Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Nieuwsbode Newspaper Archive: September 7, 1859 - Page 1

Share Page

Publication: Nieuwsbode

Location: Sheboygan, Wisconsin

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Nieuwsbode (Newspaper) - September 7, 1859, Sheboygan, Wisconsin               e op WOE58DAG van ledere wwk- XTitgever. VtKtrwnardcn yan 9 pcrjnnr, stiplojijk in VooniMttalinij. nommem voor den nfloop ran hol abon krijxl da inteukennAr ceno niel in ceniy .geviilg.gceft.wordl ,'ran lijM gmchrapt.' ADVERTENTIE-PBIJ2EH. Van f> tot 10 viior du jVoor 6 rrgelK of minder 050. elko vnlycndi 0.25. Geboorte-, Huwolijka- icdur. 25 Cunts.. dingen franoo. tgddtt icr in Naorft Amerika, "v l JÄM E Sl. is puolished on WEDlf ESDAY Proprietor. in all its temchfes, itrthettatdfe GenaM Ertglish correctly and Bertty cuted ju G Aiijjiwlna. D'oor do kamcr Tun kixiplmn lol lo Xiorikzce. is .nndpri.nnnl cen anirdcn minister vim ln'nnfnland.scho xnkcn prxondlcn tot hol bckomen ccner Iclogriinflijn, aliiilciido, den rijk.slblpgrnnf. Op nen plnnlt bcblxsn. 1 dagen ii door den tun politio C. K. ilt axngohoiidei) A. ttr ffttMUtktry, wordt veidAcbt gchoudon van aich le bebbcn schuldig gcmnnktaftndielalnl.vnn vruchten ceti moesluin buileii de Uo'eiing Kaar wij veraemcn, is dcxo bcklnngdo tcr dier wke iu bei vnii verxvkering albitr gebmgt. 8 Augtisttia. Wij vernemen vnu xegl de AMistortlamscho couranl, dal Toor cen minister van oorlog do keuxo kü- ningn in op den koloncl jhr. (den voormuligtn gouverncur van Z. K. H. pri van Ornnjo) tn dat die bctrck- kinf anngcnomen. uit bet Nieuwtdiep, dato 5 it bij gvlffenheid vnn do pamde, Mit n 10 uur zij io Zatnrdng op Zondag ontstond een .beyjge brarid in doi.boeronplaats van J..KUIPBB, lan.dbouwcr to vins dnt yan do bcbuiziug ttllccii het woqnbuis is blijven rnct den voorrand ingezamel- den .drio levcnde. .varkens, boprcngercnd- sthnpficn. is alles yerbrnml. ilen zogt dat vcrwanrborgd.' De brand is v.ermocdclijk door bei brocijen' van bet booionlstnnn. EKHB. T.B RpsiR. Ann cen pnrlikulicr; sebrijven uil -Rome yan dr. J.'H. Unlbtrltmaj va.n Dov.enter, ontlccnt do Letuw. Ct. do volgendo: bclangw.ekkcyde bij- zondcibeid, bctrcffun-Jo-, bet. beataan vnn Friencht kerk "Nadat.ik hier.cenigen yortpefd do ik sprekvJi van.ecne, Fttirs.cht, kerk. te d-it .In het het.mij Keizer der 'te 'koop le stellen. Tc Wiesbaden verhaal t men, dat een nntiiicnlijfc-per- .sonn door. den hortojr. >van Nasaau 'naar'_Parijs zou gcionden iijn, om, zieh wegcns de stcm- innig Eeilnrnide dt l.intsla nianiidcu bij den. Keizer verontsfliuldigm! Keizcr .nn hij lict plan tg gchpcle bevrijding ynn Jtnlie, vnn de Alpen tut nun de Adrialifche zee, (de Keiler zmi im 't slulten van den Vrede gi'xe'ü'ri hebben: "je feiai Ia chose en deux actesj, opgegeven, Daartöe .ineii de bijcenkoirisl le Zj- rieh tcn finde tc zien, hoe ver men het daarbvcr zal kunnen ecns. om, met anilrro wiiordrn, tn ve.rnumen, Oostelirijk geipegen is, iijn' dr nojf nltlians brstnaixle trac- iaten iiivloed in.llslie zoo vor op te ge- .yen, no- gbn zijn." In.cer.c Intcro proclnmalio, dio. in ligdeii vorm is: gcslcld, brengl linh'knen'önder hei oog, dnl zij Keizer cn. het dappcroKrflUsebc yolk dankbaar te zijn. -Men zou uit dezo houding van. deu.rnan, die als een .der ijverigalc patriollen betend stunl, bij- nn opmakcn, de welko. do btrol- king vnn vcrscbil.lendc Jlalinanscha. üUloo legen do verdrcvcn souvcrcincn ann den dag legt, onovcrwinnelijk zijn snl, vooriil niet wnnnw oudc.brdc van xnken bclnngrijkc wijxigiog in li- beralen zin ondergaat. .Tot ecbtor.wil- lun de inwoncra' van Toskuna cn geen tocgcvcn wctcn. Ook do mcesle in den KerlieUjkm Staat, die zieh-van Rome blijven zicb in wccrwil, van alle tot bxmr vcrmaningcn, legen het pniwelijk gexag TerMt- tcn. De inwoners zullen hun neu inoelen beliilen.; watit de paunclijke legen hcn oprukkeh, liebbou io le gcstrcngbcid to ;lmndclen.. In bei VHti bet vnlikuni) H het bopfJvrapcuderiAt. In.een ander sink, getr.okend dcor Ardoin, woiden der de wnjKncn l o blijven. bet, is nog nicl geleckend m wij Arr- innoreti wij ootUr tU nen to blijven, nog scs na den .oorlog. '.Misichien vA, ;pp .wnnrin wijrcr hpt bet sein van. alnrm; worden i Ook de Mitgimi. _ gcdurende den .oorlog cen diep !aat .thans weder Hij stell in eene inatio van. pnrtijcn.in'do xijiva voor. ,Hij. nrrrmt den Keizer: der Franscbeu gelppfd gvncn sn hiist bcn en legen den Paus in hei bijxmdcr, WMM btr- stelling in 1849, door F eene. schände ,ycwr Julie noemU. Hi iracht-Tporal do li i nor v.in grondslag der.aljetMCüe U iwi- kbmen.; Hij zpgt, he t Pxuviooi dooJ er te Wij gelooven. niet, dat. aaa' vecl gcwigt beboeft ia le zecr eca aanbnng eeäigt konMD. '-----Htt dngblad UUttit, xnl r-i rJ legen der terjltalinneri jflgeoa de. den  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication