Nieuwsbode, September 26, 1860

Nieuwsbode

September 26, 1860

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Wednesday, September 26, 1860

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About NieuwsbodeAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Nieuwsbode

Location: Sheboygan, Wisconsin

Pages available: 502

Years available: 1858 - 1861

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Nieuwsbode, September 26, 1860

All text in the Nieuwsbode September 26, 1860, Page 1.

Nieuwsbode (Newspaper) - September 26, 1860, Sheboygan, Wisconsin vorsoliijntop WOENSDAG van lodere weck-! mtgevbr. on WEDNESDYA .of. e ach '..........BY ii tröprletor. j; atthe usnal. rates. and Job j: English liäguageurcorrectlyiand-ncatlycxe-i cutcd at reasojiabieprices.'- i vzi.'krn ziji. al biar; ecrst gciiiatig'llickl ,cn aan bei lioofd dorwor GttrifmftH o! dan re pcrjiuir, Hliplelijk in VooruilbetnÜng. noinmoi'H vonr-don afl'iop. van liol nbon-. 'noiiii'iil ileinluiikeiiinir iiipl in tij.ls duniy gotifl.wurdlj van du liJKt Kvnvlirnpl. i ADVERTEMTIE-PRUZEN. i Van Ti tut Z nf iiiin.li'r 'nlnnlolni: un 'rigtun ioili-r 0." Ci'iilK. ToozDndlngen franco. n; um. mVizolirian liierte n hol Uu luidl: nailr Sicihü o.n AI dc- l der vrijwillijo die Middcn Ilaliö wonsclicn _en door huimv hun vivn Italic te ondor- kimiien vi'rn-nipn r.j ilerwaarls knn- neu ko-iipn, door zieh t.a hei (i.-irihaldi-ch iniltc in do burenux va-i k.-tpiicin Stytrs daaraan onliukto..gcdeollch, hcoft, 'nu cindelijkdoor do kracht van wcrktuigen io zijn bud'wongon, do on'lr.-.ofJo iic'httionduizuii'l lii dera Holland .tcrugwKgoven." Hat worlc'is-op last van. Wittern l itrdon j-nron: 1339' bofjoiinen cn oridcr de rogering 'Willum' 'II f n don ju- re 185o.: Bot nnint nit -du'or Jiijx.ondi'r -op- vosl eil lict Wi-rdi-li v 'Du loniii'olun. dio Dien liooil vcthnlo'n, dclt vriM'sulijkcn ino.ird tc llubdon plnuis gclui.l, ullo bfj'olirijviii to bovcn. Onxo consul nl.-i to Dnmascns is niol vorinoord hij hcoft zieh goduroiido don tijd vnn drio dugou in CCIICM üchoorstcoii verborgen goliouden; do man waü millioimir on is im lolanl dat hij mot golocn'lo zieh bij ony aan bojid hcct'l vcrtooncn. liij is zijne rcd.ling Abd ol-Kader voischuldigd, dio lioin VPi'di-r beschcrmde, on liom in gostold liecfl JJoyrulh to bornikcii. Wij krijgcn diigo- lijks nun boor-l lii'znekoii van vluiriuliiiL'on; allen vorkciTim in 'vorinoordcn word t clloiidu; bot getal dor gesehnt. Nn de komal Fuail pncha nlhior i.s er moer ordo go- Icoiiicn. Er zijn ihans 80oO man voitrouwde Turk.-cho trueppii tu Damasctls minwozig; do voornnam'.to boworkeis van don opstand zijn go on do Drusen roed.-t gi'iiondzaakl fjo Worden, om oon griml um hol goioofdo tonn; te goveti. Mon Imorl dal do nliluVitoilon, dio lijdcna di.Mi momd 10 Damnscus tlaauw huiinon hubb ;n bn- nacht. Onzi' hoeft reoils cono audionlifl bij ilon Odinoriieiu iji'liii'l, en inet wanidiglioid bij dio gi'luüirnlii'id over het bi-klnngd Du was: ".Int Ina vuoigovallc- zon plidstelintr had pl'inls yehad, dnt hot Uonvornemi'iit mel don lieslon wil niol h kiiiinon doch zunvocl mnjji'lijk sehn- zoudo Do Jlrusen zijn onv'jrdrauijzunie dwpppers; nlleen door eono go zijn zo in te hmiden. AI ho'.iji't'ii du ointrent h.-t vnoigp- valleiH! hobluMi voiliaald. in nicl alloon wuar, ipn'ir, v.olls znchl liekli-urd bij n l wnl in wciko- lijKheid is jjcschu'd: or M nii't iilluon gomoonl, ir.niir giMiiurtold op do roesi'lijkslo Hi-ni- jjn kinderon op don sehoot dor moedor in slukkoü yi'lmki; nndcien op du biijon-itiMi rond 'iiinno Ilocb lopf.ijd linefl lionado sro vonden Alloim do vsouwen on mois- jos werden voor do liarems gpFpnnrd; en had zijno eskadcru niot naar lleyrmh gozon- on 1000 llii-t.i-11 Willen liimli'ii, nls uiiliislcii uu-glen vomtdiirrii. IX- Tuiksclio ndinimul is lovciis sjeiiigviK-idor van Hi-yriith, du gi-wcMMi Mm sijno wanrdiglioid is.cn tor v iiilur KoliNtantinupel xul oj) Movdon. De HollnndRcho consul, de Ttactrii. wns verhoujd cen llolliitiil-tfh schip hier IC lien, vooral daar or nog nimmer eon llol'.andsch to Beynvli wns. Ilij üaf dit y.lin UCIIIK %ob edul cn indrukwi-kkcnd is, i'lat itij hol voor -'duidclijk niuaiit, waaroni do op neotnt. Du nicvlnil'iu kiiironics.-inzrie'DS do inet Loste vobrtbrcngsi hol 'buiivnland duorstaan. So'.Aiignstus. .Als'eonc liijüon- derhoid woidl geineld, dnl voor dngen bij don landbiiuwor te ßorgswofsr, ceno koo oen wolijovoruid kulf göworpon hceft, dal de zwniirlo lind van liondcrd con iwintig eti eon half Nod. terwijl.do inocdcr, naar or woidt bijgovoegd, wolvnroiid is. Zoiidag nvond werdt-to Ezurnftzijl door do schippers J. E. ßuwulda, cn -U. J. de Jonyc nun -wai göbrngl'do sohippcr D. U. Wtidaaanr, inet vronw, twoo 'kleine -kinderon on kncchvwier in den van Donderdan; den 23 iiiOßlciilnven en wicr niocrboxienboompn vcrnielcl iijn' Hot Turkso.ho ihans zijn best orh veidero phgere'gbldhcdo.n to voorkiiinen, maar zondcr vreoindo lüsschenkcmst hüift wanrboig vo01' do. lo'.'komst. c do m.oslo ilögond- j ihnns lor rpodo van Boyutlh vi'iecnif.-d, voruninislet: do Drifon zcor. Zij zijn voor ecne laiidin'g oii. bco-inncn reeda toi ko'.non io UMVCII .niel uit .eigi-no bewcging to liplibi'ii yelo Turkscho 'bewoiii'-rs van hobbon litinno vnniwen on kiiidercn IIMI'U 'het in gebragl, yoor ri'pi-o-aillo vreozcndo dor Kianscho iroupun, dio hiur'ülkou dajj'vo.r'wachl worden.'1 AMSTKHDAJI, 22 Augustns. Ondcr do lanlsl ingczoiidon voorwcrpon op do nllozins morkwnar- digo lontoonstolling yoor ondorwijs to Amster- dam is bolangwokkond oen honten bord, winirop door middcl vnn boulen ponnon on slroo- ken pnpier, op eono wijzo, voor ocno gohoeJc klnsso loerlingon hol Italiannsch bookliouden, in zijucn gchüclcii omvang, .knn ondcrwozen. Do uilvindor, do heor fij, lo nooml hol: Tablcmt, demonstra- teur da ta tcnne des livrctt en partie double. Mon koi'Stort do gngrondo varwncliting, dat dit'iiieuwo wcrkclijk veol lot- voroonvouditjing en duidohjko vwrstolling bij hol ondorwijs in het bookhoiidcn zal kunnon bijdragon. MOOHN, 20 Angustiis. "Dp' gezonrllioidstoo- sliu.d dozcr dio in de twoo laatstc jarcii zoo- veel to wcnsclnin övorlioi, hnoft zieh zuo innij; vcrliotoi-1, dat op dit o.igimblik zoowol yenoes- liooren als npotholicrs als hol r'mllijd heb- bon. ja zelfs oycr klugen dal zij volslrokt. niola to diicti hebbou. Ook bij hol ganiizo-.-n en in hol imis van correctio heofi men do verblijdondo voischijniiig. zoodut in bot liuitste, waurin. mon gtnvoojilijk 70, 80 toi 100 ziekun lind, tlians nog m-eii üO ziokon zijn, on dozo zijn nog öf at'go- ioc.-f.lo, verzwakto Inchloliiigcn, 6f ligtelijk on- zoo bij-do mililunen. Dp lucliisgesleldlip'id is, zogl. mon. voor don stiiut van gezomlheid bovordcrlijk. s' GIIAVENIIAOK, 25 Auguslus. 'Vier uron van den wnl, -op do boomte van Egmond, is door den sluurii.iin Ifniy van Seliovcningon, do van de Knijelsche hrik R.isol- la, knpitoin John Scott, roudcr William Lnw- van Hhi-l.ls, buslomd naar Rot- teidam, geladen .mot stoonkolon. Do cqinpagc, stork ö bovond zieh in do blöcp, loon do pink hol zinkondo schip frcwnur wurj. Naimwo lijks wns'do bemanning uit, do boo't op de pink of hol sscliip vcrdwcen in do dicplo. ölimrinim Jonyejait is mot xijno pink lo Noord oorsto toestand aldanr voor als met elkon (Ug Cvan denVeiioinlon stat' wordondo. To Tniijn werden, met hot op >r0. geheunenissen ooner'tookomsl.'wel- vervopscn." on '-ffee.1, voldedcn bij dczo j ko men als niot verwijdord'- beschouwdo, De Twoede oprceping lieofi tot. bover.sehril'i: trand, le Lon daai-''Zij 'tncf 'weinig isinomdrnkkiiig 45 sln'goti niHakren do schiMot' dn-'lüö iVm woniclingen por'niimiui. ;Ooltannd d- cl in postwis- sels ot' ander papier kunncn worden. LOXDKS 'Viigustus Do voornitzigtcn van don liiiidbuiiw wrboiHrcn er hict op liet n'Mi- hoiuiuinl weder. De beiigti-n nit rti'hot- laml cn lorland cn de ovoriyro provincicn hiidon troiiriir; handel cn nijvcrliuM lijden daarondor on in de do vor' v'ur'äiri.ioid: ook ntlhntisoho niaalscliappij lieoft tiicbclioorü ziet. inen liier ,vele vreomdo schippers die het legen zoer liooge eu hot vorvolgons na.ir Engb- land vcrzciiden. In do nalui'rigo gempenic Ranlto Lad dczer da- gen hol volgcndo voorval plaals. Vijf personell werden door 2 vreemdeliiisjcn afzondcrlijk nnngo- rand on misliaiideld. Aun d.iip, clioeeii horlogio op zak hadde.h, wor-l hop laut hot wns, waarop Zunder' echter de hor- :logics lo voorsciiijn te halcn, danrna werd elk jti der (iiibekeriden iniUinndeld. Ook wer- twoo jonircns. die zij tc voreii ontmoei had- den door hon gesehopt en ges'lagen, zondcr hun diiiirtoo de liiinsle aanleiding hebben. Kanu'tvclijks de Steinfoört van liet voorval' vorwittigd, of hij, l.ögnf z.ch cn oen Ulmllon .ingerä naar do'plaal. w.-mr da ojiliiol- i l Gboloon hoett -lio den, die hij onmiddollijk eh govanko- lijk binncnbrngt. lule stand, dio o der le- vonsmiHdeleii. Hospiialon, cn sje- Viingenissen worden daüolijks un-er bovolkl en wijk imngozet on heoft db schipUreukolingcn to eorst bij'don cominissnris i i van pulilio Kehr on vorvolgons bij den Britsch coiisuhireii Ojjoul-P. Varkcuisser. AMÜTKKDAM, 2-1 Anguslus. Als bijzouder- heid kirn dnt de huisvrouw van uf. Ptimk, wonondo alliier op do Weosporstraal, wolko üopa'iSoerdo jaar van twoolingon is boval- Ion, hüdon vun drie wi-lgcschapon kindcien (iwco on is. Kraamyrouw on liinlerou bevindon zieh nnar omstandighodon redolijk Dit echtpaur is alzoo in ruim twoo j.'iron tijils met vijf kindoron gozogond. 23 Anguslus. Drio hnringbui- zoll zijn liier biniiongokoinou, wolko to zatnou con voorraad van 307 ton hnring aauvocrdon. 24 Auprustus. Naiir men neomt zijn do in bo-staando lollorknndi ßonootsclmppuh on tinuiok cn znnggo.iulschnjipeu op cono ofliciölc wijzo nninens don. Gouverneur van West Vlannderon uitgonuudisjd, om dool to ucnicn nun het festival, den 0 Scptembor aan sinnudo o.n dfigen. lo houdon tOiDain nie, liij ,tcr sjolcgonhcid vun do onthul van hol standbcold voor Jacob van Maer taiit. ENSCIIKDK, 2l Aticjustus. Do hooibonw ii do omslrckon vun Enschedo oii in do gemopnti Lonnoken is good nitgcvallon, mau hot binnunhulvii lieoft door don "voortiiurendei regen veol oponlhoud gohad. Do prijs bedraag do 100 linlvo Nod. De roggo le verl CPU zoer voordcoligcn- op en is bijm ingivnmeld. Do" o vorige to vcld stnnnd l.i-loven liieren in 'do omsirnkcn'- een uitsln.2, bolialve do aardappelon, danr de ziokic> i.iijl allion nan h-t lo .f. maar ook imn kiiol word i ontdckt De vruchlboomen z n mir belailen. WI.IIIK, Auirnstus. Door den licvigen Z. W. wiiid uiu hier hedcn gudurondc den yeheelou zijn do tuincn met omijp ooft go 'Oarib'dldi worden oveial inet geostdrift bcgrool. Te höofdplaais viui Öapiliinato cn te Po- tonza, iioo'fdplaats van Basilicalo, zijn voorloopi- ge beslurffn ingesleld Nadat de gcneraal Ga- ribnldi zieh oiiniiddellijk van Bagnara naar Reg- gio op maisch liad bi'govoii liqcfi hij zieh van dio stad en harc citadel moestcr gcmaakt ITet schijnl dal er niet gevochlon is, diiar de Konink- lijke troopenlcMoiiteleonö waron gp.o onconlroord .Door hei vaii Reggio is Guribaldi ge- ihccst'cr gcvroidon van do Str.'int vnu Messi- na. To Monicloniio "voer't de gp craal Eoscp het bcvel ovör e'ene divisio der "Kp'iiiuklijlie'iröBjieu. Borigten aiit -China van 8 Jnlij _., r j is men zoo ver van den winter a f. _., 3' enig 3ok do visscheiij op.liet slooiii-chip II. Pinksloro.n liier hiibijhoi'd gestiutid, hecfi liol aan dp vorwachiing bcantfw'oordl; hol schip zoo nls men vcrmoedt, 'door'inidden gebroken en zitonder hei zand. .27 Auguslus. .In plnnls vanjn liet Park, waarloe annvnnkolijk .hot voornomen beslond, is II. Xniui-dag nn hol ophoudon van-dcn des.nvonds Ion hnlf tien ure, op hol bns sccourivan het pnleis eon prächtig -vuurw.erk af- Hol ving uan met du nnamlcttor van den ve'rjaroiiden Prins.en cindigdo inel cen grool sink, wuarin do gokiopnde nuaiiilollors A. A. on W. .in w.it licht .viioik.wnmen. Do muziek van hol rogoineni gronadiors voerdo inlusschen zoor seboono sl.ultken uil. HAUDEUWIJK, :2C Eindclijk' zal mon hier loch ccns cenc toudo havcn erlangen; len minsto lo oordeelcn 'niiar de voorberoiiionde wcrkzuumhodon dczer dagon auiigevangi-n den aspiranl-ingenicur lircvet, en doii opzigtcr yiui den wate'rstafit to Elburg, Ülnya. Dio beicio aiiiblcnnrJu liobban yan dun Minister vnn Biiincnlundsclio vq'ilof orlaugd, om zieh ic onlodig -liüu'.loii inot hei -vprva'ar- van plannen cn hol doen van voor cono nionwo liavun alliier. Na ecnige du- hier voriocf l to.hcbb.en tot lief doof, vaii die opmctiiigen cnz, zijn gonöom'du.hooren wodorom vertrokken, 'ton met den hoor hoot'd-ingoniour van den watcrslaat tc Anihciu, de noodi'go plans en teok'cningen' tc vervaanjigen Do vQ'irbcrei.lcndo wcrkaunnihorleii zijn dus don is nu mair te liopcn, dnl do- zelve werkelijk. dooi het 'dnarsleilfii yn.n ecne nicuwo havcn nchtervolid wor.len. Wnn nocr inen echter bowoort, vlnt vier ton gou 1s misächion dnarvoör' b'Mioodi'sfd zijn, dau rijst bij twijfel op.' svoiki'lijl; kapi tiuil daarv'oor zal disponibel gesteld kunnen wor- h-n. Hot is lo h.ip.'il, datV'! hot Rijk en d Provincio door ruime uomeoino Ilicrin tp koulaii, on daardo ir wo dor Kiiüen p lp liul na- deol on Uirdoiwijk stoo Is .F E AN KKI J K- PAHIJS, 24 Anguslus Do 'Semaphure' de Marseiile beheUi ounige b.ijzonderhedcn wpgens de der Gnribaldischo viijwilligers bij Knap Dolle-Arme, waaruil hei volgi'iulo blijtt: de pnkelbool heurn, vnn de Koizcilijko mcssn- 'gcrier, ontinoette, van Konslantinopel körnende, on alvoroos de Staat van Mcssina. binnen io pen, du flotiille, door Guribaldi in piüsoon bo- sluurd, die do van hot gros zijner troepen op hei vastcland loidcle Jn het gi'zigl dor Cnlabrischo ktist do pns- sasriers op de Bearn die ontschoping waainemon, welko don 10 dozcr, des nnmidclags len Imlf vier ure, nabij de ixcnoemdo kau p, op ongovoor eon nur afstnnils van Rojgio, plaals grccp. Do Die- inlor rigtte, nu hei slooipscliip 'Wiisldnylon he S'efjon to hebben. dal ongcveor 1200 man in- hield, zijn schip naar de knst. Zoodra zij nan Innd' waren risjtieii de GaribaMianen. door himne chefs aangevocrd, zieh, met' twoe of kanbn- naar de onliggcndp 'h'ooglcn, cn sioegcn u weg in die ;ccnerrots boven welko zieh hol vcrstorkt 'Ductico verlieft Tcrwijl do ontschcping gcschicdde hadden zieh oen Napelsch frogul'en korvol togöiiovcr liei door Garibuldi 'gökbzon punl' gepliiatsl, na vprgcef- scho pogingen om hei schip (e döcn cn de bowoging to verhinderen. Nnardieirde jagt dier tweo schopon op'do Garibaldischö stoomboot niol golukl was, opendou zij hun .vuur in de 'rigting iianvnl woi'd: door-de genofanls Jumiii en Oa'ti- neaii on i'e'i contrc-admiranl Protct Du hebben do --vluct; gekozcn.- Mon zcido dat in gct.-d, naar Hiuigtchcon opyerukl en na uet vprmecs- tiircn dior stad naar.-Shanghao terug zonde'n kee- ren. Hut cerucht hol Fransche schip Du perre niet man cn nmis in de Chinescho wntcren zou zijn hcofl zieh golukkig nicl bcves lijvd Hot Inter arrivemenl van dal schip, ton van stomi en hooge zoe, ha.! aanieiding lot dat gerucht gegov'en. MAUSEII.LE, 28 Auguslus. Tijdingpn uit Napols vun don'25 dezer' houdcn in, dnl geone pogingeii zijn nangewend om het oprocr te Po- tonzn to d do dictatuur van Qaribuldi was daar uilgeroepen. Do Nnpelsclio bladcii bc- valli'ii eono oproeping aan hot volk om nan den opstand deol to ncuien. 'De Minister van ooflog, dp .gcneraal wns aan het. hoofd van zo: baiaillons naar hot tooncrl vim den strijd vcrlrok kon. toci, hij per telpgiaaf vcrnnm dat do te Regijio zieh s'echts flanuw verdedigden Vim Piemnnlosche schepen .waren 50 bessuglicr geland cn .haddon zieh na een bloedigen strijO met do soldai.cn der Kouinklijko gardo weder in gcschoepl. PARI.IS, 27 AiigusUiB. In oen brief nil Vo nelie van '23 deiicr, 'aan do Pntrio 'grischrcven, do kleu inwonois bo van den vuld; xouilat volo. boomen, dio voor eciiige da- D- k nun Do tui'sl.-tiid ilei Chiistoi.on is hier im naUiur- -iiik ;-oetl, Dinar lu-bbi-n ook in Ueyiuth in ieer'grooleii vooral indion de moldo Di uson Ii .Vruvaldiit hier il.uts l Hol ii dat zwanr met vrnohton bciudcn waren, ihans bijuu vun nl liuuno v.-uchtcn luroofd zijn. Dal ilo ihans in doze oniblrckou toouvcml blijkt hitrnit, dal lo Furchlhi'm dozcr dtijron oen aardnppelen "crwid is, wiiiirvan do opbrengsl bestond uit 2} wanrondor scheiiels die door hei beduif wnrr'u AMSTKKDAM, 2ö Angustui. Mon is Ibnns lu de do modnille Ic, licn, dio oazo do lu-cr C. JSlioa, op last. Van den door de inslagen weg on dood-' ____ ecnifjo mnnschappüii. Men zcido dnt bevol rianr Roggib gozon'deii was om onver'wijld Nn- pclsche kolonties nanr hol bovongcnoeind dorp te rieten. Tor hoogto "va'n'Reggio gekomen merk te men dan ook ecno grooto lievrog'ing van troo pcn op. De die hei öog'en- blik aankwam toen do Nnpi'Ucho .sclicpeii 'hun v'uur zöudcn'openeri, werd aanvankolijk verdachl troopon aan to 'voeroii. Hot trennt naderdc do paketboot, maar toen hol de Frim- sche 'vlag lierkchd -had hernam het zij'no door ,deze. slreck op oeui) sliefiuoqJeilijkis wijzo ic doi-n Lehandclon. Uil hol van MilHngen .komcn e.lken dajj wagens met ziokon hier aan. Buiton dp garni- zoeiisinüimeric, lu'.cfi do op zo' .nun hol .Rijk. gmlis -.ton aforuik .nfgo- staun, geJurendo den .üjd dnt 'hei kamp duurt, de jietwelk 'een ,zeer mini ioiiaul is, in do iiaiüjheid der hct- door het Rijk älsnn tot Tjnlp hospitaal voor iniiitaircn uit go- worden. zijn drio en luden. vier wa'gena mcl'.sioken. nlhior .goamyecril. .Ilet is novens ilo korvci, die op do Gaiiliald'iiincn blc'ef vuron. De ßeurn is dicnzcIfdoM lo.Mcssinn goarrivccrd, wnar volsirekt niets wat aaii de andeio zijde'ilor '.zepsirant .voorviol. Do stad Mossina blccf "yoorlduretid cn mcii bcrcroolte du'nr hot aantal .der op. liet vaslo- huiil niiu wnl gngniio .Garribuldischp .spIdiUe'n bp tion-n' iwaidfduizend.' PA.aus, 26 Angustus. Afoniteur. deck modo dat .do .Keuer.ende Keizorin jl. Vrijdag des nannddaüis Dijon holiben ..verln- len, lo Chuloii .011 Macon op un doortr.gt door do toecjestioumde bevolking bogroeLen des iivonds Ion zi'i; ure le.Lyon aankwnnien -Al- daiir werden zij door do cersto autoritoitcn .der sind begroei en begnyen -zieh längs de rijk versierde.slratcn.cn ..omgov.en.dopr' eeno enti-llxirc monigte, op hol biilkon vertoondon. JJ.es tcn eon uro word door hon audionlio vcrloond aan .do atitoiitcilen van.hit deparlemenl voivolgens woondon zij de inwijding bij van hvt bandulspa leis, l'ij wvlko gt-legenhe.id do heer ßronnet, vooiziltor van do Kainer van ceno rodovoering-hiold, waarin den, .Kcizvr dun k wtrd gebragt de bclangstpüing. Uoor.hcm bctoond in der. handel Industrie eil voor het sluilcn van hol Inmdelstractanl raet De de t-ocstaml nl Inär met do sc rcn.geschilderd.: 'Van' de vindon er zieh gpon mcer in do stad. AI lo hötols nngom-.eg ledjg en de schouwburgen zijn, op een onkelo u a, uo slolen. lict woi'gflukkeri'derposjingen vun ribaldi in Sicilio heofi do gemoöderen hartsioglo lijk opgewondon. Nooit was do wodorstnnd to het Oiistoniijksch bcaltuir vermolclor en he viger; do kasscn der gcheimo genoolschnppei over van gold. Do lalrijko voor Sicilin wcton ulle hindcrpah n to boven l körnen. Onder vrijwilligors dio d znuk van Garibaldi oinhclsd hobbcii 'toll ine rceds mcer dan 4600 Venctiancii, en hun gc'.i groeit n'ig Xoowel bi) do korke lijke plegliuhoden nU bij offieielo rcci'plie cp don Koizor Josen incrkto meirzeer weinigp op. He dnfvioi-cror zöo- drukto to WPO Do Jforniiiff PuSt sprookt :iiigstig over de toe- omst. Hol blad schijnl echic' nog mcer vrees kocsteren voor den hoer en de zijncn n hunnc oppositio tegin do daii vo> r o vnn hol saiz .011. Liovor an do HeirPring to werken moost men ich op liofdadigheid toeleuiien. maar, et blad, hot werk van ccn ra'dicnnl is mcer rct- stichlcn. Vooral ook' in lo.ran.l ziol het er tretirii; uit n de ollende die voor. dour ssanl, do invloed an Ffankrijk tiio daar werkzaam is cn do oprui- irgon vnn den ondankbarun cn 3niith doon .voor annstaande muiterij- n vrct'z'pn. Kn do admiiii- tratio in Foiland vool- io won-chcn oveihvil, is il loch wol hot onvorstaiidigsU1 lülciatc lo leren körnen knnncn. In lo Engcland hoel't het siechte .weder vnn wcek do oJT -irmiddoliiinli. welke men er nog kocslcrdp, schier vernicligd; en de gr.-inn- nnrkl is'do der tai-wc scderl jl. vier shilliiig per quarter, of zcvcn.pCt., uerezen.' Do Times van 24 de- zer zogt in zijn bcursberiur': "Seditt den dozor zijn er onaomoen grootc Orders lot liPt ko peil van gman nit Engejand naar Amerika Pn naar hol vnsielainJ van Europa Do postpakkclbont, wölke dun ISden uil linncland naar JN'ieuw Yntk is reitrokkcn, men iiiocnt, bplnngrijkor dan ce- vicK'ger vorirokken boot. De reilon was niet nlleen de slaat der Ion lotische inxrk', maar ook ile vrij ongni'Slige nard dor beiiuton omircni den grnnnoossl uit oi.derscheidone dpclen van Euro- pa." Uil de meesto beriglcn blij .t echter, dat iot dusverro de ooijKl, Knirolniid allccii uitgouo- of zeer goed, of althans vrij voldoende is. Spaanscho dngbladen van 13 dczer zijn jnisl hier nnnsckonicn. Clamur PubUeo was do Spnuiifche onlanps lo Purijs in mcl bot doöl vnn Spu je om van Euroland en Fr.-mkiiik ceno krachtdailigo mcdowcrking le cilungen om den vrorlo in Mexico to herstellen, maar Her wcigorde uisschen boide to kö- rnen, ten oindo do niet ic do lanlsio'om nii.'l le Nlnnn. Da wijdt 'hieraan een zocr vreemd nriikcl. "IjHijclund, üPgl het blad, lianoolt leer onviion- dclijk jf.'sons en echter niet dat hol binnen zeer' koilon lij'i geniiol- znakl kon zijn, cn smeekcndcliou- ding'nanr Sjianje te koinen. onzo hulp voor zijnc reiidiiii; in le :En viangt ile Eipnynn: "VN'üS vijft.ijr jnrcn geledcu Sphnjc niol voor Engcland cenigsto ankcr lot icdding in zijnc E G Y P T E. ALE.KANDTUF. 20 Do Phnxf', pa- kotboot der Finiisjhe Inij uit vnn den zer. 1500 man Franschc Iroppen tc Dcyrutli IIIOVII nnij MI. titvti-.. -ii'' bra-'t zoo veeY welvniut oudcr do mindcic ontschcopt cn door de Christen bevolkmg met de groolste itnestdrift 'onlvnngon. Syriö was schijiibaar du Drusen cn Bo- 'iönineri haMden'zich licr.s vau Aleppo waren zccrbovrcesd. AilcChris- loncn, welke db Diuscn omJer wog aanlrofTV'n, wo1 afjrcinnnkt. Men sprcekt van v'clb c-n slagcr zou tijn vlcpsch mot is'thxns yprlu- ten, wnnt-alles-wl'it'iildftnr te hnis bnlioorde-of er mcde in verband sloud is -nasr Pola bij Ttiesi ovcrgebragt; "De bezetüngon vnn Punua cn Vicc'nza zijn aan- zie'iilijk on die v'n'n Vonelio wonll eeistdaags op mau ucbragt.. 'De hnU'ling der bevolkingcn boezcinl de nulöritcilen dn grool- slVj'vr'ccs in.- De vprbanniirg van den Prins vun Aqttila, oom dcs'Koniiigs yan Nnpels Venclio iiidrukr gemnakl clanr; als' de ze'gcpranl der Siirdinischb tingspnrtij nioforde pariij der constiiiili-'iH'Je liberalen zal spoedii; .pr- voor'de uil ce bnllinssciiap lerugLjckeerde mcor kruchtigo inannoo mootoii'planls mukcn. ENG EL A U D. word l hcbbcn, vun 2.1 ChrUtPii'-n de.slngLiifers zijn ge fnaJ pnchn, Van de ,'zaak undnrrijjt, hcefl den nachts echter de ßivloninon hebben in ziisic plahls'Iwee aal vcrdci-1 jhcid ondVr de Iror-pen; IOPII cen bevclhcbbcr hun Inet l g'if'op Druseli to yuren, nntwooiddcii stij' eorsl, Jan lullci! wij Kci'.'.er daarop "Ik dank u, vpor de'. .wijzo waarop ,gij. mjne poijingen beoordeell tcr yiin rijks vooräpued. Uiisluitcnd bczorgd vojr.de alge- mocnc bclnnjen des Lands, vcrwerp ik nllcj wat Orizo frepatton nSusliis. Rce.Is hob ik u Lei voor ai.kor alles wcl t j herrscht de.mepst _ ,-LOSDES, 25, kiipiU'in mcdetjedecld, im Itnn .ft? pi j. ik n benoten al morgen (Dondordagy in V T i ivn: ik "dnrf hun Upalon, io-l hörn 4 h'ct is tp dal'; bepalon, io-l hei de RecoriDg'in lijd vnn Do -d. Ucm wudcr Imlp terU 10 H KOU laien. Do' geinaün, ynn. ;Lord vonekerd, zij bet J ;

RealCheck