Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ з апрел тз-чи ил. -ф- н* 66 ГАЧГЫНЛАРЫН ПРОБЛЕИЛВРИ РЕСПУБЯИКАНЫН ПР0БЛЕМЛ8РИДНР Ермэнистандан вэ Орта Ас^адан кэлмиш гачгынла-рын там ЗербэЗер еднлмэси проблеми сон иллэрдэ рес-публиканын гаршысына чы-хан эн кэскин проблемлэр арасында Ьеч дэ ахырынчы Jepд0 дурмур. Девлэт вэ ич-ра ЬакимиЗЗэти органлары бу иши баша чатдырмага ма-чал тапмамыш (250 мин гач-гындан Ьэлэлик 191 мини ЗербэЗер едилмишдир) 1ени, даЬа мурэккэб вэзифэ илэ гаршылашмышлар: Ермэнис-танын АзэрбаЗчана гаршы тэчавузунун кучлэнмэси узундэн Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ сэрЬэдЗаны paJoнлapдa вэзииэтин хеЗли кэскинлэшмэси нэтичэсиндэ он минлэрлэ адам дорма Зурд-Зувасыны тэрк етмэ^ мэчбур олмуш. ез торпагын* да гачгына чеврилмишдир. Илк тэдбирлэр тэ’хирэ са-лынмадан керулмушдур. Республика Назирлэр Ка* бинети «Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ даими JauiaJuiu Зерлэрини, сэрЬэдЗаны ра-}онларын дарыдылмыш Jama-]ыш мэнтэгэлэрини мэчбу-ри тэрк етмиш гачгынлара тэ’чили ¿ардым програмы вэ 1992-чи иЛдэ бу програмы ЬэЗата кечирмэк тэдбирлэри Ьаггында» гэрар гэбул ет-мишдир. Республика Назирлэр Кабинетиндэ элагэдар назирликлэрин вэ баш ида-рэлэрин рэЬбэрлэринни. Бакы шэЬэри раЗонлары ичра haKHMHjjdTH башчыларьянын иштиракы илэ кечирилмиш мушавирэ бу гэрарын муза-кирэсинэ Ьэср олунмушдур. Мушавирэни A30p6aj4aH Республикасынын баш нази-ри Ь. Э. Ьэсэнов апармыш-дыр. АзэрбаЗчан Республика-сынын Даими Jainajbiiii Je-рини Мэчбури Тэрк Етмиш Шэхслэрлэ Иш Узрэ Девлэт Комитэсинин сэдри III. К. Керимов мэ’лумат вермиш-дир. Гэбул олунмуш гэрарда гачгынла рын бутун тэлэба-ты вэ еЬтЦачлары нэзэрэ алынмышдырмы? Мушавирэ иштиракчылары, о чумлэдэн гачгынларын 6ypaja дэ’вэт олунмуш нумаЗэндэлэри бу суала бирликдэ чаваб ахтар-мышлар. Чыхыш едэнлэр демишлэр ки, девлэтин raj-гысындан вэ дштэтиндэн бир цафэр дэ кэнарда галмама-лыдыр. Ьазырда тэкчэ Ба-кыда 15 миндэн чох гачгын вардыр. Оиларын 4 мини пан-сионатларда вэ истираЬэт евлэриндэ Зерлэшдирилмиш, галанлары гоЬумларынын вэ танышларынын Занында сы-гыначаг тапмьгшлар. Элдэ олан мэ’лумата керэ. Ьазыр-да республиканын 50-дэн чох шэЬэриндэ вэ раЗонунда гач-гынлар вардыр. Лакин онла-рын Ьаггында там мэ’лумат Зохдур ки, бу да конкрет тэд бирлэр керулмэсини чэтин-лэшдирир. Гачгынлар адын-дан чыхыш едэнлэр демишлэр кн. онлар хаЬиш-миннэт-дэ мэшрул олмаг вэ девлэтин еЬдэсинэ Рал маг истэ-мирлэр. Дикэр мэсэлэлэрлэ Занашы. арзу еДэнлэрин ha* мысыны ишэ дузэлтмэк мэсэ-лэсйнн дэ Ьэлл етмэк ла-зымдыр. Музакирэ заманы башга мэсэлэлэр дэ гаддырылмыш, оиларын бир Чоху барэсин-дэ елэ бурада. мушавирэдэ мувафиг тапшырыглар Jke-рилмишдир. Гэрар барэсин-дэ xeJflH re Ja вэ тэклиф ирэ-ли сурулмушдур. Онун уаэ-риндэ иш давам етдирилэчэк-дир. Мушавирэнин ишиндэ АзэрбаЗчанын баш назири-нин биринчи муавини Ф. Р. Мустафа JeB, баш назирин муавини М. И. Paflajee иш-тирак етмишлэр. (Азэринформ). A38P6AJ44H РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИЛЛИ ТШШСИШК ИАЗИРЛН1ИИД8 Мартын 31-дэ АзэрбаЗча- мэгсэди илэ АТЭМ-ин Ьима- едилмэси Ьаггында разылыг "Y“®!®"«    уЗВЛЭ' нын МИЛЛИ Дтэьлукэ?излик J0CH алтында Шт*> Д«ми эл«эи^н™Елукэсизлик ^^ГГмХаТЭМ ну- назири И. ЬусеЗновун вэ мушаЬндэчи постлары jap    ‘и,и    Тэоэ<Ьиндэн ha- маЗэндэ ЬеЗ’этинин узвлэри- республика дахили иоь ^^«асыилээлагэдармэсэ- Назирли^ «рэфиидэ^ Im    ¿    суалЯа- лэр назири Т. Элюевин AT0M лэлэрмузакирэ едамтш эрарзисиндэ ермэни силаЬлы ра чаваб верилмишдир^ HYMaj3Hfl3 heJ’aTHHHH узв- « ру муЬафизз органлары бирлэшмзлвринин вз чина- лэри илэ керушундэ муна- Т™£финден бе]нэлхалг бир- JeTKap эмэллврини давам Мялиш^эЬлукэснзлге Н* гишэ зонасында атзшин да- ликлэрин нума]эндэлэринин етдирд^ини субут едэн сэ- shpotJhmhh мэтбуат хид }андырылмасына нэзарэт тэЬлукэсизли^нии тэ'мии нэдли материаллар АТЭМ    мэтн. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ ТЭЬЛУКЭСИЗДИК НАЗИРЛИШИН Б91АНАТЫ Ьазырда республикада мурэккэб cHjacH вэ опера-тив шэраит Заранмышдыр вэ даЬа да кэскинлэшмэЗэ aof-ру ме]л едир. Эслиндэ АзэрбаЗчан агыр CHjacH, иг-тисади вэ Ьэрби беЬран вэ-3Hjj9THH0 душур. Президент сечкилэри эрэ-фэсиндэ республикада ja-ранмыш HMTHMaH-CHjacH вэ-зиЗЗэтин тэЬлили кестэрир ки, нэинки Захын вахтларда милли Ъэмрэ’ЗлиЗэ наил олмаг имканы joxflyp, Ьэм дэ барышмаз мевге тутан аЗры-ajpbi шэхслэр, партиЗалар вэ Ьэрэкатлар чэмиЗЗэтэ гэти нифаг салмага чалы-шырлар. Бу да геЗри-сабит вэзиЗЗэти денмэз просесэ чевирир вэ республиканы милли фэлакэт Ьэддинэ кэ-тириб чыхарыр. Бу шэраитдэ Ьэмин гуввэ-лэрин мурэккэб вэзиЗЗэт-дэн вэ эЬалинин истигамэти ИТИрМЭСИНДЭН KOHjyHKTyp мэгсэди илэ — iuehp9T га-занмаг вэ бунун эсасында халгын «е’тимадына» наил олмаг мэгсэди илэ истифадэ етмэси фактлары хусусилэ нараЬатлыг догурур. Эн ин-чэ методлардан — беЬтан-дан, тэЬгирдэн, Ьэдэ-горху-дан истифадэ олунур. Сах-та вэтэнпэрвэр шуарлардан истифадэ етмэклэ ЬакимиЗ-Зэт вэ идарэетмэ органлары-ны кездэн салмаг учуй кампанца апарылыр, белэликлэ бутев коллективлэрин Конс-титусиЗаЗа уЗгун фэалиЗЗэти шубЪэ алтына алыныр. Сон вахтлар республика Милли ТэЬлукэсизлик На-зирлиЗи хусусилэ кэскин Иучумлара мэ’руз галыр. По-зучу гуввэлэр Милли Тэ11-лукэсизлик НазирлиЗинэ вэ онун эмэкдашларына гаршы фитнэкар Ьэрэкэтлэр етмэЗэ, Ьабелэ тэЬлукэсиз-лик органларыны геЗри-парламент Золу илэ лэгв ет-мэ]э чагырырлар. Ьэм дэ, эввэллэр олдугу кими, «сы-нагдан чыхмыш» методларла мухтэлиф мулки итаэтсизлик тэдбирлэри (пикетлэр, 6и-наларын муЬасирэЗэ алын-масы, Ьэдэлэр) тэшкил етмэк планлашдырылыр. Ьэ- мишэ -олдугу кими, тэшки-латчылар адамларын арха-сында кизлэнэчэк, онлары Ьугуги асаЗиш гуввэлэри илэ тоггушмаЗа тэЬрик едэчэк-лэр. Элдэ олан мэ'лумата керэ, бу кампанЦанын сон мэгсэди Милли Тэ11лукэсиз-лик НазирлиЗинин архив-лэрини элэ кечирмэк вэ сон-ра онлардан ЬакимЦЗэт уг-рунда мубаризэдэ истифадэ етмэкдир. Бу, эн агыр нэтичэлэр верэ билэр. Бунунла элагэдар Милл_и ТэЬлукэсизлик НазирлЦи республиканын вэтэндашла-рындан хаИиш едир    ки, АзэрбаЗчан халгы учуй кэдэрли нэтичэлэр верэ би-лэн чурбэчур фитнэкар чагырышлара уЗмасынлар еЬтираслары кэркинлэшдир-мэсинлэр. Милли Тэ11лукэ-сизлик НазирлиЗинин    ар- хивлэри бутун. АзэрбаЗчан халгынын сэрвэтидир вэ онун мугэддэратыны    Али Советин шэхсиндэ Залныз халгын гануни нумаЗэндэ-си Ьэлл едэ билэр. НазирлнЗин эмэкдашлары халг гаршысында ез конс-тнтуси]а борчуну дэрк едэ-рэк вэ халгын мугэддэра-ты учун мэс'улЦЗэт дащы-Japar гэтиЗЗэтлэ билдирир-лэр ки, тэЬлукэсизлик ор-ганларынын мухтэлиф сЦа-си оЗунлара вэ таЗфа оЗун-ларына чэлб олунмасына. бу органларын халга де-Зил, aJpw-aJpH партиЗалара, CHjacH лидерлэрэ хидмэт ет-мэсинэ Зол вермэЗэчэклэр. Республика Милли Tah-лукэсизлик НазирлиЗинэ гаршы ¿внэлдилмиш бутун Ьэрэкэт, онун .фэалЦЗэтини позмаг вэ эмэкдашларына тэзЗиг кестэрмэк чэЬдлэри бутун иэтичэлэри илэ бирликдэ KOHCTHTycHjaja зидд Ьэрэкэтлэр кими гиЗмэтлэн-дирилэчэк, тэЬлукэсизлик органлары бунларын гар-шысыны алмаг учун мувафиг тэдбирлэр кермэЗэ мэчбур олачаглар. 1992-чи ял апрелии 2-дэ АзэрбаЗчан Республикасы Милли ТэЬлукэснзлнк НазирahJh    забитлэрнннн Зыгынчагыяда гэбул едилмишдир. pyCHJA ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРИНИН СЭФЭРИ МОСКВА. Дунэн РусиЗа ФедерасиЗасынын харичи ишлэр назири AHflpeJ Ко-зерев кечмиш СС^И-нин вл-кэлэринэ сэфэрэ Зола душ-мушдур. PycHja харичи си-Засэт идарэси башчысынын бу гэбилдэн олан илк сэфэ-ринин програмында Кур-чустана. Ермэнистана, Азэр-баЗчана, Тачикистана, Турк-мэнистана, Эзбэкистана вэ Гыргызыстана кетмэк нэ-зэрдэ тутулур. Курчустана кетмэк сэфэ-рин илк мэрЬэлэсидир. Бу- Еада А. Козыревин Девлэт Лурасынын сэдри Едуард Шеварднадзе, баш назир вэ-зифэсини ичра едэн Тенкиз Сигуа вэ Курчустанын харичи ишлэр назири Александр Чикваидзе илэ керуш-лэри планлашдырылмыш- дыр. Сэфэрин Зекунларына дайр Тбилисидэ биркэ рас-ми мэ’лумат имзаланачагы кезлэнилир. Мэтбуат кон- франсы кечирилмэси дэ нэ- зэрдэ тутулмушдур. ; Даглыг Гарабагда вэзи# Зэтин . сулЬ Золу илэ низа-ма салынмасы мэсэлэлэри, икитэрэфли мунасибэтлэри инкишаф етдирмэЗин комплекс проблемлэринин му- закирэси ЗагафгазиЗа рес публикаларында кечирилэчэк данышыгларын диггэт мэр-кэзиндэ олачагдыр. ЕЬтимал едилир ки, сэфэр заманы А. Козырев АТЭМ-ин бура-дакы миссиЗасына башчылыг едэн ЧСФР харичи ишлэр назири Иржи Динстбирлэ керушэчэкдир. Pycnja харичи ишлэр на-зиринин сЬфэри апрелии 10-дэк давам едэчэкдир. Ч0БНЭ хэттиндэ Фузулн ХУСУСИ МУХБИЛЛвЛИМИЗ Хвбвл МЛИРЛвЛ • Фузулинин ГочэЬмэдли, • дэзишмишлэр. Сур кэнднндэ Арыш вэ Хэлифше кэндлэри- мевге тутмуш ер^энилэр _    нэ дэ атэш ачылмышдыр.    сэЬэр саат 6-да ЧэбраЗылын п »    о    Милли мудафиэ ордусунун    Гушчулар. Гарачаллы кэнд- PaJoHyH    сэрЬэд    КЭНД^    эскэрлэри CejMvp Мэммэдов    лэринэ икн саат эрзиндэ зи- риндэ B93HjJaT кэркин ола- вэ    ЬачыЗев    Ьэлак    ол-    реЬи техника дан, дц^сэр си- раг галыр. падрут вэ Гыр- мушлар    лаЬлардан кучлу атэш ач* мызыбазар тэрэфдэ топла* *    мышлар. Тэлэфат олмамыш- шан ермэни гулдур дэстэ- Ьазырда hora кэнди эт- ды_ пбстларда ajHr-cajHr лэри апрелии 1-нэ кечэн ке- рафында кучлу атышма ке- да|анан милис эмэкдашла-чэ paJoHyH Диваналылар, дир. Апрелии 2-дэ кунорта- цилДи ордунун эскэрлэ* Ашагы ВеЗсэлли вэ Кев- дан хеЗли кечмиш hora кэн- ри езуыумудафиэ дэстэлэ- Кораябо| ЛШаги    со    —--------------- ри, взун у Y ДаЦАпо A«#V.Ad.ic»- шад кэндлэрини пулемЗот-    ди этрафында    атышма да-    ри jeH9 Д9 душмэнэ лаЗигли лардая кучлу атзшз тут-    еднрдн.    чаваб вермн!I ону керн мушлар. Итки олмамышдыр. сына ]вНэлдилИб.    ^прелин    ?1-дэ    кунортадан Хэбэр вердЦимиз ними, кечмиш Ьадрут раЗону тэ- сонра Заранан сакитлик ду-уч кун эввэл душмэнин ho-    рдфдэн фузули    шэЬэринэ    нэн ахшамадэк давам ет- га кэндинэ зиреЬли техника    в8 фнолеТовка    гэсэбэсинэ    мишдир. илэ басгыны заманы ики нэ-    атылмышдыр.    • фэр иткин душмушду. Ап- ^    . лэри вертолЗотларын кемэЗи Чэбра|ыл    Губадлы илэ bora кэндиндэн кетурул- мушдур.    Мартын    31-да Ьадрутун Дерд кундур ки. paJoHyH Апрелии 1-дэ кечэдэн кеч- кеЬнэ Таглар кэнди тэреф- эразисиидэ атэш сэслэри миш Ьадрутун Мэликчан дэ топлашан ермэни Japar- ешнднлмир ДУН9Н Ермэ- вэ Квшбэк кэндлэриндэн. Фу- лы дэстолэри автоматлары    ^Ионлвоынын    оэЬ зулинин Коразыллы, Кунэш- вэ пулемЗотлары Зенидэн вэ Гафан    Pfí. ли вэ Гарадаглы кэндлэри Чэ6ра1ыл pajoHyHyH Шых-    НЛ8    ,№иы ВМП-лэрдэн кучлу авэшэ лар кэндинэ тушламышлар. ичоа пакимиз^эти, п\г>г тутулмушдур Кунэшлидэ уч Кечэ саат 2-дэн башланан мупафизэ органлары вэ тэ-ев да™дшшышдыр. Кэйд ¿а- куллэбараи уч саатдан чох сарруфат^ рэЬбарлэринии ке-кини ЕЗваз ЬусеЗнов елдурул-    давам етмишдир. Апрелии    олму мушдур. Ьэмин кэидлврдэн    1-дэ гулдурлар. истигамэти    Ф.    Рохлин. МУДАФИЭ НАЗИРЛШИНИН МЭТБУАТ МЭРКЭЗИНДЭН АГДАМ. Апрелии 1- дэстэлэринин ‘ сэ’Зи нэтичэ- атэшэ тутулмушдур. Атыш* дэ, саат 18.00‘да paJOHyw синдэ душмэнэ лаЗетли'ча- ма давамедир А Кулаблы вэ Абдал кэндлэ-    ваб верилмишдир. Апрелии    К^1БЭЧЭР.    Апрелм ри Хочавэнд pajoHyHyH Аг- 2-дэ, кечэ саат 2-дэ душмэн 1-дэ    СЦ^тл^    за булаг вэ Тэкилмир кэндлэри тэлэфат верэрэк кери чэкил- васына вертел Jot дан урс истигамэтиндэн РДМ. ЗТР    мишдир    KfJSÍn мушдураРД*ерлнТЭ1сак^лэв- haMH"JT* саат,*8'ДэпАп‘ аатомобнл )аимыш. мэнтагэ- дГГнэфэриР ]араланмыш!    'SLJFEX' 85SF 15-э Захын ев дагыдылмыш топлардан атэшэ тутулмуш- РаЗонун Агдабан кэнди дыр. Бир нечэ саатлыг ар- дур |^ЭНдв 4 мэрми душ- *гапабагын ермэнилэр Заша- ™2юРИермэни сХ“™НгЯувН ?¥UlflYt Мудафиэчилардэи JaH .^„»р каИди тэрэфдан сонра ермэни силаплы гув бирн ^элак олмуш. бир нэ- мУхтэлиф сиЛаЬлардан атэшэ вэлэри кэндлэри элэ кечир- фэр Зараланмышдыр.    1    -•    ------ Дунэн бутун кун эрзиндэ Шэфэг кэнди Гарачинар вэ Леиикэнддэн кучлу атэшэ тутулмушдур. Ермэии Зараг лылар бвЗук итки вердикдэн сонра апрелии 2-дэ сэЬэрэ JaxbiH дери чэкилмишлэр. Тапгарап>3унлу кэнди дэ атэшэ мэ’руз галмышдыр Кечмиш Мардакерт раЗону-нун Талыш кэндиндэн аты-лан топ атэшлэри чидди да рынты терэтмэмишдир, Ермэнистан эразисиндэн у чу о кэлэн верТолЗот кечмиш ШаумЗан pajoHyHyH Кулустан кэндинэ енмишдир. Ь. ГАСЫМОВ. Шуша Апрелии 1-дэн 2-нэ кечэн кечэ шэЬэр вэ Захынлыгдакы кэндлэр сых думана бурун-мушдур. Минимум мэсафэ керунмурду. Бэлкэ елэ буна керэ Ьэмишэки атэш сэслэри ешиднлмэмишдир. Jep-ли езунумудафиэ гуввэлэ-и атэшин даЗандырылмасы аггында сазишэ чидди омэл едирлэр. (Азэринформ). К тутулмушдур. Чаваб атэши мэк учун Ьучума кечмиш-    Апрели« 2-дэ саат 10-да    илэ    душмэн сусдурулмуш- лэр. АзэрбаЗчан Ордусу Шелли кэнди ермэнилэр За- ДУР г    Ермэни    вертолЗотларынын Ордусу Шелли кэнди ермэнилэр За-деЗушчулэринин вэ милис ршЗан Нахчываиик тэрэфдэн Кэлбэчэр тэрэфдэн Га раба га учушлары Зенидэн башлан мышдыр. Дунэн Ханкэндинэ тэрэф "бурадан 1 вертолЗот вэ 1 тэПарэ кеч мишдир. ФуЗУЛИ. Апрелин 1-дэ АзэрбаЗчан Ордусунун белмэлэри илэ ермэнилэрин Хырманчыг, Агбулаг ва Мэликчанда Зерлэшэн ей мвв-гелэрдэки мэнтэгэлэри арасында двЗушлэр ол мушдур Вурушма заманы аээрбаЗ-чанлы двЗушчулэрдэн 3 нэ-фэри Ьэлак олмушдур. Ja-ралананлар вар. Душмэнин 5 Зараглысы мэЬв едилмишдир. Президентлик вэ Милли Шура Наггында ДЕДИКЛ8РИМ ВЭ ВАХТ ГЫТЛЫГЫНДАН ДЕ1Э БИЛМЭДИКЛЭРИМ Мартын 6-да АзэрбаЗчан Республикасы Али Советники февгэл’адэ сессиЗасын-да халг депутаты И. Гэмбэ-ров АзэрбаЗчанда президент институтунун лэгви мэсэлэсини галдырды. О кундэн мэн дэ тэбии, бу мэ-сэлэ этрафында душунурэм. Душунурэм ки, Ьэмин тэклиф президент    институту нун АзэрбаЗчанда лузумсуз-лугуна инамданмы догур, Захуд тактики аддымдыр? ПрозидентлиЗи лэгв етеэк нэ газанарыг. нэ итирэрик? Нэ гэдэр арзуедилмэз ол-са да. КонститусиЗаЗа Ьэр чур дэЗишиклик. истэнилэн элавэ етмэк олар. Бу. Али Советин сэлаЬиЗЗэтидир. Лакин индики Ьалда президентлик мэсэлэсинин Ьэл-ли КонститусиЗа илэ бит-мир. АзэрбаЗчанын Девлэт Мус-тэгиллиЗи Ьаггында Консти-тусиЗа Актымыз -вар. КонститусиЗа Акты умумхалг референдумунда бэ^энил-мишдир. Она Ьэр бир дэЗи-шиклик, Ьэр бир элавэ Залныз референдум Золу илэ едилэ билэр. Актын музакирэ едилэн президент институту мэсэлэсинэ дэхли вар-мы? Вар. бирбаша вэ бйла-мсятэ. АзэрбаЗчан Республика-сынын довлэт мустэгиллиЗи Ьаггында КснститусиЗа Акты АзэрбаЗчанда президент институту, тэсбит етмишдир. Актын 13-чу мад-дэсинин учунчу Ьиссэсиндэ деЗилир:    «Али ичра Ьаки- миЗЗэти АзэрбаЗчан девлэ-тинин башчысы олан АзэрбаЗчан Республикасы прези-дентинэ мэхсусдур*. Демэли, АзэрбаЗчанда президент институтунун лэгв едклиб-едилмэмэси мэсэлэсн Залныз халгын ирадэси илэ. Зэ’нн референдум Золу илэ Ьэлл влуна билэр. Али Советин референдум да баЗэнил-миш сэнэдн дэЗишдирмэк, она Ьансыса ]емн маддэ эла вэ етмэк, Захуд Ьансыса маддэни чыхармаг сэлаЬЦ-Зэти Зохдур. Али Совет бу Ьагда гэрар чыхара билэр. Лакин гэрар, Зэ’ни президент институтунун лэгви мэсэлэсн референдума чы-харылмалыдыр. Кэлин фикирлэшэк, пре-зидентлЦин лэгви мэсэлэсинин гоЗулушу вэ референдум кечирилмэси бу кун бизэ нэ дэрэчэдэ лазымдыр? УмумиЗЗэтлэ лазымдырмы? Лахшы олмазмы ки, елэ бунларын эвэзинэ президент сечкилэринин езуну кечи-рэк? Мэсэлэнин маЬиЗЗэтинэ • вараг. Президент институтунун лэгви чэмиЗЗэтими-зн дидэн гаршыдурманын гаршысыны алмаг лузуму илэ эсасландырылыр# Бе-лэ нараЬатлыр учун элбэт-тэ, эсас вар. УмумиЗЗэтлэ Дамокл гылынчы башымы-зын устуну алдыгы Ьалда президент институтунун лэг-винэ дайр референдума, Захуд президент *сечкилэри кечирмэЗэ вахт итирмэк эн азы иерафчылыгдыр. Ичласлардакы чыхышлара диггэтлэ гулаг асанда, мэт-буаты охуЗанда, телевизи-ЗаЗа баханда бэ’зэн белэ тэ-сэввур Зараныр ки, елэ бил Даглыг Гарабаг проблеми арха плана    кечнб, Ьэмин проблем умумнЗЗэтлэ, Зохдур. Белэ    тэсэввур Зара- ныр ки, башлыча амалыМь^з ЬакнмиЗЗэт    давасыдыр вэ уздэ олан, снЗасэт меЗданын-да олан адамлврымызын аз гала бутун сиЗаси, интеллектуал вэ дикэр потенсна-лы истиглалымызы горума-га деЗил. Гарабаг давасына деЗил. мэЬз    ЬакнмиЗЗэт да васына. бирЧ5иримизи Зоруб элдэн салмага сэрф олунур. Бу, кечйрдиЗимиз дэрин беИранын, геЗри-сабит л и]ин, мэглубиЗЗэтимизин, о чумлэ-дэн, мувэггэти Ьэрби мэглубиЗЗэтимизин муЬум Д^ХИ-ли сэбэбяднр. Чохдан деЗилиб: Ьеч бир инсани еЬтирас башэриЗЗэтэ ЬакнмиЗЗэт ЬэрислиЗи гэдэр ган вэ эзаб кэтирмир. Элавэ едэ билэрик: о чумлэдэн, Ьэр бир миллэтэ. ЬакнмиЗЗэт давасыны гур-тарыб ону демократии вэ мэдэни релслэрэ сала бил-мэсэк истиглал кэмимиз гэрг ола билэр, 6©JyK мэглу-биЗЗэтлэрэ дучар ола билэрик. Президент институтуну лэгв етмэклэ, 1а сечкилэри кечирмэмэклэ ичтимаи-сиЗа-си сабитлик Заратмаг олар-мы? Зэннимчэ, олмаз. Нэ гэдэр ки, мухтэлиф ичтимаи-CHjacH гуввэлэр, аЗры-аЗры си]аси хадимлэр эсас мэт-сэдлэринэ — али девлэт ичра ЬакимиЗЗэти олимпинэ Зуксэлмэкдэ бэхтлэрини демократии сечки Золу илэ сынамаЗыблар, бир о гэдэр дэ динчлик тапмаЗачаглар, о гэдэр дэ кэркинлик гала-чаг вэ даЬа да артачаг. Президент сечкилэринин кечирилмэси нэтичэ е’тибарилэ кэркинлиJh азалда билэр, сечкидэ галиб вэ мэглуб партЦаларын, галиб .вэ мэглуб партиЗалы вэ битэ-рэф намизэдлэрин мубари-зэсини вэ сиЗаси бэЬслэшмэ-сини эдэбли вэ сивилизаси-Залы мэчраЗа сала билэр. Ьэрчэнд сечкигабагы кам-паннЗада кэркинлик, шубЬэ-сиз, шиддэтлэнэчэкдир. Нэ гэдэр арзуедилмэз вэ чэтин олса да буна дезмэк олар вэ дезмэк лазымдыр. Чунки фа-силэсиз, нечэ муддэт давам едэн. халгымызы сарсыдан белэ кэркинликдэнсэ ики-уч аЗлыг эй шиддэтли кэркинлик даЬа Захшыдыр. Сечэн-лэр - учун дэ, сечилэнлэр учун дэ. Тэкчэ президент институтуну лэгв етмэк мэсэлэсн-нин гоЗулушу артыг муэЗЗэн сиЗаси кэркинлик Заратмыш-дыр. Ону лэгв етСэк, ¿ахуд сечкини. Эсас Ганунда нэ-зэрдэ тутулан муддэтдэ ке чирмэсэк, кэркинлик алову даЬа кениш вэ даЬа беЗук кучлэ пускурэ билэр. Она керэ jox ки, онларла адам президент аларатын-да, Зузлэрлэ адам президент усул-ндарэси структурларын-да ихтнеара душэчэк вэ бу, тэбии олараг элавэ наразы-лыглар Зарадачагдыр. Мэсэ-лэ бурасындадыр. ки, мевчуд Назирлэр Кабинет« Сов.ИКП-нин Ьакими-мутлэг олдугу двврун структуру кими фе’-лэн    партапаратын элавэси олмушдур. Онун симасыз-лашдырылмасы вэ ЬакимиЗ-Зэтсизлэшдирилмэси президент институтунун фэалиЗЗэти доврундэ даЬа да дэ-ринлэшмишдир. Президентлик лэгв олу-нарса, Назирлэр Кабинети Зени    кеЗфиЗЗэтли бир орга на чеврилмэлидир. Фикрим-чэ. обЗектив олараг ез иш услубу вэ эн’энэдэринэ керэ, идарэчилик вэрдишлэрииэ керэ    Назирлэр Кабинети Ьэлэ    бу Зени рола, бу Зени функсиЗаЗа Ьазыр деЗил вэ буна уЗгунлашмасы беш-ал-ты aja баша кэлэн деЗил. Дикэр тэрэфдэн, президент усул-идарэеннин, о чумлэдэн онун аЗрылмаз тэркиб Ьис-сэси олан Зерли ичра Ьаки-миЗЗэтинин вертикал узрэ лэгви чидди элавэ чэтинлик-лэр терэдэчэкдир. Кезлэмэк олар ки, идарэчиликдэ иф-лич лабудлэшеин, бир чох шэЬэр вэ раЗонларда кэркинлик ифрат Ьэддэ чатсын. Бир сезлэ, невбэти «реор-ганизасиЗа» невбэти угурсуз эксперимента чеврилэр, бизэ чох баЬа баша кэлэр. Билирик ки, президент усул-идарэси АзэрбаЗчанда истэнилэн нэтичэни вермэ-Зиб бэ бэлкэ дэ, езуиу дог-рултмаЗыб. Она керэ ки, ону муасир гаЗдада, беЗнэл-халг стандартлар coenjja-синдэ тэшкил едэ билмэми-шик. Бу. *о демэк деЗилдир ки, президент институту пис-дир вэ бизэ Зарамыр. Бу кун учун президент усул-ндарэси дунЗа мигЗа сында девлэти идарэ етмэ-Зин эн муасир. эг^- сэмэрэли модели кими гэбул едилиб. Ьэтта Иран кими нечэ мин иллик шаЬлыг эн’эиэси олан бир девлэт бу модели сеч-диЗи Ьалда, АзэрбаЗчанын ики ил бундан эввэл прези-дентлиЗи гэбул едиб инди ондан имтина етмэси зэнни* мизчэ, Ьеч Зердэ баша ду-шулмэз, тээччуб догурар, беЗнэлхалг мевгеЗимизэ мэн-фи тэ’сир едэр. АзэрбаЗчан Ьаггында девлэти идарэ етмэк ишиндэ беЗнэлхалг ел-чулэрдэн, дэЗэрлэрдэн вэ тэчрубэДэн кери чэкнлэн бир девлэт тэсэввуру Зара-дар. Бу кун бизэ президент ЬакимиЗЗэти Ьэмишэкиндэн гат-гат артыг лазымдыр, беЗнэлхалг мевгеЗимиз, беЗнэлхалг элагэлэримиз бахымын-дан лазымдыр. Индики беЬ-ранлы мэгамда дахили проб-лемлэримизнн Ьэлли. хусусилэ Даглыг Гарабаг проб-леминнн Ьэлли учун Аэер-баЗчана кучлу вэ нуфузлу али ичра ЬакимиЗЗэти ла-зымдыр. Белэ ЬакимиЗЗет мэЬз президент мнетитуту-ДУР* Бу фикирдэЗэм ки, АзэрбаЗчанда президент институту сахланылмалыдыр. Элбэт-тэ, чидди суретдэ тэкмнл-лэшдирнлмэклэ,    Ьэдсиз шишмиш а парат чидди ихти-сар едилмэклэ. иш эсаслы сурэтдо Зенидэн гурулмагла. Тэклиф едирэм кц, президент сечкилэри вахт ын да. Зэ’ни КонститусиЗада муаЗ-Зэн едилмиш муддэтдэ кечи-рилсин, сечкилэрин кечири-лэчэЗи кун тэ’Знн едиленн. Президент сечкилэрнндэ галиб кэлэи партиЗа Ьеку-мэти тэшкил едэр. бирпарти-Залы/ коалисиЗалы, Захуд мутэхэссислэрдэн ибарет Ьекумэт Заратмагы езу Ьэлл еД1?нди дэ Милан ШураЗа элавэ сэлаЬиЗЗэтлэр вернл-мэси Ьаггында. Оввэла. ому демэк лазымдыр ки. Милли Шуранын чох кениш сэла-ЬиЗЗетлэри вар. Эслиндэ КонститусиЗа гэбул етмэк, президентлик мэсэлэси вэ Ьекумэт тэшкил етмэкдэн башга бутун сэлаЬиЗЗэтлэр Милли Шурададыр. АХЧ вэ Мустэгил АзэрбаЗчан депутат блокунун Милли Шура Ьаггында тэклифинин чаны ондан ибарет дир ки, Ьеку-мэтин тэшкил и, исте'фасы вэ * эслиндэ республикада К>Ьбэр кадрларын сечилиб рлэшдирилмэси, тэ^ин вэ азад едилмэси сэлаЬиЗЗэти Милли ШураЗа    верил с кн. ДеЗэк ки, разылашдыг. Мил-' ли Шура *. Ьаггында КонститусиЗа Ганунуна дэЗишиклик етдик. Лап АЗш Совета дэ бурахдыг. Зени КонститусиЗа Ьазырламагы Ьансыса хусусн комиссиЗаЗа. За да елэ Милли Шуранын езунэ тапшырдыг. Вэ белэ-ликлэ. ЬакимиЗЗэти Милли ШураЗа вердик. Буна Милли Шуранын сэвиЗЗвси, профессионаллыгы, сэриштэ-си чатармы? Белэ бир та-р^ш мэс’улиЗЗэти бознуна кетурмэЗэ Милли Шуранын кучу. сиЗаси, ел ми вэ эхлаги потенсиалы вармы? Мэн Милли Шуранын уз-вуЗэм.. нечэ деЗэрлэр. ишин нчиндэЗэм. Онун фэаляЗЗн* тяаэ. сиЗаси, елмн, мэдэни потеисиалына. устун вэ нет-сан чвЬетлэринэ. проблем-лэринэ |ахшы белэдэм. Милли Шура бир сыра муЬум гаиун вэ гэрарлар гэбул едиб. 1ашлы нэслин нумаЗэндэси кими мэни се-виядирир ки. Милли Шура* ныи тэркябиндэ фэдакар. Зорулмаг билмэдэя чалышан адамлар Нар. Милли Шура демократии тэфэккурлу кэнч сиЗаси -хадимлэр кэшФ едиб. на титл эр Зетишднриб узэ чыхарыб. Онлар ое]ук дввлэт мэсэдэлэрини Ьэлл етмэЗэ Ьазырдырлар.. Лакни езунмургуилугдан, езуидэн разылыг дан азад олуб езумузэ тэигиди За- нашеаг асанлыгла керэрнк ки. умумиликдэ Милли Шура АзэрбаЗчан халгынын, АзэрбаЗчан девлэтинин та-AejH учун тарихи мэс'улиЗ-Зэта еЬдэсинэ кетурмэЗэ Ьэлэ З^тишмэЗиб. Умумиликдэ Милли Шуранын сэвиЗЗэси ашагыдыр, профессионаллыгы чатышмыр. сэриштэси аздыр, интеллектуал потенсиалы мэЬдуддур. тэчрубэсн кнфаЗэт деЗил. Белэ бир шэ* раитдэ ЬакимиЗЗэтнн Милли Шурада чэмлэшмэси. Милли Шураны Ьэр шеЗи б ил эн вэ габагчадак керен, Ьэр шеЗи Ьэлл вэ диктэ ‘едэн Зени «политбуроЦа, Ьэм дэ ва-Ьимэ догу ран зэЬмли «Чека» кими бир органа чевим билэр. Ьэлэ Сократ деЗиб: «Сэриштэси олма]ан адам ишэ киришмэз. Ди кэл ки. эн гэ-лиз ишдэ — Ьекумэта идарэ етмэкдэ Ьамы езуну мутэ-хэссис Ьесаб едир».. Буиун-ла Ьесаблашмамаг кечмиш ССРИ-дэ Ьэр бир «ашпаз гадын» девлэти идарэ едэ билэр кими зэрерли фэлеэ-фэ вэ практика догурду. Ьэмин фэлеэфэ вэ практика тамамилэ лэгв олуима са аэ Ja твзэдэи борпа олуи са ишлэримиз фэнадыр. Ьэтта муЬариовдэ елм вэ сэриштэ мэрмидэн вэ автомат силаЬдан аз рол oJhb-мыр. МуЬарнбедэ сэдрштэ-сязлик вэ савадсызлыг ба тал Зону мвглубяЗЗатв апа-рыр. Дашалтыда олдугу ними. Девлвта идарэ етм< иеэ баталЗока башчылыг ет-мэкдэн гат-гат    чэтин дир. Девлэти яда ре етмэкдэ, беЗук сяЗасэтдэ елмсязлик, сэ-ряштэсязлнк. нашылыг вэ савадсызлыг миллэти, девлэти мэглубяЗЗетэ апарыр. * НэЬаЗэт. ултиматум методу сиЗаси мубаризэ методу деЗил. улТиматум методу парламент мубаризэси методу олма малы дыр. Ултиматум Золу чэмиЗЗвтн беЗук сиЗаси вэ соскал сарсыятылара ana рая Золдур.Т. К0Ч9РЛИ.ШКДАШЛЫГ НАГГЫНДА МУГАШЭ Молдова Республикасы ТэЬсил НазирляЗяИин сэла-ЬиЗЗэтли нумаЗэндэ ЬеЗ’эти-нин республикамйза еэфэ-ри АзэрбаЗ^и Республи-касынын Халг ТэЬсил и На-зирлЦи илэ эмэкдашлыг Ьаггында мугавилэ-сазиш имзаланмасы илэ баша чат* мышдыр. Сэнэди Молдбва Республикасы тэЬсил нВзи- Рин муавини профессор А. Болдаг вэ АзэрбаЗчан Республикасынын халг тэЬ-енли назири профессор Р. Б. ФеЗзуллаЗев имзаламышлар. Сэнэддэ румын, гагауз* вэ АзэрбаЗчан халгларынын етнографяЗасы, фолклору вэ мэдэяиЗЗэта саЬэсиндэ биркэ елмн тэдгнгатдрр апарылмасы нэзэрдЭ тутулур. Тэрэфлэр муэллимлэрин гаршылыглы еэфэрлэрини тэшкил едэчэклэр, тэлэбэ-лэрин вэ шакирдлерин ту-рист-екскурсЦа фэалиЗЗати саЬэсиндэ элагэлэри кениш* лэнэчэк, мэдэниЗЗэт йэ ид-ман тэдбирлэри кечярилэ-чэк. биркэ эмэк вэ истара-Ьэт тэшкил олу начат дыр. Сэфэр заманы нумаЗэндэ ЬеЗ’эти бир сыра тэдрис муэссисэлэриндэ олмуш. АзэрбаЗчанда тэЬсил алан молдовалы тэлэбэлэрлэ ке* рушмушдур. Ики назирлик арасында илкин разылаш-маЗа керэ учунчу ил дир ки. М. Э. Рэсулзадэ адына БДУ-нун биринчи курсуна гагауз миллэтиндэн олан отлан вэ гызлар мусабигэдэИ кенар гэбул едилирлэр. Уни-верситетан шэргшунаслыг. «локнЗа. тарих вэ Ьугуг лтэлэряидв МолДова-ныв 38 елчиси охуЗур. Тэ-лэбэлэр турк филолокяЗа-сы кими нхтасаслар узрэ тэЬсил алырлар. Молдова тэрэфикяя хаЬм-ши илэ бу ил М. Э. Рвсул-задэ адына БДУ гагауз кэнч лэрня гэбулуру кенишлэн-дирэчэк, илк дэфэ • олараг Ь. 3. ТагыЗев адына АзэрбаЗчан малиЗЗэ игтисад кол-лечи Молдованын нумаЗэн-дэлэринн гэбул едэчэкдир. (Азэринформ). ;
RealCheck