Abilene Reporter News Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 43

About Abilene Reporter News

  • Publication Name: Abilene Reporter News
  • Location: Abilene, Texas
  • Pages Available: 845,153
  • Years Available: 1917 - 1977
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Abilene Reporter News, October 26, 1954

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Abilene Reporter News (Newspaper) - October 26, 1954, Abilene, Texas //^ Ohn Thm Vnitsd Way0WIenc toortcr-Bettiá MDRNINB'WITHOUT OR WITH OFFENSE TO FRIENDS OR FOES WE SKHCH YOUR WORLD EXACTLY AS IT GOES"—Byron VOL. LXXI\’. NO.liS WiWPr«.MP; ABILENE, TEXAS. TUESDAY MORNING. OCTOBER 26,1954-TWENTY PAGES IN TWO SECTIONS PRICE DAILY 5c, SUNDAY 10c Jobless Count Drops To New Low for Year ANOTHER MISSING American Plane Still Not Found f %f %    -    U«n«i Rfoolu hë* tooâ wímiii to light up a cl£-»t »» Ì i    ;    -tnt*    to    the    fir*t    «0« «»ni IQ thrir    of    13    gtrb    In    IhitflrKl    MaifK* t # f    a    *>    horn    In    th^    tHtng of til# fa»«!)'* miiodrifti trhoal hmiar l ‘r '    '4    lo    rtfht    (irtt    riMr    lM9i ami Janirr tl f«in§ Donna S    T. p>. •    1*    I    i^jruur    4    Jo%ef    3    Mn Imi4lag M 1  , .    Imi4lag    Drfiiifnlfi.    and    LofTünt. K«**aiir II    |1.    Kiaiii#, 14;    I    S.    r^oticr    la    *    J Treaty's Chances Good, Dulles Says Ej> . L r :■    ■    I Sp-af />.    Í :    ^    P'C-O    i    '4^'3i.Tii^2    0« (Tijf.'fC.)' -    '    ^    vilYi?'    Ö    >    <^'CíJtíAci    iw'®    Sie»*® .ÏJïC'i^xô .viite?'»C3r-    itexx*» »*.<' x.r-jx:3 .¿73hæ:î '.Mí ü«í -^«soonr ►    ffj:'', «    SitfA    4.(e&fT    u>    -a    s'tik    fcri I C*TZZ)^ ->C^    C-^    {¡ír'ü    ^ ■ ri¥N6Íí»tt    ■-íf    írBU.'*MCi    tf?<»iá«Cíír> „ '.TCí aCOM-tCSíí *«1!? ííK> »1 - n ^ic” rf«€ '■-^-.tí    .*:C,    ^    *- 'V ..    ■    s    ík. ^    v'xrawS’ i£ü iíO    *L' -    *    •4iÄ»e'    (S-    Ö*    •    .    . > cae ícrxD Q® víc    ÍPt»«0¡C5)C»« G»    -*    f ■ .*    ©D «tD 'ir - OríD    'Tween ci’lî    GSâ::3i ? CSaoCGi    íüC J>00> Ûe-îûo    e , f «Are    Ort    r»    S - ta    tf’vm    f«M*<í ’ <V:' t ■«    Mr-    ■• 1 % ëtt *■'** yf-idC-SOiSS ■    ' ■ -    *rf* ftEaC Éte    “-Í» 'rí^ 06    r~    «    44¡4«r* ^ í>*(    -a    . .“ 'L«st^'*teK>    îs-c^Â.a    ar    »i4t>r I »fTicyrtí'a    gm¿ ® á-iMü    **    V    I f jíí#" Vflriís ite ■* *w<(•    *!    i*»' M»oS    ÍXát3CrÍJ    -ffi-    ■»    •■ _ < .»tí ■«««!$    r^Cíi'í    •♦W’i    ' ■^■ iföa ock^/j'i    :aí    ^    íf    ■■ Otíi    «-fltí^íOtofs»    '    ■    ■' «í3<í'    É^íí^*«©    <S» CowB© «njev, I tes e*-'-    e .gasr-?-    ÍCK3    C«*«*    -r,-. «<ccí!»¡*    Eïï9 ^Sîilgjï®    CShQf    <¡5®!    -    t; jjCmeíe e*»« ÙKsntî» tt»e ^éEíí>«*«»9 4f sJlîCjstfiïrae! ^ ^íjCoSS?* «S«0^ te ... ,K    s Íí éj,«c    í Í+C9te    Sct> t «- ■et^ «»GÖ Tteíi CJÍI«»? »«««•‘f't ■'    »    <£i iSeiÖ? Veílw»--    rt;«ÿjc»^9i Í*t»K33 ï.feiÇPi    fit    iiÌC“ t f»    43ÍS Î"«(S* ííj«5Clí>S*»’te3e#    3 ft©    «(WD<0 ■ ,ri c4-*^i.t»«ï’SP <y ■:*# (>    pt-iítMCOff ’*ew»' >ÎC ^***‘ -?    "»«««íaois    ^ ■    G» «■•■.liTiJ liaeMI *0    ‘ -fi    g(r .6m*    <*»»*««    Ofr»* *cTÇiiSi*''ï*i *0 (p.v'iM«® -4BCÍO ♦KT'ÿ >5 O»»«0(CC:r> «TCflitWir«» r&ais «■» îXsÿWowÆtiv ■.’■    -    '<00    O0S    tiS“ -6»a0    CX3    OW2ÏC3    '"■* s^«»~ I * **    » w'Smt *    s.f    r««cv» r«>n<®r al . * —    |i)f ni^tfrrt j-fiii*« « V« • « «nw é«t« oQ Caruca ■'*- «aè lo^^PQfii f« rtBQii« îfom î» *««    ta Ka^ |-â‘pt 4 «es tofimnl %hm **» n ss fîfi^ •« ♦Hjf ‘•e’ i*« and « •#•<    *■:    I«    rame    ffwn *»« «a r*MC a* Ü *♦ Mrs. Joe Childers, Bible Teacher, Dies »if© ^    ß «i.- # 9^í¡í3e.    ^:í ?» «*¡5«    o» C|flß«5RSS    4i^ î3îX«î«Aça    oi»»«s<ieœ53    ^    itfeiai' I <1 *fía>íi, 0»9«ei«    .    (3®¡?SéCf2? ÍC5*w»E*«í(ae^: fîSsas! ® íi ea ®<rTf    I» Qá^oesís^. W" *t €3®^«í*i.G5s    ^'te3í®    «Î^'Æi -se® ^ # 4íQss o®ft£5iieE@ 5sí^£s I*-«*«    {»« ts*c«'»e    <C5a»tMGcS    #l?»-'«í2Í í33*“«*« CB ífcj    SViSöt^ tSfesr*«* (sMS^ • -ciéííciíí t^E*    fessiEtoeoS    Æ* tefc nOi}*«* ÎÂ-* ' *6»4í¿CS«'j:    í    <56100    '    a i»o»i«»coï »»    C3^    ■T#s^ te* iiHfej* 'ifíííii , ®xtítf j*    and    «ü    rf «>wil idMU <■ ms. im0m m om rwm Oa^ ■A^t e 'WoAd« »l—mt MMi» 4*» fWMi äAünasr Otti iMd tM« -minOllf të tm infÿB %rnmt% C%m* l«r mm mm t«üM • ëvme» 6 %*s*amm toM tw^m 3« «Mr    60a « President Cites Prosperous Year WASHINGTON. Oct 25 (,!*,—Prftldenl Klscnhower reported tonight that unemplm mcnt hat dropped to 2 700.000 —the firtt time It bat gone below the three million mark this year. The chief executive Inlerrupted the reading of a prepared speech on econo.mlc condition»-* he called this **The most protperout peace time year in ht»ioi> ’ - to read what he described as the latest government Dgures on employment The johir'* total thi§ month he »aid ha% dropped bv 400000 from S 100000 to 2 700O00 The Pre*ld**nt »aid he had ju»l retefted the newest report on unemplovmern from Serretar» of Commerce Weeks ; and Secretary of t«»bor Mitchell I Dlsclofing plana for a like I v new reph to Democratic !criticism, the l*re»ideni «aid Miichri mxu c;i*c*-*»s the un-'emnlmtnent sHuatinii in 1    “ (natlonirtdf felerisiofi talk . tomorrow night In a tiai»o*i»aa tdrlg« <,4««; m4 rtOm mMrmm    PfwiJwi aid ad. h»«n#r •t'artArf-V »* 9mm taiwi *»m mm i#«t mm $mt >d > fwmhvMf    -    »m w m    9Mk> iTM*    S« #thrt "m    ffrnndiwwiiaaj    m **m    mm :3£im Smew* ^ nw» w rnmm ««ft «Etf    mSë mrnm    tS««    S« tec»    I«^as3*te« ipctfur« iB—Tl L *i»a» ton mt» cMMi mm ear •aApfy Iftad ««ft.* KiMNWhPftw • »• » ' e * na*'«'. mmmmú im *m*mn ir * • ^ me fl« \«£Mft«l    I émÊâtttl Amm •«* 4|ftwf .%mi ^ r,d ' ^ ’»• OViito »«a G3 g: -«n,-.»T ,H    UuflhlinPlM Tmip«ratur« Moy Plung. *    , To Noor 50-0e«roo Mark 10 High lOUH It Thrown Out WMHII turn torneé Ê ¥ Ci(» C^tcsoei    ■^^■■ 66« OOhE3C9«0 CCD O^X£ZXX s- L> oteKf? ax> msm    Owre®    <3 t cmbO o C ■ - f «    (5¡w>    •irç»    ^    ®ç.v m «ncowr-- íí'^ *Cfte :■'.<■.■ if- ftsM« Q.tiKisrD D.':'" ■ .:■;.■>■■.    «C^    fi-    rn^-o' ... ; Vi fj    Olt    Í- ' i'iVsYs.cj '.':;r.;:.C!Wr-5    <S0    e& «c fi fSeseearTf'T    ^....... v.-^~ ■,;., ■...■■ ■<^iGÄ‘»*tc23l ■iiscscft íís .    <"    '    -' «Di •*- <ca& üS r (* '    '..-r:'“- «D'. <!t!    -r O GG5 ;>    'rD:) OsO f-rDCC;;^ CdD Oíd 03 c3" COO -Oo ^ (lory Murder Indidoenl Thrown Oui O 10 Í.’CG* -, ;■■■ '“'Ti- 3 f. í:: f - Aw, .í .-s . aamv    wa et le « * # tew    te . ^flRsssi®    mraü    «s i ft»ssiiaa» «Mf •iCr? Sin» 044 t*mmm « c«ft »‘Of C^<5»    .1*«’»»    m    ^ O i Ds?*4c» ■> Í ’ te «► 6î»<*««>ANa ^la Cr?Çt3- t f»-K^    6«3äES5    (35*«$»*«®® »f * Ü í«iíiS5*36. eS<i«)WE ^    Ö»** t. SOj3 Ö.C3CD    mrni    W. i- OODDx    C Í?    o ^ Ai®- ft    r Í'    OKO»» t^DïD«w0-    Í'»”    s.* 3:' O csco dw ’O'D !035 *:t>5seaBBi «wmS ehm »D-; -rO> »teo    «Ci a«^    • 4*- ': - riici I -fixiimi ‘ wsm    4g (tc5 mMt ^tao)-i3b3Kf CSXx*-‘*n ft « •    <ïO    *»KÍ30- •«    tO-, <6>*c!1C3ï*o FiCî Oaoô- ;    ®    mm O&Ds «mv sa** ■ 6*^    ■'rrDsa5 *■» e «- i ?>. *    «g» 1> CX:? ^Sss*    #    ® ;::ri îâ':^ co - ~ --' C^Oi'sDCO C? AC3 te    ois fcj. .;:<5í:3 o ; “i ipsttktercct »!<!*>-* «Dte    0 C*t:3:ïX»i»K:i v*    E>íSSpO n» eM    *    *-#    ftw -w «I    4»-    «ift e-ft» wew aa œ MdW m!T3tm rnrnt^Zmn m J. M MOSftOW tm tith4M» mmrn% " § <mé "Tmrn «iwiif mmm- «>• * «««m '-•ïie® CTWit Î3»    :lM> mg^ 4k8uss^is«Bî ■a««,. * «I tooft«, 4%smt ««ft a» -CM» €ttt»«a» -®f «cM:!;:* «mM ®    «to'**- ÜS    flttOO «MitdS*» t»c33& to**'*«« ft« VMf S ÊKJi» c9c3 *6» *•«*»«0 4 «ftweott ÎtiCCBOCO ■& ÄS e^u.» I^nr -    <S^<M t««ft «tOf ~'nm SsÆip «*<Ä5«iC3 *3«»    .M,).«. . ^ Ototo«''«'<ft» *M«»' SSqadCpcD; &*.^v    «w.    «ifö    íí:^ •ftucK-^^ r ^aiaan i ÎWi»..    .    fc .CTOÄWO«» %BdO «ftv,.«.«    .(    «MOlm .1 m    o ftCS Rolan Nan Maf Enter Senate Race mêtm m9^ m ^sECa«<    m    fev" i«to.ito«ga*oft **■    “«    ■'    t    * âto. Mill >06 iAN I« áttiea SlMod On THá Oeab osif Î#.. iOÆ IO*-.' Second Windhorn Triot Deloyed C»*-    "    ■    '"1^’ -,rm ■    : fCXJCS Í O cxc? ífteíiílSi '..»*» <0 f'jSS 4®ä3i Cj • 3    .cr:5    O    i > *    j    '    <^fí5 - *ç:Î^ íi ':;.v:víí r^'íc» í 9t*3tsMífe :-te*    'r'":-    ■•    cxsuffj    '^.o -    '>5.«=    «    -50 .i-íHift... ír:;f .    .    * <■■,--■.■ «Ci.K. -*    *< Ï-    C< . íwi.    '■-    ■ ■CïSJf' -î' VaS ^ ■ gtofti •>    ... W«ai t^tototi» m «e M>'.nto .     «pjft»    *4*.« «p ->*«. .to-.í    «M> 16«. ',. «M    ..    •*.-.    «. »I % á&r    . .- es®«Bfesisik «aa •«<«■    - ....... >mm se®    -    -r»    ^    , *€ f><sí cgoaS 4,.,'—-.»«j    « , . .„ ^ eC—8    ..-.kb--«*    í .í    a*    <», 0.ÍSC.4Í10 i'.f cai.o , ÇHO CD- lite# s ,1 iCMcnaO    ^ **— ■ -.*jato* .sMfc*J«e5 .n-„. .* '.o .ttow» ■■-■    ■    ■■■■    '¡'-    »ipfclo I i i«l.l X ■■. «>íH    T-v. «JSi.<wjjM■,' »«»>    .K.,<rje>    cü » .    ■«>    OC, 1 li • a». j* ■ h.    ftAí»,t »o*C3ö»-k:    Oä> ...    m    '■‘■“■■Ít5fc9=*i    w    iïA» eüSi». í í V:,j    ♦■    ft    nani    M «6.4- ■»«■.■,    .í    .«fc    ítí¿l*»h«fi. -■■<*    -i-    ¡A    5( ...a;    =r.    CSl    iaet.,.<(iïï *    . .,*< *ki .-.ö    .ftp 1 W A. -    <«.■    «íi    ipABto    *0 tA ota- •< Äp«ts». <aw»«MM wn )    * i * > ;    -«e OM0ÜB*ií#»*W •»*» Ç? 4Wto...6ft *'- fCÄa*-. **«4^    »*..*.<.» •'■    Íí    ._ ■soocaeC^ ^ V Ito. * '*'    »IM*    J.to.4. .w M.    ...or lE^u . I'» .ftp OM**,..,.» to*w C.ÁÍ I.    1    ^#¡-    otí oasKoft teOp—D iïcxüs «o «aiesífeí^ CÍSícá «Mft-eB " «B aOBUteCIDí at,.... ». ,    pft.».. .    ■.Cíc EÍ>co««ssí. -i:*« ■ «•»* lí M© £ÄCa o«<o «■*>*.111 ftgr    w>ft    du -ft,-.« -'*A—^ ,    ,    .1    í    «Édc^    0*13;    3 «o C3 —    *    4M,    tríDsíSt Ohe pAft*,.    ÍW3    >«SC3    í .toift, ft ,.:..«^.r3ïr» m » nt wuiM >OU>«D IN i AAI Artson Suspect's Body Recovered r*.    .    ft    OiMWa ^ a.,.,,..* »105 mm CDÎ fes ,    ..    «MiAMft    mmß    ** mrnrnm tsmc <’3»«-’v it-'i 1 íi»«wí,««*aM to CKSS Ô.ftiwo.    <>ef? ^    «-to«    '    ^    r .    «    mç y .■ i* r, « Clftt^ 6*li nftH' *•    *•    ■    'í    .    •'■ Al. ^ b -ste-*ï«3    '■ ll^»    to»    ■■■«    -ftftlAWto «»    ■    **    to.    ->„    -...    *■.* ^ ft    ■    -i,.,.*»-*-    -*■■'    •* a    »««MM 0*^ïMCiûoai-o o*- ft* M ■«■    1h»' ,í^f ■#..- mm ftfci-aNws *4 Q.<£:scs "*¡«8M8Cr> ft'-ftto' .*»* ;
RealCheck