Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Amsterdam De Standaard Newspaper Archives Apr 27 1891, Page 2

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
De Standaard (Newspaper) - April 27, 1891, Amsterdam, Noord-HollandOr nog Eenige be Zweren Over eleven. De Heer Rooseboom verde Igde of Welsh Dekende in Uit Nemendez we Joe Het Stelsel der a Geering end last not least a de Onte Redene room sch Katholi Eken Werden Terwege door Een Geloof Benoot den Heer Borret Gerecht Geweken. Toch was de crities ook Gisterek nog Aan Het word. De Beer a Mutsaers in Clercx Maar gooral de Heer Lambrechts Selden Indergaad Het Geduld der Kamer a ten Niet Het Minst Dat der re Geering top Zeer aware proof. Het Schant Wel also lieder der Montev Redeen Zich Over de Leger wet Wensch Uit the Laten. He Sou Tegen die tac tiek nets Kunnen Worden ing Bracht Wanner lieder der Best riders ook its Neuws in Het Debat Bracht. Muur Het is Alles Hetzel de. _ i Persoon like Dienstl Echt person eels Druken finance Erie listen Deze Eswaren Worden door Allen met Dezel de arg Menten ont Wikfeld. Wat door de Voo standers der Leger wet word in Het Midden Debracht Komi Bijj die Heeren Niet in Aan marking. Ujj Hebben Een waste Over tugging in Geen Enkel argument Hoe Steek Housend ook Kan Ben Maar Beni Eszias in die overtus Gingo doen Ankelen. Dit Bleek gooral Uit de Rede a lazing Ware beter word a Van den Heer Lambrecht den Van sittard also de Heer Rooseboom Geen Enkel argument had geez id Kwam de Heer Lam Brecht Weir met Dezel de be Waren die Hajj of min of Meer Thea Trale Wyze Voorlas. In Dat Atuk Werden de Heeren Bahiman Van Bijj men in Haffman in Werd of de meet Scherpe Wyze de staf Geroken Over de Leger wet in den Katholi Eken minister Bergan Sius Quot. Deze wet is Een Gevorg Van de ramp Alige Herzi ening der Grond wet Zig Zalte Weeg Trengen Een revolute of social Gobi eds Zig is Een Aan slag of de Vryheid Ujj Zal ramen in Ellender Voort Trengen Zig Leidt Tot twinge Landgr. Geen wonder Dat Deze Preker of de Traag of Deze wet Aann Emelija is ant Oordt met neen Norm gals neen in he Mogen die declamation Eenige Haarde Hebben voor Een Deel Onzer Braban tache in Limburg che land Nooten Zeker is Het Dat Derge Ljuke Schree Wende a Rabij Niet Weinig Gemundt is of or. Schepman die Zich Van Al die Weinig Schant Aan the trekker voor de Kameren Repaal Derijk voor de re Geering Weinig Aan Enaam a Jan in zoo Verre Daar Mede Geen Enkel Nieuwe Gezich Spunt word in Het Debat Debracht in de zoo Kos Bare tied of Stelsel Matrige Wize word Ingebert. De Weinig Belang Wekkend Rede Meringen Van de Heeren Mutsaers Lercz in Lambrechts Vorden Een intermezzo. Voor Enna hen Waren de Voo standers Van de Leger wet Aan Het word. Het Erst Kwam de Heer Borret Aan Het word. A positive Van Dezen Van oosterhout Evenas die Van den Mede Algenaard Igde Van , den Heer Vos de Wael Uit Waal Ink is Zeker Niet Van de Zangen Aamster. The Meer Komi den Heer Borret waa Deering in Hulde toe voor a Jan Krach Tig in Fier opt Eden Teg Enover de tac tiek Van de fac tie. Een Twe Ledig protest tee Kende de Heer Borret Aan. Erst Tegen de door in door Een Zuj adige re devouring Van den Heer Travaglino. Of Waar Lejk rid Derlicke Wyze Nam he den Han Schoen Van Druten s voor den Katholi Eken minister Bergan Siuss of. Het is Niet Waar zoo Klonk Het Luid Dat Deze Katholi eke minister Van Oorlog Quot ver Raad heft Gep Leend Aan de Katholi eke Zaaka. Daa voor up reeks de Uit Nemendez Zorg waa Rop exc. Voor de Belanger der door Tal Van Rij Stellinger heft Gena at the guide link. Of Hajj Danzy a Voe stoots voor Deze wet Zou Kunnen Stemmen Heen. Ook Hajj heft be Waren Tegen den Persoon liken Dienst Plicht. Maar Al Kon Hajj Selis met de Hood Gedacht der wet Niet Mede gaan wat Niet Het Reval is Dan nog Zou he Het a Jan Plicht Achten Krach Tig the protest Eeren Tegen de Houding Van in de on Verdiene Aan Het Adres Van Dezen minister door Mannen de Heer Travaglino. Maar Hajj protest Eert ook Tegen de be Ruchte Motie 1. Vreje Mannen Cullen Zich door Derge Ljuke Ope Schroede agitates Niet Laten inti Deeren eng Zal Dan ook Al is he a in der Van n. Brabant a a or de wet Stemmen zoo spechts de re Geering nereid is in Over leg the Willen Treen. A Dit Kloeker word Dat Bli Jabaar Een Goeden Indruk Makate of de groote Meer Werheid der Kame Leden Kwam de Heer Rooseboom Aan Het word. Deze Schitter ende re devouring met warmth in glued Witges broken was Het Lich punt Van den Dag last on Liever Zerggen Van de be Beele week. De Heer Rooseboom be Aalde Zich Hood it a Elk Tot de Volgende Punten i. De same Stelling der Commissio Van voor Breiding 2. De bonding Van den Heer Van Houten voor Zitter Dier Commissio 3. Het Stelsel Seyffardt 4. Het Conpra Tische Van Andere by easels Teg Enover Het Stelsel der re Geering in 5 Denz. G. Pera Neelen in financier Len Druk. Wat Het Verste punt bereft a Naar Het on voor Komi Wees de Heer Rooseboom Niet ten on Rechte of de Zonder Linge Wyze waa Rop de Commissio Van voor Breiding door den voor Zitter der Kamer was Sam Engsteld. Die Commissio Toch be Staat groote Neels Uit Tegen standers Van Deze wet. Dit blk Jet Reeds Genoer Uit de Namen der Leden Maar Het blk Jet a a Kuit de we Joe waa Rop in Het ver slag der Commissio Het Wetson twerp is boor deed of Liever err horde eld Hiet Het Minst ook Uit de bonding Van den voor Zitter Dier Commissio den Boer Van Heuten. Of Scherpe Wyze Werd door den Preker die Houding in Persen in Vergadel Ringen age kurd. Al Zou he Niet zen Staat Kundiger brie end Behan Delen a Toch Moest he ver Klaren Dat de Haarde Dier Bieven door de pers of de Juister Wise is Gescat. Onder Deze of staffing Scheen de Heer Van Houten Weinig of zen Gemake wat Geen wonder is men Zich he Rinnert Dat prof. Spruyt hot word of de Eri tiek Van den voor Zitter der Commissio beef toe repast Een word Dat de Heer Rooseboom Aldus Over Nam. Helder in Juist Toone Daaron de arnhem sche Aan Hoe verde eld de Best riders Dezar wet a Jan. Wat Zou or Van de Verbet ering Van on Leger komen Indian de Best riders leg Everden Indergaad Dro Evig wierd do in de toe stand. Wat de a in Wil word door den Ander Heltzig be Streden. Hie Rover a Jan Ujj Het cens Dat Deze wet Moet Worden aug broken. Aarom zoo Vroeg de Heer Rooseboom Aarom heft de Kern der liberale part a waa Rop or. Van Houten Zinb no Bero ept Niet Geo old Het Stelsel de Roo in to passing the Trengen. Preker snide bet Niet Woor Derijk Maar Toch Bleek Wel Dat ook Hajj de meeting was toe gedman Dat de Militare Van de Roo Pas Klaar Werden Gemma it Naar de grilled der libera ten die Bijj no dig had Omalle ministries Over the Werpen Tot Hajj Zelf Kwam. In Niet of Bowde. Sadat de Preker Aan geto Ond had Hoe Het Rij Williges Stelsel overal Misluk is we Jade Hajj Een Enkel word Aan Het Zonder Lige stand punt Van den Heer Seyffardt. Diens Denk Belden Worden door de groote Meer Werheid Van Alle Des Kundiger Zowel Bier Alsia bet Buiten land Seroor deed. Het groote Bez Waar Van den Beer Seyffardt Tegen Het Stelsel der re Geering Dat spechts de Helft der mans happen Geoe fend Werd wee Legde Preker met Een Beroes of Duit Sybl amp and Waar spechts 40 pct. Geoe fend word. Alge Meene Diens Plicht in Alge Meene of fes Plicht is Niet . Maar a zest men or Worden groote listen Aan de Natie opel end Zonder Dat Toch omit on Leger Zich Zal Kunnen Meten met de legers Van Frank Rijk of dui Tschand. Deze re Deneering Goat Niet of want wat Zou Oosten Rijk met zen Leger Van 1800 Duizend Man doen Teg Enover Het Leger Van Rusland 4 4 Viljoen Sterk. In wat den Persoon liken Druk Aagaat a de maa staf door de re Geering genome is Dezel de die by de Militi wet Van 1818 in die Van 1861 Werd genome no. 1 of de 800 Inwon ers. Boven Dien Vervalle by Deze wet de a Een Heel wat a warder Druk Dan de of evening Van 14 Dagen Welke de Landweer spechts a in Keer Zal Hebben the Ferric then. Water Van the Zerggen Dat die Druk a a a Zwaard is Preker ant Woodde Kerten Krach Tig Erie Nietz Tan Aan. Ook de Geld Ljuke Druk word Vree seljuk Ove Dreven. Al de Stelsel door de Bestjr jeers Aan Geverd sullen Veel a murder a Jan Dan Dit Stelsel Van de re Geering. Of Deze in Andere Gro den Riep de Heer Rooseboom of Hoogst Ernst Gen Toon de med Werking in Van de Kamer of Deze Ernstine in Wel Gemuende posing der re Geering the Steuben. Met groote Andacht Werd Deze re devouring Range Hood. Blk Jabaar speak Hier Een Man Van Kennis Maar ook Een Man met Een Warme Over tugging. Jammer Dat Hajj Nieter Kende de of Verbet ering in de Recht Spositi Van den Soldaat the Trengen. Hoe Zou Dan a Jan Rede of on anti revolution Nairn nog Meer Indruk Gemma it Hebben. Ujj Erk Ennen Evenwel Dat de we Joe waa Rop door bes traders de Heeren de Geeren Travaglino Dit punt in Het Debat Werd Debracht de Zaak delve or Niet door be Vorder in Een Milit air de Heer Rooseboom be Prikkel Werd of Tegen Een Uitz rucking Een Lazerne is Een pest hold the protest Eeren. Met Geno Egen Hoo den Ujj de Rede Meringen Van de Heeren Van Yelden in Van de Yelde. De Verste had a Jan be Waren Maar Zeer Juist Drukten Hajj drop Dat Deze wet Kara ter had. _ den Wensch the Kennen Gerende Dat de re Geering Letten Zal of de ing Brachte be Waren Verk Lazarde by Tevens Dat de Bellis sing in Deze Feu Slotte Aan de re Geering Moest ver Bliven. Eve zoo de Heer Van de Yelde die Tevens Een Zeer Juister be Schouwink Gay Van de agitate Onder Een Deel der . Door de Heeren Yan Vlf men Vermeulen Mutsaers Harte in Haffman zen de Navol Gende 8ub-Amendementen voor Gestely of de Amend Menten Van den Heer Schepman. 1. Art. 70 the Lezen lieder die by de voting in Hoof Stuk x Bede eld is Range Ween of Bijj de Active Zee Macht of Bijj Het Leger the Worden in Gelgud Kan Overeen Kostig de Bep Lingen Dezer wet zen Dienst doen Waar Nemen Enz. _ in Het amendment Schepman Stond lieder die Bijj de voting in Hoof Stuk x Bedo eld is Range Ween of Bijj de Active Zee Macht of ter Volle Dige of evening Quot Bijj Het Leger Enz Ergo be oort Het sub amendment de wooden ter Volle Dige of Fening the doen Vervalle. Word Dit sub Amendt. Aang Nomen Dan Cullen die wooden ook molten Vervalle in Het of Art. 72. 2. Het of Art. 78 de be Alinea Lui Dende Hij die Overeen Kostig Art. 70 of Art. 72 zen Dienst door Een Onder Doet Waar Nemen of Aan Vallen word Bijj in living Van den Pervanger in Dienst Gestely Bijj Het voor Korte of evening Bijj Het Leger Best Emde Gede Elte of Wai Hajj Reeds in Gelgud Bijj Dat Gede Elte verge plaats of a Arajj den Gewone Dienst tied the Vermullen of Verder the Volb rengen. Het sub amendment Suidt Hajj die Overeen Kostig Artizel 70 of 72 a Jan Dienst door Een Ander Doet Waar Nemen of Vermullen word by in Jyring Van den Pervanger winged held Bijj de . Het rapport der Staats Commissio voor de is Heden Aan h. M. De Konigin regents Verz Onden. Uit Het Jarv Erslan Van de Surina Amschel Bank Gister in de Alge Meene Verga Dering Aan de Auandee Louders Uit Debracht Bleek Dat de Alge Meene toe stand in de gang Van Zaken in it age loosen Jaar _ Aan direct Euren den Indruk Gaven Dat Suriname of of economic Chen finance feel Lebied Niet Achter Uit Goat in de hoop Rettigen Van Een Geleide Elike on wikkeling. De Lan Bouw beef Niet Achter de coca Cul Tuur Nam toe in de Koffie Aan Pla Tingen Werden Voort Ezet. Ook de Goud productive Vermeer Erde. De operation der Bank lever den Een Nett Winst up Van/84,000, waa Rvan a Aasc braving of Het Reserve Fonds Tantio Mes Enz. 8 pct. Dividend Kan Uit Geleerd . De liberale Kie vereeniging the Oosthuizen Zal Zich Aan Luiten Bijj de centrals in Het District Hoorn Tot Candida at heft a a Gek Ozen Het aft Redend lid or. W. K. Baron Van deem. De Beer Goeman Borge Sius heft Een Politiske Rede the Hilversum Geh Ouden. Vol Gens Meed Eeling in de n. R. It. Was Dit Een Voo Dracht. _ or. H. Pm. De Kanter is door de Central liberale Kie vereeniging in Het District Borgon thans Defin Tief de anti Rev. Kiester. Nederland in Oranje the Leeuwarden is voor Het District Leeuwarden Het Volgende Rostal Ope Markt p Yan Vliet jz., the Leeuwarden docent m. Hoo Rdv the Kampen ends. A. Brummelkamp my or. The Groningen. Of Een Erst drags the Houden centrals Verga Dering in Dat District Zal Een Kreuze gedman Worden voor looping Candida at voor de Tweede Kamer. Bijj Het be Stuur der liberale centrals Kies Veree nitting in by District schots Ltd a Jan de Volgende Gro Stallen Van candidate voor Het Lidma Tschap Van do vers Chillenden Kies Verzeni Gingen ing komen Yan Staatsburg Gerscha the Heeren Veen or. A. Bloe Bergen the Leeuwarden h. Pm Ottersen the Sneek in j. C. V. D. Berg the Heeren Veen Van Aen Wirden f. Veldstra the Leeuwarden in p. J. D. Vanslooten the Heeren Veen eng Wirden Van nude Schooten of Stueken or. H. W. Debrocq Van Scheltinga the Oran Ewoud a. Pm Ottersen to Sneek in or. A. Bloe Bergen the Leeuwarden Van Burge trouw the in jape j. C. V. D. Berg the Heeren Veen or. D. Almate Sneek in or. Treuby the Amsterdam Van Bedster or. A. Bloe Bergen to Leeuwarden. Sickenga the Wol Vega in 8. Veldstra the Leeuwarden Van Ulitin Gerade a h. A Jet Tersen the Sneek or. A. Ker Dojk the s Gra Venh amp Geen or. Hartogh the Amsterdam Van Eendracht Markt Macht Joe Joure h Foj Ottersen to Sneek a. Buma the Hindel open in j. C. V. D. Berg the Heeren Veen. Or. H. Goeman Borge Sius Zal Vrej Dag . The Alten in Het District Doletin chem opt Eden. De centrals anti. Kie vereeniging Nederland in Oranje in Het District Amersfoort heft den thans sit Tenden den Heer j. E. H. Baron Schimmel Penninck v. D. Oye opine us voor looping . Haar de of Dinstag 12 Meite utrecht the Houden a Jan Angeva Ardigo door centrals Kiester be Nigring in Het provincial Kies District Al Phat a de Heer c. Van der Linden Stem door de Kie vereeniging Nederland in Oranje the Schiedam de Heeren j. Spogen dam Stem. Hoek Pla amp tvs. Stem door de centrals Kies vereeniging Nederland in Oranje in Het District Bergun de Heeren j. D. De Vries Stem a. Woudsma Plaatve. Stem door de anti Revol. Kie vereeniging to ten Boer de Heer w. J. Kiero Stem door de Kie vereeniging the Hoogeveen de Heeren r. Beukema Stem. Mulder plaats Verv. Stem door de Kie vereeniging Nederlander Oranje the Gori chem de Heeren j. C. Den has a steel. Penning plaats Verv. Stema. S. Bords. K. Van Goor a. Sizoo Jan., a. De Jong d. Stufkens g. Blankers c. Smits pzn., c. Smits kzn., j. Snoek pm. Van Wjk a. C. Van Kesteren j. Wareman j. De Vries n. Stufkens j. J. Bakker wzn., j. M. Snoek r. F. Van Mill a. Den Dekker Man. Door de Kie vereeniging Nederland in Oranje the Apeldoorn de Heeren a. Evers Stem. De Vries plaats. Stemp. Veeneman j Brink r. Kerkhoven door de Kie vereeniging freest god Eert den Koning the Doesburg de Heeren b. J. G. De Moen Stem. A. Gezelle Meerburg plaats. Stem door de Kie vereeniging Oranje the alb Las ser dam de Heer w. T Hoen. Een Nieuwe Manier of Een event Peele candid Tuur der Tegene Arajj the bests Jyden is Dezer Dagen Uig Vonden in toe repast door Een local Liberal Bla Adje de Loc Hesche it. Dit Bla Adje is Aan a Jan levers gaan Vert Ellen Dat de anti Rev. voor Het District Yochem kinds zen Verdi Ewing in 88 nog Maar twee Maal de Kamer Zittinger had Bijj Gewood. De Graaf Schapper Ging Daaron Aan Het Onder Soeken in de hand Lingen in Toen Bleek Dat de Heer Jar. C. M. Brantsen a of no Maar teens Een Greep the doen a Van de 55 Kamer Zittinger die kinds de Lataste opening Geh Ouden zen or Jelfs 51 Bow Monde. Tot Zulke Wapenas begin men dus in Het liberale Kamp Al de toe Lucht the Nemen. Angelu Keig de Candida at in de part die Het Darvan Hebben molten of verhoek Van den minister Van binned lamp Nische Zaken a Jan de door de commiss Arissen Deb Konings Uit Gentoo did of voor Het Reval Delanghe Brenden de Hajj Art. 3 Van Het Kon. Bes luit Van 16febr. Al. Get ordered get ordered Gebo Orte of Dopa Kate Van wed Wen Van Burger Ljuke amb Tengren ter becoming Van pension Niet Kunnen re Toonen Hun Renigen to Jed the Laten ten Eide Zich Van Zulk Een Kate the voor Zien in Bijj Gebbeken Unmacht of die the be komen of Vervoon Darvan Niet Verder Aan the Ringen. In Het by Zonder word or Bjuge Voogd Kan Worden Voort Geagan met Het Uit Reiken Van attest ties de Vita Van hen Aan Wie Zig Onder do Werking der Sorige regeling Van Welke de Nieuwe in Dit optic it Niet ver Schilt Werden Verstreet. Verder is den Verbocht steeds gear Ute Exempla Ren Dier attest ties Geneel be Lejk Aan de Vaeng Estelle modelled the Gebru Iken. To Odanise Exempla Ren Cullen of a Anuraag Kostelos door den direct eur Van Het pension enfolds voor wed Wen in wee zen Van Burger Ljuke amb Tengren Worden Verstreet. Men Leest in de Maas Bode a a zoo men Weet heft Het be Stuur der centrals Kie vereeniging Van Waal Wjk Zondag 11. Beloten Zichte on Houden Van Onder tee Kening der Motie. Naar Ujj Verne men beef Niet de Helft Van bet cantal Aan Dit bes luit Mede Gewert in Zou Een groote in Het District Over Dit bes luit Heersche. Thans heft de a feeling Kaspik Een Schr Juven door old Leden be weekend Aan Het be Stuur gericht Saarin Krac tens Art. 5 Van Het re Glement de voor Zitter word in den Kootst Mogel Jiken to Jed Een Alge Meene Verga Dering the be Leggen ter esp peking Van Het bes luit Des Best Nussom de Motie Niette tee Kenen. De vereeniging Voorde too Vaart Belanger in Nederland heft Een Adres Aan de Tweede Kamer gericht Saarin Ujj Breed orig Hare be Waren nit Renzet Tegen de Raj Swater Tollen die blk kens bet Jongste winged Send on twerp Beholden Cullen blk even term jul Aan de tra Wegen or Jodom Van Tollen Zal Worden Verlenden de Jelfs Van Zulke Heffinger Niet Ween. De Gewin Ligde statute Van de Nederland Sebe Treen 30 april a. It. In Werking. Doel Van Deze Ujj Wiging of Een Vera Dering Moge Lejk the Maken in Het Bestor der Maat Schappy. In Dier Voege Dat de c. S. M. Of Dezel de Wize Gal Wordon Bestward de m. T. E v. St. Met in gang Van 30 Dezer Jan voor de Verste Maal Tot Leden Van den Raad Van commis Marissen Beno emd de Heeren mrs. H. P. G. Quack j. H. Beertema cs., c. G. Berger Van Hengst a. Van Laamea Van Ermnee in Jar. T. A. J. Van Asch Van Jjck in Tot direct eur de Heer j. L. A Leysenaar. Endisch Neuws. De Java ode zest in zen Maile Verzich Boven very acting is de maritime expedite Naar ended Ges Laad. Term jul men Toch Erst yacht Dat de nit timor Koppang ont Luchte in Naar ended Teruggi Heerde of standering Barano Eri Niet Dan door Landin Stroepen in Berga Tillerie Tot Over gave Van a june Geed Aang Legde Verster Kingen Zon Zante Wingen is Het Aan Het belied Van den Waar Nemendez Post Houder Rozet Geluk hem in Handen the Kra Gen Nadat tenge Volge Van gel Gebrek in Van Het Joist gericht Geschua Tuur Van Onze Oorlog Schepen Van speak in Java Zyne Volg Lingen hem beg Onnen the Verbaten. Door Dit spot dig Herstel Van de rust in Een Onder on Gesag stand Gede Elte Van Flores is de re Geering Dewaard Geb Leven voor de Moefili Jaheid die Het Onver Richter Zake Teru Keeren Van de Schepen Zon Hebben of Geleerd. In Arjeh is opine us Gebbeken Dat Het open Kappen Van Het terrain a a or Onze Verster Kingen waa Rop Troeger Vaal zoo in Aan Gedron Ren Veel Gevaart Opl Evert Bijj Zulk Gene be Egen Heid Toch zen Versch Eidene Doeden in gew Onden Evallen. Over Het Algereen Nam Het bes Chieten Van Onze Stellinger a den does Van Teng Koe i Tiron Niet of. De Gou Verneur Yan Tejon Goat in de Volgende maund met Verlo Naar Europa in Zal Worden org Evoogd door den oversee Rompe Van Muerder Voort. _ de direct eur Van binned Mandsch be Stuur is Naar den Oosthoek Vert Okken of Daar met den assistant resident voor de Een Onde Zoek in the Suellen Naar de groote Hoeve Elveden Koffie die Jaarl Juks door Gebrek Aan Banden by den plus in de Breiding in door Andere oor Zaken Vermeren gaan in Dit in verb and met Bera Amde Maat Regelena of Dat Verlies in Het ver Volg the voor komen. De ter Greis Zal Over land gedman Worden ten Eide in Magelen in Kedge de Werking Nate gaan Van de Nieuwe regeling der Hee Rendi Ensten. Zal de direct eur in reside tie ver Stert Worden in de Over tugging Dat gooral Daar de Aan Plant Van Liberia Kaifie is Wil men de Gouverne ments Cul Tuur in stand Van Worlof n Belg. Door de and Eslingen der Tweede Kamer is ver slag Uit Debracht Over Het Wetson twerp ter i Toering Van Art. 187 der Grond wet Dit Antwerp is met Belan Stelling on Vangen in Over bet Algereen was men ing Nomen met Deze posing der re Geering of de nude Franscie Bep Lingen Welker Meermagen is be Streden door Een National regeling the ver Vangen Hoeweler Naar de meeting Van Somm Igen nog Leemen in voor komen die Beho Oren Range Vul the Worden. Gerichten Uit Gernau Melden Het Weder is in de Lataste Dagen Veel guns Tiger zoo Dat he. My. Daa door Meer Van de Buiten Lucht Kunnen Genie ten. Voor looping be Staat Het Voorneman 5 Mei a. S. Naar Nederland Trug the Keeren in Het Loo the bet Rekken. Het palais Aldamar word Zowel finals Uit Wendig of last der Konigin regents Geneel in Orde Debracht. De invent Aristie of Het palais Het Loo Zal Beden Worden be indigo. Ujj vestiges de Andacht Enzer levers of Een Achter Strande Adver Tentie Beer Effendi de Edison Hect Graaf. Dit instrument Leent Zich ook Bijj Uit Stek goed Tot Het Van Dressen. Of Vellen Aan Keer Zajde gel Jimd papier aged rust in Dan age knit of Gepert Ormerd of Krui Banden Geplart word b. V. Bijj ver ending Van talk joke circular res Enz. Veel to Jed Meite in Kosten Conrail Beno emd a Jan met in gang Van 1 Mei 1891, Tot Burgemeister Van Pur Merend Jar. C. Van cutters Tot Burgemeister Vanharmelen in Van Veldhuizen d. O. He Dewier in Tot Burgemeister Van re Eckholt w. H. Schr june makers met in gang Van 2 Mei 1891, Tot Burge Meeteer Van Grubb Evoret p. H. Everts a Beno emd Tot on Vanger der regi Stratie in Domeisen the Calmelo h. C. Couwenberg thans in die be trekking the Oostburg Tecklenborg f. Bartelink thans in die be trekking the Rokkum. A de . No. Amp a beat Een Ogave Van de Personen Aan Wie Bijj k. B. Van 20 april Al. Pension is Enz. Neo. . the Berkel in rodent Jas j. H. Gezelschap w.., the Kampen. Chi. Be Bxs. Kex by. Be Dank voor Melis in Marien Kerke door c. J. J. Engelbrecht the Andul. De . No. 96 beat de statute der vereeniging a de Kerke Ljuke Kaste Loenen Aan de a Echt. A a Leepom Tiiu a school Nienus. A de plaats Van den Heer l. Vanstraalen the Steen Deren Tol Dojk die met 1 Mei . Als Onder Wajzer Aan de Wees Nichting the Nee Bosch in fun tie hoops the Tredenia Beno emd de Beer j. B. Schurink Van Zufen. Tot Onder Wajzer Aan de school met den a Jebel the Hei Leneord is Beno emd de Heer a Ploegert the oud Beverland. De Heer j. Keizer lx., Onder Wajzer the do Angeloo heft de Ben Oeming Tot Onder Wajzer Aan de Christ. Nat. School the Steen Wjk Aang Nomen in hoops 1 Juni a. S. Zen Nieuwe be trekking the a Naarden. Iel Nozumi. Shage a Cox. Voor Drije in 2 Maan. Cand. Toegel Aten a. M. Vlug ter nit Vlaardinger voor de Kate Onder Wajzer 6 Cand. To Ege Laten d. De Jongs Uit Bolno a j a. Jongste nit Kappelle a diesel l. A. Kamee nit den Haag z. R. Klejko nit Rotterdam. Amsterdam gear. 6 candidate Gesl sgd de Heeren p. T. Hofmar k. Floor j. Burger a h. Brummelkamp alien Van Amsterdam. Arnhem Ges Laad Mej. E. F. Van Ellic Van in Ilenberg m. F. Fransine Van Doesburg a. M. A. D. Heyden h. Orink a j. H. Smit Kleine alien nit Dent chem. Herto Tenbosch 24 april. Org komen 6, Teege Laten de Dames m. S. Koens in j. H. M. Steiger Beiden Van Etten j. M. Coppens Van Dongen. Leeuwarden gear. 6 candidate. Tonge Mej. A. J. Wye. Van Spaanum j. Ber Maui Van Sneek w. F. Baart de la faille Van Leeuwarden in f. Van Wjk de tries Van Sneek. Toegel Aten 3 candidate voor de Nuttie Handwerker Mej. C. Hon Wen in Van der Meulen Beiden Van Trachten in t. Okkinga Van Heeren Veen. Groningen Gegox. 6 candidate. Toegel Aten de Dames e. Jansma the Sapp Emeer h. Smitte Yendam in j. M. Swiers the Zoi Broek. Voor Handwerker 5 Dames. Toegel Aten de Dames h. J. Boscher in a. Hillinga Beiden the Yendam in e. H. Van der Goot in h. G. M. Huising Beiden the Sapp Emeer. Voor Gymn Watiek 5 Dames. Teege Laten de Dames h. J. Bosscher the Yendam in e. H. Van Goot in h. G. M. Huising Beiden the Sapp Emeer. Maastricht Gegox. A Teege Laten de Dames w. H. A. Coopman g. A. Bertte Jon f. M. M. Grimmelt in a. M. C. Ran Erven alien Van . A new Terk 24 april. Een Nieuwe bestselling is gedman Van 1,690,000 dollars in Goud voor i Tver Naar Europa. A Adrid 24 april. De beg rooting a Inge died. Het Tekorte be Dragt 18,918,000 pesetas. Vermeer Dering Van Uit Gaven is or voor Marine ten be Hoeve Van de Verbet ering der loot of de sverige depart Menten is Bezu Inird. De minister Meent of Vermeer Dering Van on Tangsten the Kunnen Rekonen in a just of de of Het eve Wicht the hers Tellen. Een Wetson twerp is winged Send a Arajj de Bank Van Spanje be Machtig word de Bil Jetten in of Loop the Vermeer Deren Tot Het Drievo Dige Van den Metal of Loop. De Bank Zal Aan de Schat kist Een rent Loos Oorschot Verstreken Van 150 Millioen peseta s. Bijj Een Ander on twerp word de re Geering be Machtig Tot de nit gift Van 4 pct. Renter even Een Haarde Van 250 Millioen. Knapstad 24 april. Vol Gens Een Telegram nit Kimberley Hebben 2000 Diaman Gravers Zich Van de Nieuwe Diamante in the me Salton Meester Gemma it Zonder Machtig ing Van Het Gouvern ement after Rachten. Weenen 25 april. De Gouverneur Van Beneden Oostenryk Markt Berend Dat den listen Mei Geen Beto Gingen of den open Baren Weg Cullen Gewold Worden in Geen Vries telling Van Abeid Gege Ven. Lis Sabon 25 april. Koning Carlos tee Kende Zes de Creten of Bazuin Gingen in the Soeren in ecu open Baren Dienst. London 25 april Tot lid voor Het lager Huis in Het District Whitehaven is de conservative Candida at Gek Ozen met Een Meer Werheid Van 233 Stemmen. _ Berlijn 25 april. Graaf Moltke overfeed in zen Werk Kamer. Nog Kort voor zen dood had de Vel Maarschalk met smack a Jan Avonde ten Genet tied. Alle generals Veree Higden Zich nog in den nacht in Het Gebow Van den Genera Len staf a Jan bins. Paris 25 april. De Figaro melt Uit Hamburg Dat vol Gens parti Muliere Gerichten Uit Chili Heersche. De be Volking Moet Iquique Geneel Gep Underd Hebben. Londen 24 april. A Anover Van Engel Scebe Tare 400 qra., Vreede do. 11,600 hrs. Eng. Gerst a qrs., Vreede do. 1800 hrs. Eng. Haver or. Do. 29,500 hrs. Lib Zaad Invoker 21818 hrs. Voor Raad Van Graffi Neerden Petroleum ton. april lev. 13/6. Fries he Boter 94/ a 98/. Glasgow 24 april Ojzer pig. 44 9 Liverpool 24 apr. Verloop Van den Dag 7000 bn., Invoker Van den Dag 6000 bn., Verkooyen der week 42,000 bn., do. Of speculative 1000 bn., do. Voor Export tie 8000 bn., Invoker der week 48,000 bn., voor Raad 1.180.000 in Werke Ljuke i Tver 3000 in. Stemming stil. Liverpool 24 april. 2de Dep. Katoen. Verbocht 8,000 bn., of speculative 500 in. Am Erik. Naar vers Chillenden havens. M. C. Lev. April Mei 4/, Mei Juni 4 a Juni Juli 4</�4, Juli aug. 4m/�4. . 4/�. Am Erik. In Surat vast. Liverpool 25 apr. Katoen stil. Verbocht 6.000 bn., Invoker 3 000 in. Manchester 24 april Markt vast. Berlijn 24 april. Slot Moersen. Rogge april Mei 196.75. . 182.�?. Raa Polie april Mei 62.80, . 64.60. Tare april Mei 235.75, . 217.50. Spiritus Loco 50.60, april Mei 50.70, Juni Juli 51. Wissel asst. 2/m �?.�?, do. Kort. A. Bremen 24 april. Petroleum Loco 6 40. Reuzel Wilcox Loco 3634. Armour 85�?. Rest vast. Hamburg 24 april. Raa Polie Loco 64�?�?T�?� Petroleum Loco 6.45 Brief do. A Geld per aug dec 6.70 Brief do. A Geld. Reuzel steam 83j4. Spiritus april Mei 8514, Juli aug. 86 4. Kaifie. Santos Good average per april 86 Al Mei 86 4. Sept. 81 4. Dec. 73�?. Mozet of terms a Van 23 april 7000 b. Markt stil. Keulen 25 apr. Tare Vreede 25.�?, met. A. Mei 24 80. Juli 25.�?. Roger. A Adelija Vreede 21.75. Maart �?.�?. Mei 20.80. Juli 20.70. Raa Polie a Adelija 65.50. Mei 65.10. Oct. 67.40. Rug Hootte ten 11 ure 2.69. Schoon Weder. Fails 24 april. Raa Polie Loo Pende mud. Of. 78.25, Mei for. 78.50, 4 and. V. Mei for. 79.25, 4 Lataste my. For. 81.75.lino lie Loo Pende and. For. 57.�?, Mei for. 57.25, 4 and. V. Meite. 57.50, d Lataste and. For. 59.25. A spiritus Loo Pende and. For. 40.75, Mei for. 41.�?, 4 and. A. Mei for. 41.50,4iaatete and. For. 40.50. Suiker 88� a Adelija for. 85.50 a a Witten. 8 Loo Pende and. For. 86.60, Mei for. 86.80, 4 mud v. Mei for. 87.10, 4 and. V. Oct. For. 85.�?, Graf finferd for. 106.50 a a. Meel 12 mlrk9& loft tide and. For. 66.80,
 • amsterdam-de-standaard page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • amsterdam-de-standaard page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • amsterdam-de-standaard page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • amsterdam-de-standaard page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Amsterdam, Noord Holland newspaper archives

All newspaper archives for April 27, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.