Tuesday, October 5, 1858

Nieuwsbode

Location: Sheboygan, Wisconsin

Page: 2

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Sheboygan, Wisconsin

Loading...

Other Editions from Tuesday, October 5, 1858

Loading...

Text Content of Page 2 of Nieuwsbode on Tuesday, October 5, 1858

Nieuwsbode (Newspaper) - October 5, 1858, Sheboygan, Wisconsin SHKBOYGAlf, "WIS, n.'M. G x o r. n B x r. K, HKDACTKUK. vooruitbetaling. 5 OCTOBER 1858. htiden tan eenen nationalen, le- pirtilen GoJ, vtrkitf xith boven de 'grenzen tijntr nationalileit, tn htm yold Je natie metr den di mmtcti; doch de chriiten yelonftaan eenen mlycmrencn, de yantehe wereld omvatlenden God, vtrheft boven de grenzen der natipnnli- titt, tn leperkt de wanrde en het wezen van den mtntck niet eene bepualde natie. RepubllkeUsehe Benoemingcn. VOOR 1IET CONORES. XKIISTK P18TRICT, JOHN F. POTTER. TWJCBDK nlSTIllOT, CADWAJLIiADEB C.WASHBlttljVE DI9TRICT, CHARLES BILLINGHURST. wcldra roltooid wwd het ccn er nederfelaten en hren rn weder g eulingerd, om allu ratwtukken, die waarwhijn- lijk bij de minsto nnnrnkiog vallen xoudeu, nit den weg te ruimen. r werden uit den weg geruirad, bei. lang aaahoudcud ge- dat ale eeu verru dondrr ran benedeu opiteug, vorkondigde de-dicple vreeMelijken Toen beval de jeugdige held, mct verocheidene hoe- duu orei elkander op zijn hoofd, om zoo veel mogelijk vallenda iteencn te beechermeD, .cn met eeue lamp in de liand, het zcital marfncii, die het touw rast hieldon, -hem in de duig- neder te lalen. Wij hebben uii zijnen eigen mond een veriiaal rnn zijne nederduling. Vnn tijd tot tijd gingen er roasta's aardo of rou hcm Lten, maur hij irerd uii-t getroffen. DurtiK of veertig voet van den top af Mr. Billinghurst in het veld. "Wlj ontlucnen ondorntnandu nnn do Eetrgrcen City Timei vnn 2 llvt yelgemle den huer BILLIXOUBHÄT Regler (den democnmtsclien candi- ilMit het kwam oim voov wij op do i" hamlon. Hut vcrklnnrt zelf. Wij diil hc( volk der Coinity en mann op körnen, om den in dozo stntl, op 8 Oct. (VrijditjO e.lc. le hooren. Do wuarheid lungtiff cn aal de belmlen. Ja r goene TOOI JUXKAU, 27 Sopt. 1858. Dtn EiUUelilb. H. LAIIIIAUKX: In uw BChrijven van den 18 ilcior, raij dun 30 hanil door UOUAOB E. Co.tniT, wimrin ik worcll uitgeuoodigd, .om. tot opi-nbnron voor liut volk, mul u bij le h.micn, Ri.-'.lefdol gij to'O te cencn tijd bepnlcn, mlj kundt, om on- ac U- mnken. 1k tot uwon vrii-nd, COKWIT, die door gemugüyd dnt ik u liedou lo Ilovicon ontmoütim. of to pliuituo (in vnuromler- dnl KÜ hier xoudl otn rugUxitting te houdun, wmiriii gij toen voorzittcr waarl) en u aTdoiind govon. Ik uit Mihvnukeu Dnily ffmtt vnn den 33 dtiitjr. dat nniir m ijn anlwoord to wncli- hübt in wrlko KIJ nproken mit, annvnngundu op JmitstleÜen Zatimlng. llou gnitrno ik ook bij dio xou KCi-aulpleogd geworden, ik dat lor u tot cencn redestrijd rooi- liot volk ont moutun, in ilu vollende. die gij hebt bepnnld, nnnielijk: öhuboygnn, Vrijdnp, 8 Oct. l'find du Luc, Domk'rditg, M Berlin, 2t City, DingdiliiiJ, SB Ik licl) do ccr lo itijii, Jlijnbcor, Mot do HU'i'tttu uclttinfc dn u wo, 0. BILLINGHUHST. hopcn (Tut on7.o liuidgenooion, dftt ia v.ij die R noeg Engelncli vorstnnn, nict "in reuen uoliticken rodautrijd bij lo TVO- zulf du liiothtcj burigtuii van Ulnli biijkt, dnt du morinoonxcliu prieataivr, cuvooli'ndo dnl hun iuvluod ann hut nfnuinun is, xioli hvbbun nfjjo- xondcrd, hopcnde on ligtir worden. Du govouloiis der Mormonen omloi- blijkbnnr cune vornndoriiig, mnnr de- volUsinou- zijn nog do Vereonigdo Stuten oYarhudcn, ci< lofrgen in den wotf Zij doi-n oiik nun betl 0111 eont-n iudiniinschun oorloj IM vnn hot muruioonache volk in ouiien ellcndigen tocstand, on sommigen der vrouwen zijn zondor vnegzanio kkeduren. zag hij eenen rigcliel, vaa wulkeu, gulijk.uij den ncliijii of ,drie ingan'gen iu .VvnchiU. lunde rigtiDgen vourdcn. Ongervcr honderd voet ran den top, rau de zijde bij duie. gelcgenheid liut U roor ,de znchlste nandoeuingeii onier natuur, dun deuk ik dat bij van zou overtuigd worden dojr niiocaote van EdiiiundDuikd. l u (lo iualstu {diigen van den heer Uurke, toen iiij in.afxunderjuig' op xiiti'e. landhocvu te BuucoiisnVJd. woonde, ga- rueht le Lonilen, dut hij gewordeu; on Iot vnu dit gorncht werd voHrd, dat hij in zijn pnrk do pnardeiren knoijen licp kusscn. vrieud, man van invhitd, dil boo- rendv, cn het vim te veel gewigt onwrderlegd le Inten, snultle naiir eri ztichl eeu onderhoud, niet het doel om -lieh' van 'ile waarheid gcruchte to In .eeir gc- nprck met hem de h'eerBuvke hem'eeni- ge voor uit-xijno "JBnevon'over ningsmoord." Üijn vlriend zag dat, Hchnon hot aardschu ouikleeducl zicli weder unar het; stof neigdc, wniir uit hol geboren de lamp ücr rede on genjci nog, met oiivuriiiindüriiepi gliins' llchtte. Hij was dcrhalye meer dan overtüigd; :wat betraft do reden xijner koiiiat, en in een afzotiderlijlc geaprek met mevrouw' xt'ide voor hij gekomcn eu ontving rau hanr'dexe rucrcndo uitlegging. kind van den hrer Burke, een grlicfde WUB niet lani> geteden een gelief- kdosd panrd nalalcndo, den ruedgexol van xijue.uit- voor zakcn of voor vermank. DU guliefkdusil dier werd nutnurlijk door den Burke, den :vnder, in livt park Kednnn, mi-t het beval aan al'.xijno'be- diemlon, dal het in allen deelei gunsieling miwnt bchnndeld worden.'' van zelf, dnt de lirer Burke, <ip xijne.niörjtcn'wniicie- lingen dikwijls at.ind, om het gclief.lp.dier.to' itreelon. Bij zektre gelegeuheid duor Jie'l park wan- deloiide, xag hij het dier .op brapeurde dat het hera herkende.. Hot paard kwrim dun heer Burkn al natler en nader, atoud glil, en zog. hem met deu blik van: harkenning aau, welke xoo dnidelijk wtiordcn het uiidrukkeu kun- MU'ieide: "Ook U heb m en.toen legde hot arme, dier kop op 'Mr. Bnrkw'a Voeiero. Getroffen door de xonderlinghrid der getroffen door de herinnering aan xöon, dien hij nimmer opgehonden had In betrearen niet- die niet te vertrooelvo ovtntelpt door terderheid van het dier, uitgcdruKt in Btomtne welaprekemlheid van de laal der heilige nalunr, yerlimr ataataman vonr een oogenblik xijne xclfbeheenching, do armen om xijna xoona gelirfkooad dier tlaande, rerhief hij .die atem. de van Wwtminiter Hall van de De stormKclitigo morgen was nict zomlor een bij uitstok belatigrijk toonecl. Dit bosloivl in het feinmcu van Uiet pnnrd van Mr. ,1. K. Pratt, vrin-'Now York, door W. H. Rnrey, broeder van den beroemdcn paardcttteininei', die thnns-in Engelntiil ris.i: Ditipaard is een fraaije bruin, iiiük.in het tuig, .ninar Staat uiernmul too het te, berijden. ,'-Hct panrd werd in de tcnl gebragt, cn cou- der paardcn nssociatic, en vereoehte gasten worden om in tent, te, können, wnar do hoer Uarey linn eenc vcrbindlenis .yan.gchcinihonding nnnbood, welke <le bezpekers vermocht werden le tcokcncn. ,-VHct zij.genpcg tc zeggcn, Iiij nog gcone twititig ininuten crnstig met het panrd was heilig ge.wcesti of Iiij zat nl op deszcli's nig. Eeng lag het paard. op zijde, in zijiio Icngte op den grpndl iiilgcslrekt, elk-3id. vrij, en zoo slii als ocno inuis. '.'Hot gcschipcldo tot clks voUlocning cu ge- nocgen. Toen de zank was afgcloopcn tecil do heer Rarey het paard uil de teilt, cn liot hciaan d.o, buitenslaamlen zien. De stalUncchl bcsleeg het toen cn, r.ecd. crbcchiard op naar den stal. De tank was yblbragt, en wij golooven, dal io- hol in.do lein den .vnn ccnei) .iiiceslor, de hee'ft om eilt wcrcld volkomen mak to inaken. :tocn liut rolgctidc van bustuurJorstlcr Derclo Nationale .Ti'iitoonsteljing van Par.filon, tp. Spriiigfleld, .met andere heercii ahlaar op uit- iippdiging, legenwooidig, mul belangslollinü; tn veiniaak de van W. 11. Knrcy neiibcn exicn met sterk cn will paaid. niot bereden ivorden, en, zulko uiiluggingpn vnn den, heer Knrny nangnando xijn stolscl gcloord .als de gulcgcnhoid Imme hoogo op prijs Stelling van hui dus blootgel'gde stclsul wciia'C.lien nan Ueii te k'gsjcn, ei) liun volle v.crlrouwen in doszolts iiitvocibnarheii en docliniitighcid." volgunde is con getuigächrift van den', ei- gcnnar des puaids: i diene o'm. le genügen, dat, schoon injn paard vijf jnien und, en van fin olschoon wol voor li't üiibeätiiu'- baar'is gewoest, 'hubbcnilo allijJ clken ln'rijili'r, die he.t .wc'nscluq.tc regeren of er op..to bliji'ni, nict. groo.t hot gelicel Mönill. [Rcp.] Smith, [Dem.] CO.TC2 51.820 toouen had doen wcergilmun, die ooit in du- grklenkvn hebUn, Miju- Keer, dit wrrd .xiirn. dit door de voorbijf ran Burke, ni.t totug gtliouden door jaren. door xijna gaioadhaid, door kommt r, maaktcn het toi xijoen Tan een, cn gi'pote. kracliU tuig afgcrigl, oiuler den zndel iem.d door.prof. !W. .xooilat 'het lii.el e'n .lieredcn vor ,'j'., Gen. J., R PKA'TT, Heptiblikeinschc mecnlerheid 8.842 IBeido twijfelachtige consrressionele distiicten republikcinseh niigevalten. De Legislntuur Staat als volgt: SESA.VT. Republikeinen, 131, Deinocratcn, nict cen. RcpnMiküincii, 40 Dctnocraten. Dat gaat goccl. De pas geknzen Logislainur moct eenen V. S. Senator kicz.cn, cn dat waarschijnlijk wcl de logenwoordigc bckwame en getreu wo Senator, Mr. FESSKNIIEN, COSMOPOLITAAN. die slcchts sclmrs van niondbehopftcn waren Toorzien, en wnicr to .wciiiig haddcn. -Eenigc dagen nndat.zij de kivnp waren oingcvarcn, gon het versehe water to onlbreken, en de ncgors werden gedwongcn zout wnler le Vnn de die do kust verlieten, werden er acht londerd op zeo begravcn, cn do lest kwam hier ann, lijilendc nsin de crgste soort vnn schcurbuik. De brik losllc haro Indirig te Bahia Honda, cu word vcrlnten, cn nndorhnnd door eenen Spaan- schen kruiscr. gefunden en in hnven gebraut, wnar zij'tharis ligt. Het schip loste zijn-gedcelT le aan de juulzijde van -hct -Van-tranr do ncsrers naar Zuhieln's goedcrcn werden gcbrngt. De H'Ciia voer toen nnar Honda, nlwanr zij zii-h vnor oene nicuwc reis uitrustlo en in zcp' de loods.liel op de Colorado riflcn, alwnnr üij genomem werd. Ik höh dal er van hondcrd ne gcrs, du-uit dit riaar'de trocdcrcir vnn Xuluota gchragt weiden, ovei de vier hondcrd gestorven zijti, cn ovcriguti gnan scluiivcn, ot'schonn (io genecskundiorc luilp. logen ontzelti'iide prijzcn. nit Hayaiiagczoodöu is. AKELIO gc- ürde pr cen vreoürü-lyk ongcluk, nnbij liet dorp Fricndship, Allegany counly, op den New York, eil Eri'o vrouvr Guilforil na dc'dcifr lo hcbbcn gc.sluicn, nict cen nieisjc van ongevcer liefen jaren ccne harcr Imurvrou- wen .bczocken. Na ccnen körten afstahd-gogann le herinnor-lc cle inoeder zieh icts in hnis le liebbcn Inten cn haar dochtcrtjc rtig'.om het te halrn. tcrwijl zij doorgitig. Op de plaats harer licsteininir.g gokomen z'jnde. wnchite enncn langen tijd. ninar hol nicisje vo.rschoen nicl. cn 7.ij keetdo naar hnis icrng. Tc Het in ons vorig nommer ai tikcl. der sla vemijtt le: trcdiUrcB. Het nan de._ uilgegevcn CD door Mnnitowoc, Wia.v- Dl HERSTKLLISO. DES door. eenen coricspondent Tau de [Alnbnnia] niail veidcdigd, op dien het volk vito soo veel sehe nrbeidcrs kun als tot bct vnn spoorwcgcn, die hebben zijn, CD wel voor liei en nls jtclcgt! voor hei stuk kon vcrk'-open, de ipnorVcgen dun xondcr koctcn werden, er nog eco op schoot. toclr firdö' n'cgclitrcudö 'iil f iilncbb m .vit, lo bct inoedc Vollende op een cu hcucifje .ding, tc.docn, bexlo t iiiet nieuws voor den to konien. _ de lijd daar was, bragt ii; jong' stnnrtell. en een hoofd. Iwec stnnrtcn, Poes was in 'k schik: ine l dil cn schijm liel j tc 'liebbcn, als of xij wcl eens wilde x iuninnd het haar uadecd. jRacineJfeiet. liuis körnende vond zij haar dochlerljc den hals fiel roam en <food. Hct Rcliijntd.il bei nicisje. dc'dcur niet o'pcn kunncti du krijsjen, räum had cnsccsehovon, cn dat, lerwijl zij trachttc er in tc Monieren, hctzclvc op i hären hals was nndorgcvallen eu 'haar liad vast- een gehomlcn, tot hct leven was iiilicbluscht. Hct was <-cn ecnig kind, nltijd vnn ocne Icedcre. gc- zoiulhnid, cn hnrc zijn bijna krnnkiinnig. om hanr EKN WONDKKSCIIOT. Wij ceue gcbeurtents roede te' declf.n, wij im de Kchuttcrs jitnrboeken sonder' USSELIJKE WKEEDIIEID. corro'spnn'dent in Texas vaii het vcrlmnlt een ijssoljjk voorlvjeld van .oiiinonschc'l jko bchnndc- ling cens soldntxts, die uil het twocdo rcgiment niiiorij dosertcorde, cn cn Fort Sin in Texas, toriig gcbrngt werd. HAK- HINGTON was zijn naam en hij was to Lonisville geboren. Do persoon, die hem nrrcsiceidc, liet hem deitig mijlcn. vcr gann licm cene oiikclo bete te eten le goven; de bcambtc, nan wien hij trion word ovcrgogeven, liel hem nog Iwnalf inijlen vorder gaan. vastendc, eene kelen met cone.n -kogel er nan mei'leslopendo, cn met handbouijen aan. Den volgniiden. dag werd hij achter nan eenen wagen gebenden en volgdo dien le voet over eenen by uilstek rii- wen wog. Zijn Icctling met den kogcl er :ian viel tijd tot tid.in dicpo galcnen ruktc hem oinvcr, zoodnt hij zich'diin doerlijk ann de haml- jruwrichtcn, nlsniodc aan do boist bcxecide. De- ze bchnndoling duurdo tot hij stiurf. Alles wat lang, gcmeen. dieilijk, wreedaardig cn bloeddorstig innel ninti in liet lancl der vriihcid Columbia' schon.wen, cu die wij uit _ bron'i'ij'n le' wetcn gekomen. IÄ A: Lane, uit lown Union, in couriljv den zrvut ett ztilig f De Laue stcini dat bet W-' zwaarlijkl'e gvlooven is, jegt dal xckerhcid er vau verlangt, hicl tweo-girlaiafAi'- bewijzcn Standard. Een Britscli officior, die uit Teheran. Perx.ie, nnu den Londensehcr, Times schrijfl, nieikt aan: "Bnikzuiveiemlo. jiillen, gomaakt iloor cenon 'Amorikannsciien scheikumligc' J. C. AYBH, to den Shnch van ccno lovcrziektc goncxen, die zijn levcu bp Dexe eenvondigo zank mankt h i Jr, ge- lijk lo denken is, de Amerika ncn boven ninle gc- tcrwijl wij Englischen ovcr het .hoofd wor- den gozion. Ongelwijfeld hebben oiuc gelcer- don de onldekkingen gedann, hij go- i briiik maakt, cn het altijd, :.w.ij doen licl werk, en dan zettcn de mnizcnde Amerikancn hun merk or cn nonion het loon.wog. Ayer wordt door Ina Hof on hovelingcn alliier vprijotxl, l'.otgeon hom zonder twijlcl blijkc'ii zal l uit.coiio gouden smiifdoos. of cen zwaard met diainanUMi zclts nictdc nimm vnn Da- vy, Chisloson oi Urodie ile groote liebten, waar- door hij schijnt aldaar bekcnd is. York SunJiiy Ptiper. TOT HIKIITOE I1KT MKKSTK AANGR- fTislercn kwam hier de gioötslo luxi veclhckl blooiii on grnnn in. die ooit op eenen daiv in oiue sind is nangevoerd. Per spoorlrcin; kwnm te znmen binnen 1.252 hnrrols Taiwu 71.772 bushcLs- (foi-st Ilavcr 932 Koren 455 Ec'n uicuwshlad uit Cauada meMl, eon.hccr pnlangs vijf pahrdcn in cvn üluk jnag'dp' liavcr, waariu de cn dat'zij allen den vollenden dag wcrxica o-evor.dcn. Men dat daauw inscct, vcroorzaxkt van het wordt snp het slroo e huningsdnuw zijn dcsielfa eien.' om !mt is in Belgie pcn" gnlipf- VAX snflst lo Inten koosilo inlspn'.itiiiig, hetgeen vcriiuftigc personell in dat land op hct denkbeeld hoef't ge- br.iSt, 0111 een wodrcn Inssehen kalten Ic dopn plauts hcbbiMi. Hol z-il wcl nict noo.lig xijn te zcgijen, dal dioren in eenen hoogcn gi'iiud liet .vermögen uil. Kflfs ond.ftr on- {riitis.tigsiU! oinslaiixligheden.'dcti wog nnar hunnc huizen viiiden. Volgcus de Metam v.in Luik, liad er ecn dcrgi'lijko wedren in die stml Auhtticn tucbchporcndö nan verschilleiido pptsonen in he! godccltc der sind.. la.t.Oiilre genaamd, werden een nur Van.Jeftei-soii Co T.'' j dnnr to niiddernachl losgrila- ifn. iu ..half licroikto ..efiio katlpn zijno woning, o.n: belinnldu clou eorsu n prijs; en-iil.-.dO'ftndcrcn.kwnincn kort elkn.n- Urie.poe.sjes, echter, wicr jagllustovor hnro tot niet voor-bij Derzclver nanion zijn, bij gevolp doorgehnald. on zij nooit ineer tot eenen'weoivn tocgelalen. 1 En beeren uilgcvcrs, nit ik icngo van (.len-lie.er wat hem liebbcn. ecnsiemmig. is liet yolkömch diit.or geeiic liiwering'cn dal üo iijno k'niisi'vccr.meci 'waiircl' is, diin Iiij aljcri die'eeni'g belang licUvti' hot.nIVtgtci] of opbi'cngcn van' pnaidenV' De Spriiigfield Coinmissic'zogt vcrdor: de iiijuwsbl.'ulen hct'vonaal "pverrcding cn 'nlii''hebbüri 'wij'het gi-zien." 'De h'eif liu'ry. lieeft anrgo- g'niin bin' op' dp U'iHoonslelling van'WiscoiBin; vjin ÜVu 4'tot dcii'S'Oo.tolicr o. k., tcgc'nwooilig- les .t'c gbvcn, hctgecn, 'uit '.hooi'do ycrbindtenis.scn de' ecnigsli is' in :dezon .Sluiil.' Cor. 'AryitS. atadjejDo.wnicvil.lo .woondo.. cen indsjc. vnn' eoncnviw.ijl'clHclitlgcn nannii. eeno ilexiuinii-; :scbe .Seno'ritft, die ,bij, haro' nun .geslaclit eijcn ,1110l cencn '.-Meh wist jwel. nict .oorzaik, de vele.Triendel) hwX-.de vele, en buitendien wegcns hure .naüonalil'it. vcid. men haari den nioord.cn de .meng- le schreeuwdo bloed om blocd, zoodnt' tot h.-wr Downievillo ligt..nnn.eenen twccsprpng dir rivier Noord Ynbn t-n ecnc jaugo brug v'ucrtnar den oyeikaiit. fir over cciicn .balk in htt geworpcu cn do wo'n'denlriienigtc'b'rngt.huri oB'er daarhech. lij inCt de. grooiste kahnlo le ".Tp'oiV' het' zoo ver gekoincn -wns, kUin e'cn op 'do der .bfiig m db giinschp linndelwijzc; voor rnoorl- dadig: ein men licl hem nict ui- Spreken; een. ivvnalftal h'aiiden rukten hem unir beiiedeiu ;evcn' 'zoo" vele' vöot'cn trapton hcn Ji'att iict'nudcrc icinde der bniar cn daar ve- ooit! weder in'do siad te komci, on'döVb'etliciging vhii Lcra'tc zullcu tercn cu.vei- reo. Pe volgendo poging nihakte een daar .wo- bekende, 'gcflchtb'gcneeshoer, :dio zijiie zwangcr was 01 danroüb rcgt'op het uilstel' had, 'dal de Engd- schb" in de .bxrbnarschie tijdcn, 01- der'zulke .oirtstiindighedcB hcbbtu toogi-slaar. Mnnr de moordcniuirs toouden gecne barmhnrli'- Lcid en da arls werd gelöst binnen drie de te vcrlnten, orodat Lij bei gewaagd hat, sich logen da majeiteit des volks te vetzetlec, dat geregtigheid wildo uitoefenen. Het rneisjo had middelervrijl niet do grooi- ste bednardheid toegoiicu, eu tocn de laatsie j'C- ging mislukto, aweefdo er een verachtclijkt glioilach op lippcn. De innntilla werd hatr toen afgenomen en baren minnaar gcgcTcn, alsmeile bare geldbvurs en Imrt eiernden. Daarop zij naar den si.ik, die digl naast haar hing te slingeren, deml denzelvcu om baren halt cn verborg ou- bare lokken. Zij haä slccbh najruiaiien .van ua'coioiiH .n tcn cüii'börigt en bijra c lik'tclijko van vijf junge Vieh; in Het bi'ijUt dnt op ilo .VERMOOIIDINO VAS VIJF JONBE .MEISJES JN SPANJB. daghlndcn Vnn Ba-colona bevat ong.- te dnt op ilon 2l zcs jonge meisjosJoüd 23, 2l, 14, 13. 12 en' 10 jaar, iiden a'f- maken. De overheid doet al het mogclijko om de schnilhoeken der iiiisdxdigers to vinden, wicr pcrsp icn onder de wcrklicdcu der talrijkc molcns good bekcnd zijn. nnars, na het wcinigje gcld gönin iricisjcs.'bij zieh liadden, Khodns gingen, -waar eij woohden, Dczo werd avpnds t Verschrikkingen van den slaven- handel. HAVASA, U Sept. EPTJC Spannsche slnven eompjignie werd hier in het begin vau den vorigen wintor opgeript, de oprigters en TOorsUmlere ZiiluetÄ en Ponilla waicn, onze gieoUte handelnnrs in nien- schenTlcescb. Vinas, de eigennar van het schip Ibe- ria. en eene welker n an m ik -rergclen heb, werd overgehnalij er deel te nemen. Vinas tlnnide uil voor Cadii, alwaar hij nnnkwam, ne tnding losle litnddo, blijkbaar vor Hamburg, maar naar de ooelktist Tan Afrika voer, alwaar de slaveo tan getak dui- xcnd' op de werfen De bloom tot larwoherloidende. be'lraajrt Cfniuehe aansjevoordc hncvoelheid tuclitiij dw'xenil ftiiuderd tmintifi Als wij hiei bij rclioncn wit mot .w.-igons is die er iu aniital a.-nikomen. z.-il hot gc- wcl nijf cn duizriul iiedorkoi'non. D.-it wil nog al gaaii vuor ciincn' enk'elon dag. liet itioikwaariligst" van dio annvoorcn per spnortroin dnl dt- Meeikus'l Spoorwog met an- ilorii giiirdoron. zos wageiivrachlon tarwo van Racini', vier van en lieh van Chicago aa'iibrngt n'bop MEEII'VPOR UKN A'KKMISTEN ircnr- De heuf Hnimistor kccrde gistcion na iiiiddiidr linar de 'stad Iftrng, cirberijrlte dat het naär'J'den vennisicn tö vcrg.-i-ft wns''aowce.sU .-illilo'r-'in vnn dien dnor heeri-n van A'lrinn a'vomls mcl don spuortfcin naar Uullc Hivoi', mot hot; doel om daar le doorzneken.' De beer Bann isler. schoon; bijna lieefl het zocken noch Hij in' liet niet aamhcl berigLAlal er'ieinniid op don hiclilbal is gezien.: en dcnklxiat de heor Thurston' ihoct .-xijn.. cor. dezelve- Canada bcix-ilclc. De klop, zat; is in het rond drie vierdo.ivan de xijdo-ui.t-' iTRscheurd. Dit kau door zijno zwiiaclo zaakt zijn, of liet kan geschied diwr .hol in aaniaUing komcn mot booinslatnmMi... Hcl verhaal van dczo vrecsseliJKO vlugt; in ,do. de gcwaarwordinjcn..van den ongclukkigc.n man, cn .nl de en fcnrl In Waterijury .K- jaar. De verkozeiir, heer liij er kon dooh Zijn EJel Achlkiira liij xijn oiilsl.iK Acrint, en "cehc opgcrocpen om i-eneii van meinje. Pe gcVovntijk.itille bvurt Tan u-r gerukte grodlitr opichuddilijr. door trt een qnbowuoiid .n.iet, ver ran brt La Crt pot, he', gerammte reu jong De uijzanderbeilea Tan drxc hebben. uit. den. tuond TM w Icgvnwounlic warrit ri-pareri-n htl gebouw, ea een lianDer du vlierinj. AI hier puin, huck lag. xijticn blik. Het II.H, .Tvaur het jrTe-udcp werd, ta rrr Gvcu stnkje vf blc-ven, ia waa men, mal niuaadcriaf Tan mw de dw gckrakcn dvie gwlaaa Mf wij, Mdert Uatxe da bailato Wvoaar waa bijna.'aau jaar gtlwlcn Het verbranden van De dige'lwrigten Tao hct i en het vnlitu'rmä'ttjf l drrliy' en bei toonerl op tot de tlaromen drcrin, Hetoayclih na aiibanleB Vaafc. bei le hebben pjaa'u' (vkad, daor lieh <ta an Itcten, IM Brew, eco der braad DM! oMeicr op dt lut T9tr tgnn awrf vtrUitt lieb ander of dbr officieren bcTinden, Ktixtg l kaddca faatft. Toldoende io Tan der .Wij M B. Braw.

1 2 3 4