Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 08, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 8, 1992, Baku, Azerbaijan AlWiil im-« Ml. MeHUOH»». Mt M lilMli. OoMH 1919-17 WW rajjra^fnnrp- ASdPBAJMAH PECnyBJIHKACblHblH HMTHMAH-CHJACH r93ETH riiiM»iN 1 Manar. K¥HYH - f>lMpCi|<MN 9Mny6«N«cuNMH XapwM Mump AnpeJiHH 7-Ä0 AaopCaJnaH PecnyfijiHKacbi Ajih Cobcthhhh C9APH j. H. M0MM9AOB A^* Jlur rapaöarAa MyHarHinöHMH. apaABH rajiAwpwJiMacbi y*«YH BaCHTBHIUniK BB3H(|>9CIIHH Je* pma JeTHpeH HpaH Hcjibm PeCdyOAMKBCbl HYMajBHAB heJ'BTHHK reöyA eTMHUIAHp. HYMBjBHAa heJ’éTHHB Hpa« HcJitM PecnyÖBMKacbi xap»w mDAap KaaHpmiHH MYaBKHM MahMYA BtN3K (SauribiJibir *^^hMyA BaM3H ArAaMa, XtNKBiiAinia cB4>apMHH|i Je< nyiuitpbi haiTMiAa AftHbiin-MMItlAkip. ORyM 4>MKpilHrB, MYiiarMuiBHM iptAtH raAANp Mir y^yb bh bbbba iTaiuMH AiJiNAUpMAMiCbl MexaHH3* MNHM haaupjiiMar AiauMAup- HpiM BiCNTriKAIIK MOpiMblHbl MYBi^^»niJJ»TA» hojara kb- HHpMdK 63 ABTBT MQ'AyMBT 0JIA9 CTM3K y^YH <rajHap Her* T9A9P3» 03YHYH JCAAH MYlUa-hHABHHCHHH K6HA9PM9K <t>HK-PHHA9AHP. J. M. M9MM9A0B A9MH1UAHP KM, atauiMH AaJaHAwpwJíMacbi-na HaHJi ojiMair B9 AaHumur-jiap npocecHHHH OauiAaHPhWbi-Hbi rojMar T^yyí hak hob69A9 MAB-hhh 366-Mbi MOToaibiMN noJiKyHa MBXcyc oAMym CHJia* hbi B9 h9p6H lexHHKaHbi Abf* Abir rapaOiPA&H HbixapbiG anapMar, JaxyA mbHb exM9K AaauMAbip- By cHAahAaH AHHm a39p0ajHaHAbi ahaAHj9 rapuibi AejYUi aMaAHjJaTAa* pbiHAi * HCTH(l)aA9 oxyHyp. AaapOajMiH napAaMeHTHHHH öaUIHbICbl HYMaj9HA9 heJ’9TH Y3BJI9PKHHH AHrr9TMHH OyHB H9J1Ö btmhuiahp km, hap kyh A39pGaJtaHbiH haBa (])93acu* Hbl 20-A9H 40X haP^H BCpTOA-JOT n03yp, JaparAWJiapa Ep* M9HHCTaH apa3HCHHA9H CHAah, A©jym cypcaiw b9 apaar k9- THpHp.    ,    , J. M. M9MM9A0B Aaapöaj* HaHblH MYHarHUI9HH AHHM ch-JacH BacHT9Ji9pA9 apaABH raA-AbipMara MaAbiuiAbvuHu OKp Aaha T9CAHT eTMHUIAHp. KepYUiA9 xapHMH huia9d na-3»pH h. M. CaAbiroB. Aaap* CajHaH PecnyöAHKacbi npean* AeHTHHHH MYUiaBHpABpH B. M. ryAyaaAB, P. H. MycaÖaJoB, Ajih Cobbthh 6ejH9AxaAr my* HaCHÖBTABD me*Ö9CHHHH MY* AHPH H. 9. AxyHAOB, HpaH HcAaM PecnyÖAHKacbiHWH Ba* KblAaKU MYB9rr9TH HUIABP'B9- KHAH aöYJiracbiM ÖBJiaA Aa* MamniJjB HurrnpaK eiMHUiAap. (A39pHH4>0pM). M»t«ynAa xUip mphiwIh khmn, . Mcpw«fi amiwthmmh Mo«<»aA«KM w-Api* liMNH SmiiHa mHMHUiAMP- AY»»h A»ap6aji«i Pt«ny6iiMKa«H Aiw Coa.Ti.11111 <«APN J. M.MMW« Ncpwnim romrw r#éyn «mhuiamp-(6y 6.p«A* A*#pnM<|)opMyH h«a6aTw Ma»6*TM H*MpaMM»Aa Aapi eAMiiaiaK). AAnn Comta* Aapy« »aMai»i. (Poto J. XanniioayiiAyp. CejiexTop NyaaBNpacM AupeJiHH 6*Aa Ha3HpJiHKJi9-pHH B9 J5aui HAapa-napHH, hY* ryr MYha(|)H39 opraHJiapbWbiH p9hÓ9p;i9pHHHH. A39p6aj4aH npesHACHTH Anapaibi m9C’* yjl HUI4HJ19PHHHH HUITH* paKbl HJ19 CeJlCKTOp MYUiaBH* P9CH OJIMyUlAyp. MYUI9BHp9HH jKicnyÖJiHKa npesHAeHTHHHH C9nahHjj9THHH hajaia kcmhpbh A39p6ajHaH PecnyÖJiHKacw Ajih Cobcthhhh C9APH J. H. M9MM9A0B afiapMbiuiAbip. A39^ajHaHbiH 6hp mox uia* hap B9 paJoHJiapbiHbiH. 9h as* B9JI EpMaHHCTaHJia haMcaphaA B9 PapaOaFbiH AarAbir hncca* CHH9 ÖHTHIUHK pajOHJiapblH HHpa haKHMHjJaXH öauiHbiJia-pw pahöap HUiHHJiapJia paÖH*' T9 xaTTHHAa ojiMyuiAap. 9ca-C9H 6y paJoHJiapAaKbi onepa* THB Ba3Hjj9T MYSBKHpa CAHJI* MHUIAHp. AfAaM, Ha^paJbiJi, SaHKH* jiaH, HaAaÖaJ. KaJiöaHap. Py-6aA^iw. ToBys. Oyay-nH. Jla-HbiH, KopaHóoj, raoax. XaH-jiap paJOHJiapu aa LUyma uia* hapH HMpa haKHMHjJaTHHHH éauiHbiJiapw BO HYMaJaHA9Ji9-PH HJia cehÖaT OJiwyuiAyp-JepjiapA9H BcpHJiaH Ma’JiyMar-jiapa Kopa, coh KyHJiap 6ypa-Aa HHCÓH CaKHTJIHK JapaHMWiii- Abip. raHrbiHJiapu JepÖojep ct* pH MYsaKMpa eAMJiMHUiAHp. AaapöajMBH npC3HAeHTHHHH cajiahHjJaTHHH hajaxa kc* 4HpaH pecnytJjiHKa Ajih Co-BCTHHHH CaAPH J. M. MBMM9* AOB CCJICKTOP MYUliBMpaCHHAa HbTXbim eTMHUIAHp. o AeXHUJ-AHp KH, peciiy6jiHKaHbiH apa-3H 6yt0bjiyJyhy ropyMar hap •5HPHMH3 Y^YH ÖaUlAhWa B9-3H^a OJiapar rajiup. AxaiuHM aaJaHAbipbiJiMacbi > harrbOiAa caaHui 9AA9 oJiyHAyfAaH coh-pa haaupAa «rajHap Herra* napA9» BB3MjJaf rncMaH Hop-MaJiAauiMbiuJAbip. By caaH-uiHH no3yAMiMacbi yhyh hap hyp TaA^Hp KepMBKJia Janauibi, pecnyGAMKiHbiH caphaAJiapH* HHH Ba jauiajbiui MaHxaraJiapM-HHH MOhKaMJiaHAHpKJlMaCH HUIMHH AiBBM CTAHpMaK Ai-3bIMAUp. M9CM yhyh 9JlHMH3AaH K9J19HM aCHpKBMaMaJlHjRK. J. M. Mbmmbaob A39pOaJ* HiHAa Ba ORyH najxaxTbiRAa haaupAa K9HA xacapDY4>H* OOjeKTM Tbi Aa MYhYM AHrraT óoJeKTM oAMBAbiAbip. Coh MAAapAa pee* 9hi---------------- “ ‘ nyfiAMKa anaAHHHH nepaK, ot. JapaHMblUl KpHMHHOKeM B93RJ’ J9T OapaAa oxpaitMibi AtMfcuu-MbUIAbip. o ACMHUlAMp: Pee-nyOJiMKi pahÖapmijKRni ca-KMHxapAaH aJiAHiru Yox/iy mbk-TydAt aa TexerpaMAi raHyH-cy3 japaAUHMbun Öytyh cm-xahJibi rpynJiapbi sa Aacxaaa-pM TapMCMJiah eTM9K, rajA» japaTMar xaJiaÓ onyHyp. J. M. M9MM9A0B (Sy MacaJia Gapa-cHHAa rapap raOyx ojiyHAyry* Hy uiahapJiapRH sa pajoHJia* pbiH. hyryr Mvha^aa opraH-xapbmbiM pahoapjiapRMa xa-TbipAiTMbiuiAbip. naMMM rapap C03CY3 JepHHa JeTHpMAMa-AHAMP. BiKbiAa capHHuiMH HarAMj JaTb«Aa JapaHMblUl aaaHjiJaT Aa ÖejYK HipahaTAbir Aory I. J. M. MaMM jar. KapT0(p. AHKap apaar Mah* ini------ M9K cahacHHAa huí KepyAyp. ih- HaGhaJaiibi paJoHAapwH pal GapAapHHH B9 CaKHHAapHHH JcHa Aa acacoH AorMa Topna-ru ropyMar. kohaagph MyAa-<|)Ha CTMBK MacoABAopH Hapa-hax CAHp. JlaKHH xacappyihaT-AapAa Ja3 lapAa huiabphhh ao yHyiMypAap. AöJYih aMaAHj* JaTAapbi 30HacbiHAa hhc6h ca* KHTAHK JapaHMaCbIHA3H B3 aABcpHUJAH haea uiapaHTHH* A3H HCTHípaAa cAaH lapAa aMBKHHAapH KBHA TacappY<})a-Tbi HuiAapHHa GauiAaMbiuiAap. TexHHKaHbiH cauHHa haawp-AaHMacbi HAa aAaraAap sa AHKap MacaAaAap MyaaKHpa oAyHMyuiAyp. haMHHHHH rejA CAHA-MHUI-AHp KH. HHAHKH UJ0paHTA9 rYBBaAapHH (^AyHMacHHa Ba napnaAaHMacbiHa, ajpw-ajpw rpyuAap Ba uiaxcnap apacbm* Aa HXTHAa«h JapaHMacbiHa Joa BcpMaMaK BaMHÓAHp. KaHMa uiahapHHHH, MaAH.i-aöaA, 3araT8Aa. rycap, Jlan* KapaH, BHAacysap pajoHAapw-HWH pahöapAapH HAa A3 ceh-63T oAMyuiAyp. JepAapAa huihh B33HjjaTH. jas lapAa huiabph-HHH B3 CanHH3 ha3bipAblFbIH kcahuih, ahaAHHHH apaarAa la’MHH oAyHMacbi npoóACMAa- cyAAapbl MA9 T04hH3aTbl ca* hacHHAa K9CKHH npoGACMAap* A3 rapuibiAaujMbiuiAbip- Ca* UHH Ba K3HA TaCapPY^Tbl MohcyAAapbi JexMuiAHpHAMa* cH. hejBaHAapAbir yhyh Jcm laAapYK CAHAMaCH MYAA9TA9* pHHHH noayAMacuHa Joa Bcp* M3K oAMas. J. M. MaMMaAOB ACMHUIAHp KH. GyTYH 6y M9-caA3Aap pecfiyÖAHKa pahÖap* ahJh TapaipHHAdH haAA OAy-HanarAbip. abkhh GyHAapa an aBB9A jepAH pahÖapAap rajru KecTapMaAHAHpAap. O haMMH* HHH -rejA eTMHUIAHp KH. pee* nyóAHKaJa ahxha oabh apaar MaAAapbiHUH AarbiAbiAMacbi* Ha B9 orypAaHMacbiHa Joa bc-pHAMaMaAHAHp. haAÖyKM aAAa o.iaH Ma’AyMaTAapa Kepa mox eaxT -apaar MahcyAAapw aH* pyp. J. M. MaMMBAOB 6y Gi poAa i^bimtpar AaMMuiAMp KH. uiahap HorAMjJiTbiHbiH nuc MuiAaMocHua GiXMtJapir. Ga*-3H pahGap RuiHHAap xeAMui haiTbiHbi 63AapM GnaamJm km-MH apTbipbIpAap. najTtXTblH HarA^JJiT TaiUKHAiTAipblHbtM pahGapAapHMa TanmbipbiAMbRn-Abip KM. Gy cihaAa 9H ruca MYAAaxAa rtjA» JtpiTCbiHAip. J. M. MaMMaAOB AsapGiJ-MaH npe3HAeHTM ceMKgJiapH OapAapAaH aABcpMHAapHH sa MehraKHpA ..._.lTaKHpA3pHH aAHHa KCMHp. PecnyG.THKa ahaAHCHHHH Aa* Ba-A3pMaHAa Ta’MHHaibi Aa aH rwca .MYAA3TA3 HopMaA haAa CaAbIHMa.IblAbIp. rawrbiHAap npoÓAeMH Aaap* GaJnaH ymyh mhaah npoóAeM o.iapar raAWp. TapaGarbiH Aar* .ibir hHCcacHHA3 Ba OMa Ghth-uihk pajoHAapAa BaaHjJaiHH K3CKHHA3UlMaCH HAa dABTaABp ranrbiHAapbiH cajw xcJah apx-MMuiAbip. Byua GaxMaJapar, ranruH aHAaAapHHa JapAMM KecTapHAMacHHa Ba OHAapuH jepGaJep euHAMacHHa JenaA- Y3pa pecnyGAMKiAa Gíuiaíhíh CCMKM KBMnaHHjiCMHABH AB’ Hbiuiapar acmhuiamp kh. Gy KaMuaHHjaHbi amíokpíthk acaCAa XaUlKMA CTMBK AÍ3blM-Abip. Bytyh caBMjJaAapAaM OAaH CeMKH KOMHCCMjtAipbl-HUR TapKHGHHAa MYXTaAHI^ napTHjaAapbiH aa hapaKiTAi-pbiH. HAK HOBGaAa AaapGajMiH XaAr HaGhacMHMH HYMBjaHAB* AapH HuiAaMaAHAMpAap. Jep-AapAa pahGap HuiMHAap ABHpa KOMHCCHjaAapbiHbiH 4)aaAMj-jaxH. BaxaHAauiAapbiH «3 upa AacHHH aaaA H(J)aA9 exMacH ynyH hopmba uiapaHT Japax-MaAbiAbipAap. CeMKH KiMna-HHjaCbíHblH KCMHpHAMaCHHa AHAMHui Ghp HCMa Fapap Je* pHHa JeTHpHAMaMHuiAHp. By aAaM.iapuH aofme TopnarAa 03AapHHH ranrbiH hHcc exMa* KHMHH Tapa4>HHAaH' OAypca oAcyH hap haHCu laajHr k«c TapMaK H&hAAapHHM. cacBepMa-HHH KCAHuiHHAa hap haHCbi no-3yHxyAapbi. JaxyA oHyn HaxH* MaAapHHHH caxxaJianiAWpiíW’ MacuHbi apaABH raAAwpMar ymyh Gytyh xaAGHDAap ae-PYAMaAHAHp. AaapoBjMBH Pee nyGAHKacbi npesMAeHXH ceMKH AapH hantraxaH aaaA. Acmok paTHK B3 yMyMxaAr ceMKHAa- pH OAMaAblAbIp. (Ä2 .3dpHH(}>0pM). Nnjiiih lllypafla Mhaah lUypBHbiH anpeAHH 7-Aa KeMHpflAMHUI HOBGaTH inAacbiHbi AaapGaJaaH Aah CceexHHMH caApH JaryG MaMMaAOB anapMbiuiAbip. XaGap BcpHAAHjH khmh. dyHABH aBB3A Acnyxaxjiap «AsapGajMaH PecnyGAHKacbiH-Aa MYABil’Ha HUniHHH TaoiKH- AH cahacHHAa aAasa toaGbp* Aop haiTbiHAa* ranyHy Gh-pHHMH oxynyuiAa raGyA ex-MHUJAap. BynyHAa aAaraAap Mhaah IlIypaHbiH AOBAar ry* pyHyAyry yapo ABHMH komhc-cHjacbHibiH caAPH To<|Mir racH-MOB raHynyH raöyA oAyHana-ru TarAHpAa AaapGaJnaH KoHCTHxycHjacbiHa (9cac ra-HyHAa) AajHuiHKAHKAap ex* M9K harTbiHAa ranyH jiajHha-CHHH AenyraxAapbiH MYsaKR* pacHHa BepAM. COHpB TO(pHr raCbIMOB HM* jiacbiH HurrHpeioibiAapwHbi JlaTBMja, JlHTBa sa EcroMHja AOBAaXAapHHAa hapGii xHAMax exan AaapGajMaH BaraHAaffi* aABBaAap exMaK GapacHRAa FBHyHAap raGyA exAHAap. Mhaah lUypa Aenyxai JbiAMaa AxyHA3aA3HHH OTy XOMBAliI (paMHaCHHHH Taq)CH-AaxbiHbi ajAHHAamAbipaH Ae-nyxax HCTHHxar KOMHCCHjacw-HbiH caApH BasH^iacHHAaH aaaA exMaK harrbiHAa xahH-iiiHHH JejÄHa JexHpAH. Acoy-Tax PaMH3 «PaxaAHjcB komhc-cHjaHbiH caAPH xacAiir ^yH-Ay. AaapGajMaH Aah Cobc-TH CaAPHHHH MY3BHHH TaMep* AaH rapaJeBHH xaKJiHit» HAa Mhaah UlypaHbm MYBa^íHr KOMHCCHjaAapfaiHa TamnMpbiA-AM KH, KOMHCCHjaHblH XyCyCH craxycy harrbiHAa caHaA J»' jHhacHHH xa'xHpa caJmaAaH haaupAaJbiG Mhaah UlypaHb» MYsaKHpacHHa Be pora. MapicaaH ceMKH fKMOKCHja* CfaiHblH CaApM    KapHMOByB 03 apHsacH acacbfflAB xyrAyry Ba3B4>aAaH b3BA oMynuacu harrbfflAa rapap raGyA camb* AM. HA3HPJI8P KABHHETHHfl9 POByJI AaapGaJnaH PecnyGAHuacbi Gaui Ha3HpHHHH caAahHjJax* AapHHH HMpa CAaH <I>ejpy3 MycxaipaJeB anpeAHH 7*a3 Aspona ÓHpARiüiapH komhc-CHjacNHbiH HYMaJaHAa hej’a-thhh raGyA ctmbuiahd. Hy-MaJaHAd heJ’axHHa m. Tep-xaap GauiMbiAbír eAHp. 9Tpa<|)-AH cehGax aaMaHbi 1992-mh HAA3 Aspona HiTHcaAH Ghp* ahJh xai»<})HHA3H AaapGajMaHa TexHHKH JapAWM nporpaMbi-HfaiH hajaxa KeMHpHAMacH has aAaraAap MacaAanap Myaa-KHpa oAyHMymAyp. Tapa4>-Aap haMRH JapAHM harrbiHAa nporoKOAy Gy hahh aJbOiAa HMsaAaMuniAap. M-G 7K. Tepxaap AeaiHniAHp kh. AaapGajKaH y^YH aJpbiA- MMUi 6YAH3AaH aH caMapaAH HCTHipaAa exMaK MarcaAH ha3 hhahkbthb npwpaM haawp-AaHMaAbi. AaapGajMaH heKy* M3TRHHH 3H MOX yCTYHAyK eepAHjH HHKHuiaíh HCTHraMax-AapHHH 3KC eiAHpM3AH, A30p* óajMaH HA3 ÓHpAHK apacbiH* Aa paawAauiAHpw-^MaAbiAbip. By nporpaMbi haprapacpAH haabipnaMar Y'iYH BaKMAa Gypo BHMar HaaapAa xyxyAyp. ABpOna ÖHpAHKAapHHHH 3Ma- AH rpyny HAa KOMnACKTAani-AHpHAaMaK Gypo pecnyÖAHKa-HblH TaAaGaTbíHbl jepHHAS ej-panaMaKAHp. ByHAan aesaA Hca BpYcceAa AaapGajMaHbiR T3KAHc))AapH HA9 pecnyóAHKa-HbiH aM3AH rpyny k0HA3PHA-MdAHAHp. <I>. MycxaiJiaJeB Aspona Gnp-AHKAapHHHH K3HM MyCXarHA AOBAaxa JapAUM xecxapMaK TamaGGycYHY JyKcaK nijMax-AaHAHpapdK Gena 6«p (paKXU rejA eTMHUIAHp kh. AaapGaJ- MaHMH HxTH^iar rapioiGHH* A3H MhlXMaCbl HaXHMaCHHAa rapó oAKaAapH HAa pecnyG-AHKaHbni rapuibiAurAH (}>aa* AHjJaT HMKBHAapbl apTMbim. OHyH AYHja GHpAHjHHa Ai-XHA OAMacbi y**YH peaA nepc-neKTHBAap Ja(^MbnuAbip. O ACMHUIAHp:    EpMaHHCtaHhlH AsapGajHaHa rapiobi apa Bep* MdJaH TaMaByay has aAaraAap saaHjJaxHH MaxHH oAMacbraa GaxMaJapar, Gm3 HHKHaia4H>i' Mbi3bi AaJaHAUpMar sa Gy HMKaHJiapbl aAA9H BCpMtK (bHKpmiAa acJhahk. hoKyMax OaujMbicbi caJiahHjJaxAíf|AmHH HMpaMUCbi 3MHH CTMHUIAHp KH, AaapGajMaB Aspona Gep* AHKAapH HAa GaFJIBAblFH Gy-xyH casHuiAapa aMOA eAaMax. oHAapu xaM haMMAa sa MyaJ-JaH oAyHMym MYAAaxJiapA» JepHHa JexHpaMaKAHp. CdhGaiAa pecnyGAMca Gam HaaHpHHHH MyasHHH — AOB* A3T MaAAH'TeXHHKH TaMhH-38T KoMHxacHHHH caAPM A- III. asHaGaJOB, HaaHpAap KaGfr HeTHHHH XapBMH HTTHCaAM aAaraAap me’ifocHHHH MyAMpH X. r. CaAHMxaHOB HumipaK exMHiuAap. (A3apM«^M). By COH KOPYm AGJHii AipblHblH KeM lafblpÉUMaCbl fai “    — haiTbiHAa faHyH AijHhw MB8 TaHbmi CTAH. Mhaah lUy-pa Gy BaAXMKjaau eAxaAapMB p^iMpAapHBRH. haGeaa ^ Aapyc p^tGapMMjMHHB xahH* niMHH H838pa aJüptT. taaMHH AoaAaTAaoMH    tpaaacMBAa ZMAMBT eABM    AaapGajMiH PecnyGAHKiCbt BaxaHAamaa- CoMpa AenyraxAap icaHABH (4iepMep) tw»ppTi|>.Ti4 liar-rbiHAi raHyH AajHhacMHH Myaa* KHpa exMaJa Genuumbuiap. Mhaah lUypaHbn arpap mb* caA8A8p yapa KOMHccMjacbi* BbiH caipM Ap«ti PahMMsa* Aa Ma’AyMiT lepAM. punm icepH Marupaumacu htfruMAa rapap raoyx exAH-PacoyGAMKa Hasapnap Ka* ^>acHA8AaB coHpa Aeoyxax* PecnyGABi GHMexMMa. Myab^ Hasap* AMÍRH8. BaKU n»ilB|NI MMpi baicMMHjJaxH GannoicbiHa xan* mbipaiAAbi haMMH laxaa- AiiiUaptBi bapóM xham8tm MHAAH OpAycy- AaaoGehuw ityM cMpaxapaiMAa aíbím ex* AMpMacMRH xa'MHR excMHAap. hBpGH ryAAynyAapu MaHSHA-aa XB*MRM eiapoK OHAapa ra-HyMaepMWRKAa MaaapAa xy* xyjMyiB hYTyraap aa hmxm* Jasaap aepcMHA»p. AaapGajMaH mymkm* Bpocéccyaa MaMáxAacMHa. mh-Kih aa aMAa MaMBuacMHa.. xapMMH MHaecxMCHjaAapuB ropyHMacbi harrbiHAa Aaap* Gaijw PecnyGAMRacbiHbiH ra* RyHyBi AajMOIRIUIMlUIBp 18 xap AaapGaJiaH PecnyGABica* cu npeaHACHXH ceMRHAapH ya* pa MapioaH ceMKH KoaraccHja* CbIHblH JeHH XapKHGSHH m    GamaíMbim- Aap. Ma4»P BaAMjea MapicaaH ceMKH KOMHCCHjaCMHblH CaApH. Hhhkbs raHHjeB Ba Jamap AGGacoB caApHB MyaBHHAapR céMHJUfHniAap. haMMMHHH Map* K838 ceMKH KOMBCCHjaCUHhlH j€HH TapmGM CCMHAMMmAHp TapKRGa pecnyGaxKaAa 4>oa-jDiJJax KocxapaH myxx8Ah4> mm-XHMaH*€HjacH xamKMxaxAapuH RyMaJaHAaAdpH abxha oAMyui* Aap. ABoyrixMap PecnydmxacuHbiM CoHpa R8MAMM (({lepMep) xacappytexu harruHAa. Aaap* GftjiaH PecnyGAMicacu ranyHy AajRliaCMHHH MY3aKMpaCH Ai* BiM eXARpHAMMmAHp. Mhaah lUypaHUH HOiGarH MMAicu anpeARM 8*Aa oAaw-Aup. (A3apMM(tx>pM). ciptnj|nipnfiirfT/iT mctmnami *«* BdMp ii.».gow 9y II» tfapMT roiycy. «»iy« IMMCM NCMNp. KyNM «XAJir r83iTM»HMH MY»M9 SmTAAACU WihO XOflNHA» CKMPN.TOII KypymyMfH wmmpm AmkimÁnp«*- Ty**ypiyr*ip Moqrúyvy "mm m rMM6. Sahap yiyar.6Npysv ritM Kmm^ fyp^yMy». Em ruai, Aktc^ Tesy. piieMMpMHAaM, A«|TMN M «OiVM mmhH—pniaitin»H ■mmIi IUmajm* HewiM XacneiMi^ ^OfOMflÓüp laaaimpwbi 6f Mfp mmm omtmtm ftmmm * cahHoe 2. HiiiipiNwH m ChomhnIa 0%f^p9¡nm P«ciiy6* mmcM XiipMiMitaMp h«mpim|wwn ««.6 hotkm AUNR oRMyaiffyp. By Roxaja yjrytt oAipar HOPP AaapÖaJnaHAa xaM haMMAt AMnaoMaxMK BiyiiacMGaxAap japaiMara sa cai^iRpARK* Aap eaiMjJacHHAB HYMaJaHAaAinuiap MyGaAHAacM exMaJa pa* pepMHipAMp. AXRJiOMaxRK MyRacMGaxAap JapaAUAMacu hairuHAa ra* pap MaaaG HOxacbiRbin íauraufu KyHAaR ryasaja mhhmhui* AMp. HttMMMN Myxrap P«ciiy6iiNacacM Aim Mimimcn« NUN MMf6yAT MMPNMIN X9Ö9p MpNP KN, AipOIHMI« T9luifit9€mmm m OMewAwiiw Mmcmiwiwpnnm amp MyiMMpMNNN |ATOM| Asep6a|MWA kmiimniu nyma« Immß b^9YNWM VMIItpN — AflMAHNjaNUN ATOM-AMN CnONPNHNIMIIM IlMNN M ABUI-MN TIIUKM« MTAMM HfM9lmm߀M CNOfT Tai|i» HaX«l»IMiMAM OM* PMcnypiMiiACM Ajm Mm« Myoiiip. Haimmnn Myirap jiMCMimn CMPN h^lßßp 0tm¡m on'mpm néyn mtmnui- MaaaG B. Kchk AT9M HYMaJaHAaAapHHMH rapaGar npoGAfMMRM haJiA eTM8K MacaAaAapima Aaap AaapGajMaH PecfiyGAMKacbiHbiM pahGapAHjR ma9 AiHuiubirAapbiHbiH HaxM* laAapHHAGH cehGax aMMUui. MYHamuiaHHH ahhm JoAAa apt* AiR nuiAUpbiAMacu YMYH Gy GejHdAxaAr xauiioiAaTbiH apa* AH cvpAYJY xaKAN^ap narruBAa Ma'AyMax BepMHuiAHp. h. OAMjea AT9M*mr cyAhnapaapAHK ca*jAapHHA8H pa-3U raAAuruRu GHJiAMpapaK HYMaJaRAo heJ'axRHHH aacMia-MHAMK MapaMUHbiH MycGax RaxiiMaAap BepaiajHMa ymma* Bap OAAyryHy cejAaMHUiAMp. O., HaxMboaH Myxxap Pec-ny^Kachmbm EpMaHMCitM xapa^MMAaM rttmcíam b8 Mar-j^Jai GAOKtAiCbiMa aAboiMacM. Kaprai k8Hahhmh huifía eANAMKH GapaAB Aa cehGax aMMbiuiAup. Npar iMT l^kuipmmmu lilypacyNi MypMNMr 19'«MN CypCTfl. NpMM rOpUlM TM0NpiWp IWpMa|N OHAW HhNIU «TMMIIiAHp. Má'AyM ÓAAyry 'knmm, anpejnm 5-ab Hpan tBHacKja-cu BarAtAAAH 70 kmaombtp aptAbiTAa JepAauiBH 9a-Xiamc uiahapH JaúCbmAbVbiHAaKu pajona haBtABH hyxyM exMHui* AHp. Hpar xapHMH HUiAap hbsmph 9hM8A hycejH XyAeJpHH TahAYKacR3AHK UlypacbQihiH coApnaa KBHAapAMjH MaKxyGAt AejKAHp km, hyryMAa caKKM3 xa Japa huithpbk exMMuiAHp. HparbiH haaa hyryMyHAaM MyAaéHa ryaaaAapH haMMH xaj-JapaAapAaM Gmpmhm — T-4 TajJapacHHH BypMyuiAyp. hap mkm xaJJapaMH acHp bauhmuiuaup- MoAAo— HcnySmmscMNh^ PycN|i laCUNMMp PyMMNNiMMI Ynp^tMHyM XapNMN NUI-mp msNpmpN Mohnomnmm con uImui p«|OHiwpMH-A. MWMH A*plMI> M VUUMNM A*|MIAUpUIIMMmM, coNpa NC* MVMrmMi» wii0 oiiyHMyui cNiwhiM «Mp. IWMM.II9PMM 6MP.6MPMNAMI yS.rlMHIAWpHIIMKMHW Twam0' «TMNHimp. JIbPA aAKaHHH xapHMH cHjacax HAapaAapH GauiMbuiapu-HbiH KKuiMHjoBAa cparaKyH Keaa Gauia MaxMuui aepYuiYHAa Gy GapaAa OaJaHHaMa raoyA oAyHMyuiAyp. HaanpAap Myna* rHUiaHHH HYMA8HM9CM rtpUlMCUHU aAMBT MarcaAH HAa ABP* haA Ghp cupa xaAGapAap KopyJiMacKHH tbkahiJ) cxmhuiabp. M^axHuiaAa hap hwcu <|)opMaAa HuixapaK eAaH xapHHH B8T8HAauiAapbiH AaKMK JauiaJuui JepAapHHa raJuxMacu y^yh MYAA9X MyaJJaH exMaK rapapa tAUHMuuiAup. han Aa M^* AOBa BMHaGHABpHH 63 apa3HCHHA9H MHxapuAMacM npoce* CKHAa OHAapblH X9hAYKeCH3AHjHHM XB MHH eABMBKAHp. HmhAbTkbp^^^ fl*aaM exAHpMajH rapapa bamuui-Aap. KepYuiYH xapaxH sa JepH aMaAH rajAaAa paauAauiAU* puAaaarAup. Pkcm« j. OcAO*. MdEha XmHH Ad MOBPAJUfl exaH maflGa. Gaaap Ba Ga-3ap epxacH KdHAJiapa apa-cu-pa axam aMUAca Aa xaAacpax OAMaMbiUlAbip. EpMaHHAapHH aAHHAa OAEH Cyp ea BeJyK Tarjiap k8HAh rapacpAOH anu-AtH axamAapa Aajimnnia ea-saG BepBAMMm. AY™a« cyc-AypyAMyniAyp. AynaH axmaMaAOK GeAxaAa canrrAMK OAMyniAyp- OY3yJM KOAxoayHyH yaYX cahaAapHHa AYHiMYniAYP- KyHamAH Ba KopasbiAAfai KaHAJiapHHa kcmmhoi haAPyi paJoHyayH KeaGaK KaHAHHAas nyAeMjoTJiapAaH sa riAM-nap-A9H aXaUI aMblAMbllUAb^). AarbiHTbi Ba xaAa<|»T Jox-Ayp. Ayhsh caax 16*A3k pajo* ffyH apasKHHAa hhcGh caKMX-AHK oAMymAyp. aamcMiiAH AnpeAHH 6-Aa mabap kcm-im KiApyx MHUJ biApyx paJoeyHyH AP«* AH KaHAM TapocpAaH xooAap- AtH axama xyxyjoiyniAyp. MapMHAap mahapHB axpacpuH* Aa napXAaMuniAup. Eaa ba* mm KYH cabap caax 6—7 apa-' cu nrahapa Aaha rkh «Aju* 31H» TBiAH paxex axbunibnn-Aup. PaieTAap «rapaGyiar» PaJoH AaxHAH HoiAap me** GacHHHH paHCH P. MacjpapoByn BepAMjH Ma'AyMaxa k^ pa* joHya apasHCHHAa cikhtamk AieaM eAMp. HtMaax Jas xap* ja HniAdpH HAa MamryAAyp. ryGaAxu paJofiyRAa Aa coh KYHAap ABBaM eA3H canrrAHK noayAMBjbiG. O. P9CyJIOB. AA^IblH JAmAJUP, THRHP. HYAA0H9 anvHyp AarJap äjU«P«.    ti* GM8XM. MIPA BAAMÄP« OABH jlnuB nvnm Kjnjnp ««-PMP. EpMBMMCXaH — A3ip-Sfin capbaxMMHH GMJiaaa* cm JaziHuniMAa Jap«»' moa jIbmubuh raptouMam-xuni MouMMJap OMJM ca* xnuaiMDaai caGaha hhimmhm rupMbip. (MuapM ropzjTMyp. B|i^ HaaaMBjH ayiuY»YP-M9p. JlaMMHAa aa OHyH axpa^) KSHAH8PMHAB AiiaM BAM XHKHHTH HBUnOM Gyty TBC* tMßp. ÁráfMarmm aa* mbk oaap kb. haMucu hoith paK €MßP‘ yHHaepMaruH. yMMapxaGe* AH YCxyepXYAY GaaapMH. krh fcmbfcim eaHHHH THHHHTMpi Gana MaTMbanAup. boabkah* rnrnrnm. WKTWXMM*. XMGG Bm* wapM YMYH JamaJbim ea*#-pm THKHABp. MaJbiGaJ nm-AMHA8 3aw Miju TCTYHAa ■apoY cubanthimAbip. Aa* MbiH — ryGiJi»! JoAyiAa A» Geaa icopiiY thkrarp. Abhu* cy AHT „ , KBJMi 40 nooMexpa» aauapM paJoH Mipiopn KOBMMafM cy HAB TtMHH CT* MSjB HMHtH aepOMBMm. Cy aaHaiHi Am cBaBjJacHHAaa 2 MHH MSXp JYHCaKAHKAWl ~ MYPOWtag peAje^j^AiH ^ haABH MBKBABp. TWCUT^ neyu KH, cy .RaMapMHHH aaKH-jmaraAB jmwMUMaptm m- huh BaicuHAa. pecnyGxHxaHUH paJoH MBpicaaAapM ha8 Jbhh xejie^x» paGm KaBtAAapu rypamAupuAup. PaJoHyH epMam JaparAu* AapaoABH myaí4>» oathmb* cuna K8AAHKA» Hca. JepAM CBKHHAap GBAB ACjHpAW. 0A0* PHK. ICepH M8KHAM8PHK! C. jyCHOOB, AAMbIH. ;
RealCheck