Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 01, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 1, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ АЛКЛ 1992-чи ИЛ. МЭРКЭЗИ КОНСВРТ САЛОНУ «РЕСПУБЛИКА» САРАДЫ в «прел "х!УР1ШЭ КОНСЕРТИ ИШТИРАК ЕДИРЛЭР. Амрба^ая Республмкасынын халг артястлэрн ЭЛИБАБА МЭМ1ЛЭДОВ МИРЗЭ ВАБА1ЕВ ЭЛАББАС ГЭДИРОВ Республнкасынын эмэкдар ютасмп хадимя ЕМИН САБИТОГЛУ Азартная Республнкасынын эмэкдар артястлэрн • БАБА МАЬМУДОГЛУ TEJMУP МУСТАФА1ЕВ ИЛ БАМ ЭБМЭДОВ ЗАУР РЗА1ЕВ ХВПГИЧЗ АВБАСОВА    РУЬЭНКИЗ AЛЛAhBEPДИJEBA КвКУЛ ГЭМБЭРОВА    ИЛКАГА    ШАЬБАЗОВ МУШАЛИЭТ ЕДИРЛЭР: «ЬУМАДУН» халг чалгы алэтлэри ансамблы «ШЭБАНЭ» халг чалгы алэтлэри ансамблы вэ инструментал Ье^этлэр Мэркэзи консерт салону «РЕСПУБЛИКА САРАЛЫ» вэ консертин бутун иштиракчылары консертдэн элдэ олунан вэсаитин Ьамысыны Хочалы фачиэси гурбанлары-нын аилэлэринэ Japдымa сэрф едэчэклэр. Хе]ри^э консертя саат 18-дэ башланыр. Билетлэр сараЗын кассаларында сатылыр. ГАЗДАН ИСТИФАДЭ ЕДЭН ВЭТ8НДАШЛАРЫН НЭЗЭРИНЭ! Дэвлэт JIHIUT Комятэся бидджрярJ®, Амрб>|ш Республнкасы Алн Соаетиянн 9 HoJa6p 1991-ян ял тнрях-ля гэрарыяа эсасэя мэишэт газ яиЬааяарыяу Заядыры взыя гя1мэтя 1еяяхэя республика Дэвлэт Игтясадн])ят Элдэ дузахяэ Ьэямля су гыадырыяысы (встала эр* tyJy эдня); 900 игб м. — 30 манят. Элдэ дуээлмэЬаямая су гыадырыяысы (встала эр* яэ м 1992-чн щяп Jamap ^ыядан мэяшэт газ яиЬазлзрыя* да ]зядырылан газын гя)мэтя вэтэядзшлар тэрэфяндэв ашагыдакы га]дада эдэяялмэлядяр: 2, 3, 4 хэзлу пялэтэ; hap *1да бяр нэфэр уяуя газ сэрфя 12 куб м. — rajMara 3 манат. Радиатор собесы учуя; нсятмэ мавсуму эрзяядэ Ъэр я]да 320 яуб м. — 48 манат. Дамир соба учуя; нсятмэ мэасуму эрзяядэ hap з]да 400 куб м. — 80 манат. Кэрявя собесы "учуя; ясятмэ меэсуму эрзяяда hap а]да 400 яуб м. — 80 манат. Динар собесы учуй; ясятмэ мэвсуму эрзяядэ hap а]да 270 куб м. — 40 манат 50 г эпик. Стандарт су гыэдырычылары (ахмилы); Ьэр а]да бяр яэФэп учтя 7 куб м. — 1 манат 75 гэяяя. Стандарт су гыэдырычылары (Ьэчмлн); hap а]да бнр нэфэр учуя 10 куб м. — 2 манат 50 гэпик. TyJy оляа]ая); 300 яуб ш. — 45 Мэяаядлэра гыздырылиясы уяун элде дузэлмэ Ьэчмлн су гыадырыяысы (встала apryjy олея); 1 яуб и. -г гыздырылая 1мм уяун 2,8 куб м. — 42 гэяяя. Мэкзяллэряя гыадырылмасы Ьэчмлн су гыадырыяысы (метала apryjy    1 яуб м. — гыздырылая Ьэяи уяун 5 куб и. — 75 гама. Мэязяллэра гыадырылмасы уяун стяядарт су ты» дырыяылары; 1 яуб м. гыадырылая язям уяуя, 2 куб я. А34МА1ЧАИ РССПУБЛИКАСЫ медении^т HA3HMMJM A3WBANAH давмт ОЛВ9А 19 БАЛКТ TfATPW элмяямын смэндэр артмс сеянца ИСМААШОвА тмстяврм 1 куб м. гыадырылая Ьэям — 50 гэяяя. Фэрдя ястяхажеларда Г*МЭ^К93И> ИСТИЛИК СИСТЕМИ ОЛАН КВЛ9РДЭ Иста су тэчЬжзаты алая Ьалда газ яялэтэся; hap а| адам башыяа 8 куб м. — 2 манат. Газ яялэтэся на су гыадырыяысы (ахымлы); hap а| адам ба—ммл 10 яуб м. — 2 манат 50 гэяяя. Иста су тэяЬяааш omjn Ьалда газ яялэтэся; hap aj адам башыяа 11 куб я. — 2 манат 75 гэяяя. А про лим б-да АЛИМ ГАСЫМОВУН мштмракы мпв «лили ве меинунн Твмаим сват 19*да башланыр. Бнлвтлвр тватрын кассаларында 19-двк сатылыр. Y. сват 19-дан ХАЛГ ¿АРДЫМЫ6AfМАНЛЫЛАР ГАЧГЫНЛАРЫН ШЫНДА Автомеханика техникуму-нун JaTarxaHacbiHfla ]ерлэш-дирилэн 300 нэфэрэдэк гач-гын шэЬэрин идарэ. муэсси-сэ вэ тэшкилатларынын диг-гэт вэ га]гысы илэ эЬатэ олунмушдур. Эсасэн Шуша. КэркичаЬан вэ Косалар кэн-диндэн олан гачгынлара тэк-чэ ajpbi-ajpbi коллективлэр де]ил. Иэм дэ шэЬэрин мух тэлиф Jauiajbiui еаЬэлэринин сакинлэри баш чэкирлэр. BeJyK Багманлар Jauiajbiui саЬэсинин агсаггалы Hnjaa Мэммэдовун тэшэббусу илэ сакинлэрдэн 31 мин маната ]ахын пул вэсаити }ыгыл-мышдыр. Ушаглар учун ке-Jим вэ дикэр кундэлик тэ-лэбат маллары топланмыш* дыр. Багманлар jaшaJыш саЬэсинин сакинлэри Таты Чэ-фэров, Рввшэн Мустафа)ев. Рза БaбaJeв, Фирдовси Шабанов. Елбрус Рустэмзадэ вэ башгалары бу кунлэрдэ Ja-тагханада олмуш. гачгынлар-ла керушмуш, топладыглары 1ардымы онлара вермишлэр. Бамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзетишин мухбярк. ЫШКАРЛАРЫН ХАТИРЭСИНЭ КЭНЧЭ (мухбярнмкздэи). ШэЬэр халг делутатлары Сояети 3 нвмрэли тикинти гурашдырма трести коллек-тнвинин тэклифини нэзэрэ алараг кечмиш Чумак кучэ-синэ Зулфу ha4biJeeHH ады-ны вермишдир. Кечэн ил но]абрын 20-дэ Гаракэнд Захынлыгында ер-мэни гулдурларын терэтдик лэри ганлы фачиэнин гурба-ны олмуш Зулфу Бачь^евин адынын эбэдилэшдирилмэси тзсадуфи flejHn. 3 нвмрэли трестин коллективи мэрЬум Ьэмкарларьшын k©mbJhhh да-им Ьисс едирди. Трест 3. Качы)евин аилэ-еинэ 10 мин манатлыг пул japAbiMbi да кестэрмишдир. «8АЛ1УТЧИН»ЛЭР «МОЛОКА Н » БАГЫНДА Бакы да нэ базар десэн . вар — машыи базары, ев базары... Инди бир базар да ш^да олуб. Дуз шэЬэрин ке-ОДиндэ — мэшЬур «Молокан» багында вал)ута базары ]араныб. Бир вахтлар «миОутчяк» адландырылан ва гаяуила тэ’гиб олунанла-ра Вэтэн хаини ними ба-хардылар. Бу Ьэмин вахтлар ядм ки. харичдэ ишлэ]энлэр Вэтэиэ гaJыдaндa долларлары-ны харняк банка тэЬвил ве-риб эвэзиндэ хусуси чеклэр алырдылар. Бу чеклэр о адамлара хусуси «БepJoзкa» магазаларьшдан истэдиклэри малы ал мага имкан верир-ди. Инди «Бер1озка* )охдур. доллары сатанлар да тэкчэ хариядэ ишлэ]эилэр деЗил. • Чоху 80-чы иллэрин тэ’би-ринчэ десэк -«вал1утчнклэр»-Дир. Балти^аны влкэлэрдэ бу Х9ст9ли]э тез элач тапыблар. Бу )ахьшларда Бакы бир-жаларындан бириндэ тича-рот заманы латыш бизнесме-ни илэ таныш олдум. Онун долларла мал алмасы нэзэ-рямдэн гачмады. — Ахы вaлJyтa алвери ганунла чэзаландырылыр, — де]э она мурачиэт етдим. — Лалныв 1990-чы илэ гэдэр чэзаландырылырды, де]э чаваб верди. — Латви* ¿а Али Совети «Латв^а Рес-публикасында вал]ута база-рынын ]арадылмасы Ьаггын-да ганун» гэбул етмишдир. Ганунда де]илир:    «ЛатвиЗа Республикасынын бутун Ьу-гуги вэ физики шэхслэринин харичи вaлJyтacы ола билэр. 1991-чи ил Jaнвapыи 1-Дэн республиканыи бутун эрази-синдэ сэрбэст вал]ута алыб-сатылмасына изачэ верилир. Латви]а Республнкасы Бан-кына тапшырылсын ки, вал-]ута алгы-сатгысы илэ мэш-гул олан муэссисэлэрэ му-вафиг лисензи]алар верил-син. Бун дан элавэ. кэлирии 10 фаизи вал]ута илэ республика вал]ута фондуна квчурулсуи». Илк белэ му-эссисэмиз «Паракс» аксионер чэмиЛэти олду. ЧэмиЗЗэт шэЬэрин эн кур jepлэpинд9 ки-чик квшк-мэнтэгэлэр ачыб. Бу мэнтэгэлэр яал]ута алгы-сатгысы илэ мэшгул олур. Белэчэ кун эрзиндэ бв]ук мэблэгдэ кэлир элдэ едилир. Ьэм дввлэт, пэм дэ муэс-сисэ xeJиp кетурур. 'Керунду]у «ими, в]рэнмэ-ли мэсэлэлэр Ьэлэ чохдур. Республикамызда вaлJyтa ал-верчилэринин гаршысыны ал-маг учун белэ бир васитэдэн „стифадэ 5«« «Халг гэзетн»иян мухбиря. Гэзетнн невбэти явмрэся апрелям 3-дэ чыхачаг. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН X. Сэлимханов. A. Arajee, К. Аббасов Т. Кэримова. Р №ijacoB, А. Бачы]ев. И. Мэммэдов, Т. Нэсиров, Р. Эли]ев, А. Сорокина, И. Фэрзэли]ев, С. Гасымов. Б. Рэчэбов иш joлдaшлapы Низами Эфэнди^вэ, Ьуррн]]эт Гафар гызыньш вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьувнлэ башсаглыгы верирлэр. igjiaer.r.-f.V СэЬмдар чэми^ати а БАКЫ BEJH3J1XAJir АЕРОПОРТУНУН ”ЕЛСЭМА” Низамнамэ фонду 500.000.000 манатдыр. Эсас тэ’сисчи Бакы аеропортудур. Апрелин 6-дан Бакы П^матли Кагызлар Биржасы "ЕЛСЭМА нын сэЬмлэринин сатышына башла]ыр. Бир саЬмин номинал Adjapn 5000 манатдыр. *- i 'IliKbUibtli А ш № ЩЩ к S V вахт гушу сиза тэрэф учур. ФУРСЭТИ ЭЛДЭН ВЕРМЭЭИН! ”Елсэма”нын сэИмлэрини бу унвандан алмаг олар: Хагани кунэси, 10, AKTjopnap Евинин бинасы. З-чу мэртэбэ, 7-чи отаг. Тел: 93-05-27. Сутка эрзиндэ рабитэ каналы: 38-70-97. Бш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та’снсчмлар: Ааарбарии Рккублимкы Праэкдвити А параты а» «Халг гааатм. ими журналист иоллаитиаи. Учрадитали:    Аппарат    Првандвнта Азарбайджаи- ском Республики и журналистский коллактиш «Халг га- Г|ДТ[Т1г1г—.    3701S«, ВАКЫ ШЭЬвРИ, MJYK Д»НИЗ KY40CM. «в. Таяафаилар: ма'лумат упуп —■ t3-A4-Bl, иифарма си|а - П4М1. раимм ***** муКасиблик - 93-U13. квррактврлар — УМ2-74. Наабапя мдаатор Ч. 9ЛШЕВ. — 91-05-2*. SCTMB. М814    Ч    I    а    3    4    5    в    7    в    в    10    11    13    13    1    Бакы,    «Ааарба|чм.    иашрпИатипу    патвавел. Ваяг. яшпшфт нишам «АаарНОнми» Тара* 1ТЗБ80 Имзаланмышдыр: 21.00. Слф|9Ш ?158. ;
RealCheck