Nieuwsbode, September 7, 1859

Nieuwsbode

September 07, 1859

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Wednesday, September 7, 1859

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About NieuwsbodeAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Nieuwsbode

Location: Sheboygan, Wisconsin

Pages available: 502

Years available: 1858 - 1861

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Nieuwsbode, September 07, 1859

All text in the Nieuwsbode September 7, 1859, Page 1.

Nieuwsbode (Newspaper) - September 7, 1859, Sheboygan, Wisconsin e op WOE58DAG van ledere wwk- XTitgever. VtKtrwnardcn yan 9 pcrjnnr, stiplojijk in VooniMttalinij. nommem voor den nfloop ran hol abon krijxl da inteukennAr ceno niel in ceniy .geviilg.gceft.wordl ,'ran lijM gmchrapt.' ADVERTENTIE-PBIJ2EH. Van f> tot 10 viior du jVoor 6 rrgelK of minder 050. elko vnlycndi 0.25. Geboorte-, Huwolijka- icdur. 25 Cunts.. dingen franoo. tgddtt icr in Naorft Amerika, "v l JÄM E Sl. is puolished on WEDlf ESDAY Proprietor. in all its temchfes, itrthettatdfe GenaM Ertglish correctly and Bertty cuted ju G Aiijjiwlna. D'oor do kamcr Tun kixiplmn lol lo Xiorikzce. is .nndpri.nnnl cen anirdcn minister vim ln'nnfnland.scho xnkcn prxondlcn tot hol bckomen ccner Iclogriinflijn, aliiilciido, den rijk.slblpgrnnf. Op an den '.'den Inilonaiit der infrniturio van lict Oosl iinliscli li'jji-r, J. M. Voitrlnii Xij xttlleii nnnr l.i.isiiljon wordri) Oin iildniir ovcr lo nun bnurd viin l'oopvnnrdijaultip Alcor, J. i-uii Ilvpptn dnllliims vnn iipnoeindcn diroctour uor nlcndcinia, dun .mnjoor JCeHrtnatr. .Do tcgenstnnd, dio xie.li gcn dexo bcnocining zoo luido op-nbanrdo, schijnt du.i gcbeel tot bcdiiron to xijn gekomon. De vnn 'sllcrtogonlioseli liuixcn ann do liggen cn op rivtcr itit- l.xipenuV privaten bebbo'n, xijn dezer dngen door hol nnngcscbrovcn, om bij dio jirivnlen gctnl men op 1000 bogroot) ver- jjaarbakkcn to doon mnkon, ten eiiulo do'n pri- vnatincxt niet incer in do Diexo loopp, in.'inr met nchiiitcn kunno, worden nfgchanM. knn de roinbeid on gezondhoiJ in do nnnmor- worden bevordcrd, cn men bci-ekont dal de to vorznmelon mot voor vclo duiiondo tcn bohpovo vnn den landbottw'verkocht knn worden. Mon vernecml, dntcrxich in Frioslnnd voor de drie.normimUclmlcu 17 peraonon hcbbcn om tegon bot gonol vnn ceno bcnrs vnn j 200'' a jsnrs n k wcek. ling nnn ecno dier gtpUaUl lo worden. Oindat er uinnr 12 kunncn worden, xnl er octi vcrgelijkcud e.xn- >nen plnnlt bcblxsn. 1 dagen ii door den tun politio C. K. ilt axngohoiidei) A. ttr ffttMUtktry, wordt veidAcbt gchoudon van aich le bebbcn schuldig gcmnnktaftndielalnl.vnn vruchten ceti moesluin buileii de Uo'eiing Kaar wij veraemcn, is dcxo bcklnngdo tcr dier wke iu bei vnii verxvkering albitr gebmgt. 8 Augtisttia. Wij vernemen vnu xegl de AMistortlamscho couranl, dal Toor cen minister van oorlog do keuxo kü- ningn in op den koloncl jhr. (den voormuligtn gouverncur van Z. K. H. pri van Ornnjo) tn dat die bctrck- kinf anngcnomen. uit bet Nieuwtdiep, dato 5 it bij gvlffenheid vnn do pamde, Mit zij bci'fl zieh nnnbrengen op 12 eilen diepte 'hei der iii cenen bodoni dio vccl sleelitJcr.en go- vnnrlijkor is dnn dio van da Undciiple. knn dao hog'lwijfclon aan'den goeJen üitslag Tun bei knn.inl vau kazcrno uioetcn blijven. Evcnwel; is: hol nog niet tot dndclijkhcdcn.gekcinien en men is pp zij i nc: hocde, toodat eeno poging oni tc ontsn.appen lulltL tocli zal. inislukkcn. Ö Aujrnstua. In den miclit vnn 7 iTen dat de; vnn fruil uil Duitstblftnd o vertier naar Groot. Brittanjo op jjrooio scbwil foprlgo-' xct, knn dienen, dat gistere.u met do Laurtni Xosttr.CA 3000. (nandcn nppclcn, .poren prtiimen .van xijn nangebrngl, wclko hcden London en Hutl zijn vcrlnUon. Ook xijn vclo inlandsclte appolen, 4 cn peren 7 .per mud verkocht, dcrwnnrts vcixopden. HAUDKRWJJK, 5 Angustns. .In den afiseloopen nncbt baddon in do kaxcrno' Ornnjo-Geldcrhind ernstigo ongtregclhcdcn plnata. Tvree Zwitscra n amen ccnen Bclg op en stielen hem eene incl hij won- de in den. beefl gcknjgen. Heden .rnorgen wciijf nleri .du die op bei oogenWik teer lalryk dienst docn >n 10 uur zij io Zatnrdng op Zondag ontstond een .beyjge brarid in doi.boeronplaats van J..KUIPBB, lan.dbouwcr to vins dnt yan do bcbuiziug ttllccii het woqnbuis is blijven rnct den voorrand ingezamel- den .drio levcnde. .varkens, boprcngercnd- sthnpficn. is alles yerbrnml. ilen zogt dat vcrwanrborgd.' De brand is v.ermocdclijk door bei brocijen' van bet booionlstnnn. EKHB. T.B RpsiR. Ann cen pnrlikulicr; sebrijven uil -Rome yan dr. J.'H. Unlbtrltmaj va.n Dov.enter, ontlccnt do Letuw. Ct. do volgendo: bclangw.ekkcyde bij- zondcibeid, bctrcffun-Jo-, bet. beataan vnn Friencht kerk "Nadat.ik hier.cenigen yortpefd do ik sprekvJi van.ecne, Fttirs.cht, kerk. te d-it .In het het.mij Keizer der 'te 'koop le stellen. Tc Wiesbaden verhaal t men, dat een nntiiicnlijfc-per- .sonn door. den hortojr. >van Nasaau 'naar'_Parijs zou gcionden iijn, om, zieh wegcns de stcm- innig Eeilnrnide dt l.intsla nianiidcu bij den. Keizer verontsfliuldigm! Keizcr .nn hij lict plan tg gchpcle bevrijding ynn Jtnlie, vnn de Alpen tut nun de Adrialifche zee, (de Keiler zmi im 't slulten van den Vrede gi'xe'ü'ri hebben: "je feiai Ia chose en deux actesj, opgegeven, Daartöe .ineii de bijcenkoirisl le Zj- rieh tcn finde tc zien, hoe ver men het daarbvcr zal kunnen ecns. om, met anilrro wiiordrn, tn ve.rnumen, Oostelirijk geipegen is, iijn' dr nojf nltlians brstnaixle trac- iaten iiivloed in.llslie zoo vor op te ge- .yen, laatste band drio gülden per wcek verboogd cn de werkuren nan. ceir ylnorschrift gologd. dal, naai gezogd vnn twanlf tot tien vcrmindvrd werden.: Do vcer- wordt, "do Kuizer en tcn litcl beb- kracht, dio de bcsturcn der cns coinpngnicn 'bcn znj. Men wecL nog niet in welken gpcst het Icgdcii door hei ontbicden van werUic- gesobrevcn is, of het de lont in bct'kruid zal den uit do provincien en het bczigen rnn ten beeft do nllianlic, als op we- scbe siiikcrbakkeiskncchts, dio gcwoon xijn bitte derkeerigheid van vortrouwpn en opreglboid stcn tb'. Icffhnsimcn'i ifefdes tc jjroo'or on- so verdragcn, verdient allen Ecn comilc der bpstuurilers lio'udt dngclijüs de BOO- gediiKl 'ziel ..men dil vhigschrift ic.gemöct, ilo- dige tc nemcn. wijl inen.zccr'srocd wcet.. äu.hocr de la D.e onwilligbeid' vnn anib i n i, i- i i j i grop.te ,'Rome, waaronder eenigen gonocgzanm '.veriatcn .ei; ycrgeten zijn, die Friesche kerk .u'it't'e vindeii; tot mijn cchier oiitdckte jk die .kerk. wanncr ik naar de .St. Pietcrs.kerk 'vnn 'cien Paus ging, bp eeniij'o woinigp' sehreden iifstands 'was voorbijgelijoppiiv Op bet .grootb' pleiri 'namelijk van de SC rk konienäc, slant men om en'.vindt tusscb'cn db buizen cn bet cindo der zuidelijko 'colonnadcs voor St. Pietcrskerk, 25 slecncn trappen, die önmiddcllijk nanr do Friescbe kerk vocrch. "Twceinnal ben'ikergeriiinicn tijdih genebst, om alles nhaa wkcurig op te ncmen, on beb in du wanden drio stcenen met' opsehrifien onidekt, .wanrvan de grootstc, die nog volkomen ganf is. op dric Friesen cn eetiO' Friesin vnn om- streeks den'jnro 850 betrekking beeft; do twee nndcro stecnen, die gebrokon xijni bevatt.cn slcchts cpscbiiften, ;.wnar.van de cono een Friesch. met riamo JJebi, l bans tttalf, ermcldt. Met behulp van deir beer DvriVw.cn mijn zoon Tjnlfiity hsb ik dio opsehriftetv piücrd, cn 'zal KC mijno tefugkomst, mijnc "Paus Leo IV liclomsireckshet jnar 8.50 de zo kerk bim wen, tot bot do.cn van. ziebnisscn voor de Friesen; !dio bij do.verdodigmg van Rome to- de: wnren, gpsneuveid wnct men moet vrcten, dat binnen don omttck vnn bürgt vnn Rome, wnnrin dezo keik en de terskciki gebouwd is, in dio of kleine Ifptoniön vaii Friesen, Fran- ken en govcstigd.wr.ren. die nien leverden.in licl.jegcr van den Pnns, ,nls die in oorlog was. .en dni .ou-.llijds'yopr elk'äezer'gö- mecnlcn ecno k.erk bcstond. wns da ceibied der bii'rgi'rs van Roino vooi de Frtesehe kerk zoo groot, zij de genoonulo 25 die do kork leiden, biddende ppkropen, tjslkcns' wnnneer zij diiar do mis bijwoondcn. "Oinstreeks 1750 bad dczc Fricscbo kerk 900 jaren geslnan, en wns toeii zbp boiiwvällig gewor- den, dal bet stift'dor St. Pioierske.rk, wanr'ondor zij boboort, haar op van Paus Beiiedictus liol horbouwon. do Pans zorg diocg'om do bovongemcJde slecncn te bewareri cn zorgvttl- dig in do nicuwo le Inten boinciselen.'-' drangt nicts.ecnig teeken boo- ge oudheid dan bot lorentje cn de dio waarscbijnlijk zijn. blijven: slann." "Du-Fricscho -kcrk is gowijd. ann.St. Micbae] (San :cn-ann ..St, .Magnus, van ;weiken laatston heilige de Friesen, op stcun gcnopmd, bot gpbeenle in dezo ketk begroeven, terwijl zij '.e6ti der armen van -den Heilige met' zieh naar.buis gpbragt'eii'of tOir-Oronineen of te alwnarizij.tc-buis beboorden, am) de ceno of kerk igeschonken. bebben. Dit punt, 'oni de.' roden-: daarvnn, worden .in op- scbrift .vnn -den grooleu s.tceii. vrij duidciijk cl- kander-gexi.'t. i NEDEELANDSCH OOST-INDIE. Per telegraaf zijn tijdingen ontvangen BH- tnvia1, Jünij. Zij honden in, .dat. do beer T. ''O. Teengs, -presideni .van' de.factofij der Nederlsmlscho hnndcl'naatechiippij to, Batn- vin, door cen zijner bedienden vcrmoord is. Ann een brief van cen booggc-plnatst militair. in Öua'tl-Indiö, ontleend het Huivibl'.'rtog de vol: peiido bijzonclorheden onHreüt de cxpedilie n'nnr, Boni. omstrccks September- 'weder' "ene slerko cxpedilie riahr Bo i'vertrekken, ten eitide lo voilpoijen, jiü door het werken ver: sferfciifgen -cn: tcn 'ge'volge yanLztckleh nict -kon worden' afg'ednan. 'yerschrikkelijk pen gcdecimeord door .djsento- rio; typhus, cholern. cnz. Thant -13, 3 onderofficieren, dieostdoündq cioren.cn ongeveer 800 overleden er waren dngen dat_ruen onder de 2700. mnn- nieer dan 1600 xieken telde, en.som- tijds stiorven 25 per dag. "Men legt dat bij da bet ,1l de bnljon do plantsi yan :hot I.Ode .bataljpo .zal nnemcn. D IT I T 8 C H L A V D grcs.orer de laken vau lialie nemen xal, OoiUnrijk' xijn'e toesterahiin'g tot het hol dat Btrlijn 'gtlooft men dat ewr tcrandcrde DaiajuUdi iijo (U .boekhaade- polten TcrmaaiMl, vlupchriftcn of prtuten.r ruorrdcu mag gc'looTon, lussclien KeizcT Napoleon e n liet kabinet van Wcencn nog gcen alte, büste rcr- Blnndluiuding bcsiaan. Hot met de In'rncli- te beniiddeliiigBroorstüllei] liceft iialiiurlijk te Wee- iiog al kwtmd blocd gezct, en men ar niet te Icumien geliioven, dal dat jd neu maar schijnt dnnr tlat mnar IHM zijn gekomcn of rtoor cen blind toovnl. Daarbij kamt, dal men zonwel' nit Dc'ilijn als üit Weencn van pogiugen, om de tusscLen de kalniVettcii Van dio beiilc storicnOntslanB m.alnisü wcer wat le afncincn, hien in verband firengt, ypndtn belipp dus (le- Gcfllliecrden 24.3501 imnio Dnt'der p.pstenrijliejs bVdraagt' en 10' wckkcn.- r wij l Ooslcnrijkscb'e weten, dnt to .Vülafrntica bcslotpn is, dat noch Obtteii- rijk noch Frankrijk in db nangelegcnheden Middcn-ltnlicj met vsii lijken Staat, ztillen tnsschen beide ani) de fnJrpeniiancewit'Psaija' inen, nldnar in de piBcielb kringcn" ii, bijidal Modenezen :cn ParineMncti hie't willoi gehootxamen, en dat 'in'eri heefi om, bijsldicn de bcvplkingen zieh, inift willig' louiidcn, dc'hcrlogeti KCw.tpcnderhänil herstelle n. Het Belgische Und mcenV U woieii, "dat do divisic- Trochii bsyel'' de kleine lieriogdoinmcii tc ma en Modena; De Indtpendantt ßttpt yrjwgt wnnncc.r dil wnar is en haar put uil eene gocdc bron wal er vno veiklaringen zai worden, door Ipr.l Jttittttt' in bet Lagerhui-i dajir' dexö vbikVfirn gbn'clku vrecmdo tiissebenkbmst tot' lientrlliBir" der düor de vnn ter'uggeroepen vörslo) De fcgering heefi bare oVeral leiuggeroepen; doro volgzii'ninhcid is daardoor niet venneerUerd, doch wel is de yreos voor nnarcbio en heritclling der ulirn's nahmerkclijk toegenomen. 'Garribnldi, bekende nnnvocrJer der Ilali- nanseho vrijcorpscn, hccft de volgcudo dng.trdtr ookxlo loop zij der hissen, in de oniütnudiguedcai tcn de Itiilmncu nooit de wnpenen' aflcggtn nncb iinlinoedigd: worden; in 'icgendccrmoeicn xij h um- no rijcn xcrstcrken en Europa tooncn dal ziji nnngcvoerd.door den dnpperbn: Victor Emn- nüol.-bereid ziji) nf nan, 'de viiron te trotsercn, van welken nard ook >no- gbn zijn." In.cer.c Intcro proclnmalio, dio. in ligdeii vorm is: gcslcld, brengl linh'knen'önder hei oog, dnl zij Keizer cn. het dappcroKrflUsebc yolk dankbaar te zijn. -Men zou uit dezo houding van. deu.rnan, die als een .der ijverigalc patriollen betend stunl, bij- nn opmakcn, de welko. do btrol- king vnn vcrscbil.lendc Jlalinanscha. üUloo legen do verdrcvcn souvcrcincn ann den dag legt, onovcrwinnelijk zijn snl, vooriil niet wnnnw oudc.brdc van xnken bclnngrijkc wijxigiog in li- beralen zin ondergaat. .Tot ecbtor.wil- lun de inwoncra' van Toskuna cn geen tocgcvcn wctcn. Ook do mcesle in den KerlieUjkm Staat, die zieh-van Rome blijven zicb in wccrwil, van alle tot bxmr vcrmaningcn, legen het pniwelijk gexag TerMt- tcn. De inwoners zullen hun neu inoelen beliilen.; watit de paunclijke legen hcn oprukkeh, liebbou io le gcstrcngbcid to ;lmndclen.. In bei VHti bet vnlikuni) H het bopfJvrapcuderiAt. In.een ander sink, getr.okend dcor Ardoin, woiden der de wnjKncn l o blijven. bet, is nog nicl geleckend m wij Arr- innoreti wij ootUr tU nen to blijven, nog scs na den .oorlog. '.Misichien vA, ;pp .wnnrin wijrcr hpt bet sein van. alnrm; worden i Ook de Mitgimi. _ gcdurende den .oorlog cen diep !aat .thans weder Hij stell in eene inatio van. pnrtijcn.in'do xijiva voor. ,Hij. nrrrmt den Keizer: der Franscbeu gelppfd gvncn sn hiist bcn en legen den Paus in hei bijxmdcr, WMM btr- stelling in 1849, door F eene. schände ,ycwr Julie noemU. Hi iracht-Tporal do li i nor v.in grondslag der.aljetMCüe U iwi- kbmen.; Hij zpgt, he t Pxuviooi dooJ er te Wij gelooven. niet, dat. aaa' vecl gcwigt beboeft ia le zecr eca aanbnng eeäigt konMD. '-----Htt dngblad UUttit, xnl r-i rJ legen der terjltalinneri jflgeoa de. den ;

RealCheck