Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat in Allentown, Pennsylvania
1 Apr 1840

See the full image with a free trial.

Start for Free

Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat in Allentown, Pennsylvania
1 Apr 1840

Read an issue on 1 Apr 1840 in Allentown, Pennsylvania and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat.

Browse Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat
 • allentown-der-lecha-patriot-und-northampton-demokrat page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • allentown-der-lecha-patriot-und-northampton-demokrat page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • allentown-der-lecha-patriot-und-northampton-demokrat page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • allentown-der-lecha-patriot-und-northampton-demokrat page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Apr 1840 Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat in Allentown, Pennsylvania. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Get started for free with a 7 day trial.

Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat (Newspaper) - April 1, 1840, Allentown, PennsylvaniaWrt it Demolt l it Quot a a it a act Cit do our be Beimert , Juja. Gebr Neft Una Beroun get Eben can a a it. 21bolpi> Sage in bet Hamilton a Trape i nigh a Juren unto Balb a a bin by Fiaux. 3a$rgang 13. A tit to a oct / den Lff a so priv 1840. Debt n g Engen. Diff a 3ritunq Tirb Jelm Blit Troob a if a inn super but Al a Ogen Mitgang Trienen a Ebri Tett . Ber subscript ind it pred bed Sahatd in is o r a n d b f j a b i u no. A 3tu 5?a l bed Nicht get Chiet of Iper beit Eitt Thaier Imp ii it Una a not Jig Gem gauges be diner. A rein a Tirb the Tiger Aid 6 a Ronate Angenot Tymen mob Temer Fantt Bie Zeitung auf Nebett bid Alie 9��cfl�nbe bar Ait Abbey Alt Al Ltd. A me i de cite so i Ere Anima diet Merbit Breitt tal Kitten Bunler Fingerit Cal Uttz Jebe Fenter fun Una Joan Jig sent. A Fri Jere Lead a Jerba Ltd till. By Eenige Meldie Bie settling Rndt Berv it Eber Bent a Pojl Reitor Erl Alten Ftp bal baft or be Jablen. Sylle a Riefe att beit my Uffen p o 1 f r e i eing Efant Tver Bett Foi tji Verben fie Lidit auge Pommett. Of Feutz to fac 93cnt>u. 3lm Gre tag Bett Loten a april urn 10 Bur for Mittage fell att Bent 9bol it Haufe bed Perilo Benen 9 1 a t h t a d tel f r i b g edit effect lid parfait it the Ruben 3tpei of Ferbe l Bearberg a Pagen Eitt Schmitten Una Send tire Batt 2 a a Tecl Una 3�nme, u. F. Not. Brei Rebii ply Tatge been Mit a Lebr Eitt Patent inter a cd teen 2 a Titi Tea by Radii fen 3 Veblen Greaby Spiegel a etl Labett a i Reaud a Lifdie Una still the to tit fitter in sch a Cit Pon a att it Una rtt Dienger . Sam a Sontag Uttz Isten Una 14ten a april att a a a a Renne Rei itt a i Tbs an Berben a agon urn 10 Bur 3 sed Odien Ein larger a did i Podgett Uttz but far Deitt 2�g�uld Bagett tin Leidiger 9fo. 4. ice be 23citfctt. A Beira go Bett Loten a april Una 12 Bur 9bit, tags fell att Beni a Safe ber ctr tee 21 n to a Baria fit a m to Lecithin men a att a Pfent Linjer so Cubit nerf aunt Teer Ben site Atni Taubr Mit Sallen eau bed of it cd Iran Rifle in tidier been to tit Eiferle Reffel 3�ber, Birdie u. A to table fief in nub a Ett Laben Nebl nod pie Lurlei fraud Una Tbod aft it jul Cit la Ufa Tig go Nelben. Bie s Ebin Ruttgen Folie a scr Faund Beannt Emad t Una gel brige slut per Tuntg Gereben Teer Ben Bett Paul 5 Ammil 2lbm,. A do a re 25. -3m 33ent>u. Bonner Flag Ben 2 it. A dlr re urn 12 Bur a Littard fell an Bent a Jaufre bed Perfile Brenen by a r t i n in u d t c r. Itt Frei Bolberg Bann flip a Eta Sai Tiitu Crft Eigert Teer Ben 2 re be 3 a Taafe 2 a Dameine 1 a in Ziert Engott l a jfe Fer Brett Mit Ribor s Cutten Una a Cut Laban Birdie a to he Uttz font a Ned All Erbane a Batts Uttz find eng cry to cd Aften jul tacit la Luftig jul Mel Ben. Bit a Ebi Nguygen Teer Ben am Bage ber a Einbu Beannt be Matt Uttz Cebulj Runte set of Martung Gereben Teer Ben Een a Ciu Iam a in adj tar a re Tutor. Slam 18. Nq�?2nt a a a jittaun 2tfat>cmic. Sin offeit Linjer seamen ber Dii incr Bie Fer Slot Flat Tirb am a anlage Ben 28len briefed in Bent so Fabrini file by ube in Stien attn Flatt Fott bin. Ber so Fang Mir tint 2 Libr so admit land fein. Stern to Tab 2 Eri Nuu Bagen Mit a Abby Fin to tier Nitt get to Fer ber Teer Ben erf Udit ber Twig Beij Mee Tiger Lagett 2 do then a Dill ten a tits a to jail Nen. Slut cur Critt tag ber brute red. If thatt wider Furci font. Spot of a. A a or Ficay a car. A it teeing 1300 a of tel a a Eggen 40 Bottnen a Ohlen 135 , 150 a a Autotte it f Teet Nfn iter 6 Brit Etc a Flag Mil blotter Fine r san table Mit Sif to bed Lagene Grefe Una Elcine ,6 go Fer a tits 9fectijtjiren, i 1 of Pferner sick to fairer 30 a dare tfx de pc Fenju Ober Tang jfe pfc fill Cine a Ett a auge ,ing�3n Lenin Cotte 5 Sidic Barrett Eitts Cuan i tits to Eine Grofic Slot jail a Tatt be in a Zabett see Weifen a a rub i Haden Cine Quantity to Sifen a a Triebe it Tab Ait Ere 3teedf be Trie Eitts i beit Een a Eritee fur Blitter a Raun Teterin it Breinich Bank Teefer to Tab a Auer. Bie a Ebing Tongen Folie am Bage bed ser Faund Beannt be Matt Una get Rige slut year Tung get Eben Morbeu Een a Illiam �0. A elf Ribic Slomin Intrator Een Bulatt Laiad a cd fridge. blk re 25. Ttg�?3nt blk re 25. Ttg-1 itt 91 a t r i of t. 2�tt ber court Ron Sommon l a can i i to a Edia Saiti. 3n ber a add Eber a Tweiten Een 5o< fcb to. Der Eljer Uttz so Eitra a tender Oett Sonad Ujj u n 1 i n g c r. Bett Oten Abr car 1840, or Nannie Bie be tort of ctr a Reft la Fig. In Roar Rebler Una billiam Vitta a Aid Slub Tern unt Bie erf Agte bied inuit Tec Nii Tab big Una go Aube to rett. Sen Ben cafe a Amuels % Rotl. Bie Slub Teren babes fit to Iberer ant re image Bett Loten bag a april to tit 1 in Bur Sermo to tags ant vault Lett b to r d 01 u it hit jul tee Nellc Sartre Gurte Oldt act Nett toeing fee de nil big Era Ditren. A Eter prop ski rare a a mar 3 ubit cry ski Siam 8in a dlr re 18. Ttq�?4nt a Al r i Elt a Irb by Ermit Gereben ba8 ber old ber ber Pirlle Bretten 31 u a i a of a r i a i it a m m e 1, in Bobitt Bett a ibb Fathau Bautts tip a cd Sauna a Angelle 1 ppr bin ill. Bici Cuirn toe die Baber no a an be Agte Szinte Laffen cd it aft cd Ulbig of Tab Merbit or audit a Nii Erbal Fedd be diet att Ben no Juba Jablen a Gleidt fall of a a ten a Elitc Teel Dic next an be Agte Jointe Laffen of draft Babett Ibre bid Jur a Bigott 3cit Bat nit be Matt Teer Ben fatty. Paul s am act a pc my r. By la a 55. -0m to Riel a ing 9�ed to Scicli itch. A Aat Cine in Bent a fluid in a Freud 3miittcr Een a merge Jaa Beranerd Betel Bie it Tilc bbl arc Junit Seurt Baufve toe Crim mar Bereit fein Mir by Rettigen a a Emp fan Arn i v., a d Oia Ltd . Quot i 25. Ng-3-Blt a Lump cd tug. Bie Jutei firn Ben inter ber Girma Lett a a d Una a t e m bid her be Langene wry did Ltd Scorbin Bing if Mit be Genf Einiger a crop Ali Gutig aug Cly it sub ctn Reir i Ifert a Reuben be Mic Brm be a Bra Cit Public Fitin Here list Bank Fagett bad tel by Rob Mcferin a of dts Geld Enate Zutrauen cry Nuten Teir Taj Folbe at tit Berje Biden Simia Abr 3utraiieti a a Fate fen. Babie alien a a der tin Una Tiene a Reffitt Teer Beti be Rufu dirt Teir Alie world in Linter erf Agter Simia cd Ulbig find Aid Bat jul it adorn. Sol u 1. 33oa�. Of card a tem. >3�?o 3� be tag att Bie beige so Njegic Roa Tett Bie Bermit Beannt a Teitt a Efella draft Geir Eten it Tab Una Bie be it of dts Etc Teer Bett Ferne bin to titter Iberer cig Neu red tiling be Rieben Teer Ben att Bent Felbert a tee a Ead Uttz a tem Abr a of dts it Rieben utter ber Gironta Een a Ead Una a a Ger. Often 3?. 33oa�. Sin a Ager. Sullen gun Bjo a re 25. No pm 23cvl 6r-�tf�c. Selge tubed ii Ein Sergei Zmij ber a red to Falle Mcl Dic Herb a it Teer Ben Folie itt ber Seurt Een sent men Ipi Rad in to Tab Attr Serba gamete ant Blen Tage Bett 4tett tto it Tett Bike 1840, Uttz Tecl Dic Eine Job Etc Bauern fell. I set Taeban a to Nib Tinb a Etc Smtth 316, Minillo rated Lett Samuel a Ger Gegen a a Ruel sgt or. 2j a to fridge Una Ubil fen Gegen by Arga. Rutlt a Tilfen. 3 syn rid rely Gegen sett by Tiger. 4 Raceb Bride a a berber Een rail iian Ihorn the elder a be free tear Oett Job alter 5 sizing Lett pc get sett bed. 5 Peter a do Cul Gegen Simen rely. I Raceb Seitel Gegen seen set then. 7j 3el n Gegen Jel to Fafian be Tecer. 8 sett Dju Madjor Gegen 3aceb 3im> Titer Tann. Slat ban Sejbl Tirley Gegen s u. 31. Fin ter fur Bie Girma Een punter Unis wider. 10 Balter 6. A vein Gilweit Gegen Joe Grid 3icidtcrt. Ii Barl. Abr Lunan Gegen Sharl. A Derb. 121better 91. Ril Barr Burd Ibsen tto it Len a Reutty billiam Ril Tare gig Cut a merge a Over. 13 sole Frd in deader Lett a Margaretb a a deader Gegen Sac. A Jart Mait. 14 blah. Seen Smith Gegen i Atlin Ludtman. 15 sub Rabat of Betait Gegen a merge 9bctl Treib Una Baib it Riper. 3ctc a Amuels it prot Ono tar. Iarj 25. A no to a set 5 r to o i i to g. In bed sacred a Demud Una Greube a Fri bling bib Bengt Mitt a web so o bad jell in bit teit of Leiby s Raj Uttz san gun att fire a Imbt 3�ad bed a Binkerd barter a Trenge Pladt ber Autti Litgen 3�ttb�?T, la Virfil by Piid baft or Bie Blenar a unto eff a blur a Lumen a a. Feet to Breiten 9bief�?T Una go brr Bie Blat sctt Aud. Blunter Fri Dot ber Birt Bie lbs Leer Lett Bertey hot fein ginned Aud. Set tit Bie a rift not tel of Rente Puren Bie tit Fol bal term cult Bienn fee and Ben engr bbl Brett bring cab jul Ben ubi Efen cult. A re bal Eitt a read Mit Krummen ber Ben Alten a cafe a text a tit tie 9iatur tit fat my Drtiz Leht Uttz Tirb Jept for Lull . A cite Fate it a in Dyrti Bra it Bitt itt Feitt san too or fitted sated a Djen Oer Fedj dig Sabretta Batty. Sin Brm Eric to cd Lanfrit a Aunte so Cit fein aug a Bebe Dit Ltd Lent Ben Critt Bettt eight ten of Autna 3bic id Folber a Stern fett. So Date lab of a Rbt or Nuil Bie a Abe Bie ber a Tamm a tit ban far try it 3de�u or next Aid cite Onabe a Perl cab Udien Ben rent Gelet. A dts Fer cd Lingen but tote Lei hit Una ber Sdit Fertit teit Gher a att jct i titter Gre Enrit Lap Cut Sut tart tin trip Sirube per. A Riel iiu6 a it cry dec Treibt Bie a Urgen a Benn Tea Tutti Ruth Dimer or Matt Uttz Ein Jerber it eur by Egeit Sil auf Nene tuft blunter or a i Lagan ill c i to t bad Brj tur sri it Lidtveit a Duro Ettema of Steinen fee jul Fagett site cab braid e Bette 3ctt bbl Itti ber Fri Matte 3 Lee Lei egut Joe Bie f Eltro Une cite a a Imbt Una a it Crit Bie 3eit Eer Flieger a Teir ind bed Reutt. By bed sacred a Tinb a tote Frith Littig by Cerbi Etil Ben p Reijo. Jyh Riebling ber Bie a dts ferry a re a Terri ten jul Tucio. Or at tit Netidi Bein feb Befu Ngen seller to vital Eitt Bra for stoic of Bulit Jet be item so Tihin be Lingen be feint stir Eft i turf pc Pei. Do ati Irlich Rcd rat of a Chi pie Yraac auf Une a Roll civic of Grope rape per nerf of Iep Tiff in Al Tirc in ice Fern of Mitch. By. A a of Auffort a do part Ober me Folget "3c> inn per Weiming Pap Stefe Sucre pie pm in per Urima it cd Baren of a lie per Fri ape Kcf Aitken let Ier Rodli rep per a Turmes cd up Fud fen per Emer cd rec fluid in Gap Sci Cletion oort incr Gierig. Pap picker a term Ron Dot Nad la sep Gieng Pap pie flu Freite see it Funni up an per a Pfeiter pc and Atilid lamp the big Burd pie red per Gryc pie aug Cibit cur pen Una pie Ganje eerie a Ertry pm Merten Una big and pc by Tigen a a tin Smeiter Gunport a it in form. A Taatu big jct a ipod nod Menig Era Liebig Ift in gaunt a a Coupe cml pc Cut Ivorsen few au�ge3cid Nete 3eugn�p ill re 93ci, fall Aimel men. Quot Sallein menu pm Ein Ungs a Flider 3ufall Ereign Ete per Menein 9? in go pig fein for info Bitte idea Mage pm Jeper Sec or in picker a tube a Ritis Nern Pap id an Pic Fem Scage Mit per dope open 2lufrid Tiff Cit it Fly it bribe Pap id mid Pem so feb nid t of a pig Paite Mit pm id Bce Lirt Morgen. Quot la bad pie a Fol Ping but Riter mein a birr Bitte id in Urlau nip pen son Grep jul Herp Jern Pap a mid fein Elp pct Paite Semegen fun non pm efe to id Tige slope lung Aufa of Frau Mcm ner pin lie up Anju newmen of or Laigie id Feinen a Mitin Paraud 511 a a Alten. Cd Mili cinc rid Nice 3fedimmg Oon Mennen 2 us a Ben Balten. 3rt 3 Reifle nid t a ene Mere Petife a a Tragen top pay Ift so Llew May id ski arc ber or Tvelt. 2lu� tem St. Euit so Jeiger a Bir Erbil ten on Pem per hip gun Whf cum get 21. A a of Cine duplication per in pref Etc a taste 0011 pm a Orff in flute it lid in nor aug Mir Mitch Cilin s cars it Wipt import in 22 Sci in of a Piid leu it. Souil in pfc Ron Gamut gang Nape Bei a no plur. A Pringl an pc 23admfcrii per a ittle 1 a Eil a it Rotean. Mtg dire 9iocf. Sicker dad Pri a port in flip re Quot 2lnmefenpcn Imp Jur a Fern lid or Shirb time petrel Pede a i Wpm Al per fibr cry or fur Man Aber Nad Pem Groffen do of Greet Imp in Cut or. I Fei per Ialie per 9 a in Ping am flt n i1prel Etc Ilidio Lidit Ftp Ait Ebuna la for Fin pet Fiel per dial per Pao pen mar. A 2l\i� that per Dar ? or a Rab of Ieler Hal Here a tic Cic l Feu fee Benne Pitr be fun be Morpin Ift. Sic in Terete a did t a tl1 up a us Purd Pic Elbe fir Gerre auf meld or Pief Nodien go lager Pup i f i Barte Ereine a Frappe or Pep Spein Bluit litter a and pent auf Pem Peter ii up mar pie Serc pc pm a Ripe per do Impf Puppi a Palid. Sort a inp.1 11 null a be Faup or pm auf Pem a or lid stir pc in per a tape big gone 5-Rantreid Ein Dar Imp Ein 2lfe Een Einum 11116 cd Folgate pie fen inter Panten a of exp Feti Glt ice Al my renew 5�mipertpitre, Ein Groper Tecil per Ligeno per gut Eft a tape. Euplid mar per with scr cry Munct under of comte pm Nad 9iupe n. Einum gluten sri use. Or feb Rte per a Balb in Einum Jabir Tbs a Maufe Ein u. Bank lag Jii Erff per a do a pc per do Papon. Up Imge feb in Ufa Meiter per per if Folium in Einum Titt Eon Walfi Geni a a Iez up be Fefe a Mit orb Impan paper cd i Eifrig in pie he nod ii on ism 311 to Enugu. Umnitz Dorf Aale Iii or stage Eor Ciner Ait go leh Iuen 5?. A a ice Matte or limit finer a Alj calf mip trat in Ein Ziegan Tco dimmer in Meldrem Prei Freine Singer i Irelien. In mpr ten Anfang Eor Einum of Felt amen a Ltd Bem . 11, 1775. 11 Etc troit a Etc vol 314afrijt�igtoit, aider Jim db., a Baber Ertes hot teit be. 3m Geng Teg Ben l5ten sum 1775. S3 e f d o go Eti Pap Ein a enc Al Gernannt Mere 11111 pie Ganje gents net ital dead Tsu Mcfelt licit my d e auf be Brajt a Earp in foil a it 2lmerifani fac a a Reibett 511 . Map Finif Shunpert to Taler per do Enate a Olp up the pc per a enc Al cola but mar pc Folie. _ her Gong up of Unitt Paun Purd a Tim Jettel 31m a Babl cinch a Cuer Al 1111p a Corge gig. Mure Keiiti Ubig or malt. 3unt 16,1775. Her drop Pitt Gol. Deaf Abington Pap per go Grep Tiltti be Peni 311111 a enc Al up by Baber Eon per 2lmerifaui, of Dick wad t or malt babe 11. Eur Langue Pap or pie 2 pc lung Annel Tacti mod the auf incl Dick Gol. my by cab or in be inc Dot a pan Era my up crts r. D r e p p c 111�?bbg�eid a i pie Bebe Gore Mabr Haft Campp pc pie Mir Purd pice 2 ii Clung att Ethan Mir Fuhl id penned grape 23cfum� mar Iii Eon Peni Paul Meir be 5�l it Citon Jinp Milita Rifote or fab run gen Ein of aug Gereb Nten Una to id tic a use Trauen Niet Fet n med Iten 2l Lein paper Gong up a a a or Lang of mid id pie mid Tige did t Ann Cymen Una Alief raft pie id Belc in Obrein a Inep Imp pie per glory Cieben a Debe Ait Frengen 3�d Bitte pc mob ten Meine Berjer Tupen a pet tel bar part Ober Liege Cine a did t Eon i 1,n�. Brn Eften pm Pumm in pie gel Utip 3erbrod Chen 1111p 3er, j la p Alie do Mega Malm ten a a Norben pie a Jeri men Welfen Octra Ditten. Per Ibre Mit Pem a rms in ten a Itrat Una Cine spice to Une Marret a port blk Ulit Ben seem aug gen let pie Vel a to nil the 5�altung Pfeffe Bicu cd joint Eon per a Ryffe. I a Knodt Balb Peru big 311 babes be 2luf Pic Fem Liege Abr male cinc a disc la 1 Matteu lid 33er? the 0011 Blair pm 2ebm stir Mehigen sino a i Faun in Rcd 2llter� Naber an in it a. Pedicini Parin 1111p Pic Fem Folget Ein cd mar a 1fl Eirtsie arcu Ibn be Murten Immer Fefe 3er 5gumnol Topcu Mit Wintgen s3�mncn i f1 1. I la Euplid of Gertrant Mit a by a Traut Bern Una do ooh Bee if. A in i be ibo Al a Effie Lett Ganje do Affe Billet Eincis Vingel per pm 0011 Ciner 30 big 40 Jup Annaben map Al Foldier Umar Mucu go Ciu fraud Ein cup Lofey Vadien Una Beben jell Maup Nad pent s3ad per 13lbcln, 100311 ber Dar Abs Imbt. Brit Iniste. A tee Aii go Fariene a a Cut a in find in Meipen go Brodeu. Pent Ditc Peu Eltern per inner eur gab bran of a Niti Idi Miep Crft Ite Peu a Biel i Ping to Rommen mild e pm in per ren ati Eon grab fierce Dan Al Pic i a Meitzen Grgac began pen Genus a Egiens heat 311 stage Lebon pc. Her a dial cd pen a Critter Una be cry Litfen pay Felt per Craffen a fan glib Fald lib fur pen in p a Diau Spiel. Per Grope to do Apap ii go Baltyn Aber a or a a lip Quitten in Immor auf me Enslid nerf Diin pc go Bart Cir a pm a Mcrein me cinc Abe nem nod a Bierc 311,1 Biel met Feinen Abril pie Prei pay pen Glt Banten menigfien�4 dial Seibu Blou pc an a Ryffe . Her a Meiier did Pel in per cinch nod Unbe Fannen a Biel Rcd grab Fer Al per Glyph and up 311111 per ring Era up per Jimpz Ort Stod a Gena it. A urdu 9?Uffe Una a Teft Jahne no Bart a a pm Pem Gle Baut pie strut air per a a by Pele in Aber Mabr Pem per Erper my Buten a Bierce a Blid. Her Ritre a a map be text �11 Pem a Emeit 1111p Juci 3 in non per unfelt Lichen 9ienmbier�, aug rape Pem Duffalo Lidit Nad fee Bend. A a Vierte in per 3an Ciner aspern a Petiet per Sjo Pouri ump pie Aber an a rope Cir in Parten do been nid t Meit . A a in per 3abn cinch Immelt Lydien der pc up and Crem Nodi Cine do Cnoc 3>b� 11c, Storiz be 1111p a to Odin per Teijon a rms in ten a Here. 2lu� per 3abl per a top Abicic Una ii Odien in fen Pali mine per 8 per or Perm Bunten 9? a cup a Eberreu do ipod Iris mud Bier auf Eirmal Abr a Rab Geft pen babes in incr la fit pm pc Post fein gait3c� a Temlett aug Ibsen Jinfa Nimon pm in be inc Pic Feu a Ell fast Eer Loren. Go mar cinc a Ruppe pie pm pen do Cinfel Ober Winfel Einez a Oil Tom men Eig Nete Aber Eine i utter Onute Nur pay a Raupe Parin Feben Jap. D. Pie i per Balb and Fogl Cid Linen bcr.i3erreilienpet� a Dirci min fab Alp Pean pee a hair trat Mollic pc tro a Aller a a far Ibsen in in Peni Abr Fiauu pay Gegen Biel be not Weitig Genus ant 2 re be Paer fog Leidi erf Miinte i eel d or a a far Pieto incr and Gefert fein my Orpen Menn Man be mite Emal reon Pem Iii Erc Meg reified Mollic. A a 2lngftgefd Rei per Dantrer Fri in a a Perl Gina Ruff auf pen Dar 311 Machen. Per Peb not Eirmal Mit Feinen gen file inn a Frei Impett in born Al Etc Pann Aber auf pan Una Rubin Mic per Nad per a by or ganging my by cab or Feinne Fletre flir Ratib no i Fubler Ere. For Ging Eor Pem 5icrrn up per do apace d. Sorbet a it pm Pic Staci pc a Ieper Bimmler Una Pellic Pic aug Rig enem 2lnrriebc Eon ii cum be inc a re run jul Defehr. ,

Search All Newspapers in Allentown, Pennsylvania

Advanced Search

Search Courier

Search the Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Allentown Der Lecha Patriot Und Northampton Demokrat?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection

NewspaperArchive FAQs

Looking for more information? If you’re not ready to talk to a representative, here are some frequently asked questions to help you determine if institutional access to Newspaper Archive is for you and your institution.

Newspapers allow readers to step into the life and times of past decades and centuries from all over the world. Not only do they have interesting and unique articles and photos, but they also have advertisements, comics, classifieds, and more.
The NewspaperArchive collection can be searched several different ways - advanced search, browse, and publications. The advanced search offers filters to narrow your search for more precise results.
NewspaperArchive’s collection of newspapers boasts more than 85% unique content compared to other newspaper sites. In addition to big city newspapers, we have a wide variety of newspapers from small towns that hold a wealth of information about day-to-day life. Our collection dates back to 1607!