Charlottesville Union Christian Intelligencer, February 27, 1858

Charlottesville Union Christian Intelligencer

February 27, 1858

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Saturday, February 27, 1858

Pages available: 4

Previous edition: NA

Next edition: Saturday, June 19, 1858

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Charlottesville Union Christian IntelligencerAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Charlottesville Union Christian Intelligencer

Location: Charlottesville, Virginia

Pages available: 213

Years available: 1858 - 1958

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Charlottesville Union Christian Intelligencer, February 27, 1858

All text in the Charlottesville Union Christian Intelligencer February 27, 1858, Page 1.

Charlottesville Union Christian Intelligencer (Newspaper) - February 27, 1858, Charlottesville, Virginia í . (Tít :---ei''n -rj' ríCK BTBl PME WHOLK BIBLE, AND NOTtmNOJÖtJT THT5 B1BIÆ, S»WÇ59.^^ . VOJ JTME XV.-N. S. NO. 1. , CU A |{ L< )i l’ES Vir j.E. A'A.. FÈ1ÌRFA r‘y 27, 1858. iN TlUvlNTELLIOKNí'KH IH CONUíftTTÍÍtt n%' ja». 3a. * .0. ÍS: A.LLKN Ä ÇO., l’aiNTf.Ks. T%i«ii<y-KÍv iVnu»Wí"rM Í'oínprl'íe ttl«í VolUlJttS*- vVfit puptr liiri'ifulmued '‘.níU aü ,    iiÿtt MTfi    rtií rmír./f lii yi tuití)!>!e ehiir,tc!e>:, initi tfd c:! ■•>‘1 ytr «'/vut:c- (12    for thrH mitrili n,i—'25 cn.^t.^J'or (i'rr;/    ifíf ;'- (iofi—!jí6 j’rr f'/uitre, /;•/ //V i/¡ ir^ , £Xii iinv Cüulií liivinv ji'j iivliat p^rliiíii. óí' thu clirtHtiíth c'tiiirc íi ’ í)r. iiÍuÍili'ntn'rg, llié kuthür óf the tollo\íhi" hyinti/lioioir»?!; " 'i’hc bc!ftiñp( oFii rtJinMlinn hoaft IjnilhíitC'. tliifiujíli t v^ryi¡u®.,, It« b<3:auy,    a»<i Ivr- ' ie;U lio\v liuve iicvcf’ been «lupu.'St'tj. ) Hiiiéó o'cr Tíi)’ fuúl.<tof>l, lik;ro beluw, ; StuAí radiant gnh')^ Htri wti, Oh ! wliat hín'iiiiftcKno’iMnust ■'3ÎY Ootl Î alio Tliy Üiruiie ! " H i:lvri)!ianí /ilrc 'tluVs.’ (ìrnj.s òf ii -liî ~ ' 'flu Ìv- Uic'fuir1'i.i]Ih, ÎÏO^V l.H' lj'llt . >It‘5.iilp:Ut"H;i»lue curtain oP tlio sky^ tîiou.süiKÎ .síítiv ; Huwir Hktì^U'Vuyal ciùiupy,    j V^Tiíh¡fíliUt-H«.!r <Uaif}oliíl>» friiHirht— lie, Lililí, 3Miy teu)j)!e'¡< outcv vdl, , Wluit Bpk'íiilor Jit tlu' -ftbrineiíiiust dwell !• , Tho dazzling Hiui noyutide liaur, Fyrtii    ... Íi'lipí'irvlj; o*er cartJi ^Jvc^^oldoo^^s^^ TiU.v«|tó ¡íjKÍ But sbüV^ ú?rd '■ puo Ijcauí of 'fuiNE ; ; Wliat, thca, t|i(? (Aí^ í¿:/4tc/c Tho^doat shihf l Ab Î ho»' ëltàii these‘dim tíyes crìdurÌ! . ■■'íTháí tifòtjirt;of    .|w, j.i'Or ho'«’ '**;'Fpôu=Thy‘|;lbrÿ-çtf^^ J*'%í^tóí'UÍ/’C>'Í-íOfii T'isti^irtt''niy sîffl^ ‘■ïyyriâl’Ÿôüé ihëi fbir    tií^ light. _ ,_'.í;í|-!í_-ííí;'-'Î    ivkHjjia-i VRELKCtEP.' . I    t})>' wh'>ic ili^fance. Nour tÌ!'’ Ph.'ìs N’üpoíi.'uu ¡    ai.i'.te .‘íc'.'crai    t*t «>':■,ivi; l'ii i Pn)il’u'‘V' j    and uthor tr:ive1«,i1< »¡jUiist tho av;ilíiiu*Vi;'H i *. I    SHOW vrhicli dt’Rl’eiid 'líTíro S(>r'n>ti.ue-; ïii I    fri;.:htl'id Ti'Uiyiiiiiiiii:. Tíi'’-»-!' üvhIsííí Ík'p I    direi'tlv orcr tln'-iti hvcÍuvi, m:    ititj '■ *!i<'    f't'iu'is". i ' • ' 1. ^Tlic ?íU!in»tii of ítn' i,' Very nnrhnv ■ -■ j ¡í ii< lint n f<'h^ ¡ü(¡-: (í-lí tVí'    fo ní-í^í'Mu) ivlpidiy.    Vi'i'    d tile 1’í'A>' tu-' ei’Mids CiUlio u]’ tVoiii t!if otluir sidi" ot V-Vv; n)<iu.t)lVÍB,-íiTi’d }iíli-Vu‘d «loWn iiitt) thf‘ pruli' f:ir bid 'W ní'ii* iVí’tí Mi (¡hiit, in/fact WT %vori' litcraílv “abíiv* tlit'clíiudfí.'’ Wh'Mí W(> ¡d-tniii.'d tlu? tr-í"» '‘«v %¥i>r<i c1n!!i;d íifid -in niid.st t')f a óloiji!-fí' tjiicl;    aliiíu.-^t á líiiií. but ns \íO doHCftTidod tho inounlídu oii iliu op¡)afñt{? ^idó'WO jv‘t;jKO!,} (inl. t.f it., and . wci'O r.ííftin conilbrfnlil<:i. At'tev thn wo dé.-i'*mdi'd ■tfu' Íiunuitíiin !i )Vw híUvV’tti ítu* (;i>r-í>:,-o'!is; •of 'trlio !iuif?i fnjïlitful Kioííiu'j jt'ücí'H 1 CTor j hiitt'. íi; is tliixniidi tbí.-: j'frf.M tliíit Náj.u-lóón tfindtV )il-i nind ; íuid it if- îhnoivly blo i>I;iw tbíViugíi w1¡iih ii.r.Kul (.Htiild bc-iiiade iúli» Italy ;iiVy wbcro itt tliis'n't'riani'— Aiui, iudi't‘d, hltDó^t njiy ptrSu» biit.ii Ñnjio-W'iuld liñve (luni^ht ic iiupOMsibío ■la’*«'.». Ü! il ;iu- :i'tií l'laí'^ ava, thcin t- !■ I 'tii'S \Vv' '    r.< a'iui thrn w'. ut rih tu i'ar-í    in (.'ycli oí’ wliich' tur íime iu    bccií.l' — Aí'‘'“r (iiiishini,' .'<t. tbo l.itti".’    vv(> l-.-lv for í '! i'ii'c;' di:'ií'i¡r ; fív>!ií IJorona H-,<    t-.íbv- !’•.,» of íl’i' .\pv>'.‘«ni'«' 'Mniin- «■>!»,■!, \viu'r.\.inr ■ '/’>■: ¡líi y-'r.-i, '(ibüiit'd to ì,!Ìtt;h Í..J. H ìji'li'i-f ìii> ;‘ 'Ho ¡>fi Atur liurf^cs lo ì!i<>uiil'in. !',rfi;!p'C I’n'lift'niid T'¡sót <<iì' ou Ì\>ot_.‘ wlìtio tiv.'y «‘in    ìboiv (ìmcti, :iud ' t r;n-i’.H'd t\'>t ut y -1 v.’o ìt> lìv'.-i ìiiiforc t h“i _ took'11^. Tin:; - ):t> raibi' ‘‘an up bill liu-.'i'.'i' s-/’    !)diii;_' tbo Appóniiios l'oiiUr dii-tiiicfly ' ^00 wbicb nppr-rircd , ''¡!'ar ;uT(,is.s‘tlv.}' l•\tíír!-î ’r V. ' Oni'cMiHpr, hii-w.-y tln' 'iMp.'! bui. r.n-\Ve v,'v!r<! Ì!iU ici u d in il.i- ìivb Hüií'->toiie l:uid¡i lyiiîi-; !!ï tbc .„iiìì’fi and U-i.dns oí' tlu‘ ¡irim<:n80 ia-iaiihitiVs ur wiT.• as(.^iiid!\i¡,'. , Tlio j>iurnoy I1J1, ihe’.Vpp .iiiücs íVii^i tho ¡no^t pie.Mirosijijo of iatiytliin;:; î lüivii yei $ooik . ^ lu crossili!;; tho AppuauioH, uiid just where y;u oo ’.'.uícnvcd ihtr- d*i.-!uünt, wo fou,»d a place i (From tlin.('liri'itinii OOHEK^PtJNDKNCjC UF KI.UlvK J. ■ bi:ti.kh. , tur .'V.HiU' diiilaVu'''. t i'it' iüiAv-cnppod I.! îo lib to'bf Ou* A'j iîi-(!'vn!lcy ùf Lu. -!cdil thi y \V“i orhi'i' raiUM: (if Tboro i.«. a ►troain of watoi* pnsnitic down - in tho. wad jUiit, at the bead : of two . long froi)i tbtì Alp:^ whu‘b lias worn down lutò the rocks Hi'vuiXy or eighty fijct ; uiid tb«' wall OH oiu! fiidf'(d' tlic strenni i.v tbe wall on Avbudi tho'Viikd is construet«d, ^diile the b'dp08 of ixick rii^i^ OH tho other side alinoHt porpi'ndjc-uImriy I’roui iy(o or thf«c t boiiijand fuct ; JiBd yc t tha I (}'i‘ iipra]. cbnsi riiyted h crci, hpnieti iii ch t by wallitiji, àiid soiut'tiinos l>y tuhïiolin^, one ■ óf the vfcry host Wads I fver SiiW. “Ijrother Bullitt and 1 walked rfO.nVly foqr mik-ij áíóng this road in uttl'r ïtsiü'tiîshtiîicnt. The vùek, na far tip tho lodgfOH aü wc coiild distinpuifih, - is [iranitp oF thé grh'y vaHc'ty. - 0¿ euacl'gtii'^ , dei^p valloy.s, ul' gulf% wh«Vi^r iJN'apaloon iuund tho Vi'iiids fitji sti'OD'4 as to IHowdijaHßl-dix'ra-ä lotrj»- dii«t«incti,iinlo thöi South guli, aud bö; built^i long piticc iof wall thcrt* du tho windwavd tsido for /i; protootiou tu hii» sol-dif-rrf Hud to. oUior trayclurv. 3’ud waii hiiH Biuco bcoii umch cxtondoü on bu^h sidoH qf Ibu road. it toh -calnv • ^vHon we pÄ«sed .thiTC..^:.    ..-.Vf : .• : Aj’ter piiRslij;?=(hl.s nio«wt«in we came into alVöt3^.plea{;allt Ä’fiiley; driwii tvliiffh "We Hrrfv-cldd «evoral nvihu; litid thbii ttseörided ahbth-oi‘. nuiuntnit)j When liiörö öxeW Wfcre wqiiired. froui the Oofg« on the ùpjiûisite ,«ide \vc- citiiic i Thia-ascent waí 'but‘Mhórt, nbt ñíóro -tíiap ' £| ' intb, fhe ValhiV ¿f‘SnH1niá,' à beiiutiíul VnílVv idíle ftV tbcj;eabtmt ' ' Fróni tHo top óf " thÍM ‘    . i'j.; • • * lla’i '    .i' ■- ^.*v ‘    u -L-'' 1 ' i ..í -^    ‘ , (From tb« CUriníinu 6«otí^eL^, TbW'^ho battiest wUh; ïînithhc; ónih. ctisaijigüiticd pÍRÍnj i I Buj^thi^grate ? líe, tltóiV tliy’ uiútto ü    a¿roÍH J uíú'^i. í.JCÍÍÍU çi.;^    ß(?re tçipptûtijQQfi : j.y^t tc^Rtruiggìtìl Jlagt tdiotíifíiUep ? = íáaÍut,' wîu>in Jvsus-dicií to ransoui, ’ ‘ ' Xàwnà thÿ torab? nowvrings (by í'lraíri? 'iíarl; Ht‘i« rt' i ' i ;|îrèakitig }WtÚ^“'Í’7í rxm affaììx I ■    ¿i ■_ Ji J    .the Christian E^tóígélm ¥(mEIÖN OÒU RESPO:fÍ)ENeR; ji.r« ll'iTMK. Nov. i?, liJaT. My Pi^l' BK^^ JXeHihrsa^    ' , , We lei't Gepqva for the. head of; the lak^e loni a ’iftcam'boat, and had a plcasuut vpyagc tt>^iheheu, where we! jconva^noc^our cw- i riugo trj|) to Milap, in ¿oiiih;»rdy, ^^^ehad ' i'pfcasarit/idc    Ithonc, and= scenery ^lyWo’g^cI tbati'tiw^ ui|>bg the, Rhine, 'l‘$u^o #6 wcrc^ the time in the nadst, of ? tjip Alpine MopntainB, and nearly »1|; the ■titfe';i6    of. “eternal pnow." The '^t^pfutbs idun^'iln.H    ttus region, aVc^iltorally mouriti/i^.s 0^^    A Jiii»era- til6,- itifoticWt* Of^swolled'-u^^ people ha>e •climbed :6p thdi‘'sidt'.V hourly a.s far m there is any ■ve^ctiiliou on wbieh liuiuan brings can iTibsifit. But ihouvand« of feet above tluh» the nibuntaihs tiriiip in clcan rook,’ bliachod by the rtorms of inany Centuries, and Ftill Higher, uiid fatl^er i>fl‘ these rode uiouutains are idnd In |;^e¥ndtVja! ’IMie fii^ nii-iit I'f ouv (•arriago exjuiditjon va Btkyid at .Martiiiny, the j*lace wlu-re N,Ji' folociti diverged to the right when he ciopsod the -Vlp.<-\vith hiii iirnty on his way to Italy. Oljt pOV^rse led UK farther up the Khoric —-A|l ilorig the river we .'^aw the t^ame niiaera-■'‘ble loH^ing Bwias French inhabiianta. Wc f^i^iietotly sawr'also, anelc'tit ruins, Fifty-four miles from Martigny brought us to liHgg, at the foot of that portion of the Alps called the Simplon, over which th(? aiyii iii , . itotnans had n poor read. But Napoleon ! ria^ u-bt* fi ou m ir. eot 8trtei«d a first rate road over tbin mountain, 1 thinik in 1808. Tho mountain i.s iibout    ft*0t high, and ^liat i« crilled- the Siuipiou I'as.s i.s abftut G,000 where tbi.s rond eroNses it- The road wind# nnind the eidcs of the uteep nioatUaiua along frij;htful guif»j a dij'tanee «f iifteen miles before it ' tSJMfbw this Burnuiit. Brctljer Bullitt walked reachcd Tudu ' of nftdbérries tìtld vitieynrds; ‘ A fe)V iìiÌUh below uro s»v.«’ hv InWc V{oatitUi觑''’th'ó' réd ■gnihitc. Bardiùia'fujipìÌcs'i in'a gVoàt dt-gtee, idi Europe with franiti'. W’e ti;avéÌed'thfo’ ’ Siirdìuia 'aIon^''t.Kè’'la’ke ' ^l^ìra, V‘]?»>à^tjful.. itlii'c't'of water, ori ' wliudi thcre are soine ’Binali BniI veséels h:iid''He»tneTP/;'*Ì?àvdlniaÌs' in a tìoniifihing eouditiort. Xt has n; liberal Moyereipu, and lia.H rojectcd thè .l’opp'» au-thority, and tbis is thè prineipnl ea«HC of ìis iaerensed prospftrity.' . A feW: niile.sbelow we croased thè.rivor. iato Louibardy, Ivhièh i» gqvjtutjei^ hy Austria--— Xhitì diilt'ien«e betj¥;<>òn .the fit4»tb of things is nppnrent AH iofin as you emsh thc river.-^ ^ Fojr sòme uuIcb' thb éoqntry is nbt po, ff.rtiTts uud iho inbuliitant,^. gotieraUyf seciii: to balesH-é^lorprihing. . But as wo cntne Uearcr, Milan thè fertìUty inoreàsed. . ftlilan is a- fiòurish-iitfg city and ij very desirablo: plwe'e. Tt liisfi òne ,r»r thè nii Ht g^ùdy t’àthedraì.s i^ alt Ttu-Ij.“' !Ìphi& CajLhòd|-»d i«; i^nriobed by.rbyal favorii frtìin ijoVeral moiiarohi« iùndor 'Catholu! iinfluencè. 'Itii goid afùl filver 'fei^rviùe.'i fdr 'C*x,trabrdiiii>ry. oédiif^lVinR lilv,, liueipiab'd . by ‘Knythiug whicb wc b’avc .H'un, aud thè;' cosi i» incrediÌ>Ìe. \Vo saw »Hifbinpal'to! leivinp Baiati’ til ) ;W« iveaohed . bcW,i which eqnahHl Mihi^£E8*'gatotV aiid tliri'fV. ' «péiit ,soy-^rul'days ht,r md Avqitt oùt to Ci>uiq, {ui anciént town on thè hcVid of a. lakc, or: tUiU juanie, ìì ts>wn cfli.'briì!t;d;afj lìu; birth-piauo of l?Uny; who w'i’oto to Trajan -tc*; know ^vll!lt lu' «hould doA^itb. lt(ci;'hri.«tiiibR fóinìd In ¡l/c pTwnnc òf wblch li'c jvus t^qyevu . j S.    , ^    ,:t ’.-ìatóMi;, Nov. i, Dcur lìro.. Ifrìhh^hw ii ; Àftcr roturuiiig ^frolli (V.iii;v, iìic l,ir;h piace of l'iiiiy, we pct oiF fiM- Wiiico. ()u otiti way pa^sod throu;2:') .^(ìverii) p):ice< (>f sonile iinportanei',' nnionfr ‘wbif=b is lirnssia, ! toWn of considcrablo anti'juity, w.bich «¡ill’c;'-ed luucb in thè Lite revolution«. It is now rapidly deiilitiing. An o!d l’on^an ('a.'-tle .h«t< biiC» ditìcovered bere within a few yoar? by cxcuvatiou, It is r(-,:;ardéd a.'i a ntatter of great itUi-icsi to tiavclcr''. On onr Way far-tlier towardK A^eiiico, we pa;-sed tlvc Vi rona, ài town sti-oiiply fbrtiGod for thè purjio?*> of keeping it in .-iubjection. It in a larpc placf, and would. undiÌT a irre '¿ovèrninc-nt, bc,a yery flourisbing l'ity. I Venii’iC is a city of p.'dacef, built on 72 I iblands in thè Adriatie. ìt wa.i once a iloai-I i.^diinp city.: It ìk now under Austviun vulr, I and i?» cn thè (lec!!t!e. Ii.s ^irtM-tj ¡di I canals. and thort* i^J nòt a bor»e. cart, or car- t w;ì.“, and ì-tiil i«, j thinìr. one of iUp seatH of a ^ebol>i (.f tbe Fitic'Avt.i. Tbi-re aro inany laij;e cliuribr;; bere plcntifully/tniauicuted \vitli ricb j aiiit. iar.s and .«tutuary. \Ve '‘pent sev»,‘ral day« bell-, uad l shiiH, t!;a i.uid willinr;, .■'ay »¡ore of ibis i.!iy, beroattcr,. The day wo U-i't \'L>nice foV F’orence nKixibtaìn Wcihtid a plc.ñ’sñnt ridiviñll thé vay di.mn tò Flüí*c»eó; H'di.-itHiMij' qf '.slk 'oi- ¿Ijirht 't'iileí!.' FbÁrciiüé^if! pittiWíffl ¿tí 'jil-rÎvër' ib*a ; "i tfry plctisant ’fíiid fortife vííllby'aiid ia an in- city in 'all Kurope io rèsldè Ih,' “ it is sur-ioùndód Wiih ''feuìtaerttiliji ' and; olivo'gt-ovès. There arò' ’6dtiic'of 'thirbóè't gallciiçH òf ' iligs, i’i^uvc of the' 'bo.t.i ' Hpùèimójs ?óf sciiìp- ’ . turò', 'ànd iionio of tì|ir h‘tiçs|'f,pèç|ii\e«a qf Ì)f;.vu lìiù). lit; ri,Vii : ' ^ óur truly i welcome favot of Ñuvoniber la^t. lias rcMcbk'd .ine, and'v'ai !nu"-t Ufirui'K' thè ¡[deasuro, ( Fpr 1: caiiuot dbçribe ir) wliich it à^ordodme.    . . * Tuuuliing rny ñ¿ :\vil h tb<v^‘ÌMi listian Church,’’ li ih moi't buiuiliating to aeknowl f't'tor fi\ eoij\K tiiinji bocVimf'’as ; «trong HH deyih,' that (he, “ 3lcTfiFmation’' ’ js liased bri {■^Jd^s platÀiViii,-—t.)io Ììibl<f, j'Ì.U '» nio.-^t perplq.xing warlare eè.suod,». for , two ghïütuy-yvàrs ! ' Tli! du "orinv nund was bi’iweo'n niy dut\ I., tcqmniatujs and the ii^aditiiii- qi ixi^y fu -t love-^ibo, I'uni- -b'^’iahd i’rysbyk'iliii JCivut;çîi'î * /^h I ^ j bnilhur, HoiiO, ean.,fnily s^'WipnUiize ■ v.dtb.,,« man pbiibsiijdiy, but .h,e.i Y;bp »^aniji^on likq, ba.i -‘broicon t,jie .c; >rJs    'd.;ì,. But, thank jiiy lleavi'tiiy Father, I luji.to.day j;-quiaiuripat.od. , dist.nthiaMed>..and frtjçi ^ in-’ idec(|,;', .^WidN^y^jl can. I - rj^diifì fav;f, “Ihat if tlie Sun ui’ak^‘you.free, youMi/io//,,b.e freoijndccd:’' , And nijiy l.JMliyhly thfit if,,our ljrqfbcr|^iud',>yijUight‘l fight of, faith, and.USÇ.only,tho-^vvord;of ¡tbe Kpirlt, piiiltting tbe spirit ¿f the fwqrd, th{tt good cauflc which >^0 píé^d .^,ilj(triumph ino5t gloriously.    j- I :ini te.«cb|t^g.;a|_B^^    Hopkins pH yict, have mape few rc-quaiiitancoB with the^-iJrqtbei'hood,, ;n this iiccvion., -■ . , . B-i'otbe»:, jnay your ^beat days^, and ¡djuiidíintly cntwjigdj.^^id. nijity the; ^ovd fihiold you in declining life. , ; ; / > ,    t;ef«Hng, »nut- ^ev, w)ijcji^ i(j be^tfjr judg'ncpt, n^|iy il- luiuiue^wy,mjpd,;/,j*..., ..i,.,? .-.-;; ■ t>. ■ ■ , , jiu hope,wf/Ktgrf)i\l Lile, -¡ i : ?*' in<juiri:d . tho^judj-(|. ' . ,! • ' ^    i ïhe litticycirl Bto^    with^<a itorròr, aqd the fed blqqd »n^ntlçd iu fi- blufth iil( i^ver iRr'f’aoo and . thought.h^    tA-i?* Qtiiro if she over blasphetHçd.    » ^ , ■ ‘ • I ; dtì^ riot 11)^1^ ; ! f ' i He handed her |l^e fp«»-    I    ’ J i("is flic lììbìè?* ' ........... •I. V». » ‘C-.    » f , It wa^ ^(p lepruodí^|iíBfeyraiíi*flrályoting. 'gMí^í'déid î;'öf >tííottifl¿aiRííi-Oood- rotìà 'ba^é delirious. HHble. Whvn^afáñhmtíFUiMñer rwtom-, tion to healthy tKiiy*l«i!''no, tdfi%of the .mìo • J tosí^Tif.íW \ ^ «ÿ^KadTefti*ti(e|'^il Hi# Wd «'.ÍWpí-«Í.ÍI U'k fii Ÿ : Ip 18A7 i ináduilhb ac<j«nintnhcb" f4'‘‘tlié tbqií ÄJ .'iü :Metlov;t< .Welding;ith(ihitmb]e‘rtiid aceoaipii.yhûd dnughteV of iotaq ÜO.Í Missis^ippis i «tUittl j)o¿aV\'lrd)ii-which'ätiv .<?nn”oy' t Amori« lo thrigffia,as¥óS™^^ ■ Otissfal eenerál. the la -¿«wsirító tíi"’,*iv'í qúired'thq .Tudgc,, 'j, j ¿Vwéred'.’''    "" .‘ ...... teli inq whitt will .befall ÍPp ,ijf, ypij *Ío Uií thè triiti    ' ' . ; , : .    W ,tbe    ¡atii ......“---íntcdjtq tf- ' ' ■ •*"* íalse_ ^ %« T iiíoii tí r-üad. ' bjiiig a wítncs,s i a court, h^r^^ ^ tigaújst ,tÍ^^ inan inVjiiiréd ttío Jujlg^ ‘‘Y¿s, ’sir,'’ rIíq j'i-jiSed. ^ly »M'Othor Uuíivd they wanted mo to be n. wUncçs. anti HuMí^BÍh WíI .im4Ltka0riviiiJuu)í¿MLdLutuuliiüiútl^J.^^ prated t|at J    > ■ » i, , í . Ù.'iVÇai*,4Ô.bô!»ç    f tliW^ölc    cVct FÇrc. ;‘Ht> t : ^ .'.‘.1 r-. 'i ...,,..1.1 1,.^,; ...„ " iiittlft I    im ap'eg^^^^ aeirvañti^ nh’Wé'ni0ina powerb xÁ l^orope,' and tl»ev ají teíijic "¿o diôîbélbAr 1io= coÔîà^^ •• V    v.y V « «.* '    V/ff t»< ' ' '' '■ ^ i íi'll'.;:' " itig at the tpVnbs of tbe.^e great jncn ; ' Wi) Hrtw tiie uiatbonuitleat aiid a.stronomi- b:Vl appiiratn^ of .tbo gfent Galileo,, .who dis]- ' covcrcd, the, ròvoTùtiofiM of onr pla.uot, and aliiioiit.telt as If wd-wore ir\ a Íjy-í:one age..--- ■ iV •■ r-v-'^ r    V-'^ qo-tnanKCttiiyour/ One of lUH finuors wliieli was cut oti .sacrile- , . . , ^.V,    V’-'I "V^    ■■''" f thíQvUnr^ «lultìbiy fions!v. wbon h;s büuv was moved tn)ut .one ‘ ‘    , , ^    V'^ ' v ‘-'i '■ unou--thoJ-{uuK Lpi.Vce to nnolbc'îj í.m preserved ;u/i uottU; from.\vbicb tl]vi atinui'pbure is.e*i;’c!i|dc;dj iind ‘’ct’pi. tn 4Ì rVioni \v1ier>',]ii, hitue, in. marble, .aiiuibi.H. inipleioont«. are pro- : M.T.ved.    , , I Frali,;rii.-jliy, ; ., . . r' 'éí. lir^iiFp.viir)'.',' KVlf; k'aMPA^XVi- and iiisdc a rajn fcuivvy wi , '(.'lit; foljowi.n..; Ijeauliijul ;dK’,iroryv is trHUV Inud frquj the, t jçr-. üí.. iS.qpb)',o.!^i,us, a wÍko teaebp:,' NvouU UOt .'»•    Ws çrqwii up SLrUH iiîià ditugilaci.H i:.->'.'.oiara;,^iiib í those ; eoti'luet w,i.“ rU .puro ijnd-qprij:b,t.—- ¡ “'i >eav ï.ithrr,’' said ilú;,,j:;v'í!il¡e Ilnlaliu to him | oî.ie iKiy, '.s'iicìi he fôiij.ka; her in company . •Vith her brother, to ’ i.-it the volatilo.Litçii.w | da—“üc.n; ialln.-i'v yoii.unis! ,l.Kit;k ns very : ebildisli if you inia^'ine that w<;, i.lH'ttld br. ' > 0.\p'.-^ui to (^aii^er IjV it." .-The failur t«,>o!i i iu siieiico a .di'ad cual from lluj health, . and ■ ^ re-i.fbçù il li.t Iii.’ u;'.ij;lilcr. “It will ! biu'u you, lo) i l'.ifeí-; tu’.o it." Fui«lia did i so, and Ik Ìki'oÌ, lai beautiíul white ha,nd was ' .‘;uili'd aud ,blackeiU!'J,.and, a.s it eh.aiieed, hep white drtr.s alïo. ‘'N\ e eaijuut ]h'- too care-, i Uil in biuidliug.eoabi,’’ .s.dd Kubdia, in vex-I aliuii. .-vi'es, trulyv’ said*^.he lulber, “y<#0-see, my ebild, Uiul euals. even if they,do ! not. burn,-bUiC.ken J su it wi.lh the company i o!' the vieious,”    ; = , I 'KLCGi.sriiH—A New Orleans jiaper pre-tents a very feuggostivo purnuraph, in the following, which be entitles “The March to the I Gruvc of jbiiT ;" ' .    " I “Wbat a niifihty proe'^sston há??!' been invovina tow.u'ii the ;.>)av\! during the past year! At tb<’ inaiai e.itiînate, is-inco the tir.'-t of January, ' 1 S:.7, there -Ijuve tnorc than lltii'ti) ' our‘ iiullivii», jire ftuiin'jucl fhoiii,(i)t<i : of the v>or!d's population frone’down id the grave. I'bv.ve them in fon.; arrjy, ànd they wii! ^ive u moviuu' ei.'lunui of more than tbiiteeu, bmi'Jred to e%'ory U'ile of the eir-ei\;nfereiieof t!ie piube. What a spe/itucio iá lhey_nu,.ve on, transp, tramp, Irunip. the ‘l.>cud .\lurch,' [ii\5iif^ its funeral, noies nH tUey i^o tu tUe bikot kkhU^r' \ i Campbell's r(^piirifr Qt^.'tbe' N uiont was the ifirst docuuii'tit I 'pitt '‘iii -yódi* haud.V* With that you wore dcli^Kt^d AT fceri tliat;ÿoii read 8àndrie.sd.ii dtífen'sÁ^ qf the ploudingSiof this-HoidHiitïlioti'. ‘ " AiftJ, ÖUii bü-tluinked,'¡yoHrife{‘t hnt<-* ijitori’taköii fròiVi (ir seótÜYlaní.siíi;‘í!ñd pbteéd upqu thq.'Huük oi’‘ i\<'bs,î:ind-ifi'ilöw -3?>bg pút iniyouríHumthii'■-ì^v . M;ty X HUy:lo ti» brétbrerv ofi Texasí dliat lbÍ!< si.ntev :i.f ouK -of tho besb inKiruetrossos of youth .knqWiU jtOí iiue j of i w li i ids'fa t^f ,óaá qUtn'ÿ vimchors as;jnuy be i^juired.íe'íiríjboíibíd. í-í Uefe,i’ t;o Bro.iSalúuel Itendei'.'ionv'ot' -T«.;! af^- hci;(vpOWbnai. iaeiiuidntitni-eiq Will' thí brotlirqu {ítteilliat- biir‘patronaüeiis • etíímben-hurate with hcr well tried itaTit^^ fiud Hiipcrite . clainiS;?;-!    .-.-ji/.'i ■■    ■ My dear shter. ntî,iy’hp!jvpJi .bo. t'ly along the SorVowiii»; patli-i oP mortai life. ■ .    / ■ '.iln -h<ip(v;-v^    ‘ V , -p..,. .K A:.>BFTLKU. : Juiiuary Î ,•    ■ ■ . T lì; '■ ' wiiilö a tear glÌHt^,n,tìd,,ù    ;%î quivere^.withj,qniotipi?j;! .î,.,;.    ‘ :md ìiratiiner tlia    h,er,fiO^,y^tioi»j i tútíhM , pdia., Itjnis'hw ^ ierf ïo renderÍÍi¿j^reat açrtice«^ al^òut i| whuh cîirritj'd ¡çftnv|çtipjÇ»/^of :, tlÌWÙUj.'-’ - _    t Î .. I    '^woiyeç^,aó,4    •= jftóiÌ tììè* ciatcK ò| ¿eoàs, and the.avcncer of. I iììé Hîlitb'rÿ'pf ' ' tnlnlcm|í, Be wá^ t he ! tatí^ uitftì'of 'thè cìviì«^ woriär '^Jíromá'. iMtí okstcred tbè'lâbpe ’a^    wVj hïfi#i'" tÎ3uob’*i'dVjifi    f9r ‘¡iufferinjj. i víJíf£Íoo^tó‘d^1ba^i^^’‘ob^^    Ànd^j^W ■;silitièsrf'4aà“’il«4yl'a trmmph hu^ltniu^ ot'èV draBÍ|i3Uíj’''|ÁB, B Brttdier We kuow b^ W'a r^.tia. t ,tbe udlowinif from ; oné of a-; i:. ,s nT ;ii,!ÍeK‘.> beiog published in the Ab- is' liw v> ViíAi iy.Vnifllcr'fíri^ The;pllí^sp>>ketv; by,.tlia ^ Buí)ltme." f 1/áÍác|io^ dá'l^r’'in; f|stijtiq!»y^.i’ j||o4    . i utren chcd :}ktn|?01f,^ jie»,. ,w^ií he,iket})^!j hiuisolfÍnip^Ggna^le*! ti^ la^s W his lEavpr^ and.yjllfú)X ufiibUr^iify'r hiiíi a ^b^iin    B|it Ttlre fiorltestanioti^,    ^?^acatt^i^|d litó; ,;Í1>0 ÍU|}»5,^hjld,,,^r^ bai< J/'.w/Ñ/g:    ' Wé. think it Vtìry^ | tnqtlíer lia|tÌ pniyed    I»«, Jifyca bt'aniiful. Iti.Sifnmi the. pon of >S; 11, Jlitni-* her toVp ak the truth a« it wtis bcfor^.(^qd, moud, formerly editor; of tho    AVí;í«-' ]jro^(- the cùiiuiug df.viec^ pf n^ittii^l.^villpijlj.,, ’ .    : = -    ^ ^ to pieces'IHve a poiierifl vc^^^^ 1 witnessed u short, time-ago,, in qne.,of i5^,tlier lAotber .pniycd tbr wa? our bifrber eoui-ts, a be^uitifiti iliqstration : of    ti,¿, subU,„c at.d tcrj-p)le the simplicity and,power of truth, ,A,. lin^e    | nieau'to We prjson^^^ girl nine yeart^ orago was ofTerqd as a wit-, associatesi^ wiih'whicli shq spoke-MaaJils? ness against Jt p!;is.mtir >vho . >vaH triqd for revelluion fi:liu^GqÌ hii^lf- * , felon}’ coiuuiittfd in ht;r d'athor'k huuso. , . ‘'Now, Eoidy.’^Mild Uu)    fi-T tho ; prisoner, upon her. being ofFprqd as a witncts:;; “I de.nire to know,if you understand the nature of aú oulb ?” “I don’t know what you mean.,” Avan the simple answer. '•'There, your honor,” .«iabl the counsel; ad-dr. ssing the court,,“is any tbiu)' lartbor uo-ei-s,s‘ary to dcnumstrate thi, validity of iny iibjeetion 'Í This witnehS should be rejected* She doe.s not comprehend tbcij naturo of an oath.” “Let u,^ see,” said the judge ; “come here niy daugliter.” A.ssured by the kind tone and uninner uf the juJ^^'c, the child stéppe'! toward 1dm, and looked ididjng np i'< ;(de;.r lye n .    ‘    ] llMi it, fVd^L    ^ «Mal «»«(i« |a|krfa‘8t ìkthà%%^^^ ^o).*i^dc'nti^^^ ;vrìÌH‘tK4ì| aflífeéai^íwoíjeífi^^^    = tii Bf**îîn|iyh*    íodW^ GÜAUi) AGÄlNsiT V\yWJißnYl I irekenlaitìie olÌ^'^anln^ìgnònt    ; Thus ìt Ì9 tbot thè ■ BSiMo of lÌavolòck h\ ÌAmerica enkindies a g?j»M»l eynipathv, and ibis daatbiìs lIìaUowW B^the^^i^^^ «i»u-timenl Òf pdigiinhtiteé^^'    ‘figli ai/ a iièo9»<bf Batlé^tfìoìj' tbìii ipcii' i ;tnki» has eacslped tiiefifeÈojit# botÌbH'’ ìitular dia* tiueiloól :*W»cati ìaiot^ntbià dèìitK^ death4t';ttQ0hlà;^linio^i8^iÌ ió’'tiÌKÌj^> ^    ' loa«e»4»ffip««tt) itoidrhià'tóéià'ot^ aa ibé1Ì»Ìpro bf «n.ftp^bin whiéb ft'èòtSniòii ìtìtèf. «viiiiiéd wòtfdì ^¿v^oót awk wben thè tueaittie’bti ritk#à" ;WM ftiÌl and bii    àni^érsÀK *''£%fonè' privod oCtbo opp«rtàri% ^'dlm ‘4K« Ìtótif« of htaioatttt idth gqltl'èiaiInDlcl' Ry Àiioìily ia a wortty bsiriliagè ^ léér;*" Th® bè» aa^ ■ hi» dc<s3s belon^ft« thtì biiiteTy ®f toàìiijklDdi Wc com'niond the oitract ;tU»t ftìllowa io ■ the thuughtful atteùtion öf .the yoQUg. ür* idonee cixiKts that dipgu^ting l^ngung« und demoraliziny eouvi;r.>atjon Hrco« thcJucrcatít'.; |    A OfÇCHM.VN    .,i.elHtir»g, h|^ Thç youufi among US inui. uuvcf vgrow up .M„Ub|tmcape frqtu dvow,ni|^g, p:fltf;rii.s of tiqbrietyiund puritÿ,’»'Itile Tmw,> p h¡H,¿omp!intótw ^eV}5 ioj«t,by, tUcA.ujfseUwg vf vulgär u'id proiiti.o wotflá¡artì, ullqwcdaillev* j ^ boati t»n|^b<!v î'ÎS’M^ fiV.H» f|wcd-ui [, ; .v> :■ ^‘Aüd Ho# ^id Jou v’^Lp« tbqiv V'i ìj«-' io'of his ho^^rorp.’' ' , V - ; aneo. J^et parents sou tUpt thucOUVCTfmtiuii of their ubildreii is cba.stfï utld.elcvated.;. ‘»We would guard the young Hgaiwet, th« use of overy word that, i.s not i>orfoutly prop-I'ho lib profano oxprcE^fiion»—alludo fa “jl tid’nói gq ill dp potOj' uiau'a placid answer. wpo tho pxjtcb- „0 sentence ibal wi'd p»t to blush tlu' Ulosf -ci..>i:i\e. VoU know n'»t the tendeupy uf JWÍ imkt't' At'KOHH tb.»s ni;_dit of f'aganisuu I'hilwo-phy llitted on, like thi Içint^rn !ly of thé IT' r>i VI. u lîîîK». to ii'-el!’; liod ;í’»\ <.>•.•>•; :,n, *'íí    n:*- Vl *»«l /va ^'CtV \i^ />J\i    ) 4 ;

RealCheck