Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 8

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 4, 1992, Baku, Azerbaijan fe AP AnPEil m2-<M MJI. UMMO. M ét |31»4*| OcMH lUB-vjr UR* MlynjnniQrr- ASaPBAJMAH PECnyBJIHKACWHblH HMTHMAH-CHJACH r93ETH rNÍM»1N 1 MHJIJIH nOlPAAA AnpeJiHH 2*A9 A39p6ahiaH PecnyÓJiHKacbi Ajih Cobcth Mmjuih JÜypachfflbM HeEßara iw^acbi KCTHPHJIÄH. HuJiacbi A38pßaJ<iaH Ajih Cobcthhhh C9APH Jaryö MaMMeAOB ahjvä. KYHA9JIHK T9CAHr oJiyHAy. Mhjuih lUypa HCTiirJiaJiHjJaT kyhy HJI0 BJiaraAaP MaJbiH 28-A9 K9IW9 IU9h9pHHA9 MhJIJIH UlypaHMH xycycH injiacwHbiH KeHHpHJiM9CH; pccnyßjiHKE MYAa4)H9 HaaHpHHHH MYpaw-9Th; JlaTBHja. JlHTaa b9 Ec-TOHHja A0®J*9'*'^®P****Ä8 hapOH xHAM9TAa oJiaH A39p6aJ^aH B9T9HAaUlJiapb]HblH KCpK Ha* jaC9T KOMHCCHjaCMHblH C9APH AenyiaT To^iht K©«iapJiH xbiiu eTAH. Papapa ajiNHAM KH, A39p6aJ«H PecnyßJiHKa- CblHblH HCTHrJiaJIHjJaT KYHY oaanapr“ Maji>ni 28-Aa Kasva manapHH-A9 Mhjihji (IHypaHNH Tania-H9JIH H^JiaCM K€HHpHJICHH, KyhabjihJhh hkhhhh M9Ca-JI9CH — AaapÖahiaH MYAa4)Ha HaaHpHHHH MYpawaTH HJia aJiaraAap Ajih Cobcthh rapap jiajHhacH haiTbiHAa Mhjijih lllypaHbiH A0BJI9T lypy^yjiyFy yapa AaHMH KOMHCcHjacbrawH caAPH AenyTBT To4>Hr Tacbi- MOB MblXMUI CTAH. PblCa My- FbiDbuiMacbi; xvcycu haJiJiapAa aawipaAaH conpa Aenyrawiap AcnyraT HCTHHxar KOMHCCHja- ' cAaapßaJnaH cbi JapaAbUiMacbi HJia aJiara-flap MacaJiaJiapH MyaaKHpa eAa^aKAHp. flenyraxjiap Aaap-ÓajMaH PecnyÖJiHKacbiHMH '^h-Hajax Ma^BJiJiacHHAa, hhhb-Jax-npoceccyaji ManaJiJiacioi-Aa, HMKah Ba aHJia ManaJiJia-CHHAa. XapiWH HMBCCXHCHjaJia-pbiH ropyHMacw harrwKAa AaapÖajKaH PecnyÓJiHKacw-HbiH ranyHyHAa. «AaapßaJ^aH PeonyßJiHKacbi xajir Aenyxax-jiapu ceHKHJiapH hairi»iHAa> raHyHAa AajHiuHKJiHKJiap Ba Aa MYAa4>Ha hiuhhhh xaiiiKH-jiH caha9HHAa aJiaaa xaAÖHp-jiap haiTbiHAa» raHyH JiajHha-CHHB ÖHpHH^H oxyHyiiiAa ra-6yji exAHJiap. PanyH jiajHhacH xaKMHJiJiauiAHPHJiMaK Y'íYH MYBa4)Hr KOMHCCHjaJa BCpHJI-AH. Mhjijih Ulypa AaapÓaJnaH PecnyßJiHKacM CHjaaaH pajo-HjTHyH xaiuKHJiH haiTbiHAa ra-papbi xacAHr cxah B9 Aaap-5a)YaH KoHCXHxycHjacbraa (8cac ranyHyHa) nyaaínr Aa-exM9K naiTMH- A3aPBAJMAH-HHH: LU LU EAHP C*n T       —    i    '    - aJiaBaJiap óapaciiHAa iiacaJia-    jHuiHKJiHKJiaj) jiapH, haóeJia nnapa harxbiHAa    Aa ranyH raoyji exAH. Ba KaHAJiH (4>epMep) xacappy (paxbi harrwHAa raHyn aajHha-jiapHHH Ba Óaiura MacaJiaJiapH Aa MyaaKHpa eAanaKJiap. CoHpa AenyxaxJiapMH xan-jiH(J)H Hjia KYHAaJiHja aJiaaa oJiapar auiaFUAaKbi MaAAaJiap AaxHJi cahjiah:    AaapÓajMaH PecnyÓJiHKacbi npeaHAeHXH ceHKHJiapH HJia aJiaraAap xaA-ÓHpjiap harrbiHAa; Mhjijih Illy-paHbiH hiuhhhh XaUlKHJlH Ba oHyH raóyji exAHjH canaAJiapHH AapH oJiyHMacbi rajAacM har-rwHAa; «cHjacH naprajajiap harrbiHAa» ranyH jiaJnhacH 6a-pacHHAa. Bhphhhh MacaJia ÖapacHHAa Mhjuih mypaHbiH cocnaji ch- ¿enyxax JbuiMaa AxyHAsa-Aa xycycH haJUiapAa JapaAN-jiaH Aenyxax HCXHHxar komhc-cHjacbi harnoHAa acacHaMa-HHH jiajHhacH HJia Mhjijih llly-paHbiH yaBJiapHHH xaHbiui exAH. /^enyxaxjiap acacHaMann xacAHT exAHJiap. Ajih CoBexHH c9APhhhh my* aBHHH TaMepJiaH Tapajea AaapßajnaH PecnyÖJiHKacuHbiH HHHaJax ManaJiJiacHHAa Äaj*** uiHKJiHKJiap sa aJiaaajiap har-rbJHAa Ma’JiyMax aepAH. A®* nyxaxjiap 6y Macajia óapacHH-Aa ranyH raöyji exAHJiap. Mhjijih Ulypa ea huihhh Aa-BaM exAHpanaKAHp. (AaapHHípopM). E. r. AJUIAhBEPÄMJEB8 «A38PEAMAH KCnVEilHKACUHUH eMOKA^P H9KMMM» «aXPM AAbiHUH BEPMJIMeCH hAfrblHAA A3ePBAJitlAH PECnyBJlMKACW nPE3MÄEHTMHMH OePAAAHbl EKCTpeMaJi uiopaHTflo rah- uiahap xaCTaxaHacbiHbiH 6am >aMaHMacbiHa hapaKar ctäh* haaHMH EJiAaHHa PacbiM opay jHHa, ahaJiHHHH carjiaMJibi- AjuiahBepAHjeBa «Aaap6aJ- FHHhiH ropyHMacbiHAa. xh66h    PecnyÓjiHKacbiHbiH aMan- JapAMMbiH xaiuKHJiHHAa Ba    hsKHMH» (baxDH anw ae- K¿xapHJiMacHHA9 xycycH xha-    naKHMH» (paxpH aAw bc MaxjiapHHa Kepe XoMaJibi phjichh. AaapóajYBH Pecny6jiHKacu npesHAeHXHHHH cajialiHjJaniHH hajaxa xevipaH AaapßajHaH Petiír6jiHKacH Ahh CoiexiraM caApn J. BaKbi uiahapH. 2 anpeji 1992-sh hji. r. AnpeJiHH 3-A3 AaapöajMaH PecnyÖJiHKacbi Ajih Cobcxh-HHH caAPH J. H. MaMMaAOB Hhh XaJir PecnyÓJiHKacbmwH MocKBBAaKbi ca^i^H. haawp-Aa BaKbiAa ojian BaH Tcshh-xcKHH raßyji exMHiuAHp. J. M. MaMMaAOB Fapa6a-FbiH AaFJibir hHccacHHAa aa EpMaHHCxaHJia caphaAAa aa-SHjJax harrbiHAa ronara Ma’-jiyMax BepMHiu, Tapaßar My-HarHuiacHHHH ahhh Jojijia apagan raJiAbipuJiMacbi MacaJia-CHHAa pecnyÖAHKa pah6apJiH-JHHHH MoarejHHH luaph ex-MHHIAHp. Aaap6ajHaH napjiaMenxH-HHH ßaUlHbKbl A®MHUIAHp KH. EpMaHHcxaHUH AaapÓajHana rapuibi xa«iBY3YHY« KexAHKH» Aalia KeHHiu smrjac ajiMacbi HaxHxacKHAa pecnyÖJiHKaAa B93HjJax Jena Aa MypaKKaö-AHp. AaFJibr PapaßaFAaH Ba EpMaHHcxaHJia haMcaphaA pa-JOHJiapABH 113 MHH aAaMbiH ranrbiH AYUJ^acH 6y xanasy-3YH KaAapJiH HaxHMacHAHp. Hhah OHJiap BaKbiAa Ba pec-nyÓJiHKaHbiH ÖHp cupa paJoH-jiapbiHAa JepjiauiAHpHJiMHiu-AHp. J. M. MaMMaAOB MyHa-rHuiaHHH KacKHHJiauiMacH ymyh Mac*yjiHjJaxHH EpManncxaH pacMH AaHpaJiapHHHH. epMaHH AHacfiopyHyH, mhjijibxhh <Aaui-HaKcyxJyH» napxHjacuHbm yaapHHa AYUWYJYHY ÖHJiAHpa-paK roHarbiH AHiraxKHH roH-my pecnyÓJiHKaJa KanapAan japAbui KecxapHJiMacHHa naJiß exMHuiAHp. MacaJian, ^xyH AYHjaJa Ma’JiyM OJiMyui Xomb-jibi 4>aHHacHHAa MÄB ÖHp-jiauiMHiu cHJiahJibi ryBBaJiapH HHH 366-Mbl MOXOaXbNM HOA Ky ßHJiaaacHxa HuixHpan ex MHuiAHp. UoJiKyH maxcH hej* aXHHHH XaHKaHAHHH xapK ex MacHHa óaxMaJapar. ona Max cyc ojiaH KyjiJiH MHXAapAa ch jiah Ba hapÓH xexHHKa opaAa caxJiaHbiJiMbiiuAbip. Amhm aaapßajMaHJibi ahaJiHja rapuibi hap6H aMaJiHjJaxjiapAa AY«J®* HbiH MYXxaJiH(J) ejiKaJiapHHAan ^ CehCax aaMaHbi. oJiaH My3AJiyaap Aa HuixHpaK cAHpJiap. PecnyÖJiHKa napJiaMeHXH-hhh ÓaiuHbicbi haMHHHHH Ae* MHuiAHp KH, A3ap6ajMaH hh-¿opMacHja ÖJioKaAacw b33hJ-pxHHAaAHp Ba oHa rapuiu epMaHH AHacnopynyH KGMajH HJia xaÓJiHFax MyhapHÖacH anapwAwp. By caóaóa Kepa AYHja HMXHMaHjJaxH 6eAKa-Aa 6aiu sepan haAHcaJiap harrbiHAa coH Aapa^a jaHUbiui xacaBBYpa mbahkahp. J. M. MaMMaAOB acmhiuahp kh, MYHarHuiaHHH apaAan raji-AUpbiJiMacbi cahacHHAa 6hp cwpa AOBJiaxJiapHH ea 6ej-HaAxajir xauiKHAaxAapwH aa-CHxaHHJiHK ca'jAapH haJiaJiHK MYc6ax HaxHHaJiap BepMa-MHUIAHp. o ACMHUIAHp KH, BMT TahAYKacH3AHK Mhhhh KeMajHHa Ba JapAN-MbiHa Y*«HA ÖacAajHpHK. HXP-hh MocKBBAaKbi ca- 4>HpH BaH TC3HHXCHH B€pH-A9H Ma’JiyMaxa Kopa J. M. MaMMaAOBa xamaKKyp exMHUi Ba YMHA eXAHjHHH ÖHJIAHp- mhiuahp kh, AOBJiaxAapHH Ba óejHaAxaAr xauiiouiaxjiapbiH I ff {>rkU /*& ioZ-UU- Aa AN AaHbiuiNrAap anapMar cyjihnapBap ca’JJiapH caJacHH-Aa AaapoajMaH xopnarbiHAa 6H3 UlypacwHWH akhmh y3by OJian xesJiHKAa cYAh aa aMHH-aMan-Ahir Japana^arANp. hépMaxjiH roHar AeMHUiAHp: ca<t)apHMH3 Mhh hoKyMaxH xYcycH HYMaJaHAacHHHH Aaap-6ajMaHa hak pacMH KaJiH-uiHAHp. Ca<t)apAaH MarcaA HKH AOBJiax apacbiHAa ahhjio-MaxHK MYHacHÓaxAap Japa-ANAMacbi harrbiHAa canaA hm-aaAaMar Ba BaKbiAa HXP ca-^HpjiHjH aHNAMacbi harrbiH- H TC3HHXCHH 03    0J1K9- CHHHH A3ap6aJnaHAa rap-uiNJiNFAbi cypaxAa (^Jahjin hapxapai|)JiH aMaKAauiANra ha3bip oJiAyryny ßHJiAHpapan AeMHiuAHp KH. xoxynyjiyr ca-HaJecHHHH. 6hp cNpa AHHap xaJir xacappY<l>axbi cahaJiapn-HHH HHKHUiaí eXAHpHJIM9CHH-A9 Hhh pecnyÖJiHKaja JapANM Kocxapa ÖHJiap. MaAaHHjJax cahHjJa cahacHHAa aJiara-p A3 caMapaJiH OJia Óiuiap. KepyuiAa AaapöaJnaH Pec-nyÓAHKacbiHbiH xapHHH Hnuiap HasnpH h. M. CaAbiroB sa AsapÖajMaH PecnyÖJiHKacN Aah CoBexH ÖejHaJixaJir my* HacHÖaxjiap uio’6acHHHH My-AHpH H. 9. AxyHAOB HUIXH paK exMHuiJiap. (A33pHH4K>pM). Ba J19 Wh/MM AOca/19 HnaKHHJiaP T3THJIJI9 hMdJIdJHPJIdP OahJia Ba ryAAyrnyAapbiH. K3HA aahMaXKeUIAapHHHH 9M3K harrbiHbiH aaxxAbi-BaxxbiHAa BepHJiMaMacH UJaKHAa hhaah HaxHHJiHKJiap, cocHaA Kap-KHHJIHK    JapaXMNUl, , HUIHH ahaHKHHH 3aH(|)JiaxMHUi. hax-xa Ja3 9KHHH KaMnaHHjacbi-HbiH noayJiMacbiHa KaxnpHÓ HbixapMbiujANp. JeAAH mhh HaipapaAdK hujhhch oAan UJa- KH HnaK UlHpKaXHHHH haM-KapJiap    HXXHtparbi KOMHxacH Hca anpeAHH 10-Aa pahÓapjiH-Jh 6hd KyHJiyK xa’xHAJia ha-AaJiaMHuiAHp. Ulahap HHpa haKHMHjJa-XHHAa    KeHHpHJiMHui Myuia- BHpoAaH MarcaA JapaHMbiui HapahaxAbiFbi axpacpjibi xahJiHJi exMaKAdH Ba MacaJiaHHH haji-jiH JOAAapbiHbi axxapbi6 xan-MarAaH HÓapax hah. Hnpa haKHMHjJaXHHHH ÓaUlHblCbl H. 94>aHAHjeB BaanJJaxHH ao-3YAMa3JIHjHHH. AAaMAapblH HapahaxjiNFbiHbi ÓHp Aaha rejA exAH Ba    haJanaHAbi paraMJiap xaxnpAH. KecxapAH kh, JaA-HbI3 MapH HJIHH ÓHpHHMH KBBpxaAbiHAa ahaJiHHHH Huuia-JaH hHCcacH rasaHANFN aMan haiTbiHbiH 152 mhaJoh Mana-XbiHfai aJia ÓHjiMaMHiuAHp. AeBJiaxAdH HnaKHHJiapHH *8 MHJiJoH Manax, ÓyA^a xauiKH-JiaxjiapNHUH 8.5 mhjiJoh Ma-Hax, neHCHjaHbiJiapbiH 30 mhjiJoh Manáx aJiaxarbi aap. KaHA aMaKHHJiapHHa Kenan HJIA9H B9 6y HJIHH (^pHHHH KBapxaJiNHABH rajiMbiui OAaHM-jiapHH MHXAapN Hca aa ra^a 180 mhaJoh Manaxbi exy6 Ke-MHp. TyxyHHyjiap, 6apaMa-HNJiap haJia Kenan hjia9H oh-Jiapa Haxacfai aMax harrbiHbi óyiryHdAaK ajia CHJiMaMHiu-jiap. MymaBHpaAa KOHxpex MHCaJIAap XaXHpHJIAH. KH, HMxaHCbi3JiapbiH. Hoxyiuarjibi B8 aaxa’MHHaxjibi aHjiaJiapHH 6a*3aH HopaK. AHxap apaar MahcyjuiapbiHN auMara nyji-Jiapiii oJiMyp. MaraaaJiapAa HHcJa apaar aJiaHJiapbiH ch-Jahbicfai xexAHKHa 6eJyJYp. By Ma'HaAa pecnyÓJiHxa he-KyMaXRHHH yHBBHblHa HHAAH HpaAJiap xyxyjiAy. BaaHjJax-A9H ^btxbim jojiJiapN axxa-pu6 TanbumacbiHAa JiarejA- AHK xocxapHJiAHjH xejA eAHA-AH. EJhh aaMaHAa, AoapHjJaJa nya AaxHJi ojiMacbiHa ÖHJia-BacHxa MaBaÓAeh oJiaH 6np cbipa xauiKHAaxAapNH, o nyM-JiaA3H. xHAMax cahaJiapHHHH pahóapjiapHHHH yHBaHUHa capx ceaJiap aoJhjiah. Hop-MaABH apxbir Maji raJiNFbi oAa-ojia XHHapax xauiKHJiax-Aapbl OHAapblH CaXblIUNHbl xauiKHA eAa ÖHAMHpjiap. Jap-MapxaJiapAaH, cajjap xHHapax-A8H, KpeAHXAa Maji ÖypaxbiA-MacbiHAaH ßanapbirAa HCXHipa-Aa OAyHMaMacbi oHaapbiH HaaapHHa naxANpbiAAN. Koo-nepaxHB Ba komhccJoh MaFa-sajiapbi. HauiaHHJiap xaccajia-pa AOMaK OJiap kh, xyHAdJiHK MaAaxHJi KeHHpMHpjiap. «Han-jiHÓeji» pecxopaHbiHAaH Kac caja KCHHpHAaH ÓHpxyHJiyK MaAaxHJi 400 — 500 Manax AaH Hox OJiMyp. «A6uiepoH> pecxopaHbiHAaH Hca coh yn ajAH^AonJiaxa ÓHp ranHK nyji xahBHA BepHJiMaMHiuAHp. Ulahap B3 pajoH Haina ónpjiHx-jiapHHHH HuiH 6y ÓaxbiMAaH JapbixMa3ANp. MaJiJiap axcap haJiJiapAa yaa MNxapbiAMNp. JaxyA HOX 6aha rnjMax ro-JyjiAyryHAaH aJiuHMbip. Khm nena HCxajHp, o nijMaxa Aa MaJi caxbip. 9Kcap haJUiapAa MaJiJiapNH ycxyHAa rnjMax japjibirjiapbi xeaa AajMHp. OAyp kh, aAaMÓauibiHa aY* man xHAMaxjiapm MHXAapN xeJJiH aaaJiMbimANp. Ula-hapAa rejAHjJaxABH xenMa-J0H xHMapax Ba AHxap xha-M9X KOOiKjiapH xeóaJiaK kh-MH apxca Aa, 4>apAH XHnapa-XHH, CahHÓKapJINFNH MHTja-cu xeHHuuiaHca Aa AOBJiax óaHKbiHa AaxHA oaan MaAa xHJiHH raAapH HOxaJiMMp, 3KCHHa, aaaJibip. BaxxHJia xe-xypYJiaH ccyAaJiapNH (Jmhsh Aa rajxapNJiMbip aa 6y óapaAa ejia OHp X0AÓHP xopyjiMyp MymaBHpaAa sepxH HHcnex-CHjaCIil HBlHHJiapHHHH H93a-paXCH3JIHjH. MOhxaXHpJIHja rapiubi MYÓapH3aA3 npHH-cHncH3JiHjH xycycH rejA 6AHJIAH. niiNi M9MM9A0B. «XajD* raBenam ■yxfiMpM UI9KH. PacMu x96»p AaapóajHBH PecnyóJiHKa-cNHbm HasHpJiap KaÓHHexH «AaapóajHBH PecnyÓJiHKacbi-HbiH AOBJiax caphaAH harrbiHAa» Aaapóajnan PecnyÓAHKa-cbi PaHyHyHyH ryBBaja- mhh-MacH rajAacN ÓapaAa» P®®* nyÓJiHKa Aah CosexH Mhjuih UlypacNHbiH rapapNHbi hajaxa KCHHpMaK MarcaAH Hua ra pap raóyji exMHmAHo. Ta papAa AaapóaJnaH PecnyÓ- AHKacbiHNH    A^bjiqt KeoAC* 3Hja Ba KapxorpaipHja Ko-MHxacHHa. AaapóajMaH I^c-nyÓJiHKacbiHbiH MyAaqiHa Ha-3HpAHjHHa XanmbipNAMNmAWp kh, A3ap(^jHaH PecnyÓJiH-KaCNHblH    CaphaAHHH Myha<|>H3a KoMHxacH HAa ÓHpJiHKAa AaapÓajnaH Pec-nyÓJiHKacbi A®BJiax caphaAH- HHH JIHMHXCH3JiamAHpHJIMaCH. AeMapKacHjachi sa xaKpap A®-MapxacHjacbi nmJiapHHH hajaxa KeHHpM9K ynyH yn aj MYAAaTHHAa Aa3NMH canaA- jiapH, MaxepHaJiJiapN aa asa-AaHAbiFbi haaNpJiacNHJiap, My-xaxaccHC rpymiapN japaxcNH-jiap. PapapAB caphaA MacaJiaJia- pHHa AHHp AOBJiaxAapapacbi MyraBHJiaJiap óarJiaMar Ba 6y M^aBHjiaxapH xaaaJiaMax MarcaAH HJia M'^atjjHr KOMHccHja-Aap JapaANAMacbi aa Aaap-ÓaJnaH PécnyóAHKacw HJia haMcaphaA AOBuaxAapjia, o MyMJiaAaH Xaaap AaHH3HHa (xojiyHa) HNxaH AOBJiaxjiapJia AaHbimbirjiap anaphuiMacbi cahacHHAa taAÓnpJiap Myajjan CAHJIMHmAHp. AaapÓaJnaH PecnyóAHKa-CbiHbiH Kompyk KoMHxacHHa Ba AoBuax CaphaAHHH My-ha<)>H3a KoMHxacHHa. floBJiax Thkhhxh b9 ApxHxeKxypa HumapH KoMHxecHHa Ba A®b-jlax HrxHcaAHjJax aa. lUiaH-jiauiANpMa KoMHxacHHa, cap-haAjBHbi pajoHJiapNH nnpa haxHMHjjaxH ' óaniHNJiapbma, AoBJiax MaAAH-TexHHKH Tan-hH3ax KoMHxacHHa, Myab-(pHa Ha3HpJiHjHH0 Ba iSiip-Mbi3bi Bajpar opAOHJiH Xaaap AOHaHMacNHa MyBa4>Hr .xanmupbirjiap aepHJiMHmAHp. XoHum ^HHacnDoi rupxhoiHu KyHy xa MiM ojqrp. HBCÓaraH ___ _    AaivjiaiiiAHpBJDnnn co« Ma’jiyMfT ÓcJiaAin?: ejiaMaprn la iaq>0B xypyjiaHJiapni cajú 3 mmm aa^apa narup. hajiajm acapjiapn 770 Ha^apnai nera aa-Mar MYMKTH oayó. 507 MeJiA uwrmpmMMfi, Xonajoi Ha XanoAup, aa a® Coann. OnyH NycHÓan Aal» «nip. ^naaca amtJí* NaaA^i. Xonaau haABcaaapna caAana oaapar Óap mahapn AamXBunacH, jtßn aAMuapin oaAYpyaMaca    non    ÓaxMar    caxaMah- ayx oaapxN. Myhai [yhapaÓaHn aa aMaacua ra-HyHaapu aap: aA>M aaa xa, acap AT°>a xa ÓHaap, mahap xa Mßnmp. Xoaaau ^«a-CH haM xa o«y KaerapAi ». Baxraaa xocr, rapAam xcA*!»» roamyaapwi ypajnxa ÓHsa aa raxap aaa, ayxypar Ba aa^pai aaaapmm. hapxaa axBU yaya mjunp apvaxa oaaap . xa Mahaparaa aasaaxaó cazaaja Ha raxap AsapÓaJaaa zajnw Bap, xa raxap iaxAunumis »P. ^ »P« yayxyjPBBjaw. . * cahMoa 2. >pat aaa-raanayó oyPTJTP: Oy aateaia acaa zjnja OBJOiÓaap? <40Bhd XdTTHHfl9 XYCyCH MYXBHPA9PHMH3 X9B9P BBPHPJI9P Kopanóoj Coh xyHJiap KenMHm Ula-yMjan pajony apaaHCHHAan axama an mox Ma’pya raJiaH JamaJum ManxarajiapH Tanra-parojyHJiy Ba Ula^ar KaHAJia-pHAHp. AnpeJiHH 2-Aa Arxapa pa* JoHyHyH TaAHui KaHAHHxaH MHHaaxaHJiapAaH. hph nanjiu nyaeMjoxJiapABH Tanraparo-JyHJiy KaHAH xyHJiy axama xy-xyAMymxyp. lUa^ar k9HAh xyH apsHHA» HHxeHCHB axam ajixwHAa oJi-Mymxyp. hap hkh KaHAHH my* Aa45HaHH.iapH AYUiMaHH xepH oxypxMymAap. 4yh®h xyHopxajaA3K Óoji-xaA3 HHCÓH caKHXJiHK japaH-MbimANp. AJiANFbiMU3 Óa’3H Ma’JiyMax- jiapa xepa, «Mamhyp» 366-hm aaajNH hapÓHHJiapH hHCca-hHcca KaHM9A3H aiiapuAup-jiap. Bamra xaóapa xepa ha-3wpAa rapaóarxa 5—10 xe. caHXMbi rajiNó. * h. FACblMOB. KYHYH lyMCWI    HpM    WOTMMMIM    «riMM NN^MKNia nCNTMapNNMM MpMH|N Um Up M»'- HftMiu tmon6 «tmmiamp MM, «rlR Htt«MMNNa C»P-hMN ímmn iewM m<MN mcmm iwniM6M mimiifw liapNB AOCfOCN Mp. Hpax HcjiaM PecnyÓJiHxacbiHUH 3an(|)rt3NjaAB CYJih JapaxMarAB BacHxaHHJiHK HapHHaaciWAa EpaaHHCxaHa xaJi-MHm HpaH pacMH HyMiJaHAa heJ’axHHiui yaBJiapHHAan óh-pH PHTA—CeTA-HhiH MYXÓHpHHa AeaamAHp », Óy ayp cehóaxaap yJxypMaAup. AHiuioMax Aaha coHpa A®aHiuAHp », HpaxbiH Meare-JH Jajjuuu Ma’ayMxyp. 6y, Papaóar MYüanimacHHM cHjacH BacHxaaapaa apaxan rajiAupMar, hap hyP hapÓH aMaJiHjjax-jiapu AaJa«ANpMar MOBrejHXHp. 9yMMNMÍaNMH PycN|aAMM    ■•en»*    U1«mA- py Kpmt MocHMAa    M»TÍy«r noN^pMi- jisMueiMMp! PyMMiiw|iAi cocüaw-orwcMB *** SN||*T MM«ai»T r*N»p MypMaw6NNp. iyi« mpm ßß o, hap bwcM lMp6N-CN|KM aHNTYpala oayNMKM- NU NSyN* p«M MNP* EnNMM. ByHy acac xyxapar. PyMbiHHja AH®cxpJ»u apasHxa MYManmisl« rapuiuMar hhJJsthhas AeJaflAip.* CaipHpini a«-AHjini« Kepa. PyMUHHj» BMT-hhh b» ATOM-m cyaepeH MojiAosa xaJiruHUH 03 MYraAXapaxuHM xaj» ex-MacH hyryryHy xaHUMbuuANp. hasupAa Mojiaobb Ba Pyau-HHjaHbiH ÓHpjiamaacH harruHAa Macajia rapmuAX xyp>*yp. Ca^Hp xeMHiuAHp ». Ah6®tpJ»n a^3HAa xaaaxna-puH ojiMacu óamra ojixaJiapAaH xoHY/wiy ÓHpjiamaaJiapHH MYHaramaxa HmxHpaKu yhyh Óahana oJia ÓHAap. AnpNiWH 3-AN A»»p«iiH*. Iwm Jeiimpu Kon- CNPINNINN MNPNMN IMM |PIIMpU «IMTIMÍN N'NM «• mmmm nn, MipNiMN 10-AM »’ntUprn cnpnniunn RINlilBIiniptnWTT TNPM^NNPN tMMNNM y*WM iptl. iSÁaH ha<i)xaAaH MocxBaJa ÓHp óhjicxhh rHjaaxH. aejh xHJiaP H930pa ajihiHMaxaH 393 MaaaxxaH 1100 Manaxa ryi-xanarxNp. By, xenoH hjiabkhhaoh X9xmhh8H 15 A3<|>a oa-haxNp. CaHKi-Uexcpóypr Ba MHHCxa óHJiexaapHH «Jj*®™ MYBaéw* cypaxAa 555 Ba 560 MaHaxxaH 1430 Ba 1300 rnSan rajixMuiuANp. Tanna AaxiuiH xaxaapHH A3H HcxwlÄAa ®Ä8H capHHmHHJiapHH ÓHP raxap    *2^ XHPMHIUAHP., 500 KWioMexp ynym aaca^iacH ynyH xapHtp-aapHH 8BB8A» caBHjJacH caxnaHMNmxNp. Aammm 2-m Ai»pgiHiN PNCNygwmiONiÉiH c»-nbIinUntnn tnmltummtlmm ffoU —    •"»* MypNWWCTiwpN yNYN «EycN|iHMN rw^raB ci^nwwn-A« cJMN|aN NtpTU» MMsycyNXa M*i«y«T noii^pmku ■•MIIDlIllAUIIlMWOa Maxóyax KOHcppaHCu AaapÓaJnaH CJiaBjaHAapu Mm^ HHjJax MapK33HH» haaupxa Mocimaxa    "Y»J®«Äa hej’axH B8 BaxaHxam paaNJiuru rpyny xapa<J)HHA®H xam K^ji^    BacHxaJiapH HyMaJaHxaJiapHHHH ; HOXJiy cyaJiAapNHa PycHja EJiMxap -^**®^®MHjacbiHNH ay • ÓHD Y3BY «BonpocN HCXopHR» jxypHaJiNHNH Óam P®Aa^ TOpy 0hN*A hÄbPob. A3»p6«J-.aHhm    , aannUaxAH HYMaJaHxacHHHH óhphhhh mybbhhh Pa4>aeA hy 'Mm    w -       m rajtaHAHpaa'lUypacuHNH Y3By BaJieHXHHa C®PK®J®m. L^axTayaJUiHiT Bajiepn A¿iKyMXceB. BaxaHxam ^ FU nasa rpynyHyH p"h6¡^ Pa«» H6pahHNos bb 6auB«napH * HYMa7aHA3*heJ’®TH PycHjaHbiH xaJir A®nyxaxAapu, Aah CoeexHH» ?3BJ¡apH Mocxia CoaexHHHH Acnyxax^^. j MUB BHpJiamMHm CHAahxN FyBBaJiapHHHH Ä Y^p“ KOMHTBHHH P^hfePAHjH^HA» « BaKUJiuJiapuH hymbJbhab heJ 8th Mwbw fiuD HeM8 BYH »P3HHA* XBpHBH A8M».^»P""    "Jl C^HPAHJHHAB B9    PWW«5S2‘- mbhJJbthhm» AHrrsTwiH haabipA» A»pfai<M ^ CUHMH npoCACNASpHHa H9Jl6 eTMOj» C9 J KBCT8pMBniA»p. MYAA<I>H9 HA3HPJIHJH M9TBYAT M9PK93HHHH M^JIVMATW «CBaóoxa» paxHOCxaHCHja-CNHNH (MYHhcH mahapH) epaaHH pexaKCHjacN anpeJiHH 3-Aa xaóap BepMHmxHp: By xyHAapxa J®P®BaH ja- XUHAblFUHXa epMaHH «MHJIJIH opxycy» japaANAMbimxNp. MapacHM 3aMaHN hak epMaHH xecaHX xacxac»HH 120 Ha- chap Y3BY EpMaHHCxaH Pee nyóJiHKacNHa caxarax xhan HHMHIUAHp. By haXHCa ÓHp xa oHyHAa aaaMaxxapANp kh, HJiK A3<t>® oJiapar pacMH cy-paXA3 MAB-hhh CHJiahAN ryBBaJiapHHA3H hen ÓHp acu-AbUIUFN OJIMajaH hapÓH ÓHp-Jiamaa JapaxNAMNmxNp. ha-mhh cHAahAM rysBaJiap Ep-MaHHCxaH npe3HxeHX»a Ba EpaaHHCxaH PecnyÓAHxacbi- HUH MYAB<t>**a Ha3HpJiMj»a xaóc ojianaraap. «Mhjiah op-xy»HyH HJix xacxaJiapH coAa-rax »ANHU AOFMa epaaHH AHAHHA3 HHMHUUiap. OHJiapblM XHAMax MYAA3TH ÓHp HJI japUM ojianar. íloxnojiKOBHHK uex-pocjaH JeHH aJiajuH xoMaHAH-pH xa'jHH ojiyHMymxyp-JapaAbUiMum Jchk xacTamiH XapKHÓHHa COBCX hapÓH M3K-xaÓHHHH KeMMHm 50 aaÓHXH Aexha oJiMymxyp- JaxNH xa-AanaKAa    xecaHX aJiáJuHNH AoJymHyAapHH» cajuHU m» Ha^apa MaxxupMar HaaapAa xyxyxyó.    EpMaHxxapHH ja- paxANFN    óy opxyxa óyxyH canaA^ap    Ba capaHxaMJiap epMaHH AHAHHA3 oJiawANp. AAbiHMum Ma’xyMaxa xepa MapxbiH 29-xa Ba 31-A3 Jepe- BaHAa Ba EpMaHHCxaHUH ah-an xap HpH manapJiapHHAB mh-T»rjiap xeHHpHjiMHmxHp. MHTHHrnapAd    FapaÓarwH Aarnur hHCcacHHxa hapóH aMaAHjjaxbiH AajaHAUjpNJiMa-cu b3 npeanxeHx JI. Tep-IlexpocjaHNH Hcxe’cjwicbi xa-aaÓJiapH HpanH cypYAMymAYP-Mhxhhf HmxHpaKMbuiapN MHAAaxA3papa.CN MyHaTHma-hhh óejHaAxaAr cHjacH na-cHxaAapAa haAA exHAMacHHH Bd EpMaHHCxaH saxaHAhm-AapNHbiH AaapóajHaHAaH mn-xapNAMacbmu xaAaÓ exMxm- AnpeAHH 2-xa óyxyH xyH ap3HHA3 pajoHyH xenMHm haxpyxAa roHiuy KaHXAapHH AeMaK oAap haMucu epMaHH-Aap xapa<t>A3H 3HpehAH xcx-HHKaxaH. aBXOMax Ba nyaeM-JoxAapAaH apaMcu3 axama xy-xyAMymxyp- AxmaM caax 16—17 apacbiHAa epMaHHAa-pHH HmraA exxHjH hora xan-AH yrpyHxa xexaH aoJYUU® MHAHc HmMHCH Hóax hycej- HOB JapanaHMumAup. AupeA» 2-Ha KenaH xena pajOHyx rapaxaFAN. KyHam-AH KaHAAapH haxpyxyH Kom-Ó3K KaHAH ■ xape4>A3H. Kob-maAAN KaHAH ApaxAH AaH. AHAarapxa xaHAH KeHMHm MapxyHBHHH Hapxaa K3HAH xapa<|)A3H aBXOMaxJiap-AaH. nyAeMjoxjiapABH Ba BTP-AapAdH axama xyxyAMym-Ayp. Mhahchh, Mhaah OpAY acxapAapHHHH myMaaxH caja-CHHA3 AYU1M8H haMAaCHHHH rapmNcu aANHMNmxNp. Ay* H8H xyHopxajaxax haxpyx sa MapxyHH pajoHJiapu hao roH-my K8HAJiapA3 hhcóm ca»x- AHK JapaHMUHlANp. ...apxNH 31-A3 KHpoaaKaH luahapHHA» -1. Tcp-Ilexpocja- * • 8 HNH xapa<})AapBapB* epMaHH MHAAH opxycynyH ÓoAManapH MHXHHr HmXHpaKHNAapNHa rapmN cHAah HuiAaiMHnmap. 0AdHAap Ba JapaJiaHaHAap Bap. By haAHcaA^ roHmy pee-nyÓAMKaxaKM oehpaHN xaha AapHHAamAHpMHm. ahaAHHHH eMHrpacHja MejAAajHiHH xyn-AaHAHpMHmAHp. (EpMaHH aha-AHCH Hpana KOMMaja ycxyH-AyK BCpHp). MocKBaja. PycHja xaJir xenyxaxAapNHNH hobÓoxh ry-pyAxajNHa xaajxr xecxapMax MarcaAH HAa EpMaHHoa^xaHi JepAH caKHHAapA3H HÓapax rpyiiAapNH xexMacH xo3Aa-mpMp. AnpcAHH 2-A3 XYHopxaxan coHpajaxax HHcÓaxaH caxHX-AHK oAMym;^. P9CyA0B. MYAA«M8 HA3MPJIHJMHMH MeìEVAT MePK03MHfleH CaphaA óojy ca»x 3|c T0BV3. AnpeAHH 2 x3 caax 20-A3K pajoHyH hanaA-AU K9HAH EpMaHHCXaHblH Mocecxex xaHXH xapa^ixaH aBXOMaxAapxaH axama xyxy-AyÓ. AYBQNana naaaó axaiiiK aMblAMÓ. JIHKAHp. ^ AFAAM. AnpeAHH 3-A3 caax 7 — 7.30 apacNHA® pa* JOHyH UleJIAH K8HAH 9cK8pa- i|WH HaxHUBaHHx Ba XaHaÓax i|» HcxRraMaxmAau ^M-A3PA3H axama xy- xaHAAa xon Ba xyAMymxyp By xyn caax 13.40-xa Ulea-AH KMAHHAa» nocra 2 xon MapMHCH AYiUNYmAYP- T®- Aamax joxxyp. •Apa. tYJ«Y« *y ”*•    ««nr"» **•' '■"*    Pbccbn    JBBSP    aCBflOB. « ;