Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Nieuwsbode: Wednesday, February 1, 1860 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Nieuwsbode (Newspaper) - February 1, 1860, Sheboygan, Wisconsin               'i venchijnt op WOEN3DAG van weok- -A.. Uitgever. i '.._ vnii Intcukciiiiig, l'? pcrjnar, sliplelijk -in VooruilbttuHny. J3f" iiaininorH vimr ilun ntloop van liat nbon .iitini'iit da iiiteehonnnr cono nii'i a r ilanr.Mii n'n-l lijdn ooiiig guvolg n du '.W VIHI 5 .lut 10 vimr de V'fhjr 5 ri'jrlrt of inii) Irr 0 5U. Vuor elku ptiniiiiiii; un ieiliT -5 franco. an in Jfoott) Stmevika; NEB A N D. 1860. Ni'X 'lüt 1859 zoo cvon pas lijn loop lind roods it 1800 diuir, oin het io vcrdringin; nog.is het ons, als klonk do wcurgnlm vnn dun zondurlingnn eil go do Tuiluriün go iipmkun, ona in is cuirnnduro iiieuwjauriiilag dunr mot zijno diploinntiuko tiön, irwl zijno wonschou en ecgonbcdon. Wnl boeft het Torvlogon jonr ons wnt xnl het iiiouwo Dnt vrnngt do st.-uttsman do btirger, oud jong, r ijk on "vrnagt iodvr zicli-relt' nf. tank'bcpnill aich 1ut hut ondenoukon dor rosuhnton; wnnrioo hol 185S) op nlgcmocn cn bijzondor Nodorlnmlsch nlnntkiindig lorroin loiddo; 'wij bobbco in groro trukkcn den loop dor gubuiiricnisjen Mohetson vn den indrtik wuur lu.govon dion haar bosohouvring uinnkt. oorlog UMschcm Stuten werd voor- boruid, brnk uil, dieigdo in worden gcheol ons werolddoel in vlam lo zuilon on op liot l oen bot guvnar vour dit hol grooUt eon viO'liMVordrng bo- Wölk ocn rij ynu .büüUit.-wndu .feiteu bin- nen bot bo-tluk van OUD jnur znnioiigodrongon Ouun wmidur wnnrlijk, dnl diu o.irlog do lioofd golionrtonis niiniunkl vnn con j'mr; loop o lintcukoniti waren gcnueg, om niet in inanr in lion juron dor wcneldgoscl dunis hol bohocr.-tchuudu fuil to doun zijn Xoo is bui mol don oorlog, zoo i.s hui mul aL wnt do volkeu .on db individtiün In oon der nugoiilicndc.oeuw donrloven wi er licn, vnn Ut> lovui.tiendo. Hoden lo dnnkbnro vrutigd zoowcl nls lol boduchtzamu zorj vuorwmtrl dio nun don gevoordon krijg ton grondslnjr lug is cchler nog vnn Imslirtt. Nog xien do Ilnliniion uil nnnr In-l dnt bo goed in bot gunol vtin zulfjiniuligo vrijboii znlslullon; un, inogl dnl wuuid uiU'hjvwn, bun wnponon zijti dnitr om uiogolijk, Europa' diplomnlen of lo puraon. dnn ooi to dmir bot, wwrbldlijk gi'Zng vnn bo opporhoofd dur Knlhuliuko kerk nnn hol wnnko Ion; vcMill Unnr cen droovig wniibcsluur di vriundun vnn Iinlio cn vnn ordelijko vrijhoid nie roglinnligun on voor do drijvors onhoilspcllondoi nfkoer. Nog gaiil bot oudo liuis vnn den otuloti wog, un gnnl liot rijko Innd wanrövo hoerfulioii, cenu iruuiigo to gumoei Kn och, waiinour du Italianiu-iehii qu.'io.slie. ii nl hnar onivnng n l oons voor g'iod kon worden lii dun weg ijorniind, mm andoro qunu-ilioii, om bnio plnnts in do nandnulil vnn Kuropn lo vor vulloii, onlbroukl hol wnnrlijk niol, zioko innn in bei vnn on.-t worclddeul blijf xoo eil du Yijfgoiioeshueriin, nnn zijn zielt bei! in coimult vcigadeid, beroiden ziuli, ulk o] r.ijno Viior, oin vronger of Inlur liunnu vni doclor mei diu van oxcouteur teslnnii-nlnir, HOL liov'rr inoi dio vnn cnrnlor over uun onbuhuerdoi iKK'dul lo vurwissolun. En dio vijf zijn bot 0111- Iront zoovolo [Million, den pnlionl b'-ln-llondo, v BlroUt mot eonn. Dnnrbij komi, dnt zij liiinno pnlionl gi-lu h k i.; ut ongeluk- bct img nu-t nnn hom kumuMi wijdi-n. Danrbij koml, dnt lict Woslcrsch Kuropn, Tuikijo willutidu go nulun of liorvorinufi, zoll' nog y.yovelo ombryo qunusitiu.-i in zieh dio wel is wnnr oun vrovgiij dood kunnon slorvcn, mnnr dio ook op wal dnn ook govoud, nls Europocscbo miiirslies euuu rol kunnun spulen. Hier is hol du vurhouding lussuhon Frnnkrijk cn dio in bot jnnr ruuormn. lim trecs inbooxeiiule, giuds du locstnnd vni, Frnnkrijk zeit', dio in voll-r o-ig V.'p'r dfo loi-kouHl n'ig-gcoii6 wnnibo gon vnn rust en vrodu nn'nbiodi: hier is in' Diritsoblniul wen -oh. nnnr Wij Icvoti in ocn Innd, dnl üicli in hol vnn jrroolo zogouingon ning vorlieugen. Lire 11; is' pUblishe d on WEDNESDAY of e 1r ttt; atthe and in. allits'branches, in tfig English lansnages. correctly ou'ed at reasonaWe pi ices. woor lovvn'-lij: gowordon, cn bmidi i vrooion l tiluf lot 'dnnkvn in groolcr ninlo; Nudorliui'l gespmird voor do dos gi'en THII onifl hebbon wij lo bctrouron. Xokor, de vooruitgnng groolwr, do onlvikkuÜng nantionlijkor kuu tK-n wczon. Ann wieii do schuld, indicn .hol niol: wiul Arm ons do ttcfmlil nllooc. Moor ci> rgie, nioor wnkkcrkoid, 'botoro do dor vndoren innakl wij van.hol -Volk-vnn indiou bot do- toekomsl vnn iXodorlnnü om ontt gnrtt, wnnr wo gistomn waren, be.viudcn wij oiw niol Vurtnoefduron vfij on- vrrruimon wij onÄft1 Wik op bei biii- xon rokniiinn glurioiijk vcrlodfu bezit iwliootl ons! Villon wij mct hol Ncdcilnn bot oudo bclicntlu vnarwatcr op- Xuckcn, voor do alorincn b.iducbl. diu dnarbnilon kunnon knliuc >vv-i veixckrrd, nmar eon nl.-i van den mctiwo t'kcn hoangCflunrd, nieuwo po- 7ochl, op onVmkkcling bedncbl troonijiul oproer niui; hier verstoort gobn wapen- guklollcr bct. bedrijf van- don. nijvcrcn hier kromt do ODdordnnn zicli niet voor "het dwangjuk vnn oen .pveibocrschor.. .Do gülden vrijhoiil zelolt hier, mcl gvlicclulicid ann he t ulnmhuis van Öruiijo, dnt door cen loemvul Io gvschiodcni'', ccno tnildo nan ons boofd is gcpbialst. iS'cdorl indors stellen wij die yoorrogton op prijs. niiikcii wij OIIH liun gen.it wnanlig! Uo dag vvnump zo to gering tollen is de dag, waar- op wij verdienen zo to vorliozen. Hotidcn wij bct Nodorlnndscbe.volkskarakter in eerc; bct is onzc glorio on onzo kracht. Her- iiincron wij ona, dal.wij'cen nnnm hebben op le bouden, door bot voorgcslncht ons vcrmaakl; cen imam vnn .goode van kcnniu, vnn orde, vnn enorgio. En do vnn oris- liistpriscb völkaltnrnkler, dto-vah''naijvor oo Iwcespa'lt .g'e-: wij banjr die bcillbozo beteirlte- tn's! Trois onzo dtze bcdo ätommen wij allen zondcr ondcrachcid 'hnrti'lijk :zainen: het ya NoJerlund in l'SOO weif Dio 'bedo, :ze zij oiia meer dun dnt, zo 'zij ons'cvcn lenze, oon wabblwoiird. con bancl, wanr wij, 'ziiovcel ii ons is, tot tneowoi'knri.' 'I dnt oris inet' blijdo vfeugde schoten, bot .jiieuvve -jntir dnt 'do Nodoilnnscbo driekleur'vrij cn vrolijk Als'oj-) con fi'Ostdag onder 's Hcuiölä zoi'c zii'l Itet jNiederland welyaun.' lloTTBnpAM.den.22 December. imo gen heeft inanspeisopn in do 'Baliivieiplnin lo het-le 'vcn.ioibenoinen door.zieh-eono w.ond.in'den'bui cn do borsl le bicngen. Hij was godagviian oin bcden .voor do arrondisscinentH rctjtlinnk -l vor.-chijnon wogons. oene voogdijschnp. Di wordi.als nnnleiding tot dezo pogiug tot zelfmoon boscbouwd. i Do officior vnn juotilio Oiiriiicbetu heeft ROTTERDAM .don SSiDi-e.eni. 'Heden mor- llior burigt dat drzcr dagen nldnnr in ornloop is ge- gen omstreeks halfz-s uro ontslnnd in de speit en nnn hem ing'ezonden cen tnctaleu sluk, roolierij vnn den hefcr v. d. ff. in de Koorn- veiinoedelijl; niet of niet gehoel iiit zilver vervanr- j slraat nnn de GoudscW Vest alliier, b.-nnd. floe- digd, toi- van eon No.lerlandscho gul- zeer als gewoonlijk brnn.lwcer dado'ijk ter h den, cti alzdo valsch. Do beeldenanr stell bet :is gesnel'l, is do "oheol ii ___ l.) ___ ___ ___ ___ -i.r- _. en cenigzins kleur, terwijl randschrift, "God'zy niet 'bijnn onlccs- 9P- tat kcrkpeUiiiw do go- ii.. mt-enlo voor lo araan. nnd bet oiii-'o (A vullon 'borslbeeld van Koning: Willem-lT voor, met liet danrtqö boLoorendo omschrift; op do andere zijdo Staat :hol -janrtnl'-'-1-84-1.-' Do -naliboising is zecr naauwkeurig, inanr hei sluk is ligler dan cen gul- hot 'bnar-is. 'Hol voreiscblo tihiler'oiulVrzoek wordt bij'bei Wunlcoljegio ingestold.' Ll. Xondaij avpnd werd to Erhdeh (het too- ylugtsoord van zoovclö ballingcn uit Nederl-ind godurcndü den SOjhrigen SOOjarig bo- siano van. do Gereformecido Gasibuiskeik feesto- lijk.gevie'rd. "Tot 1659 was bot oene Robinscho; kork eh be- boordo'bij een dnarimast' gpl'egen, Franciskaner-' kliiosler..' Öo beer 'kerk'eraad: 'jHes.se hield '-över. oorzaak is echter onbekcnd. .Ll.Zondag hecfi le Delden De tronri.r voorval planls gehnd Do leernur der voruidp gemeenie nldanr, ds. J. A. de Heden nncbt ten half vier uro on.tslon nlhior brnnd'bij den schrijnwerker A. O. Hob lert, nnn den llofdijk, op den bofk der Weria slrant. Hot buisjo is gcbool uitgobrand. To Dordrccht, wanr do cholora knn gencb worden niot mcer lo boorscben, werden vnn den 4 September, wnarop bot eersto govnl voorkxvam tot op M November, bij plaaisclijko commis sio vnn gunueskundi'j; Uicvoorzigt nnnppgevcn 251 lijdets, .wnnryitu 158 ovcrluduii cu 109 h erstell zijn. Uil Leydcn wordt ons licdcn liot volgendo gesell reveii: "Onzo HooBoschool locd-gisteron con govooli, vcrlioü door het onvorwacht overlijden van PCI h a r oud.-tto hoogleernron den beer N. G Jfi.it Voornl faculioil znl vecl nan de? civnroh grijsnnrd missen, dmir zijn in he1 vnk dat iiij docuorde, dnt dor kerkclijko gescliio dcnis, y.oker schiel ocnig kon gcnnomd worden.' Het Piovincinal Geregtshof van Ovorwis aol hcefl eeiuisleren kolonislen vnn do Om merscluins, schuldig veiklanrd nan bcdruigiiiji mot brmidsliuhling, ondjr bovol et: vonrwanrdc, cn h -n, liunnu jouudigo jnrcn ii nnnmnikiiig nemendo, vcroordeeld don toi zeson den Iw'ooden tot vier maanden cciizame op sluiling. Een to Amslcrdain nnngcplakt bcroop op iiigozett'iion dier sind, manklo gistercn in den Gcmecnlorand lo Amsterdam cen punt van dis- cussio nit. Do heor Wollorbeck protostcei-do er logen, dnt dit stuk dun gci-st der Aniilordamiscbe bcvolking zou ndomon cn gnf zijno. verwondering le kennen dnl do nanplnkkiiij; van eon zoo op- rucrig sluk do hocken .der .stratcn gcdoogtl was. Do beer Jollen vroeg of do nanplakking was duur do vnn slndswogo tut hol nnn vnr. biljvltcn gebezigdo porsonon cn of du pulitio er vergunning gegcvcn hcofl.; vorm i-n der lanklo bij slerk; ztilko iniddelen zoudcn (In znak der doorgraving zekcr niot bevortturcn. Op clo vrngen -vnn deii beer JoVes nnlwuo'rddo do Vooiziller.dat hij cen ingcsiuld, doch don uiislnjr nog niot vreolT-ook 'hem .hoofl bot natuilnkkeu dor oprooping gcgricfd. In den avond'Vnn lind to ,Nicuw- vccn fibt' volgendo-ongoluk-iplnats: Do seliippor van jyborderi, varcnde op Äinstordani, rnct zijn geladen vrachtwagon huiswnarts 'keorcndo, lad hol ongeluk, w.aarschijnlijk door do snouuw- on dnardoor niot in slanl .den rijweg vnn ici ijs.lo hunncn'ondcrschcidun, met xijn-.voer- ,nig om to slnan on bot broozo ijs to vnl- on, wnmdoor 4 n 5 .zieh müde op Ion wngon'bevoudon, in ,lbvcnsgovnnr ycrkeerdcn on mel inocito van ondor Ihot ijs to voorschijii. vcrden gohnnld. '.Ondur dezen 'bovond zieh lio in zucr bcdpnkulijkon ntsat ler (erd aclitorg'olaicn cn rccds nnn do guvölijon. verlüilen is. Buvvndicii w'aioi: nog eenigo koop- minsgoederon Jinnmerkolijk conigo dagon is aan tlw bjuronplnn'ls nn K. J. van den Jiury le .Slcdiuu .pnard Jverledcn in dun xoldznam .ynn 0 jnron. zijndo in bot van 1820 ;ook up -Tot nnn zijn-Süsie jnar i hol als clmispaard gobruikt, terwijl heftet ann' ijn dood bet liindwurk modo ,ur vnn :ko-4ten voor Tor voldmMiiiii: ann bot hoin'kcnbanr pemnikt crlnngen'hofft rug over da' M.iAS bij n voor de Vrtig ovcr bei den 2-i Dcccinberi Do Ecrslc vnmcr der' Slnlcn Gcneranl hccft. lieden, nnnr vnn een do licorcn.van cn vnn gtdnnn voorstcl, im ccnige discns- 10 boslist, afj dt zal ÜefiantJeltn n Jtn loop der 'Janvarij, ds tersle 11 der maand flen day daartoe door dun httr Voorzittvr aan tt ieifstii'. dil oeu on ander eoneschöbno prcilikatie, .die door eene'groüto menigto werd 's Avorids; had er eon scbillerOnd plnats. Hnnr jlo opgnye yan BrusseUcho dngbladen (beeft do spceJbiank in.derBelgisclie bndplaa'ls.Spa lin.d.t frnnqs .-dat.is jnoer dan. in 'zpodatide op.brougit.ook alt wedor, .gejijk'iel- kon jarc, iimimerkelijk. ia'.l.pcgenpme.riJ. Na afwek; der .onkpslen; di.t jaar '.eenev' zujvere .willst; van lOinstrceks een millioen' francs overblij- iv.eii; hiorvan .aan, do'.Belgiscbo scba.lkist, käs .van Spa en 30 per.ceiitaan d.o anndeclbo.u.ters, walke bot 'kapitaai der .bank, bijieep gobragi b'eb'bcuV. Vian-.Rendsburg .dat doi'vnart door hol ;Eidcr-Kanaal, we- gehs reparalie: aan godurcnde den Januiirij ca Fobruarij aanstann.do gcstrcint .zal-zijn; Van den 26den. Gisteren naraiddag orusteoks i-ijf uro liceft.alliier.in .de Torcnstrant.in bet-ko- ffijhuis Frariscati van .den beer J. JfjWeeoe .gaz- .ontploffing planls ßeliKd, welke aldjinr in do groo- zaal vrij-wat schade 'hoofl ün eene dor op bet tooneel scbijnt.eon lefc ont- staan .te zijn cn bij-bot zocken daarnanr outstond .do ontploffing.' welko zoo slerk was, dnt ;zclfs een aantnl glxsruiten nnn de straat dnnrdoor verbrij- zold werd. Do die'hsleh vnn een paar brand.spu'i ton, welko op bei gcrucbt diit er brnnd ontstnno was, waren toegesneld, werden ntct goyordord. Eergistercn'stond voor bct Proviriciaal Go- rcgtsbof Middelbutg tcregt D. Mauer, ongo- liuwd, oud 34 jnren, beschuldigd. vim. een kind van het mannelijk geslncht, wnarvnn zij in den nncbt vnn 2ü op 26 September 11. w s'bcvalkin, vernioord en daarna in den tuiu achter htiro woning to hobben begraven. Huowol de 'bcsuhuldigdo do baar-ten.ljisio-.geleüfdo.'misiljind M.-ef quireorde bot Opcnbanr >Mi nislcrio de schnldigverklaiing en eischto ecno vnn 5 tot 20 jnrcn. Do advocaat mr. J. Snijders. als hnar verdcdigor was op- gelredcn, concludeerdo tot vrijsprnak, op groncl ann bowijs. De is bopaald 28 dezrr. Vrijdng namiddiig Imddon 4 Soldaten vnn het nlgomcen dop6l vnn in het militair bospiliinl to 's HerloKonbosch bet voorneinen op- gevnt om to ontvliigtun; zij maaklon zieh io dien indo meeslcr van do gordijnkoordcn en knoop. icn die nancon, oin zieh dnnrmcde uit oeu rnnm, ruim 40 voeten honjr, naar bcnodcn te lalcn; wasgdo er zieh cen Imigs dit zwnkko on pnd, doch naauwelijks 4 voelcn nanr gcinkt zijndo brnk het koorj; hij k warn op zijne voeten tcregt. waarvnu een slork kncus- de; do k warn niet do groolsto mooi- :o door eon nnngrenziInHon rnoosttiinin de Tol- [trugslmnt Icregt; naauwelijks was bij daar of een igent van polilio nnm hem in nrrcsl ou-bragtbem n.-ini lul burenu vaii pblitio over, vnn wnnr hij in'vcrbour weder riaar hol jibspilnnl' werd overgo- jrngl; do drio anderen hndden ha' bot bnircluk vari b.uuncn.makkor geen lusl meer bora lö vol- len. mt-eiilü voor lo gaan, und bet onjjeluk to vnllon, on schoon bem spoodts; liiilp werd verleend, had bij binnen weiniijo oogenblikkoii, ton huizo zijns zxms, alwaar hij binnongobragl was, opgehoudon te ICVOD.-.....: Van den boor.d AetMaria ita, kapitcin Zaski, lo Nieuwe Diep zcilree naar Sidncy, bevindvn zieh 16 Italianan, dio bot plan: bebbon bun fprluin in do goudmijncn aldoar to lieproeveiij; zij achijnen.de woelziekto uit luin -va- Jerl.tnd te bebben rnedegebragt; wallt fnkqftffi MIC -Kond.cn de kenzo des Kei- zers op .len guneraal da Moulaulun bcpaald heb- bau, die vast besloten hcrtt .sleeds in ovcreuu- stcinining met don bovolhebbcr over do Ensel- scho kri'ir-vnngt to hnndclen. lijkj; van cpnisc ficii hnndelen gerrgiigd waten m'et: .worflen iiiindpr dnii acht of negcn Jisddcn nrtnr het b'evel-' bebte'rscbiip ovefde troepcii in De mwlcvinicn deel van Kaiiknstuliiiio en a.-m.do bollin van het gobergie nnar dun kniit Ztvarlc i .to vcruv'erbii blijftl deu .Slden. Het onlnngs door d o vlam mcu vernifld slot Fro'dfri'ksnnr'i; wns doels doo Koning Frederik II in 15G2 In'ter en weid verder door IV., di ten jaro 1577 in het reeds godeelie daar van geboren' werd, vnn 1W2 loi "lOZO in de edelslpn stijl diens iijds Den 3 Juli 1.720 werd aldaiir do iiixonderheid vonr Sleeswij. gowjgtigo Fiederiksborgor 'giislolon.: He slol'wiiiä drio oiiderJing door briiggen vcrbou den cilaiidjes gebouwd, vier boog mel elf loiens versierd; rijk'en prauhlig gemeu liold eu heerlijk ttissch.cn -bosch en water gelo ?en. De groote ridd.erzaal en .do kork, in.wel de wnpunschilden der ridders vnn de Olifnuts örde'en bei groötktuiä 'deu'Ditnebrogs ordo waren opgeliängon, oh waär de jaalsle Dechschb Ko iiugen waten'ougeineen. prächtig icdecorueixl. In do.scbonwburg. Porto. Saint-Mirten is con.sink op gevoerd: "Do kanrtlegster" 't welk .pulitioko...slrckking hecft. Dt vooi-nnainsto looneelen van hetzelvo na- nelijk de geschiedenes voor van den jungen Mor ar.u. De belangen der Lsraolielun worduii daar n nadrukkolijk en bei is de aandncht niet onlgniin, dal do Heizer cn do Keizcrin, lo hebbon bijgewooiid, zelven, bi do voornanmslo tootiecleti, hei sein tut do tocjuich ing hobben gcgeven. schrijvcr Vati hol'stuk is do huer Victor Sfjour, dio. echter booggo jilanlst persoon toi uiodo-iubeider zuu hebbcn go had. ENGELAUT D. LOSDEN, 2-2 Deccmber. Ofsuhoon lict gisle rcD-hnrd nit -hei N. slotimlc, met hooge zee en snceuwjngt, -zijn 'de dtiikers bij hei ynn do ll.iyal Ohnrter veischeidi-ne uron onder wnler geweest, en hebben 35 souvt-reij.ns geborgen.__ De s.ioomboot Fury .is tuet nnn goud nit do R-lynl Charter nnar Livorjmol vertrokken. van wanr dit edol metnnl t'iaarde Bank vaii Engelnnd zal worden Mcn berekent dat het bedrog onzer nalio nnle schuld nh den 5 Jnmiarij, als wnimocr zuke- ro atinuileitcn yerynlli-n, toi lots -bencdnn de 800 millioeri en do junrlijkscho rcn- lelnsl toi ongcveor '27 millioon ponden slerliti; verminderd znl zijn. Sir TV. MuiinßeU is tot bevelhob- ber dcr.expcditie tegun China IVüioemd, cn dnnr bij, ofscboon een der jongslu, oen der uitslekend- sle onzer generanls kon Siir Orant goen beter medehelper-wbnleti 2.5 Twee bniselijke voor.vnl- len in du gioote wcn'ld hubben hier opxien verwekt. ecrslo daarvnn botreft ito echtge- nool van bei Rarlnnicntslid voor Kingslymi, J, A.; Gurney.niet wien üij derlicn jnren gehuwd was, en welke dnmr, wiur bezitlin" op minstcns sjeschnt wordt, mot.cen bedicnde oritvluat nn ceti to hobben wimrin zij hari-n innn do zorg voor iinnno twee kindcicn nnnbuv.eeh en zen belnigt, dnl zij_hcl baren vei1- .iefdon heefl kunnon jiciien. Reeds heefl de'heer Gurney bij do'rcgt- j jault op schoidhig-nangedrongen. orgorlijh'e'govnl, is dil: een miHio- InndeftjermBT in Kent lind eeno .1 jchter, zijne wier rjeCltV oeu lulpprediker gewonnen lind, torwij! deyadoraij- nb loestJomming lot .hei' buwolijk weigcrdo 011- :ina.r dwong'ce.tfrijken .Holla nclscbcn .koopman U hij Iwnreenb bruidgifiVan )00 j yier jaccn gehuwd ge- wcest. 'te js .zij ,'nii doier dagen' knct'baren yorigen.niibnaar doprge'gaan. Van den A.ir> da bogt s nicn tlians insgelijks mel hol yau ver- deriigingawerkcn bcsig, en op beteiJHmi de ichltoren stMt, ml ecne bauen) raot gt- scbut --wortlen opgeworpeft. Albert Sm'iift, cen .onzer nicnsl gcl'feft'ld en dio door hol bou- Ictf van over dnn Moniblnpc cn Chi- na grootcn lijkdom.verworfen lieeft, jcvolpe vnn '-ccn Ic'roeitc in hcöjjitt zorgclijken'toeslnnd. lLoxDBx'2 Janunrij. Het nrlikcl in den van over bei beranmd torat loofdzakolijk öp bct volgcnde rlbilcrr conigo'ilnwn'is-cr' cerienV iwe-incening ontutami-, nnmeüjk die bet Congres" zieh iftl vereeriigenr deio mecnirig, of- zij-iiiets'lonwnarschijiilijks bchelst, xt lieid vari Ma- hoofdpunt vUbragtu feiten, in Italic. zullen worden, gecu geweldtiocb invloud borstclling vaii den..Pand -en do Hurtogcn, daar waar du oudo .geu doorniomve vci-yaiigen zullen .worden1 DJt boginsel nii is van de zaincnkonist van' .bet Congres guheul oiiafhankulijk. Hoc het zijn 'mogo. Engoland altlians kau icor goeif van bot Congres bct cischt het niet en. bct.nooit noodiggeluul: .illecH op annhou- deu Franschen Kcizers hücft bct in do deel-" iioining.duar.nan bewilligd. Slaagt Xopolton organiscrcn van zijn eorps gevolinagtig-' den, Engeland zal er ook de zijnon heqnzcnden, lijdt zijno poging sehipbrenk, het zou xee- gen; "dos te' Alsdan bleef er nicla" inocr to ovcr dan den .MUden-Itnlianniwhcrt Staat to crkcnnoii, lict zij als Itijfc, üiot zij als der Sardinischo Monar- chie; de gcbeurdc xakon tot grondslag tc nc.rrion cn Jict aan don Pnüs cn zijno aanbnngers ovcr tc.'laten .nnar do Imlpiniddolen voor siaiul om tu zion. Ook do Observcr hol bti- versehiliig het Congres al dnn nie; bijeonkomt, Liegt er bij hoe, in Lei corslgeiiiicimi erli-i dwang t.gun do in l en vo jccn CALENDER VOOR a üugcli der Wcuk. U.M. Und. U.M. MaangcstmUiiV.' l 3 4 5 6 7 B 10 11 1-J n n i r, H; 17 22 Z.T 94 3fl 21; 27 23 29 Ziilurtln; Vrij.i.-ij; Xiiliiriln I.'IJJ Vrijiliiif 11 10 9 7 Ii 5 7 4 3 J 0 0 55 G 53 iß 6 51 Iß 0 -18 0 -IG 16 45 JC 4-1 (i -12 fi 41 !e 39 iß 3ti 'e :tr !ß 37 5 13 i 5 l i) i 5 20 5 31 i 5 3-1 6 2.-11 S 25 i 5 26 r. 27': .1 23! r> i 5 3l 5 32 fl 34 5 35 5 6 37 5 5 4Ü 4l r> 43 a 44 r, -ir> 5 -Iß A 4S r, 40 5 ölt r, 5 51 ;i den 6. 's 9 ure 39 miif. den l uur 55 min. ili-'n 31. iroiida" 2 ure, 42 in in; K WA dt-u 29 ü W min.' L. DIESmiOKT, Zadclriittkcr IHJ nl, ilezi'ii xjiirn1iiillainlgcli.cn rrfcn 9 van den liraml op _____ i ___ i t' lis is en liii ti-n gfrolfe U, en verzückt om In Sli'eböygan, ß Jiinunrij. 1860. fecn uit (Jen oogcnblikjrelijkcn stand der afgelbid. Ecn-C'ongrca vcrbrideislclt.zcJfcre ecn- ari jlcnswijio bij de ledert' wnahiit Hr ?steldl bei ü ecne vtrgndering MogetHilltrfeil, gcroepen' -tot Gevraagd eeri millioen 3'Jan., i960.  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication