Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 8, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ • апрсп tm-w mil -*• и* м чэвнэ    хэттинэЕ'ЗАМИМЭ ННСАН П9РВ9РЛНИ ПРИНСИПЛОРИНИ Р8НБЭР ТУТАРАГ АзэрбаЗчан Республикасы презндентинкя сэлаЬнЗЗэтн-ян hajaTa кечиран АзэрбаЗ-чан Республикасы Али Сове тин ин сэдри J. Ч. Мэммэдов инсанпэрвэрлик вэ мэрЬэмэт принсиплэрини рэЬбэр тутараг даЬа бир нечэ фэрман , нмзаламыш-дыр. Ьэмин фарманлардан бн-ри* илэ 57 нэфэр, онларын хаЬишлэри нэээрэ алынмагла. АзэрбаЗчан Республикасы вэтэндашлырына гэоул едил-мяш, дикэр фэрманла 31 нэфэр девлэтэ вурдугу мад-. дн зэрэри эдэмэмдэи азад олунвушдур. Мадди зэрэри эдэмэкдэи азад едялэилйрки эксэриЗЗэти фэЬлэ аэ гул-лугчулардыр. Бундам элавэ. амлэлэри Гарабагын даглыг Ьиссэснн-дэ вэ Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд раЗонларымызда ЗашаЗан, республика мэЬкэмэ-лэри тэрэфиндэн мэЬкум олунмуш бир груп мэЬбу-сун чэза чэкмэкдэн багыш-ланма гаЗдасында азад едил мэси Ьаггында фэрман верил мишдир. (Азэринформ). «МКАШН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «ли еоктинда АзэрбаЗчан Республикасы ны JapaTMar Ьаггында гэ-Али Советинин Милли Шу- рар гэоул етмишдир. пасы аярелин 3-дэ АзэрбаЗ- Ьэмин гэрарла АзэрбаЗчан Республикасы Кемрук чан Республикасынын дахи-Комитэси сэдринин биринчи I ли Ишлэр НазнрлнЗинэ тап-муавнни Ч. Г. НуриЗевнн шырылмышдыр ки. Азэр-АзэрбаЗчан Республикасын- 6aj4aH Республикасы Али рнчи игтисади элагэ- Совети Милли Шурасынын пэсиндэ чидди Ьугуг узву Чумшуд Гурбан оглу лары барэдэ мэ'лума- НуриЗевнн тэЬлукэсизлиЗннн тыны дннлэЗэрэк, Зол ве-» тэмин етмэк учун тэдбир-рилмиш позунтулары тэд- лэр кэрсун. гиг етмэк учун АзэрбаЗчан 1. БУ СОН M8PYUI ДЕДИ Л... Республикасы Али Совети Милли Шурасынын депутат истинтаг KOMHCCHjacbi- АзэрбаЗчаи Ресиублмкасы Али Советшии мэтбуат мэркэзи. Газаха баЬар кэлнб. Торпаг да, агачлар да, Ьава да    аЗдьшча сечилэн танк вэ топ рэякинн дэЗипшо, тэзэлэшнб, кезэллэпшб. СэрЬрд кэнд-    Ьэдэфи алтында картоф экэн, лэрнидэн ешндилэн топ, пулемЗот сэслэри бнр азча сэн-    jep беллэЗэн кэнд чамаатыны кнТэндэ, баЬарын оглан чагыида гапгара думанлар бу    керэндэн сонра елэ бил ус- даглардан чэкилэндэ елэ бклирсэн Ьэр mej эввэлкн кн-    тумуздэн даг кетурулду. мнди Зенэ экннчи обашдан cahaja чыхачаг, узумчу ба-    Милли Орду эскэрлэринин, гыяа’ тутунчу шнтнллиЗниэ тэлэсэчэк. Амма етэн беш    езунумудафиэ дэстэси деЗуш- пдэ’ газахлыларын — баганыс аЗрымлыларын, гушчу    чулэринин эркЗана килеЗ- аЗрымлыларын, хеЗримлнлэрнн, jyxapbi вэ ашагы эскн-    кузарлары, Ьэр ахшам, Ьэр паралыларын, нечэ-нечэ дикэр кэнднн, Зузлэрлэ, минлэр-    сэЬэр чаматы раЗон мэркэ- лэ анлэннн башына кэтирилэн фэлакэтлэри, шэЬнд огул    зиндэн кэндэ дашыЗан, кун- ■э гызларымызы, ]андырылан, днри-днри торпага басды-    дэ ики Зол душмэн торпа- рылан керпэлэрнмизи, _гочаларымызы унутмагмы олар,    гындан, душмэн нишанкаЬын- душмэн тэпиЗн алтында галан торпагымызын Зараларыны    дан кеч эн автобус суручусу био баЬао сагалдамы бнлэр?    Рустэм СеЗфэлиЗев н jana- ж    -    -    _ Газахлылар баЬарын кэлишннэ севннмнрлэр, севннэ чагын. еЬтиЗат Ьиссэлэрин ермэнилэрин эразисинэ дуз мэ, нэЗэ арха]ынсыныз  L тт   .......... ячпя <vtfv Aohanna бип ЯЯ ПН яялмркЕнлан шика1эти. re¡j- JaPbiM саат машын сурдук. — НоЗдэ АллаЬа, jep; Ермэни точавузунун давам етмэси узундэн Гарабагын сы ТеЗмур Танрыверэноглу    дини, раЗонун у вахтындан    дашы даш устунэ гоЗан Зох- совхоз фермасынын мудири-    эввэл бошалдыб гачанлар    дур. Узум баглары, тахыл дир. Адичэ сырадашлары-    билмэлидирлэр ки. верилэни    саЬэлэри экннчи элинин сы- мыздан биридир. Бу раЗонда,    керн гаЗтармаг ону сахла-    галына Ьэсрэт галыб. Баша . влглш ьяссесяндэки ев-ешик- республикада Зузлэрлэ, мин-    магдан чэтиндир.    душурук, ваЬимэ муЬарибэ-    Т0РК етмэЗэ мэчбур лэрлэ кэндлидэн заЬирэн Ьеч — Снзчэ, адамларын гы-    дэн дэ кучлудур. касыблыг    олмуш'гачгынларын проблем- нэ]и илэ фэрглэнмир. Амма рылмасы Захшыдыр, Зохса кэндлиннн эЬэдини кэсиб,    втан    ш8Нб0    Куну Азэр- инанмырыг ки, онларын Ьа-    кэнднн, тэсэрруфатын верил-    совхозларда Зедди аЗдыр ки,    республикасынын На- мысы ТеЗмур киши, онун Ьэ-    мэси?    мааш верилмир. Лакин бу-    мъд&Х) Кабинетнндэ кечирил- Зат Золдашы Шввкэт бачы, — Торпагындан, дэдэ-ба- тун бунлар муЬарибэ шэра- ми^ ^цавирэ иштиракчы-огланлары ТаЬнр вэ Тофиг    ба гэбиристанындан. зиллэт-    итиндэ ишлэмэмэЗэ. отуруб    ддрынын    диггэт    мэркэзиндэ чэсарэтиндэ олсунлар. Фер-    лэ гурдугун Зурд-Зувадан го*    кимдэмсэ Зардым кезлэмэЗэ    олмушдур. маЗа Зол Ермэнистан эрази- вулмаг влумдэн дэ бетэрдир. эсас вермир. _ Мушавнрэнн    АээрбаЗча синдэн кечир, фермаЗа ахы- — Ермэни саггаллылары- Косалар совхозужун идарэ    казирикий    бнринчи рынчы постумуздан сонра    на меЗдан охуЗурсунуз. Ки-    бинасынын гаршысына Зуз-    муавини    Ф.    Р.    МустафаЗев — -^9 архаЗынсыныз?    дэн чох ада* Зыгылмышды.    апармышдыр. КэЗдэ АллаЬа. Зердэ бу    Эввэл фикирлэшдик ки, Зэ- ики балама.. ГАЧГЫНЛАРА TAJfbl БАШЛЫЧА ВЭЗИФЭДИР Зарым саат машын сурду Гэфилдэн бир аз еЬтиЗатлан оввэл фикирлэшдик ки, jcr плИЖЛ ЛашаЗыш Лерлэринн гин мааш верирлэр. Сонра ¡^^бури Тэт Етмиш Шэхс- Кэмэрли дэ мудафиэ олу- дедилэр Jox, елэ-белэ. Д®РД* | лэрлэ Ил бнлмирлэр. Чунки онларын дэрд Зуку баЬарда бнр аз дв    азлыгындан шикаЗэти, автыб Чамаат бу кунун рузусу, сабаЬын ehTHjawi учун    рэтсиз Зурддашларымызын тоспагы экнб-бечэрмэЗэ ypajH эсэ-эсэ кедйр, чунки jap-    ермэни гулдурлара бензин пог аиян h»D агач саггаллыларын сэнкэрннэ, нлыг ке-    сатдыгларыны тэсдиглэЗэн ,------ ----- .. «яЬяо кемэлэии ермэни гулдурларынын «Зорганына* Ьадисэнин агырлыгы елэ бил ман да олдуг. Амма бир аз архаланыр. Амма кордуклэ- Совхозун директору «р^пилто    ермэни    гулдурлкн    к    азалды.    сонра чиЗни автоматлы он рЬмизэ, ешитдиклэримизэ май ЭЬмэдовдан ил1 Иткклэр чохдур вэ онла- дерд Зашлы Тофигин киши ду- бирчэ бу    “.....  " чеврилнр. РаЗон ичра ЬакимиЗЗэти бинасынын гаршысы Зенэ гэ-лэбэлик иди. Ев-ешиЗиндэн дидэркин салынмыш, малы-мулку таланмыш, куллэ За-гышы алтында бир так ча-ныны кетуруб гачан, гача-гача да се]рэлэн гачгынла-рымызын учунчу нэслинин нумаЗэндэлэри Зенэ бура пэ-наЬ кэтнрмишдилэр. Инди онларын дэгиг саЗыны Ьеч ким билмир. Ьарда кэлди ке-чэлэЗирлэр. бэ’зэн Ьеч бу да мумкун олмур. РаЗон мэркэзиндэки хэстэханалар, Затагханалар, Ьэтта мэктэб-лэр дидэркинлэрин сыгьша-чаг Зери олуб. Кучу чатан-лар снлаЬ кетуруб галан кэндлэримизн горумага ке-диблэр. Кучу чатмаЗанлар бах белэчэ дэстэ-дэстэ бура Зыгышыб дэрдлэринэ элач дилэЗирлэр. Нэ гэдэр агы олса да бу Зердэ е'тира едэк ки, онларын арасында сэнкэрлэрЬэ даЗана билэси адамлар да аз деЗил... Дидэркин лэр дэрддэн, вэ'д-лэрдэн, кйлеЗлэнмэкдэн Зо-рулублар. Бэлкэ елэ буна керэ мухбирлэрин дэ суал-ларына кенулсуз чаваб верирлэр. Сезарасы шикаЗэт-лэндилэр ки, кэлиб-кедэн, Зазыб-позан, вэ’д верэн чо-халса да фэлакэт азалмыр, артыр. Семинарист Шэрифов Лу- хары Эскипара кэндиндэ тракторчулар бригадири иш-лэЗиб. Кэнд муЬасирэЗэ алын-маздан эввэл ики дэфэ Киров кетурулуб. НэЬаЗэт. Зол-лары тамам багланандан сонра кэнд чамаатыны Ьиссэ-Ьиссэ мешэ чыгырлары илэ ашагы душурублэр. ДедиЗи- дыг. деЗушчулэримиздэн би- Кэмэрли дэ мудафиэ олу- дедилэр jox. елэ-оелэ. дэрд-1    узрэ Девлэт Комр- рини кетурмэдиЗимизэ пеш-    нур. Кэмэрли дэ ез кучунэ    лэрини дагытмага кэлиблэр.    Тосин|щ сэдри Ш. К. Кэри- ПРУ Нври"    мов гачгынларьш Jepöejep нлнн-кун^ еднлмэсн илэ ¿лагэдар тэ’хи- ________ .    .    .    .    арзуну    гошмаг    бу вэ дэсиндэ чамаатын ида- рдсальптдз пр0блемлэрин йена керэ    кэнддэ совхозун    бир    рын    бэ’зилэринин    агрысыны    рушу, бизи арын-архаЗын бир    истэрдик:    roj икидлэримнз    рэ бинасы габагында. кучэ-    ,e олундугу баредэ мэ*- комбаЗны    ики    «Беларус*    сонралар    чзкэчэЗик.    РаЗон    гисмэт черэк кэсмэЗэ мэчбур    тэкчэ ез геЗрэтлэринэ. ез    лэрдэ топа-топа даЗаныб, не-    лу1-4т вермишдир. О демнш- елэЗэн Шввкэт бачынын тэ- дэЗанэтлэринэ архаланма- чэ деЗэрлэр, вахт елдурмэ- ^ ]дрым нл эроин-пэри, Хочалы ♦анынын cojy-    сынлар, душмэнин имканла-    синин сэбэбинн сорушанда |чд0 Гарабагын даглыг Ьнссэ- комбаЗны трактору, сэпин агрегаты, ичра ЬакимиЗЗэтинин нума-Зедди Зук машыны. ики ^ла- Зэндэси Нэснр Мэммэдовун фети галыб. Инди Лухары Эс- дедиЗинэ керэ. бу белкэдэ кипараны кенуллулэр муда- бошалан уч кэнднн мал-гара-фиэ едирлэр. Онлара кемэк сы, ичтимаи тэсэрруфатла-олмаса ермэни чаЗнагындан рын эмлакы вахтында арха-Jaxa гуртара билмэЗэчэклэр. ja кечурулмэдиЗиндэн тэЬ-— Лашы сэксэни кечмиш лукэдэдир. Совхозун экин анам вар. — деди. — Кэнд- саЬэлэриндэ иш кетмир. Ча-дэн ону белимдэ чыхардым. маат Залныз ез ЬэЗэт-бача-Киримишчэ даЗанмышды. О сында эллэшир. Совхозун боЗда ев-ешиЗэ. мала-мулкэ эсас экин саЬэлэри деЗу’ш ЬеЗфслэнмирди. Бирчэ ЬэЗэт- меЗданына чеврилиб. Бир аз ннстан илэ ЬэмсэрЬэд раЗон-лардан азэрбаЗчанлы эЬали* ннн кечуб кетмэси просесн дэ кучлэнмкшднр. Бир чох анлэлэр нэинки евини. эмла-кыны. гоЬумларыны я»нр-миш, Ьэм дэ доланачаг ве-сантиндрн мэЬрум олмушдур. Буна «ера дэ Ьэмин шэхслэ-рнн нормал ЬэЗат шэраятини бэрпа етмэк, онлара Заша}ьии Зери вермэк, гачгынлары ишэ дузэлтмэк учун бутун имкан-лардан истифадэ етмэк ва-чибдир. Республика нззирликлэри нин вэ баш идарэлэрмнин. муэссисэлэрин. ичтимаи тэш-килатларын рэЬбэрлэри му-шавирэдэ чыхыш едэрек ке-рулмуш иш Ьаггында сеЬбэт ачмыш, гачгынларын проб-лемлэринн тезликлэ Ьэлл етмэк учун бир сыра теклиф-лэр вермишлэр. Чыхышлар-да белэ бир фикир дэфэлэр-лэ ифадэ олунмушдур, ки, Га-оабагын азэрбаЗчанлы шэ-Ьэрлэри вэ кэндлэринин са-кннлэри мутлэг догма Зерлэ-ринэ гаЗтарылмалыдыр. Мушавирэнин ишиндэ Азэр-Республикасы баш дэн чыханда тэзэчэ чэкдир-диЗим булагын суЗундан ис-тэди. Ичэн кими дэ зулум-зулум аглады. Гушчу Aj рым кэндинин сакини дс да белэ давам елэсэ. Зэгин ки, тэсэрруфатын Ьэр ил вер-диЗи 400 тон тахылдан, 200 тон суддэн, 90 тон этдэн, 1,5 милЗон манат кэлирдэн, ус-кэр'Мэммэдов, онун тэлик аЗры-аЗры адамларын ЬэЗат Золдашы ЕлЗа Мэммэ- мал-гарасындан, мал-девлэ-дова, ХеЗримлидэн дидэркин тиндэн элимиз тамам чыха-салынан МуЬИт эуснфов, Зу- чаг. хары эскипаралы Чэлал Ьу- Лухары Эскипарада сала-се]нов вэ башгалары биздэн мат евлэдон, биналарын са-бирчэ хаЬиш етдилэр:    пар- Зы кунбэкун азалыр. ^ал- ламентэ ¿ытышан депутатла- ныз Ермэнистанла сэрЬэддэ ра чатдыраг ки, дидишмэлэр- газылан сэнкэрлэр гор>3>р дэн. вэзифэ давасындан эл деЗушчулэримизи. ДеЗушлэ-чэксинлэр, ким президент рин сэнкимэЗиндэн истифа-олмаг истэЗирсэ. кэлнб Ьу- дэ едиб онларын бир нечэси нэрини ермэни габагында илэ сеЬбэт етдик. ь твдар кестэрсин. Чох да ермэни- ИсмаЗылов, Елшэн Сэфэров, лэрин ширин дилинэ алдан- Е’тнОар АллаЬвердиЗев масынлар. О ЬиЗлэкэрлэр Ьэр у^У тэлэбэдир, Бакыдан кундуз барышыга гол чэкиб,- кэндлэринэ кемэЗэ кэлиблэр. Ьеч нэдэн корлуг чэкмир-лэр. Бирчэ никаранчылыгла-ры чамаатын ваЬимэЗэ ду-шуб вахты чатды-чатмады Зурдларындан дэрбэдэр душ-мэсиндэндир. Вэтэн бур-дан башлаЗырса Вэтэнин эн геЗрэтли вэтэндашлары да бу кэндлэрин, бу раЗонун огуллары олмалыдыр. Кэмэрлидэ бир анлэннн гонагы олдуг. Аилэ башчы- мадыгы кунлэрдэ. кировла-    рыны. Ьэм    дэ техники им-    чиЗинлэрини чэкди: Сэс    Ja-.    синден азэобаЗчанлы эЬалн- рын кунбэкун артдыгы вахт-    канларыны    дузкун гиЗмэт-    Зыблар ки, Kyja ермэни    бу    щщ зорла говулмасы просе- да душмэн габагында белэ    лэндириб элимиздэ олан си-    к\*н-сабаЬ Ьамымызы силиб-    L си хеЗли кучленмишдир. Ьая- сэрбэст кэзэн, устэлик тэсэр-    лаЬлара, сурсата. куч-фла    супурэчэк,—деди.—Сонра да    буки республнкада индиЗэдэк руфатын 10.300 тоЗугуну бэс-    илэ тапылан Ьэрби техника-    ah чэкиб элавэ етди ки, нш-    jep6ajep едилмэмиш Тачгын- лэЗэн анлэннн дэЗанэтини ке-    ja саЗгылы Занашсынлар.    лэмэдиклэри бир Зана, тахыл    — Ермэнистандан го-    .    рогпглпнкяры оаш рэндэ бутун горхуларымыз Бизи муЬарибэЗэ кучлэ    зэмисини мала Зеднрмэсин-    вулмуш азербаЗчанлылар вэ    oajna” геспу jox олуб кетди. Совхозун ди-    гошублар.    амма муЬарибэ    лэр. су кэмэрлэрини кэсиб    ©эбэкистандан кэлмиш Мес-    иаз«Ри«и»    * ректору ИЬраЬнм Оручовун    шэраитиндэ    Jamajbi6 ишлэ-    ЬэЗэтлэрэ дашымасынлар.    хетя турклеря Ьэлэ чохдур.    ^ада]ев    нш.нрак «»»шд F- дедиЗиндэн мэ’лум олду ки, moJh ез хошумузла еЗрэнмэ- Газахын тэсэрруфатла-1 Мунагишэ эонасы вэ Ермэ-    (Азэринформ). Зараглылар нечэ Зол бура лиЗик. Он чэбЬэ ваЬид. моЬ- рында, идарэ вэ муэсснсэлэ-басгын едиблэр, ферма бина- кэм гуввэ кими бирлэшмэли. риндэ чалышанларын Ьеч дэ ларыны Зандырыблар, Ьэт- арха гэлэбэни тэ мин етмэк памысы саботажа уЗанлар, та бир дэфэ ТеЗмур киши- учун кечэ-кундуз муЬарибэ гэлэбэдэн умндини узуб езу* нин гызыны апармага чалы- ганунлары илэ ишлэмэли- ну бир дэ ачлыгын агзына шыблар. Амма Ьэр дэфэ дэ дир. Бэс Газахда вэзиЗЗэт верэнлэр. nyja душуб торбу кичик анлэннн вэ кифа- нечэдир? Бэри башдан деЗэк пагын мудафиэсиз гоЗанлар Зэт гэдэр гуввэси олан Мил- ки, чох пис. РаЗонун сэрЬэд деЗил. Ахы pajoH нндиЗзчэн ли Орду доЗушчулэринин шу- кэндлэринин мудафиэсиндэ- тэкчэ бир овуч рэЬбэ|ЖН, чаэти. геЗрэти илэ узлэшиб- ки гусурлар. илк невбэдэ. беш-он идарэ мудиринин лэр. бурунлары овулуб.    ваЬид рэЬбэрлиЗин олмама- совхоз директорунун им- TejMyp киши кэндэ кет- сы архада езуну даЬа агыр канларына, фэрасэтннэ ар-мишди, она керэ дэ нараЬат нэтичэлэрлэ кестэрир. Лаз- халаныб дуруш кэтирмэЗиб. суалларымызы Шввкэт Мэм- тарла ишлэринин белэ бир Ел кучу сел кучу олуб бур МУДАФИЭ НАЗИРЛШИНИН МЭТБУАТ МЭРКЭЗИНИН МЭ’ЛУМАТЫ кечэлэр кэндлэримизн виран гоЗурлар. Бу да Вэтэн гапысы, Вэтэнин башландыгы Ашагы Эскипара кэнди. Нечэ муд-дэтдир ки, сэрЬэдин он ад-дымлыгында Воскепар кэн-дилэ — Ермэнистанла вуру-шур. Ьэм дэ тэкчэ топ-ту-фэц^лэ jox. iT9THjj3TH, эзми илэ. Бир куллэ мэнзилиндэ, душмэнин кеоу габагьида, мэдоваЗа вердик: — Тэсэрруфатын башга саЬэлэриндэ ферма тнкиб сахламаг олмаздымы? Горх-мурсунуз кн, кечэлэрнн би-риндэ Зараглылар езунузэ дэ, эзиЗЗэтннн чэкднЗиниз ел малына да сэдэмэ тохунду-рарлар? — Topxcajflbir, aj гардаш, бурда Зашамаздыг ки? Бир дэ ки, Ьара гачаг? Вэтэн, Вэтэн деЗирлэр, бизим учун Вэтэн бурадыр, бах, бу aja-гымызын алтындакы торпаг-дыр. Биз гачдыгча ермэни ирэлилэЗир. Гача-гача Ьара-чан кедэчэЗик? Торпагы экиб-бичмэЗэндэн, устундэ ев ти-киб Зурд салмаЗандан сонра нэЗини гору малы jbsr ки? Кэн- доврундэ тэсэрруфатларда да. Ленэ олсун. тэки олсун! С63АРДЫ:    СэрЬэдлэрнмнздэн    денэндэ, Баныиыи тоЗлу-бусатлы баЬарыны кэрэндэ бнр аилыг утаидыг, Ьэм ез Зернмизэ, Ьэм дэ бнр Вэтэидэ ниилэшэн баЬарын lej рннэ. БакыЗа чатанда Ьисс елэдик кн, нэЗимиэсэ чатмыр, нэJh нсэ Задымыздан чыхармышыг. Бир аздаи ону да билдик — урэЗнмнзн орда rojyö кэлмншдик, rojyö кэл-мншднк ки, Зенэ rajHAar... «ХАЛГ ГЭЗЕТИ »НИН МУХБИР БРИГАДАСЫ. Ашагы ЭскипараЗла Воскепар арасында бу икид-лэр даЗаиыб. Бэнна Ьэсэн Гасымов пешэснни дэЗншнб. s Багларымыз саЬнбснз деЗил..._ ' Бу Japa тез сагаланды, бэс о бнрнлэр? Душмана чэпэр, Вэтэнэ снпэр огуллар. Вэтэни саЗымыз jox, бу балача огланын 6oJyK геЗрэтн ropyjyp. БЕШ АЛДАН СОНРА Кэпэз РаЗон Халг Депу- ки, Зерли езунуидарэетмэ рына эмэл «™эсин^ "Р«зи-таттары Советинин невбэ- ганунлары вэ лринсиплэри дентин вэ Назирлэр Кабине-дэнкэнар сессиЗасында ра- позулуб. Чунки умумхалг тинин фэрман вэ сэрэнчам-Зон депутатларынын вэ Со- сэсвермэси нэтичэсиндэ 5 ларыны Зеринэ Зетирмэсин. ветин сэлаЬиЗЗэтинин бэрпа ил муддэтинэ сечилмиш 75 РаЗон Советинин сессиЗа-едидмэси мэсэлэа! музаки- раЗон Совети депутатынын сы ез гэрарыны республи-рэ олунмушдур.    фэалиЗЗэтинин даЗандырыл- ка Али Советинэ кендэр- Мэ’лум олдугу йими. ке- масы мевчуд КонститусиЗа- мишдир. # чэн илин октЗабр > аЗында За зиддир. Лерлн Советлэ- Элбэттэ, депутатларын оз республика президентинин рин фэалиЗЗэти Залныз о за- гануни адыны бэрпа етмэк фэрманы илэ шэЬэр раЗон- ман даЗандырыла билэр ки, сэчи Захшыдыр. Лакин су-ларында (Бакыда вэ Кэц- КонститусиЗанын тэлэблэри ал олунур; ниjэ ¿еШ аЗдан чэдэ) Советлэрин фэалиЗЗэ- позулсун. Совет АзэрбаЗ- сонра? ти даЗандырылыб.    чан Республикасынын Га-    Ьамлет    ГАСЫМОВ РаЗон Советинин депутат- нунларына. Ьабелэ респуб-    ’ белэ Ьесаб етмишлэр лика Али Советинин актла- «Халг гэзетн»ннн мухбирн дэрсликлэрин нэшри:4 везизлат вэ проблемлэр лары АМАЛЫМЫЗ БИРДИР — Гочаглы лэзки кэнди- ларына нэ кэлэчэк, талелэ- сис конфрансында чыхыш дир. Илк сакинлэри бураЗа ри нечэ олачагды. Халгы- едэнлэрин Иамысы бу руп-эсримизнн эввэллэриндэ Да- мыз Заддан чыхармаЗыб вда данышды. Республика гыстанын Ахты раЗонунда- бу Захшылыглары. Дэрбэнд- «Самур» лэзки мэдэниЗЗэт кы Гочаглы кэндиндэн кэ- дэ онун адыны дашыЗан кал- мэркэзинин сэдри, филоло- ж»з нар. Кэнди у^зин ал ты кнЗа елмлэри доктору профес-куча^индэн нкисинэ Ь. 3. сор Эли МусаЗев вэ раЗон ларымыза сыгыначагы да ТагыЗевин на Э. ЭлмЗевин ичра ЬакимиЗЗэтинин башчы-о вериб. АзэрбаЗчанлы Эзиз ады верилнб Инди кэнддэ сы Рэфаел ЬусеЗнов мэркэ-1948-чи нл- Зедди Зуз нэфэрдэн чохуг вэ зин ]арадылмасы мунасибэ-ВилаЗэт Ьамымыз дин имаи гаодаш ти илэ конфранс иштирак- " ‘    чыларыны тэбрик етдилэр. РаЗон ичра Ьа. *ии33эти башчысынын муавини Ра- либлэр. Бу Зерлэр Ь. 3. ТагыЗевин мулку олуб, баба- ЭлиЗев 1942 лэрдэ Дагыстан ПартиЗа Комитэсинин бирин- ларымыз азэрбаЗчанлылар-чи катиби ишлэЗиб. Авар- ла меЬрибан шэраитдэ )аша лары вэ лэзкилэри сурк\ш Зырыг. Бизи: етмэк истэЗирмишлэр. ЭлиЗев мане олуб. гоЗмаЗыб он-лары дэдэ^аба Зурдларын- адына дан дидэркин душмэЗэ. >нзнм амалымыз бир Joxca ким билир узаг Си- маз paioH «Самур» лэзки мэдэниЗЗэт    “ достлугумуз эбэдидир. фяг НифтэлиЗев Хачмаз «Са-Бу    МУР» МЗДЭНИЛЭ! мэркэзн- Ислам Ь«“^нднГрРТ,,У ннн садРн ^илмишдир бирдэ. Газахыстанда баш- мэркэзинии тэ • Б*рнз ЭСЭДОВ, «Халг гэз^ти»нни мухбирн. Бу нл дэрсликлэрин нэшрн илэ элагэдар Ьансы ишлэр корулур? Мэктэбэ илк дэфэ гэдэм басан ушаг-ларымыз Ьансы элнфбаны эЗрэнэчэклэр? Мухбнримнз бу суалларла Халг ТэЬснлн НазнрлиЗн тэдрисэдэбиЗ ja-ты вэ нэшрнЗЗатлар идарэ снннн рэиси О. МЭММЭДО-ВА мурачиэт етмишдир. ЗазиЗЗат*. II синиф учун «Оху*. «АзэрбаЗчан дили* дэрсликлэриниц нэшр едил-мэси учун дэ Ьазырлыг иш-лэри корулур. — Орнжннал дэрсликлэ- — Республикамызда тэ’-лим АзэрбаЗчан дилиндэ олан умумтэЬсил мэктэблэ-ри учун гаршыдакы дэрс илинэ кими 34 адда 2 милЗон 990 мин нусхэ тиражла дэрс- лик нэшр едилэчэкдир. Рус,    Ьазырланмасы    аэ    нэшри курчу, лэзки, авар дилиндэ    ¿арэдэ    нэ    билэрснннз? тэлим кечэн мэктэблэри-    “ миз учун исэ «Просвете-    — Сон иллэрэ кими мэк- ниje*. «Ганатлеба*. Дагыс- тэблэримизин истифадэсин-тан тэдрис педагожи нэшриЗ- дэ олан дэрсликлэрин учдэ Затларына сифаришлэр вер-1 бир Ьиссэси тэрчумэ дэрс-мишик.    ликлэри иди. Лакин сон дерд АзэрбаЗчан Республикасы ил эрзиндэ назирлик рес-Алн Совети Милли Шура- публикамызын алимлэринин. сынын «Латын графикалы методист муэллимлэринин АзэрбаЗчан элифбасынын кемэЗи илэ Ьэмин дэрслик-бэрпасы Ьаггында» Ганунун лэрин бир гисминин орижи-гуввэЗэ минмэси илэ элагэ- нал вэ вариантларыны Ja-дар Зени дэрслик проблем- ратмага наил олмушдур. Ну-лэринин Ьэлли учун дэ кон- мунэ учун III — IV, V си-крет тэдбирлэр нэзэрдэ тут- нифлэр учун «Тэбиэтшунас-мушуг. Латын графикалы лыг*. «PHja3HjJaT* дэрс-АзэрбаЗчан элифбасы эса- ликлэрини квстэрмэк олар. сында «Элифба» дэрслиЗи Ьазырда I синиф учун «Ри-(муэллиф проф. J. Кэримов- ia3HjjaT>. VI — VII синиф-дур) «Маариф* нэшриЗЗа-    VUVM    VII тына тэгдим олунмушдур. ЛЭР    J    * I синиф учун «Оху*. «Ри-    синиф    учун    «Ьэндэсэ*. X — XI синифлэр учун «Информатика вэ Ьесаблама тех-никасынын эсаслары* кими орижинал дэрсликлэр нэшрэ Ьазырланмаг узрэдир. — Охучуларымызын ар-зусу илэ бнр мэсэлэнн дэ аЗ-дынлашдырмаг истэрдик. Дэрсликлэр Зенэ дэ мэктэб-лэрдэ паЗланачаг, Зохса ма-газаларда сатылачаг? — Кагыз вэ полиграфиЗа мэ’мулаты гиЗмэтлэринин артымы илэ баглы Ьэр бир дэрслиЗэ 25 — 30 манат гиЗмэт гоЗулмасы нэзэрдэ тутулур. Ьэлэлик белэ фикирлэ-шнрик ки. Ьэмин китаблар ма-газаларда сатылачаг. Билирэм ки, мэсэлэнин бу чур Ьэлли бэ’зи валидеЗнлэ-рин Ьаглы наразылыгына сэ-бэб олачаг. Ахы аилэлэр вар ки,‘ орада мэктэбэ кедэн ушагларын саЗы 5 — в нэ-фэрдир. Мэктэб лэвазяматы алмаг элавэ малиЗЗэ чэтин-ликлэри Зарадачаг. Она ив-рэ дэ белэ гэрара кэлмишик ки. бу чур аилэлэрэ кемэк учун * республика Ушат Фон-дуна, ГаЗгы чэмиЗЗэтинэ вэ бу истигамэтли чэмиЗЗэтлэрэ мурачиэт едэк, онларын вэ-саиуи Ьесабына кузэштли сатыша наил олаг. Озунун ЗагафгазиЗада Ье- шан Ьэр кэсэ атэш ачмаг кемончулуг планларындан вэ барэдэ кестэриш вермиш, империЗа Ьиккэлэриндэн эл АзэрбаЗчан эразисиндэ Jep-чэкмэк истэмэЗэн I^cHja Фе- лэшэн сэрЬэд гошун Ьиссэ дерасиЗасы Азэрба]чанда лэринин забитлэрини. пра-суверен республиканын го- поршиклэрини вэ эскэрлэри рунмасыны тэ мин етмэли ни республиканы тэрк ет-олан девлэт органларынын мэЗэ, сэрЬэд гошунларынын Зарадылмасына мугавимэт эмлакыны дагытмага ча-кестэрир. Бу* шэраитдэ гырмышлар. МДБ сэрЬэд гошунларынын СэрЬэд гошунларынын команданлыгы АзэрбаЗчан Ьэрби эмлакына гэсд пал-Республикасы Девлэт Сэр»- лары артмышдыр. Мэсэлэн, Ьэдини МуЬафизэ Комитэ- сонрадан республика Ьудуд синин ишинин нормал Ьала ларындан кэнара чыхармаг душмэсинэ Ьэр васитэ илэ учун елэ Ьэмин Ьэрби Ьис-манечилик терэдир.    сэнин анбарларындан Ьэрби . эмлакы Гала аеропорт>на Мэсэлэн, элдэ алан мэ л> апармага чэЬд кестэрилмнш-мата керэ, МДБ сэрЬэд го-    Jepjl|| ьакимиЗЗэт ор- шунларынын команданлы- гайЛарЫнын нумаЗэндэлэри гы миллиЗЗэтчэ азэрбаЗчан дЗЭрбаЗчан эразисиндэн апа-лы Ьэрби гуллугчулары мад- рылмаг учун нэзэрдэ туту-ди-мэс’ул вэзифэлэрдэн ВЭ 5ан jYKJla долу 4 эдэд зил-командир вэзифэлэриндэн 130 авТ0машыныны тутуб кэнар етмэк, Ьабелэ сэрЬэд сахламышЛар. гошунларына Ьэгиги хидмэ-    ЗагафгазиУа сэрЬэд даи- тэ АзэрбаЗчан дан эскэр ча-    команданлыгы    Мос- гырмагдан имтина етмэк har- ¿мяЫН ичазэси илэ эввэл-гында кизли сэрэнчам вер- л Ьиссэнин команданлы-мишдир. Биздэ олан мэ лу- тыгнлл anaH автомашынлары мата керэ. бу муддэтдэ МДБ    гиЗмэтлэ    шэхси    исти- сэрЬэд гошунларынын Ба- фадэ учун алмышдыр. Даи-кы шэЬэриндэки О"®??!"® рэнин тэчЬизат забитлэри гошун даирэсинэ (ОГД)    АзэрбаЗчанын    сэрЬэд ЗагафгазиЗа , сэрЬэд даирэ- заставаларына верилмэк учун синин команданлыгындан НЭЗЭрДЭ тутулан материал мэхфи эдэбиЗЗаты. сэнэдлэ- СЭрВЭТЛврИни бу Золла шэх-ри мэЬв етмэк вэ телеграф истифадэдэн етру сатыи рабитэси апаратларыны се- ал*ышлап куб Tajjapa илэ Тбилиси].)    Бундан элавэ. МДБ сэр- апармаг Ьаггында кестэриш ^ад гощунлары рэЬбэрлиЗи-дахил олмушдур.    ннн кестэриши илэ мумкун ЕЗни заманда ОГД забит- олан бутун Золларла — лэри вэ прапоршиклэри ара- Ьэрби вэ мулки аеропорт сында вэ Ьиссэлэрдэ онла- ларла. дэмирЗол. контеЗнер рын АзэрбаЗчан Республи- стансиЗалары. дэниз комму-касы Девлэт СэрЬэдини Му- никаснЗалары илэ. о чумлэ-Ьафизэ Комитэсинэ табе дэн сэрЬэд кешикчи кэми-олмамаларына Зенэлдилэн лэрнндэн истифадэ едил-«иш> апарылыр. Мэсэлэн, мэклэ. республика эразисии-апрелин 2-дэ ЗагафгазиЗа дэн Ьэрби эмлак дашыныр. сэрЬэд данрэсинин 2435 Онлар алдатма Золу илэ немрали эскэри Ьиссэсинэ АзэрбаЗчанын Мудафиэ На-МДБ сэрЬэд гошунларынын зирлиЗиндэи «АО* автомо-Бакы шэЬэриндэки ОГД бил немрэ нишанлары алкоман данлыгынын нумаЗэн- мышлар вэ Ьэмин эмлакы дэлэри полкоаниклэр А. А. АзэрбаЗчан дан дашыиаг учун Лагутин вэ Н. А. Анохин истифадэ олунан ез автомо-кэлмншднлэр. Онлар шэхси биллэрини бу нншанларла ЬеЗ'эти Зыгараг • демишлэр тэчЬиз едирлэр. Ьэм дэ бу кн. республнкада Зерлэшэн Ьугугазидд Ьэрэ! этлэрдэ гошунлар РусиЗаньш JypHc- азэрбаЗчанлы забитлэр — днксиЗасы алтындадыр. Ьис- Majop Рамиз ЬачыЗев. под-сэннн Ьэрби гуллугчуларына полковник Эмнрхан Муста-твзЗкг кестэрэрэк. еЬтнЗата фа Je в (2435 немрэли Ьэрби кендэрмэк ве мумкун ола писсэ), подполковник JyHHc билэчэк чеза тэдбирлэри Шкринов (2038 немрэли Ьэр-илэ горхудараг онлар Ьис- би Ьмссэ) вэ башгалары нш-сэнин Эразяснне Захынла тиран едирлэр. ;
RealCheck