-чи ил Joh кооператив тэшкилатла-    , Гэзетинизин    -      музакирэ    едилмиш.    чинajэткapлыг тэзаЬурлэри- 14 декабр немрэсиндэдГыт- Рында    гаршысы. „э гаршы мубаризэни кучлэн- лыг TYFjaH едир. меЬтэкир- мэнфи Ьалларын гар ^ нэ и мэгсэдалэ конкрет лэр исэ ¿ypí^? MaKTy§] тэдбнрлэр Ьазырланмышдырф тэдбнрлэр bajara KeniipMajH Г    We»*P«[«.    «У «л нэзэрдэ тутмушдур. ЖяктíaD тамамилэ догрудур. ги]мэтлэрин либераллашды Низами ра]он эрзаг тииарэ-ф к!чмиш ССРИ-нин суве-    рььзмасы    нлэ элагэдар ра-    „ ндэрэсинии ваш директо- рен «спубли^1арынынУба-    ]онларда мвЬтэкирлэрин са-    ру В. ЭЛШЕВ: зао мунасЬбэтлэринэ кеч- )ы xeJли азалачагдыр. Ь<х^ _ Мэгалэ идарэмиздэ мэси шэраитиндэ JapaH- ператив тэшкилатлары    музакирэ олунмушдур. Ьа- мыш игтисади беЬрандан Азэриттифвгын _зырда тичарэтэ нэзарэтн истифадэ едэн бир сыра идарэлэри Jepлэpдэ    кучлэндирмэк учун тэдбир- элиэjpи магаза ишчилэри ти чидди сурэтдэ к^члрнди лэр корулур. Эризэчи, би-pajoH.iapAa меЬтэкирлик вэ    рэчэклэр^    1ягяяя Иш-    ри^ми ДЭРЭЧЭЛ|? алверлэ мэшгул оланлар    Республика.    Мэммэдовла учун кениш MejAaH ачыр лэр^ вэ бучда эЬалинин Ьаглы на-.    Мэгалэдэ    республика    Гг^ узра СИГарет. 4aj, Jar разылыгына сэбэб олур. . эразисиндэ эрзаг вэ дикэр вэ башга эрзаг мэЬсуллары Кечэн ил paJoнлapын коо-    истеЬлак    малларынын гыт»    алыр ХаЬишинэ    керэ    она ператив тэшкилатларына aj- лыгы, ги1мэтлэрин )уксэк алава сигарет верилмишднр. рылан эрзаг фондлары^_о сур’9Тлэ»_ артдыш    реддкСИДАДАН:    «Гыт- элил М. сеЬбэт едилди. ид**>а О. элиллэрэ хидмэт едэн 70 немрэли магцрадан умуми чумлэдэн гэнд. чaJ, сабун. гeJд еДялмиш^^^чэ?й5Й    ^г]ан едир меЬтэкнр- гэниады мэЬсуллары. ун. назирлик    псэ фур^5т£’ элдэи ве| резин aJaггaбылap вэ дикэр алвер. 1053 чэкидэ ва• ги^ лэр Фуре маллар норма узрэ кендэри- мэтдэ алдатма.    «пубдака    вЬаляси. пэоэк 1еоли совет тэшки-    сиз кэлир элдэ етмэк пал-    лэдэ рес^оляк«    . латларынын тэгдим етдик-    лары мy0JJэн олунмуш.тэг-    л^усэи ат лэри с^аЬылара эсас эн са-    д^шылыр- тылмышдыр. Бунунла белэ. Jэтэ чэлб едялмишдир. ла • мэсэлвл^рд««, бир сыра сэн^е муэссисэ-    кия белэ ганун позунтула-    Д«я *■« лэринин базар мунасябэт-    рына гаршы кэским муба-    адлары «»лэи лэри шэраитиндэ бурахдыг-    риза аяарылмамыш. наги-    •ох лары мэЬсулларын мYэJJэн    чэдэ меЬтэкирлик xeJли    знрли^. Ьиссэсини фонд инти замы,    артмышдыр. „а риа)эт етмэдан сэрбэст Игтнсада фаэ-ти^эт са    Вшая— сурэтдэ сатмаг нхти)арлары Ьасиндэ гануичулугу мэЬ-    ^21 вардыр Бундан нстнфадэ кэнлэидирмэк тэдбирлэрн **    ¿мае    ачммэр *Ьгвег”’"Г L ;
RealCheck