Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 8

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 4, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 4 АПРСЛ 1992-чи ИЛ. И» 47 Масаллыдан мэктублар 1. Тэнэззулун сону кврунмур Масаллы республикамызыи ири кэнд тэсэрруфаты ра* ]онларындандыр. Элвериш-ли мографи мевге, тэбии шэраит бурада тэрэвэзчили-Jин, ча)чылыгын, тахылчы-лырын, узумчулу)ун, тутун-чулу)ун, барамачылыгын вэ Ье)вандарлыгын инкиша-фы учун кениш имканлар ачыр. Ра)онун умуми торпаг Soндy 72,1 мин Ьектардыр. унун 31.485 Нектары , кэнд тэсэрруфаты учун 1арарлы-дыр. Ьазырда тэсэрруфат-ларда 20 мин Ьектара ]ахын экин саЬэси вардыр ки, бу-иун да 7 мин Нектары сува-рылан торпаглардыр. ЭЬалисинин са)ы 162 мин нэфэри кечэн раунда кэнд тэсэрруфаты мэЬсуллары ис-теЬсалы илэ чэми 22,5 мин нэфэр мэшгул олур. Адам-башына душэн кэнд тэсэр-руфатына )арарлы саЬэ 0,19 пектар, экин сапэси исэ 0,12 Ьектардыр ки, бу да республика квстэричисиндэн хе)-ли ашагыдыр. Торпаг фон- дунун Ьэддэн зи]адэ мэЬдуд олмасы, эЬалинин дурмадан артмасы экин саЬэлэриндэн jyKC9K вэ сабит мэЬсул эл-дэ олунмасыны тэлэб едир. Бу тэлэб нечэ haJaTa жечи-рилир? Бэри баш дан де]эк ки, олдугча пис. Кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын истеЬса-лы вэ девлэтэ сатышы уз-рэ планлар кэсирдэ галыр. МэЬз буна кврэ дэ кэнддэ ишлэ)энлэрин эмэк Ьаггы индики баЬалыг двврундэ дэр]ада дамла1а бэнзэ1ир. ИгтисадиЦатын зэифлэмэси, адамларын мадди рифаЬы-нын пислэшмэси ра]онда Ьеч кэси марагландырмыр. 1984-чу илдэн бэри апары-чы caha олан тэрэвэзчилик-дэ планлар Jepifflb ]етирил-мэмиш, керили^ин сэбэб-лэри арашдырылмамыш, тэ'-сирли тэдбирлэр керулмэ-мишдир. Устэлик экин са-Нэлэри илдэн-илэ азалмыш-дыр. Ьеч бир сэбэб олмадан тэрэвэз саЬэлэринин 18 фаиз, узум плантаси]ала-рынын 34 фаиз азалдылма-сы pajoHyH игтисадиЦатына чидди 3HjaH вурмушдур. Картоф экининин деври^э-дэн чыхарылмасы тээччуб догупур. Кэнд тэсэрруфатында ja-ранмыш тэнэззул давам едир. ВэзиНэти дузэлтмэк учун нэ республика, нэ дэ jepnn тэшкилатлар тэрэфиндэн Иеч бир эмэли тэшэббус кестэ- fHJïMHp. Ьалбуки тэсэрру-атларын малиЛэ вэзиЛэти-нин илбэил пислэшмэси, эмэк коллективлэриндэ суст-лук, чашгынлыг JapaHMacbi, рэЬбдрли1э инамын азалма-сы, кериликдэн чыхыш 1ол-ларынын арашдырылмамасы hajanan сигналы олмалы и^и. Тэсэрруфатларда сосиал-психоложи шэраитин сон Ьэддэ чатдыш бир вахтда совхозларын лузумсуз Jepa парчаланмасы JeHH игтиса-ди чэтинлнклэрэ зэмин Ja-ратмышдыр. Бу, ja’HH сон уч илдэ тэсэрруфатларын са)ынын 31-дэн 55-э чатды-рылмасы Ьеч бир игтисади амиллэ эсасландырылмамыш, истеЬсал саЬэлэриндэ ишлэ-1энлэрин cajbi артмамыш, эксинэ азалмышдыр. Бун-дан элавэ, тэсэрруфатларын парчаланмасы эЬали арасында 6ejyK наразылыг-лара сэбэб олмуш, торпаг-ларын, эсаслы вэсаитлэрин белкусундэ мубаНисэлэр Ja-ратмыщдыр. Тэзэ )арадылмыш совхоз-ларла квпнэлэри арасында эрази белкусу вэ торпаг му-нагишэлэри инди дэ давам едир. МубаЬисэли торпаг саЬэлэри истифадэсиз галыр. Вэзи^этин сон дэрэчэ агыр олмасына 6axMajapar CbiFbiH-чаг, Бамбашы, Эрэб. Тэт]ан, Гэриблэр кэндлэринин сэр-бэст тэсэрруфатлара чев-рилмэси кими токлифлэр ирэ-ли сурулур. Амма бу кэнд-лэрдэ нэ лазыми мадди база. нэ ишчи гуввэси. нэ дэ сосиал oбjeктлэp вардыр. Раунда }аранмыш мурэккэб сосиал игтисади вэ Ьэтта мэ’нэви-си^си шэраит тэ-сэрруфат рэНбэрлэринин вах-тында дузкун сечилмэмэси илэ дэ изаЬ олунмалыдыр. Кандлэрдэки груплашмалар тэсэрруфатларда ишлэрин аНэнкини позур, 1ерсиз чэ-кишмэлэрэ шэраит ]арадыр. Тэсэрруфатларын игтисади чэЬэтдэн зэиф душмэси нэтичэсиндэ сосиал проблем* лэрин Ьэллинэ вэсаит тапыл-мыр. 12 клуб бинасы )арыт-маз вэзиЛэтдэдир. 17-си исэ у)гунлашдырылмыш биналар-да )ерлэшир. 26 кэнддэ нэ клуб, нэ дэ ки, китабхана бинасы вардыр. Бир чох кэнд-лэрдэ тибб мдотэтэсю бели .)охдур. Ра] он да сэЬи^энин мадди-техники базасы бэрбад Ьал-дадыр. Бурада ]олухучу хэс-тэликлэр тез-тез баш ве- оир... Телмаи ЭЛШЕВ, «Халг гэзетн»нии мухбири. «и. а. рвсшма» КИТАБЫНА МУКАФАТ Журналнстлэр Иттифаг-лары Конфедерасн]асынын (Москва) 1991-чи илин эн ¿ахшы публисист эсэрлэри мусабигэсиндэ Нэсиман Тара орлу Лагублунун «М. Э. Рэсулзадэ» китары мукафата ла)иг керулмушдур. Гайдар Хыналыг дилиндэ ГУБА (мухбирммиадэи). Украла Республикасынын Черкассы внла1этиндэки Ка-нев шэЬэрииэ бир баглама ]ола салынмышдыр. Аркади Га]дарын Хыналыг дилиндэ «Марус]а» вэ «Васили Краков» Ьека)элэри муэлли-фин китабхана-муэе1кнк бэ-зэ]эчэк. Ьэр икч эсэрин ТЭП-чумэчиси Хыналыг кэнд орта мэктэбиннн муэллими, шайр РэЬим Алхасдыр. ДУЗЭЛИШ Гэзетин 3 апрел немрэ-синдэ дэрч олунмуш «Ja-шыллашдырма тарихимиз- # дэн» сэрлевЬэли материалын муэллнфлэриндэн биринин имзасы М. ycejBOB охунма-лыдыр. Муэллифдэн узр HCTOjHpHK. ПРОГРАМЫ Раелубвика тел«виэи)эсы 905. Мулти'плкквси]« филм-ларм. 9.35. «Азарб^чан марш-лары». Ифа едир республика Мудафие Назирли>нкн нафас алатларм оркестрм. 9.55. «215 мл» студи)асыиыи программ. 16.00. Еиспрасс-информаси]а. 16.05. Мултипл икао^а фи>лмн. 18.15. Ушаглар учун: «Тап-тап мача». 18.45. «Узу бери бахан дат пар...». 19.45. «Панчарама а| голуб». 20.00. «Кун». 20.35. •Р. Мустаф^аа, А. Асланов — «Короглу маслин кн мард бгул-ларм». 20.50. Реклам. 21.00. <^вниликл ар» (М). 21.35. «Гыр-хынмы отаг». «Манаф Суле'ма-ноа». 22.15. «Тарихи филмлэр ачраны». Вадим филм: «Султан Ба|барс». 1-чи сари]а. 23.30. «Идман ичмалм». 23.50. Хабар-л ар. Руси|а талааизиЦсыныи БИРИНЧИ ЛРОГРАМЫ 6.00. «СаЬар». 8.35. Мултмччлм. квсм(в филми. 8.55. «1ани наснл санир». 9.45. Бадии филм: «¡Муздур тугулмуш . полис» (АБШ). И. 15. «Игор Татооа азу ■а бизим Ьаггымызда». 12.00. 1аниликлар. 14.15. Таламимст. 15.00. 1аниликлар. 15.25. «Бу олмушдур...». 15.45. Бадии тв-лааизи)а филми: «Кичи« хид-мат». 17.00. ААултпаиорам. 18.00. ]аниликлар. 18.20. «Футбол ич-малм». 18.50. «)ани игтисади ог)асат». 19.20. Бадии филм: «Идиш дилиндв даимшан туту-гушу». 20.45. «Качаииз хв^ра галсыи, балалар!». 21.00. Jaни-ликлер. 21.45. «Jaни студи|а да'аат едир». 24.00. 19нилик-лвр. 00.25. Мусиги программ. «Русина» каналы 8.00. Хеберлер. 8.20. «Иижу-зар адамларын вахты». 9.20. «Итал|ан дили». 9.55. Руо«}а Фед*раси|асм халг депутатла-рыныи VI гурулта'ынын ачылм шы. 12.00. «Асуда вахт». 12.15. «Кундуэ сеансы». Бадии филм: «Сеаиклилердаи а}рылмв|ьж». 13.40. «Каидли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Ушат сааты». 17ХЮ. Гурулта|е»н кундалир. 17.15. Идман программ. 17.45. Талааизи^а информасЦа иом» мерси)а хабарлари. 18.00. Асуда вахт. 18.15. «Руси]а талааи- мусеЬибаси». 18.30. «Трансросафир». 19.00. «¿ели адлар». 19.55. Реклам. 20.00. Хеберлео. 20.20. «Ь^з кун баграм». «Janиликлар» (М). 2135. «Ачыг ашкар». Вари лиши ¡аэычы-ттуб-лисист Сирус Тебриз ли апарыр. 22.35. «Тарихи филмлар »краны». Бадии филм: «Султан Baj-барс». 2-чи сари;а. 23.50. Хабарлар. Руси)« телееиэиЦсыныи БИРИНЧИ ПРОГРАММ * 6.00. «СаЬар». 835. Мулти-пликаси]а филмлари. 9.00. Бадии филм: «Идиш дилинда да-нышан тутугушу». 10.25. Филм-•моисарт. 11.30. «Футбол ичма-лы». 1(2.00. 1<енилиилар. 13.20. Рнтми к кимнастика. 12.50. «Пи сан институту«. 13.30. Муеигили и^рармасЦа программ. 13.55. Сен ад ли талаеизЦа    филмак «Наме'лум гмзмл».    14.40. «Блокснот». 14.45. «Тичарат сыреем». 15,00. 1ениликлар. 15.25. «Идман Наггыида». «Владимир Зелдии». 15.45. Бадии талааи-зи]а филми: «Санин баранда». 17.10. «Ушат мусиги    клубу». 16.00. 1ениликлар. 18.25. «Дос-ja». 18.55. М у лтип лижаси^а филмлар и. 19.15. Xowoej. МД5-нин чамгпионаты. Финал. «Динамо» (Москва) — ОМИК. Фа-си л еде:    «Качаииз xajpa гал- сын, балалар!». 21.00. 1аннлик-лар. 21.40. «1ола(мрычы». 23.55. Муеигили информасиуа программ. 33.20. Бедик-публисистмс филмс. «Гана ишлалАиш мела-Наг». 1!1 Ьиссе 00.25.    «Лимло- по». 00.55. «Свели )ол». 01.25. Бадии та левизна филми: «Санин баранда». «Руси)а» каналы 8.00. ^»ниликл^з. 8.20. «Трансросафир». 9.05. «Франсыэ дили». 1-чи> тадрис или. 9.35. «Асуда вахт». 9.50. «Ушат сааты». 10.50. «Аг гарта». 11.40. «Раге марафону». 12.20. «Кун-дуэ сеансы». Бадии филм: «Je-pe енеи сама». 13.40. «Кендли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «.¿ашын четин Недди». 16.30. «Кенншлик». 17.00. Гурулта{ын кунделм^и. 17.15. «Шимал бв]-рамлары». 17.45. Тал«аизи]а информаси]а коммерсиуа ха-барларм. 18.00. «Трансросафир». 18.40. «Асуда вахт». 18.55. «Эдаби гираат». 19.35. «PenopTjop» студи]асм. 19.56. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Нар кун ба)р«м». Руси)« талаам!к)асыныи БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «СаЬар». 8.35. Мулти-плииаси^а филми. 8.45. «Ушат мусиги млубу». 9.35. Бадии та-леаиэиуа филми: «Сократ». 1-чи oapwja. 10.40. Xo<i«№aj. МДБ-нин чемпионаты. «Динамо» (Москва)— ОМИК. II ва II! Нис-селар. 13.00. 1енили1клар. 13.35. «Мугаддас ата Серии». 12.55. «ЛИ» ишареси алтында». 13.45. Мултипликаси]а филми. 13.55. «Муваффаги)}ата нача нам л олмалы?». 14.10. «Блокнот». 14.15. Таламимст. 15.00. JaHwiHicAep. 1535. «Бу кун аа о вахт». 15.55. Бадии талааиэи<]а филми: «Aj-ja». 1-чи сери ja. 17.00. Диана Росс — «Сон кучунадак ишла-¡арек». 18.00. 1аниликлар. 18.25. Хроники санадли филм. 19.15. ААултиплижасиja филми. 19.40. Бадии талеаизЦа филми: «Сократ». 1-чи серила. 30.45. «Кеча низ xajpa галсыи, балалар!». 21.00. 1аниликлар. 21.45. «Останкино:    илин    маНнылары». 23.30. Бадии-публисистик филм: «Гана ишлемиш ислаЬат». 4-чу Ьиссе. 24.00. 1анилнклар. 00.25. «Мусиги прогнозу*. 00.50. Ид-ман программ, 01.50. Вадим те-лааизи]а филми: «Ajje». 1-чи сер»<а. «PycHja» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. Сенедли панорам. 9.00. «Алмен дили». 1-чи тадрис или. 9.30, «Асуда вахт». 9.45, (Русицанын телааи-3nja театры». 1150. «Jauiwn чатим Кадди». 1220. «€;«етро» студи j асы. 13.00. Гысаматражлы бадии филм. 13,10. «Чаэ клубу». 13.40. «Кендли суалы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Ганаат-кар». 16.30. «Дилатантларын диалогу». 17.00. Гурулта{ын иумдали^и. 17.15. «Христиан программ». 17.45. Талааизи]а информаси]а коммарси^а ха-барлари. 18.00. «Трансросафир». 18.45. «Асуда вахт». 19.00. Футбол узре Pycnja чемпионаты. «Лономотии» (Новгород) — «Спартак» (Москва). II Ннсса, 1955. Реклам. 20.00. Хеберлер. 20.20. «Нар кун 6ej-рам». аллары». 14.10. «Блоюнот». 14.15. Телемикст. 15.00. 1ени-ликлар. 15.20. Бадии талааизи ja филми: «Ajja». 2-чи сари]а. 16.55. У шаг пар учун бадии филм: «n#Tja космосда». 18.00. JeHH ли клер. 16.25. «Бир оглан «ар иди». 18.50. «...16-дак аа д^Ьа 6ejyi<». 19.30. Мултипли-каси}а филми. 19.40. Бадии те-левизи-ja филми: «Сократ». 2-чи сери£а. 20.45. «Качениз xaj-ре галсьж, балалар!». 21.00. Je-ниликлер. 21.40. «Марк Захаровен )ениликлари». 22.55. Ча-лыр Р. Керер (фортепиано). 23.20. «Вади». 1-чи Ьисса. 24.00. 1ениликлар. 00.25. «Веди». 2-чи Ьисса. 01.05. Бадии талеаизи]а филми: «Ajja». 2-чи с ери] а. «Руси|а» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. «Испан дили». 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуда аахт». 9.05. «Трансросафир«. 9.35. «К—2» тегдим едир. 13.05. «Иддиесыэ сеЬбат». 13.40. «Кендли суалы». 14.00. Хеберлер. 16.00. «Трансросафир». 16.50. «Репортуор» сту-ди)асы. 17.00. Гу рул та] ым кун-дели^. 17.15. «Терминал». 17.45. Телееизиja информаси]а ксммерси>а хебарлери. 18.00. «Ачыг дун)а», 18.40. «Асуде аахт». 18.55. «Дун]а базарына ачар». 19.25. «Pycnja енсикло-пади|асы». 19.40. «Ихрач мер-чези тагдим едир». 19.55. Реклам. 20.00. Хаберлар. 20.20. «hap кун 6ajpaM». pnja (Исаем). 19.50. «&МИ таг-дим едир. 20.45. «Кечвниз ха] ре галсыи, балалар!». 21.00. Je-ниликлер. 21.45. «Вид» таг дим едир. Фасилада:    /ениликлар. 01.05. «Раге. Раге. Раге*. «Руси)а» каналы 8.00. Хабарлар. 8.20. «Ишку-зар адамыи сафари». 9.20, «Пики лис дили». 1-чи тадрис или. 9.50. «Асуда аахт». 10.05. «Терминал». 10.20. «АЦаКид ¿акын-да уэбеуз». 11.05. «XX аср кадр аа кадр архасында». 12.00. Бадии филм, 13.40. «Кендли суа лы». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Биринчи Ьисса». 16.25. «Трансросафир». 17.00. rypyaTijbiH куидели}и. 17.15. «Каиишлик». 17.45. Талааизи]а инфор«маси)а KOMMepcnja хебарларм. 16.00. «PeaajeT». 49.00. «К—2» таг дим едир. Фасилада: реклам, хэ-берлер. Ьат бурое у». 13.30. «Ларалал-лар». 14.00. Хебарлар. 1420. «УуоЦаиын талааизи}а театры». 17.00. rypymajaiH кунделЦи. 17.15. «Поаиар аа ¿onaxjy». 16.10. Бадии филм. 19.45. «Их-раи меркези тагдим адир». 19.55. Реклам. 20.00. Хебарлар. 20.20. «Нар иуи 6ajp«M». Республика талаанэи)асы 905. Хабарлар. 9.20. Мулти nAHxacnja филмлари. 9.50. «Мактаблинии югтабханасы». 10.25. «Тарихи филмлар «краны». Вадим филм: «Султан Baj-барс». 1-чи capnja. 1600. Еис-пресс иоформесиСа. 16.05. Ушаглар учун: «Дан улдуэу». 16.40. Чалыо Мубариз ATaje» (балабан). 19.00. «1оладыры-чьтда». 19.45. «Пенчерема aj гоиуб». 2000. «Кун». 20.3а В. Адыказелоа — Виолоичал ила орхестр учун нонсерт. 21.00. Республика талевизи)асы 9.05. Хабарлар. 9.20. Мулти-пликес и ja филмлари. 9.50. Т. Бакыханоа — «Xajnp аа Ш^>» балетиндан суита. 10.25. «Тарихи филмлар «краны». Бадии филм: «Султан Барбаре». 2-чи серила. 16.00. ВДслресс-иифор-мас^а. 16.05. «Ayrçe Дадаими дедихлари». 16.40. «Тадсил <онсаПси}асы: теклифлар, pe'j-лар». 19.25. «Аэврба}««» чан-«ил ери». Зурн ада чалыр Ьас-рет hycafnoa. 19.45. «ГЬишаре-ма aj гоиуб». 20.00. «Кун». 20.30. «Видотеиамыэын гызыл фондундан». Ч. Ьачыеа — «СулЬ угрунда». Скмфоних поема. Дирмшор Ни^взкдир. 20.50. Ре’спам. 21.00. «1енили!с-лер» (М). 21.35. Неби Хазри— «Ла^амбар» поемасындан се-Ьифалар. 22.05. Бадии филм: «АбеЬаббат х«даллары». 23.40. Хабарлар. Республика талаам)м)асы 9.05. Хабарлар. 9.20. Мулти-пли:<аси}а филмлари. 9.50. «Шабмат мешгчиларинии телэ-аизи|]а мектаби». 1020. Бадии филм: «Ма(Ьвббат xajаллары». 16ХЮ.    Е кспресс-информаси] а. 16.05. Мултипликаои;« ф члми. 16.15. Ушаглар учун: «Се<Ьрли саслар евчи|и». 18.45. А. Рза jM — Алты симфоник леаЬа. 19.15. «Елми табабат ва халг табабети». 19.45. «Пенчэреме aj гоиуб». 20.00. «Кун». 20.30. Чалыр Самире Ашумоеа (фортепиано). 2050. Реклам, 21.00. «1еииликлер» (М). 2155. «Чуме ахшамы». 2150.    «Ара»». 2250. h. Чааид — «Топал Тед-мур». Телеаизи}а тамашасы. I Ьиссе. 24.00. Хебарлар. Руси)а твмвмк)кыиыи БИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «СаЬар». 8.35. Мултм rwHKecnja филми. 855. «1ола]ы-рычы». 10.10. Бадии телааизи-ja филми: «Сократ». 2-чи сери-ja. 11.15. Атсурма идманы. 12 ДО. Jei иликл ар. 1225. Елми-иутлеаи филм. 13.35. «Михаил Ромадинин шебиЬлери аа ре- Реслублика талевмзи)аеы 9.05. Хабарлар. 9.20. 1. Брамс — Фортепиано ила оркестр учун консарт. Ифа адир У. Ьа-чы6э|ов едына Аэарба/чан Даа-лат симфоник оркестри. 10.10. «Гобустан» топлусу гонагымыз-дыр. 10.50. Бадии филм: «Ба зар ме}данында    чаруса л». 18.00. Емспресс-кнформаси^а. 18.05. Мултипликаси}а филми. 18.20. Ушаглар учуй: «Азерба]-чан фаун асы». 18.55. «ИслаЬат: аахт каэламир». 19.35. Реклам. 19.45. «Пенчерам» а} гоиуб». 20.00. «Кун». 20.30. ААенделсси — Скрипка ва оркестр учун коисерт. Ифа едир У. Ьачыбе-¿ов адына Азербцчаи Девпат симфоник оркестрм. 21.00. «Je-нипиклар» (М). 21.35. «©мур не гыса имиш...» (вееркемли алим _ ае кчтимаи хацим ТофИг Исма-]ыл эва Ьаср олуиур). 22.20. Н. Чавид — «Топал Те]мур». Те-левизи]а тамашасы. II Ьисса. 24.00. Хабарлар. Руси)а телеаи!и)асымыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СеЬер». 8.35. Мулти-плихасида филмлари. 9.15. «...16-дак аа даЬа бе/ук». 9.55. «Марк Захаров ум ¡еииликлери». 11.10. «Рассам Прэтоире} Сталей Домусчунун кашфларм». 1150. «Булаглар». 12.00. 1ени-личлар. 12.20, «Се]«Ьэтчм лер клубу». 13.10. «Наллы учун ид-май». 13.40. «Кубан то}у». 14.15. «Бло:еют». 14.20. «Брич». 14.45. «Бизнес синфи». 15.00. 1еии-ли.слар. 15.20. Сенедли филм. 15.35. Бадии телееизи]а филми. 17.00. Консерт. 18.00. 1енмлнх-лер. 18.25. «Писан аа гЭмун». 19.05. Мултипликасм!;а фклмм. 19.25. Ушаглар учун чэхсерм}а-лы бадии телвзизи^а филми: «Леинебаргпи Еаитя». 2-чи се- Раслублмка талааизи|асы 9.05. Хабарлар. 9.20. Мулти плмкаси}а филмлари. 9.50. «Тел-тапмача». 10.20. А. Виаалди — «Илин фасмллари». Ифа адир «ИлЬам» гадим аа муасмр му-сити оркестри. 11.10. «А^ор-яуг алый }аэым...». 11.50. Бадии филм: «вждаЬа оау». 18.00: Бкспрес с-информаси] а.    18.05. Мултиплнкеси;е филмлари. 18.35. «Ваган сасла;мр бизи». Азарба)чан телевизк;асы аа ра-диосу ушат хорунуи коисарти. 18.55. «Несммк» тагдим адир. 19.45. «Паичарама а{ гоиуб». 20.00. «Кун». 20.35. Реклам. 20.45. «Азербергаи Н]ус-Сар вис». 21.00. «1еимликлер» (М). 21.35. «Ратрю» талееиэи)а ки-н ос а пои у. 00.05. Хабарлар. Руси)а телаакэи)асыным БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7.30. «Ишкузар адамын шайба сеЬари». 8.35. Мултмплике-си)а филми. 9.00. «Эмысдаш-лыг». Видеоканал. 10.15.    в}- ленчели «СаЬар» програмы. 10.45. Елми-кутлааи протрем. 11.30. «Маркез». 12.10. «Емдоо*' жн хроника». 12.25. Консарт. 13.05. «Кмтаб Ьа^ати». 13.55. Филм-балет. 14.30. «Руслар Па-риеде». Варилишм С. 1емшк«оа апарыр. 15 ДО. 1ениямилар. 15.20. МултмплмиасвЦа филми: «Ал чинах». 16.20. Чохсарм]#-лы санадли телеаизида филми: «Ингилабчылар». 1-чи сарЦа. 17.20, Мултиплинаси^а филми. 17.45. «Ье}еаилар аяаминда». 18.30. «А|дыи квадрат». 19.20. Бадии талачшца филми: «Ои-лар да «втмек истаммр». 1-чи серида (Италике). 20.45. «Кача-низ хе}ре галсыи, балалар!». 21.00. 1еиили:«лар. 21.40. Бадии телеемэм}е филми: «Оилар да мвтмек истамир». 2-ии сари}а. 23.05. Бр#|и-рииг. 24ДО. 1еии ликлар. 00.25. «Илк бахышдам меЬаббет». 1-чи куи. 01.05. Бадии талааизи}« филми: «Исти-раЬатоиэ кечам уч иун». «Русф» панты 8.00. Хабарлар. 8.20. «Бизим баг». 8.50. «Не{егыи пдызы«. 9.00. Баскетбол немалы. 9.30. «Баглы Трвт;ековв са}аЬат». 10.30. «03 програмы». ИДО. «Устакел он бир». Видеоканал. 1<2.15.<,«Бмз неча }аша§ачагыг?». 13.00. «Са}]«Ь. РусЦамыи са^а- Раслубпика та#мвкэи)асы 9.05. Хебарлар. 9.20. «Kynej-дым». СаЬар програмы. 10.20. Мултипликасй}а филмлари. 10.30. Ушаглар учун: «Кеарек гадамлар». 11.00. «Ачыг-еш-иар». Варилишм ]вэычы-гтубли смет Сирус Табризлм апарыр. •12.00. «Ретро» телееизи]а кинозалы. 14.30. «Сезуи хариусу». 15.30. «Мардлик ва мета-нет мектеби», Идман npqppa-мы. 16.00. Азарба^чаи — «Замен» муштарак те левизна про грамы. 20.00. «Куи». 20.35. Сту-ди; «мы зын гэиаглары. 21.10. Реклам. 21.20. «Урекдаи ypeje». За)наб Ханлароаа турк тале- амэм’всымда. 22.00. «1екунлар» (М). 22.45. Тел а анонс. 23.00. «215 кл» студ^асынын прогре- РусиЦ таааакзи)асыкыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7ДО. «Ишкузар адамыи саЬа-ри». 8.00. «Идман лотосу."нун тиражы. 8.15. «Авиа-шоу». 9.15. •СаЬар теэден». Ушаглар учун аарилиш. 9.55. «Нар ше| ола бил ар». J/мористик аарилиш. 10.25. «СаЬар улдуэу». 11.15. гуршагы». Халг ¿аредычы-лыгы талааизч}« програмлары иыи IX ба|нвлхалг фестиаалы. 11.35. «ПИ» ишарасм лалтында 12.05, Космонавтика кунунв Ьаср олунмуш аерилиш. 12.35. «Марафон—15». 13.25. Чохсе-рЦеяы бадии талааизи;а филми:    «Варлылар да агла]ыр». 15.00. JoHMiwwiap. 15.20. «Ачыг афирда диалог». 16Д0. «Сaje-Ьат чмлар клубу». 16.50. «Панорам». 17.45. «Талелоси)аа. 17.55. «Уолт Днене| тагдим адир- 18.45. John ликлар. 19 ДО. «Ким бизимладир?». 19.15. Вадим филм. 20.45. «Таатр усте-кал ТВ». 22Д0. «Мкуилар». 22.45. Санадли филм: «Мандам jos, АллаКдаи соруш» (АБШ). 23.45. Консарт. 24.00. 1анилик-лар. 00.25. «Иле бахышдам ма Ьаббет». 2-чи куи. 01.05. «Астр» тагдим адир. еруси|ав как ты 8Д0. Хабарлар. 8.20. Мусигн-ли бадии филм. 9.35. «бариа-емдалы меазу». 10.20. «Исга^ир сиииэ, ииаиыи!». 10.50. «Му-аеффагипатин доламбач joay». 11 ДО. Мултмплшеасм}# филми. HJ0. «Оглаилар аскер надир». 12.00. Санадли панорам. 13.00. •Грани» мсуриалыиын баш редактору J. Брадбарт-Самсоио-ва «Правда данкаси ва Jbmck таряасы» програмыида. 13.30. «Бурда моден» тагдим адир. 14Д0. Хабарлар. 14.20. «вкс-атма сенети». 14.45. Вадим филм:    «Чуиотианын реиси». 16.20. И. Стреамиски — «Аполлон». 17.05. «Ветро». 17.55. «ТВ —Елчн».    18.00.    Пешек арлар арасында баскетбол узра дуи)в чемпионаты. 19.00. «Ахшам са лону». 1935* Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Нар кум 6aj- Mài i АЗаВВДМАН МСПУВЛИИАСЫ маданилат НАЗИММЖ АзамАМАН девлет ОЛ1РА ва ВАЛП ПАТРЫ Рмлублиммми • тмсттрм IfMKBNMN бМбКДбр 60ТИС секина исмашова во АЛИМ ГАСУМОВУН мштмрэкы мяв А прелин 8-дв    Y. «jiEjjiH ва майнуй* Твмвшв еввт 1В*дв бввшвныр. Бмлвтлвр тввтрым квссвяврымдв «ВОТ 1В-ДВН 16-двк евтылыр. РЕСПУБЛИКА МУЛКИЛЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕЬТИЛАТЛАРЫ БИРЖАСЫНЫН ТЭШКИЛАТ К0МИТЭСИ сммдамашн нмамм чатдын» ма БИРЖАНЫН Тв'СИС КОНФРАНСЫ 1Н1-ЧИ ИЛ АПРСЛ AJMHMH Н-Д» СААТ 11-Д* A38PCAJ4AH демат ОЛ1РА ва БАЛСТ ТСАТРЫНЫН . СИНАСЫНДА (БАКЫ шенари, НИЗАМИ ктчаси, *1| кЕЧИРилачакдир. СсЬдАДарлдрдм lahNW впунур им,    * •ярил *|ыиыи 7, Б, *-Д* ташки лат кодам тасиидаи (3. Та»ы(вв иучаси, 1в| лбзымм евмвдлврм апсыилар. КСКО «ЙСКО-ШЭКИ» • СЫГОРТА, ширквти аз мтштерилерине мухталие хидматлар таКЛИФ БДИР: Шнвввт ììbu-iìdu in ы палым hala тьмы, лиги ■ШИДШДЯАам ШМА14|Д|АДЯ»ЯМ МДУД ae»A>llktf«U»Al I «BWaiaf iB«WrpePif BB Tw WwwO fïnwleOf    ТjrBjpPw ime ■»мдврыин НаВвлв мувссмсв во иоолвратмвлорми вмлдкымы сыт орта втмв)в Наяырдыр! «Аско—Швкм» шдрквтнммм сыт орта пошкинм алмагла ела оэуиуау Нв|лтым hop чур шылтаглыг* палат паи гол vivo во МНЕ о ялл явлении нстмлан ивгтвсмндв сиво до)ом вврврои 72 СОВУ ВрВМИАВ вдвимлмвем учуй тв'минат влдв втмиш олурсуэ. Влвмм Швкмдвкм твлвфвнуму»: 4-54-10. АЛЛАЬ Р9ЫИ9Г ЕЛВСИН Афат Гурбаиоа, Низами Худи1ев. Элнса Шукурлу, Бута Садыгов. Расим Ьэсэнов, Гызга)ыт Мустафа/ева. Фанг ШаЬбазлы. Нэби Эсиаро*. Эзизхан Таирыверди-)ев. Сэма)э Шукурзадэ. Умханым Ьэсэнова. Вагиф ис-рафнлов, Кифа]эт Гасымова, Дурданэ Эля]еаа. Jyнвc Мэммэдов. Фярудин Вэли1ев иш 1олдашлары АдлаНверд* Ьачы)е1Э, гардашы Ьачы)еш Эаэз ШЭммстаи оелулуя вахтсыз вэфатындан кэдэрлэнир. дэрин Ьузнлэ башеаг-лыгы верирлэр. Ьусе1к Ьусе)нов. Габил ТаЬнро». Забит Мэммэдоа. Мисир Сэфэров. Эзиз ЭмраЬов. Солтан Эли)еа, ^уевф Луснфов. Фэхрэддин Лусифов, Вургуи ЭЦубов, Матлаб Нагы1ев. ИлЬам Аббасов. Булудхащ Халилов. Лагу б Ва-ба!ев. МаЬмуд АллаЬманов, Шабая Кусаное иш 1ол* дашлары АллаЬвардм Ьачы)ева, гардашы Ьаш)ев Эаэа Шэммста* оглуяуа вахтсыз вэфатындан кэдэрлэиир. дэрин Ьузнлэ башеаг-лыгы верирлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та смсчмлвр: Азвр6а|чви Рвспублмкасы Првзмдвнтм    а    р«даксм)анын унваны: 370158, БАКЫ ШвНвРИ, B0JYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ Апараты во «Халг гвзетмя нмн журналист коллектиам. I    e.        —    аз.ду.ту    ооклам Учрвдмтвли:    Аппарат Прозидеит. Азербайджан-    I    Твлефонлар: ма'лумат учун - «-64-92, миформа си|а - 93-62 37, рампам ской Республики и журналистский коллектив «Халг га-    |    _ 93-34-23,    корректорлар — 32-12-74. зети». 1В. Наебапа редактор в. сэмэдов. хмдмвти — 93-05-26, Чшшш ямааламмадыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 23.001 «ЯДевс 60814 4133456789 10 11 12 131 Бакы, «Азэрбафине яэшряЛатыныя мэтбээся. Баху, тЯвографяя яадателыггяа «ДафбаВдягая». Тираж 173.800 Сифариш 2302 ;