Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 3, 1992, Baku, Azerbaijan X± 14 APR 1992. А ПРЕЛ 1992-чм ИЛ. 4YM0, M* 66 (2162Ф) 1МИ rofrjoqmj? A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-Ш \СИ ГЭЗЕТИ Ги)мвтм 1 манат. АЗЭРБА.1ЧАН АЛИ СОВЕТИНДЭ ГЭБУЛ Апрелнн 2*дв Азэрба]чан Али Советинин сэдри Jary6 “ -Сл девлот ВЕШИ ХИДМвТИНИН A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МАЛИЛв НАЗИРЛИЖНИН ТАВЕЛМИН9 ВЕРИЛМ9СИ НАГГЫНДА A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН Ф9РМАНЫ Сур’этлэ дэ!ишмэкдэ олан игтисади вазнДОэти нэзэрэ алараг, мали^э вэ    верки хидмэтинэ ваЬид рэЬбэрли-Jh haJaTa кечирмэк вэ ма-л и J J э еЬ«Оатларыны будчэ; Ja там сэфэрбэр етмэк мэг-сэди илэ гэрара алырам: A3ap6aj4aH Республикасы президентинин 1991-чи ил 14 OKTja6p тарихли 369 немрали фарманына мува- 2иг сурэтдэ ¿арадылмыш ввлэт Верки Хидмэти республика Мали^э Наэирли-¿инин табели1ине верилсин. Азэрба!чан Республикасы президентши C9AahHjj9THHH hajata кечирэн Азарба]чав Республикасы Али Советага wjjh ^ Бакы шэЬэри. 31 март 1992-чи ил. A30PSAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНДА 9МТ99 МУБАДИЛЭСИ (бартер) С0ВДОЛОШМ0Л9РИНИ ГА2ДА1А САЛМАГ Т9ДБИРЛ9РИ НАГГЫНДА A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Тэбии еЬт^атлардан, хам-малдан, материаллардан, Japымфaбpикaтлapдaн вэ эмтээ мубадилэси (бартер) севдэлэшмэлэринин об]екти олан башга маллардан сэмэ-рэли истифадэ едилмэси вэ истеЬлак базарынын эн зэрури малларла боллашды-рылмасы мэгсэди илэ гэрара алырам: 1. Бартер севдэлэшмэлэринин Ьэ]ата кечирилмэсин-дэ ашагыдакы rajfla MyaJ-J9H едилсин: Бу фэрманын элавэсиндэ костэрилэн хаммал вэ мал- лар илэ бартер змэли^ат-лары апарылмасына дайр бутун сазишлэр (баглашма-лар) Азэрба]чан Республикасы президентинин разы-лыгы илэ haJaTa кечирилир; тэгдим олунан сэнэдлэрэ бахылмасы муддэти онла-рын дахил олдугу андан е’тибарэн эн кечи 1 ajflbip. 2. Азэрба1чан Республи-касынын Кемрук Комитэси бу фэрманын ичрасы узэ-риндэ нэзарэти тэ'мнн етсин. 3. Бу фэрман имзаландыгы андан гуввэ1э минир. Азэрба]чан Республикасы президентинин сэлаЬиЛэтинн hajaTa кечирэн    _ Азэрба1чаи Республикасы Али Советникиi еши J. МЭММвДОо. Бакы шэЬэри. 31 март 1992-чи нл. A39PEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 1992-чм ИЛ 31 МАРТ ТАРИХЛИ 626 НОМР9ЛИ Ф9РМАНЫНА 9ЛАВ9 Азарба)чан Республикасы президентинин ичаэеси иле Не|ета кечирилен бартер емели||атлеры учун хаммалын малларым СИ1АНЫСЫ 1. Нефтчыхарма вэ нефт е’малы caHaJecH мэЬсуллары вэ онларын туллантылары. 2. Элван металлар вэ онларын прокаты. 3. KHMja вэ нефт KHMjacbi caHaJecH мэЬсуллары. 4. Одунчаг вэ тахта-шал-бан. 5. Памбыг вэ маЬлыч. 6. ЗэЬэрлэр (илан. ары зэЬэрлэри). 7. Хам ипэк. 8. Ири вэ хырда кон-дэри хаммалы. 9. Араг. 10. Ко^ак. 11. Шампан шэрабы. 12. Спирт. 13. Шэраб материаллары. 14. Битки ¿ап»!. 15. Гара металларын прокаты. Ш9Н9РЛ9РД9, Ш9Н9Р ТИПЛИ Г9С9Б9Л9РД9 69 Ф9НЛ9 Г9С9Б9Л9РИНД9 JEPH0U10H УМУМТЭЬСИЛ М9КТ0БЛОРИНИН I - IV СИНИФЛ9РИНИН ШАКИРДЛ0РИН9 ПУЛСУЗ JEM9K ВЕРИЛМ9СИ 9В93ИН9 ПУЛ КОМПЕНСАСИМСЫ Т9ТБИГ ЕДИЛМ9СИ НАГГЫНДА A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Эрзаг мэЬсуллары еЬти-}атларынын мэЬдудлугу илэ элагэдар олараг гэрара алырам: 1. ШэЬэрлэрдэ, шэЬэр тип-пи гэсэбэлэрдэ вэ фэЬлэ гэ-:эбэлэриндэ jeiwiamaH *умум-гэЬсил мэктэбл эринии I— IV синифлэринин шакирд-пэринэ пулсуз сэЬэр JeMajH-íhh эвэзинэ онларын вали-^¿нлэринэ а]да hap ушага корэ 45 манат мэблэгиндэ Азэрба]чан Республикасы президентинин сэлаЬнМэтшш hajaw кечирэн г%лтлтшштш Азэрб.)тан Республикасы Алн Сове,1^мм^ДОВ. Бакы шэЬэри. 31 март 1992-чи ил. БУТУН Н9ВЛ9РД0Н ОЛАН В9 БУДЧ9Д9Н МАЛИЛ9Л9ШДИРИЛ9Н УМУМТ9НСИЛ М0КТ9БЛ0РИНИН, М9КТ0Б9Г0Д9Р УШАТ Т9РБИ19 МУЭССИСЭЛЭРИНИН ВО ЕЛМИ ИДАР9Л9РИН Р9НБ9Р, ПЕДАГОЖИ В0 ЕЛМИ ИШЧИЛ9РИНИН В93ИФ0 МААШЛАРЫНЫН В9 ТАРИФ ДЭРЭ9ЭЛЭРИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ НАГГЫНДААЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ «МУЬАРИБЭНИ ЛАЛНЫЗ JEJITCHH flAJAHflbIPA БИЛЭР» Бу свшря AaepóajHM Али Советинин сэдри Juy6 МЭММЭДОВ ВладиславJAHEMC0 вердир    демишдир — 1агуб Чавад оглу, Сиз сн]асэт алэиияэ бу |ахыи* ларда кэлмнснннз. Буна бах-ма)араг, мубалнгэснз де]эк ки, Азэрба]чаи учун бу Ьэл-дедичи деврдэ узэриннзэ чох бе)ук мэс’улнЛэт кетурмусу-нуз. , Сэлэфнниз Мутэлли-бов кики тезлнклэ митинг далгасыиын гурбаны ола би-лэча)иниздэн горхмурсунуз-му? — Горхмурам. Киминсэ идарэ етди)и издиЬам де)ил, халг мэним исте’фа1а чых-магымы тэлэб етсэ. кедэчэ-¿эм. Ишсиз галмарам. Анчаг чальииачагам ки, гэти)1этсиз-лик, тэрэддудлэр нэтичэсин-дэ адамларын умидлэрини боша чыхарма1ым. Инди Ьэ-мишэкиндэн даЬа чох там а1дынлыг. сэмимилик, сабит Ьакими1)эт лазымдыр. Ге1-ри-муэ]]энликдэн Ьамы )ору-луб. умидини итириб. бир инсан кими кулумсэмэ1и, се-винмэ]и унудуб. Халгын инам Ьнссннн езунэ га)тармаг Ьа-кимиЦэт органынын борчу-дур. — Республикада вэзиЛэт барэдэ диагиоэунуэ нечэднр? — ВэзиЛэт агырдыр. Си-¿аси гуввэлэр парчаланмыш-дыр. Игтисади кестэричилэр Иен вахт бела ашагы олма-мышдыр. Гаршьшыглы сурэтдэ мал кендэрилмэсинэ дайр мугавилэ оЬдэликлэри чэфэнки1)атдыр. Ишсизлик далгасы кучлэнир. Чина1эт-карлыгын 1уксэк сэви^а -галхмасы кэдэрлэндиричи-дир. Эрзаг саЬэсиндэ вэзи!-1эт писдир... Бутун бунла-рын мугабилиндэ республика эсл муЬарибэ)э чэлб едил-мишдир. • — ДГМВ-дэки силаЬлы мунагишэнн нэзэрдэ тутур-сунуз? — Б у даИа ади мунагишэ де1ил. Демэк олар ки, бутун Ермэнистан — Азэрба1чан сэрЬэди бо1унча Иэрби эмэ-лиЛатлар апарылыр. Биз дэгиг планлашдырылмыш тэ* чавуз таршысында галмы-шыг. Бу тэчавузун мэгсэди Азэрба1чЭнын эзэли эрази-сини* гэсб етмэкдир. Ьэр-чэнд дун1а ичтимаиЛэти бу мэсэлэни иид^эдэк мэЬдуд миллэтлэрарасы мунагишэ. Ермэнистаны исэ эзабкеш тэ-рэф кими тэсэввур едир. — Бэ’зи ияформасн1а акеитликлэринии eepAHjH иэ’луматдара керэ, Азэрба)-чаяыи Ъэрби бнрлэшмэлэрн да Ермэнистан эразнснннн ичэрилэринэ зэрбэ енднрнр-лэр. — Биз 1алныз мудафиэ олунуруг. Ьеч бир дэстэмиз сэрИэди кечмир. Бизим he4 бир эрази иддиамыз )охдур. Биз Ермзнистанын довлэт суверенли)ннэ Ьормэт еди-рик вэ онун эразисинэ Иэрби му’дахилэни Ъеч вахт аглы-мыза белэ кэтирмэмишик. — ИМА-Пресс Акентлн]и-нэ вэ ИталхЛанын RAI шнр-кэтинэ вердиJhhh3 мусаЬибэ-дэ Русланы мэзэммэт едэ-рэк демисиниз ки, icyja о, Ермэинстанын kom3Jh илэ Азэрба1чаиа тэз)иг кестэр-Maja чалышыр. Бу, PycHja рэЬбэрли1индэ тээччуб догур-мущдур. О, вэ бэ;анатында сизин сезлэрянизи ]алаи мэ’-лумат кими гя]мэтлэндир-мишдир. — Бу онун ез ишидир. Мэн фикир се}лэ1эркэн факт-лара эсаланырам. Бамии фактларын ахырьшчысы Хо-чалы гэсэбэсинин мэЬв едил-мэсиндэ МДБ силаЪлы гув-вэлэринин 366-чы полкунун иштиракыдыр. flejym эмэ-лиJJaтындa иштирак етмиш Иэрби гуллугчуларьш езу дэ буну тэсдиг едирлэр. Видео-леятлэр вардыр. Полк ора-дан чыхыб кедэркэн ез де-¿уш техникасыны эслиндэ кенуллу олараг ермэни тэрэ* финэ вермишдир. Командан-лыгдан ичазэсиз буну етмэк мумкун олардымы?! — Бэс сиз нэ тэдбнр квр-мэк фикрнндэснннз? — Догрудан да, биз нэ eтм9лиJик? Мудафиэ Назир-лнJимиз олса да. Иагиги мэ’-нада ордумуз Joxflyp. Эв-вэлки Ьекумэт нш кормэкдэн даЬа чох сез-соЬбэтлэ мэш* гул олмушдур. Нэтичэдэ (ПИС силаЬланмыш пэракэндэ езу-нумудафиэ дэстэлэриндэн башга. Ьазырда he4 HajHMH3 Joxflyp. Халг исэ тэлэб едир ки, Азэрба}чаны тэчавуздэн ropyjar. — By о демэкдирмя кн, мунагишэнн cHJbch ]олла арадаи галдырмагын бутун имканлары тукэнмишдир? — TdTHjJaH. Мэн элагэдар девлэтлэрин лидерлэринин сзглам душунчэсинэ JeHa дэ ичанырам. Ермэнистан — A3ap6aj4aH мунагишэсинин ишддэтлэнмэси flYHja бирли-]чни 03 ми^асы е’тибарилэ ^эЬшэтли муИарибэ Ьэддинэ »Итириб чыхара билэр.# * Лени вэзифэJэ кечэн кими Ермэнистаньж, Рус^анын. УкpaJнaнын, Курчустанын рэЬбэрлэри, БМТ-нин. Авро-па Бирл^инин нYмaJэндэлэ-ри илэ элагэ JapaTMara ca’J-лэ чалышырам. Биз муЪари-бэни нечэ олурса-олсун да-Jaндыpмaлыl инчикликлэри. CHjacH иддиалары унудуб да-нышыглар столу архасында отурмаль^ыг. гаршыдурма-мыз hap кун адамларын ha-]аты бапасына баша кэлнр — Даиышыгларда илкни вариант яши на тэклиф еда бнларсиииэ? Эн аввал. бутум чабЬа бгЛунча аташ да1аидырыл сын ЕЬтмрасларым сакит-лашмасн учун вахт лаэым-дыр Эминам кн. Ьеч одма-са чу a J Jan бнр муддата аташ кэегнлса. Ьеч бир аралашды рычы Ьарбя ryweja еЬтя)ач ол Majaчагдыр Биз AaapftaJ чан бмрлошмалариния a.iHjJaTHHa наэарат еда ларик. — Бужу Tep-tlerpocJana 1.^яф едибеиииши? — Биз онун да демак олар hap кун данышырмг вэ чох мэсэлэни принсипча музаки* рэ етмишик. Таклиф етми-шэм кн, сивилизасн)алы Jon* ла кировлары да1ишдирмак-дэн, влдурулэнлэрин чвсад* лэрини басдырмаг учуй ве рилмэсиндэн 6aiunajar. Kyja ки, о, бунун anejhHHa Aejun. Анчаг шэрт rojyp — Jonna* ры ачын, бизэ ¿аначаг верин вэ саирэ. Биз бу тэлэблэри JepKHé JeTHpa билмэрик. Ким тэ'минат вера билэр ки. Ja* начагымыз ермэнилэрин дв-Jyin машынларынын Jana4ar бакларына flonflypynMaJa4ar? Башга uiejnap: эрзаг, парча, тохум истэсэлэр верэ билэ* рик, лакни ¿аначаг Jox Мэ ним JepHMa hap Ьансы pah* бэр ишчи дэ олса. буну ет* мэзди. Лоллары да ачмага Ьазырыг, лакин бурадан си-nah дашынмамалыдыр. — Тэсэввур един ки, ер* мани тэрэфн ила сыфыр варианты, Ja'HH Ьэр mejHH ил-кия вэзиЬэтэ га]ытмасы har гында разылыгаг кэлэ билди низ. Тэ'минат вера бил эре и-ннзми ки, ДГМВ-иия ермэмн a ha диск Ьеч бир тэ'гибэ мэ'-руз галма}ачаг? — Билэрэм. Онлар Азэр-6aj4aH KoHCTHTycHjacbma эмэл етеэлэр бутун вэтэн даш Ьугугларына тэ'минат верилэчэкдир. Умид едирэм ки, Ермэнистан да гачгын азэрба]чанлыларын ез рес-публккасынын эразисинэ га-(ытмаларына мане onMaJa-чагдыр. — Биз Аэарба]чаида Ja Cmh.iJoh рус 1ашадыгыны вахт уиутмуруг. Myhapa баки да]аядырмаг учун Ру-cBja на еда бнлар? — Гарабаг мунагишэсини арадаи галдырмаг васитэси Москва дм PycHja президен тинин кабинетиндэдир Му* Ьарибэни JanHUi Ji-лтснн да |андыра бнлар. На Буш. нэ Миттеран, на да бир башга сы — маЬэ Руси]анын баш чысы. — Буму к учуй о на ет малидир? — Эн аавэл буну истэмэ-тидир r«JpH-o6jeKTHB инфор-MacHjBHu габул етмэмэли Ьеч кэсин мэслаЬэтини ешит м эмэл иди p. Jen тс инин бу сезлэри демэси кифaJэтдиp PycHja ез чануб сэрЬадла* риндэ баш верэн Ьадисэлэрэ е'тинасыз гала билмаз. Fp-мэни—a3ap6aJnaHnbi му на гишасинин давам етдирилмэ синдэ PycHjaHUH марагы Jox дур вэ о. hap и ни тэрэфэ та'кидлэ TeacHja едир ки Ьэрби &ManHjJainapw AaJaH дырсынлар. Экс тэгдирдэ PycHja ганун вэ cynh Japar маг вазифэсини ез узэринэ кетурур. Эминам ки. ертэси кун атэш flaJaHAbipbinasar дыр. BeJnaaxanr «114» газета 31 март 1992-чи нл. Мэммэдовун Чехо-Словаки1в харичи ишлэр назири. Авро-пада ТаЬлукэсизлнк ва Эмэк-дашлыг Мэсэлалэринэ дайр мушавирэнин Харичи Ишлэр Назярлери Шурасы* нын индики сэдри Иржн Динстбир илэ икинчи ке-рушундэ Гарабагда ата-шин да1андырылмасы. ора-да JamaJaH азэрба]чанлы Вэ ермэни эЬали)э Ьумани-тар JapAhiM кестарилмэси илэ элагэдар мэсалэлэр му-закирэ едилмишдир. . ЧСФР харичи CHjacat ида-рэсинин башчысы етэн кеча мунагишэ зонасындан га-1ытмышдыр. СеИбэт заманы, о, Агдамда вэ Ханкэндидэ кечирди)и керушлэр harruH-да Азэрба1чан парламенти-нин сэдринэ этрафлы мэ’ лумат вермищдир. Тээссуф ки. онун башчы-лыг етдиТи васитэчи нума-1эндэ heJ’эти Ulyiuaja кеда билмэмишдир. Мэ’лум олмушдур кн. ермэни тэрэфн бе!нэлхалг нума]эндэ hej а-тинин бир нечэ а1дан бэри муЬасирэдэ олан бу шэЬэрэ тэплукэсиз кетмэси учун е’тибарлы тэ'минат JapaTMar истэмэмишдир. Ьэмчинии ajAbiH олмушдур ни, нума1эн-дэ heJ'oTKHHH узвлэрини ХочальОа    бурах мэмышлар. Тэхминэн бир aj бундан эв* вэл орада мунагишэ иллэри эрзиндэ эн дэЬшэтли фачиэ терэдилмиш. нэтичэдэ хин нэфэрдаи чох динч аээрба!-. чанлы сакин Ьэлак олмушдур. АзэрШчаи Республикасы Али Оивьти сэдринин фик* ринчэ биртэрэфлн ииформа* си1а. дэгиг вэ саНяЬ мэ'лу* матьга олмамасы мунагишэ эонасында АТЭМ мушаЬцдэ* чилэрн нума]эндэ Ье1’этинин нэтичэлэри вэ мулаЬизэла-ринин об1ективли1инэ тэ’сир кестэрмэклэ 1анашы. 11эм дэ онларын ишини чэтинлэшди-рэ билэр. ' СеЬбэт заманы Бакыда АТЭМ мушаЬидэчилэри иу* ма1эндэли1инин ¿ерлэшди-рилмэси Ьаггында разьшыг алда едилмишдир. Иржк Динстбир билдирмишдир ки, Лереванда да бу чур кума* ¿эндэлнк фэалиБат кестэрэ* чэкдир. Керушдэ Азэрба1чанын харкни ишлэр назири Ь. Сады гов, республика Али Совет бе}нэлхалг мунасибэт-лэр ше’бэсинин мудири Н. Ахундов иштирак етмишлэр. Коруш гуртардыгдан сон ра Иржи Динстбир Ермэнис-тая па!тахтына 1ола душмуш-дур. Нэзэрдэ тутулур кн. о, гоншу республнканын рэЬ-бэрл^и илэ сеЬбэт етдикдэн сонра Тбилиси1э кедэчэк. орада Руси1а харичи ишлэр на-зиря Андре! Козырев илэ керушэчэкдир. (Азэрннформ). НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНДЭ ГЭБУЛ Мартын 31-дэ Aiap6aj4aH Республикасынын баш назири h. Э. Ьэсэнов Алмани]а-дакы (Ессен uiahof>H) турк ичмасынын Банька кэлмиш HyMajaHAa heJ*9THHH гэбул етмишдир. Нума!эндэ hej’-этинэ ичманын рэЬбэри Фа-руг Шен башчылыг едир. ‘ Бу еэфэрдэн мэгсэд Азэр-6aj4aHWH игтисади Ba3HjJaTH илэ таныш олмаг. эмэкдаш* лыг имканларыны в!рэнмэк-дир. Этрафлы сеЬбэт заманы гаршылыглы мараг догу-ран саЬэлэр муэ!!энлэшди-рилмиш. зэрури игтисади Jap* дыма Азэрба!чанын тэлэба-ты в!рэнилмишдир. Турк ичмасынын HYMaJaHAo neJ aTH Алмани!ада базар игтисади!-jaты саЬэсиндэ A3ap6aj4aH мутэхэссислэри Ьазырлан-масынын тэшкилинэ !ардым KecTapMajH тэклиф етмишдир. Ермэни—азэрба)чанлы му-нагишасинин динч ]олла ара-дан галдырылмасы илэ элагэдар мэсэлэлэрэ дэ тоху-нулмушдур. 9 • * Ьэмин кун h. Э. Ьэсэнов сосиалист интернасионалы-нын сулЬ мэрамы илэ рес- публнкамыза кэлмиш иума-]эндэ heJ'aTHHH гэбул етмиш-дир Ермэни—азэрба!чанлы му-нагишэсиндэ Азэрба!1чанын MQBrejH Ьаггында. бу муна-гишэнн динч Jonna арадаи галдырмаг учун AyHja ичти-MaHjJaTH нума!эндэлэринин иштиракы илэ керулэн тэд-бирлэр Ьаггында гонаглара мэ’лу мат верилмишдир. Ь. Э. Ьэсэнов мунагишвнин характер« вэ мэзмуну Ьаггын да Гэрбдэ !анлыш тэсэввур !арандыгындан данышараг, сэриштэли бе!нэлхалг комис-enja JapaTMar нде!аоыны ирэ-лн сурмушдур. Бу комисси-Ja мунагишэ зонасында вэ-3HjJaTH eJp3H3p3K. тэчавулзун ким тэрэфиндон haJaTa кечи-РИЛДН^И барЭДЭ o6j€KTHB фик-рэ кэлэ билэр. Гарабагын дагльиг Ьиссэси-нин динч эЬалисинэ Ьумани-тар JapAHM кестарилмэси илэ элагэдар мэсэлалар да кон-кретлашдирилмишднр. Ь. Э. Ьэсэнов демишдир ки. Шуша истисна олмагла. Ьэмин белкэнин бутун азэрба!чан-лы аЬалиси Ьазырда гачгын B93Hjj9THHd оалынмышдыр. (Азэрннформ). МУДАФИЭ НАЗИРЛЮННДЭ КвРУШ KOMneHcacHja верилмэси му-aJJaH едилсин. 2. Ьэмин едэниш вали-AejHnapHH ушаглара керэ эсас муавинэтлэрн алдыг-лары ¿ердэн, мувафиг Jep-ли будчэлэрин • маарифн сахламаг учун нэзэрдэ тутул-муш вэсаити Бесабына едэ-нилсин. 3. Бу фэрман 1992-чи ил апрелин 1-дан ryeeaje минир. девлат сэрнэди мэсаласи ьалл олунур Азэрба1чан Республикасы Али Советинин сэдри J. Ч. Мэммэдовун АзэрОДчанын Девлэт СэрЬэдини МуЬафизэ КомитэсиИин ' сэдри И. И. АллаЬверди1ев илэ керушун-дэ A39p6aj4aH Республикасынын девлэт сэрЬэдиндэ вэзиЛэт, Бабелэ кечмиш Иттифагын A3ap6aj4aH Республикасы эразисиндэ Jep-лэшэн сэрЬэд гошунларынын статусу мэсэлэси музакирэ олунмушдур. Керуш заманы республика Девлэт СэрЬэдини Myha-фи?э Комитэсинин сэдри вэ-кил едилмишдир ки, уч куя муддэтиндэ кечмиш Иттифагын республика эразйсии-дэ ¿ерлэшэн сэрЬэд гошунларынын статусу Баггында сазишин гэти вариантыяы PycHja CaphaA МуБафизаси Комитэси илэ бирликдэ Ьа-зырласын, бу гошунларын Азэрба1чанын JypHCAHKCHja-сына кечирилмэси вэ рес публика Девлэт СэрЬэдини МуЬафизэ Комитэсинэ табе олунмасы га1дасыны MyaJ-1энлэшдирсин. гаршылыглы анлашма элдэ едилмэдикдэ исэ онларын бутун вэзифэ-лэри, техникасы, силаЬлары вэ биналары Азэрба1чан Девлэт СэрБэдини МуЬафи-зэ Комитэсинин ¿арадыл-магда олан Ьиссэлэринэ вэ белмэлэрииэ верилмэклэ республика эразисиндэн чы-харылмасы га)дасы Ьаггьш-да мэсэлэни Бэлл етсин. rejA едилмишдир ки. АзэрОДчанын сэрЬэд Ьиссэ-лэриндэ хидмэти давам ет-дирмэк арзусунда олдугуну билди^эн бутун hap6« гул-лугчул’арын тэЬлукэсизли-jHHa, Ьугуги вэ сосиал му-дафиэсинэ, Ьабелэ бе)нэл-халг hyryr нормалары вэ Азэрба1чан Республикасынын ганунлары илэ нэзэрдэ тутулан имти)азларына вэ Ьугугларына тэ’минат вери-лир. (Азэрннформ). Азэрба)чанын мудафиэ назири Р. Газы1ев Дашалты кэнди 1ахынлыгында эмэ-nHjJaTfla иштирак етмиш вэ nejyui ме1данындан кери денмэмиш де1ушчулэрии го-Ьумлары вэ эзизлэри илэ ке-рушмушдур. О, инди1эдэк TanejH бэлли олма]аи де-1ушчулэрин ата вэ аналары-на. бачы вэ гардашларына башеаглыгы вермишдир. Р. Газы1ев демишдир:    «Инди- Ja гэдэр тэчавузкарла дев-лэт coBHjJacHHAa мубаризэ апарылмырды. Ьэтта nejyma кедэнлэрин си!аНылары ту-тулмурду. Инди вэзи!!эт дэ-!ишмишдир. Бу кун JanHbi3 гэлэбэдэн данышмаг вэ она Ьаил олмаг учун мубаризэ апармаг лазымдыр». Назир даЬа сонра демишдир:    «ШэЬид аилэлэрн ha- мишэ бизим диггэт мэркэ-зимиздэ олачагдыр. Сизин иштиракынызла мэркэзи Jap-дым фонду\!аратмаг истэр-дик. Халгымызын opnyja KecTapAHjH !ардымы чэм-лэшдирмэк вэ ондан мэгсэд-JeHny истифадэ етмэк лазымдыр». Р. ГазьОев rejA етмишдир ки. Дашалтыдан га!ытма-мыш де!ушчулэр тэкчэ ез валиде)нлэринин де)ил. hax дэ бутун ха.1гымызын ев-ладларыдыр вэ биз онларын хатирэсини эбэдил^шдирмэк учун элимиздэн кэлэни эсир- кэмэ!эчэ!ик. Назир демишдир:    Бу муЬарнбэдэ гэлэ- бэ чалмаг учун бизим ки-фа!эт гэдэр гудрэтимиз. ге!-рэтимиз вар. Лакин ез вэ-зифэлэрини Ьэр ше!дэн артыг тутанлар буна мане олублар. ‘ Мудафиэ назири керушдэ иштирак едэнлэрин истэклэ- !ини динлэмишдир. Онлар [ашалты эмэли!!атынын угурсузлугунда кунаЬкар оланлаоын чэзаландырыл-масыны вэ де!ушдэн га!ыт-ма!анларын си!аЪысынын мэтбуатда дэрч олунмасыны тэлэб етмишлэр. Р. ГазьОев билдирмишдир ки. Дашалты кунаЬкарлары барэсиндэ чина!эт иши гал-дырылмышдыр. КунаЬкар-лар ла}игли чэзаларына ча-тачаглар. О демишдир. «Биз тезликлэ низами Азэрба}чан ордусуну !аратмалы]ыг ки. душмэнлэримизэ лaJигли ча-ваб вера бнлэк». Ахырда назир ге!д етмишдир ки. вэтэн дашларда га-нунсуз сахланылан силап эн гыса муддэтлэрдэ девлэт органларына тэЬвил верил-мэлидир. О. МДБ-нин республика эразисиндэ ¿ерлэшэн Ьэрби Ьиссэлэринэ Ьучум-лара ¿ол вермэмэ!э чагыр-мышдыр. Азэрба!чаа Республикасы Мудафиэ Назгопфопш нэтбуат мэриэзм. Ги!мэтлэрин сэрбэстлэш-щрялмэси илэ элагэдар ола-заг вэ .будчэдэн MannJJa-тэшднрнлэн умумтэЬсил «эктэбл эринии.    мэктэбэгэ- ор ушаг T9p6Hj9 муэссисэ-тэринин вэ елми идарэлэрин мпбэр. Педагожи вэ елми ипчилэринин рифаЬыны Jax-иылашдырмаг мэгсэди илэ эрара алырам: 1. 1992-чи ил апрелин 1-|эн буТун невлэрдэн олан io будчэдэн малЧЦэлэшди-знлэн бутун типлм умумтэЬ-:нл мэктэблэрииян. мэктэ- бэгэдэр ушаг Top6Hj9 асуэс-с исэ л э ринин вэ елми идарэ-лэрик рэЬбэр, педагожи вэ елми ишчилэринии вэзифэ маашлары вэ тариф дэрэ-чэлэри 50 фаиз а рты рыле ын вэ эмэк Ьаггынын вртырыл* мыш мэблэги учун сосиал cHropTaJa а!ырмалар 1992-чи илдэ тэтбиг едилмэсии. 2. A3ap6aj4aH Республикасынын Иазкрлэр Кабинета бу фэрманын hajaTa кечирилмэси илэ. баглы маляЦэ мэсэлэлэринн Ьэлл етсин.Ааэрбитая Реслублвасы преандеинш сэлаЬхЛэтпш bajara кечирэн  _ _ АзэрОДчая Р«ЧГб»»е« А»    «Jg»QBБакы шэЬэри. 31 март 1992'чн ял.«ХАЛГ ГЭЗЕТИ»НЭ Ьэриэтлк редактор! Asap6aj4aa Республикасы Али Совета сессн1аларыныи, Мидлн Шура нчласлары-наш мэтбуатда кшыглаядырылмасында гэ-рвбэ B93Hjj9T ¿араиыб. Али Советик органы олан «bajar» газета сесаОаларын стенографии Ьесабатларыиы там чал етмяр, ке-рунур, буна нмван 1охдур. Днхэр рэсми гэ-зетдэр, о чумлэдэя сизин гэзетиииз эсасэн ceccxjaflmp Ьаггында Азэрнифоряун Ьазыр-ладыгы материаллары вернр, телевнз^а Яаларын кедншинн нхтясарла, бэ’зэн удда, сечмэ усулу илэ коетэрир. Бе-дэлнкдэ, сетачялэрдэ приисязшал мэсэлэлэр узрэ бу вэ ja башга депутатын MoarejH барэсиндэ 1арымчыг, бэ’зэн дэ зидди])этли тэсэввур ¿араяыр. Ьэмин саЬэдэ «Мухалж- Швэ «Азадлыг» гэзетлэри фэалдырлар. р Мустэгил AaapoajHBH Блоку депутатларынын Ьэм Али Советдэ, Ьэм дэ Милли Шур ада чыхышларыны вэ умуми]-¿этлэ, фэаднЛэтлэрнии иеяиш вэ дол рун яшыглаядырырлар. Бу гэаетлэр башга депутатдарыя да чыхышларыиа тохунурдар. Дакки ш тохуяурлар, ajpai-ajpax жфадэлэ-рм иотуруб ело дои хе]джрирлэр ки, чы-хыдларын ммм-тр, ja да тэЬриф олу-кур. «Азадлыг» гэаетаидэ <27 март) буна баяаэр бнр «аналфат» мартын 25-дэ Али Сиитим фатаи'адэ сессх1асында чыхышым уаэрмидэ едилмишдир. Орада дузкуи де|жл- мишднр ки, мэи «президент сечкилэри ке-чирнлмэсиннн зэрурнли1нндэн» даяышмы-шам. Сонра ге]д етмишэм ки, «президент-лик институту лэгв олуяарса, президент структурларында ¿узлэрлэ адам нхтнеар олунар Бу да кэркнилик ¿арадар». Ьэмин иэсэлэ]э дайр Ьансы плаида иэ дедаОнм вэ нечэ дедн1нм барэдэ охучу озу тэгдим eTAHjHM материал узрэ даЬа дузкун муЬакшхэ ]урудэ билэр. ХаЬяш едирэм оиу чип едэенннз. Суал оду на билэр: йэ учуй «Азадлыг» езунэ, ¿ахуд Алн Совет органы олан «bajar» газета Jox, «Халг гэзета»нэ му-рачнэт едирэм? Отэи нлии декабрыида «Азадлыг» газета Милли Шурада cojaaffijHM бэ’зи фикирле рэ тэягиди яунасибэт билдирмишди. Чаваб кендэрднм, лакни чал олуямады. Мэнэ лутфиардыгла ¿аздылар ки, мэгалэнни Нэч-ми «Азадлыг» учун бе)уидур. «гыеалда бил-сэниз мэмнуииЛэтлэ чип едэрих». Гысалтяаш лазым билмэдим вэ «bajar»a тэгдим етдим. Уч aj иечсэ дэ, Ьэдэ дэрч олунма]ыб. Одур ки, бу дэфэ сюэ мурачиэт етмэк гэрерыяа кэлдим. Ьвршпаа:    ^    КвЧЭРЛИ. Anptijw Рвеиубяшисышы« шг де OTTIты.9 СЭЬИФЭ 2. дердтэрэФЛи коруш Азэрба1чан, Ермэнистан. F»ycHja вэ Иран нума!эндэ-лэринин керушундэ разылыг элдэ олунмушдур ки. даны-шыгларын мэзмуну кизли сахланылсын вэ онларын ке-диши Ьаггында бу дерд дев-лэтнн рэЬбэрлэринэ мэ’лу-мат верилсин. Керуш апрелин 1-дэ Ермэинстанын сэр- Ьэд1аны paJOH мэркэзи Иче-ванда кечирилмишдир. Азэрба1чан президентинин мушавири Расим Myca6aJoe билдирмишдир ки. тэрэфлэр болкэдэ BasHjJaT Иагтында фикир мубадилэси етмиш. гаршылыглы мараг догу ран проблемлэрэ тохунмушлар. Гарабаг мунагишэсинин ара- дан галдырылмасы саЬэсиндэ васитэчилик вэзифэеннм ¿еринэ JeTHpaH PycHja вэ Иранын гаршысында бир сыра мэсэлэлэр галдырылмыш-дыр. МэслэЬэтлэшмэлэр давам етдирилэчэкдир. ( Атринформ). A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ МЭТБУАТ ХИДМЗТИНИН МЗ'ЛУМАТЫ Азэрба]чан Республикасынын президенти Азэр-6aj4BH Республикасы президенти апаратынын хид-мэт болмэлэринин ¿енидэн тэшкил едилмэсини нэзэрдэ тутан фэрман вермишдир. Азэрба1чан Республикасы президенти апаратынын хид-мэт болмэлэринин ишинин тэшкилнни тэкмиллэшдир- « мэк мэгсэди илэ апарат иш-чилэринин caj тэркиби xeJnH нхтнеар едилмишдир. Эв-вэллэр тэсдиг олунмуш 249 caj тэркнбн ихтисар едилэрэк 111 нэфэрэ енди-рклмишдир. Апаратын aj-ры-а1ры структур бел мал э- Е; ез фэалиЛэтиндэ Азер-¿чан Республикасы На-з иол 3d Кабине тиннн мува фиг хидмэт белмэлерн илэ сых чулгашдыгы учун лэгв олунмушдур. Бу, республи-канын игтисадй. аграр ян-кишафы саЬэсиндэ а пары лая иши халг тэсэрруфаты мэ-сэлэлэрииин Ьэлли учуй мэс* ул олан девлэт органларын-да чэмлэшдирмэ!э имкан ;
RealCheck