Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

New Braunfels Herald Zeitung Newspaper Archive: August 21, 1952 - Page 2

Share Page

Publication: New Braunfels Herald Zeitung

Location: New Braunfels, Texas

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  New Braunfels Herald Zeitung (Newspaper) - August 21, 1952, New Braunfels, Texas                 NEW BRÄUNFELS ZEITUNG — HUNDREDTH ANNIVERSARY August 21, 1352 ^orííf-tíUfTa t^ön Zeiìe I ' Xeutìriir biièb iiinen horfi rr f)nitc», 'i^on ÌPtjtrìt iWon.iti'ti habrtt h5T aiirfì eipiTtuìenfiert. iw ÌH p ari-idniTìiffn, cnaiHdie 'ifìad-.ndi tiM! brinacn, i>i}i?r Ani; it)tr tnei i>t-ni Xciitidi«'?! ííniiíip l'è ^cr üíiíff,- piripört bic ;',<'i!iina ab, i(!;n ^Hlii.f m.-iri'H f"--^ aber nur rim' (ani-i OiS Xu= inn) X?-icriiüit'tí í?er'tangen unicrf' Hb if4(f lln^^ ■iuirfífj! iifit /.H ben íot? ís'i! Aníirí'n au'íi hdkiithifi hiv Vf ir-^ahf ^uriuf aií» ¡iie ahen '•'íl^ n; llfí^ínt AofHt¡til;H"^>0!l CuMT ^»ir.í; 'iter-irfím.idii' fid) r: Úfif. i"^!«' .ieitUüa JniÁ' Arni mir nbfr (irui-rtsm'ut •■! ücr püfiiprnffiiaeH .{eiíinij uni r Híríinu'ii, -f)nt fids hir Btronnühi tirmnnirr? ìnfì'ht'r 'Ui 1'Í'M" ¡II!"' •-'Í' ítM'üiüf'ií. Xo- í'^iuííníí)'.' ÍM' iH'? jídi íU'firndif. Artüfiü'.'u. oi: nfrtTVíid5fe!!!>(' ^Ìir-^^fr \iu A^i'in! Iiaf Ifi!, ifí'díri! früher bü' Tu-uí finra ñl) uti'i ÍU'?;''ii tnüc ¡Ü id'!' TÍir níO SnUíUM fijUi iü-'i! ^iMr Íií'ílírü iMrlf ti\ -h':' ,V-i'!Í!t'n uirií'fiU'iií'MiiU'!! iììK'' in.-r ^oM au'i; ¡ih [);■ íi riH'i íniciit u.l; Mijlinl'íl i.lt'V'M?. UÌI! ÍfU'í'i'ir!: un! r»i'r t'ri ilndH'M c prij-!--!* üiu'- tH-ít' ! ■ Iü'mTÜ fOUiU'li Jlú ; 'fMti"!, q.MlMi! V--' it^ ■ ■ iutä' , ir:r ^/ÍÍ--^' if'n.i-f 11 r p" n ií'!,;n! IIU'-'M';; TÍ' ''unÍ! di'-ll 'I 'lililí;! ■Tw -Mí lui íí'.Mi. iff í lü'U üut ."'CU 'hiu'tu !í uMi 't n í!^ uui. Nii; :i>rr uud^ (UU ' hiMlttdi.' , U! ■ ♦^■^ty. ; í!i !■ funncH ftuu i' !i i: luu'^ <iiuf5 fiMiu' h'i.tJ ir-iil. fíiíM' ri!:H<| í'M'KÍídH'ií I'Ui ^iU híMair H iüiUM! ui; ^ ^=•¡1' i'nnlí'dMUi i í^á : un ^Ui'MU! Js iiÚHO iMU lUU' s T 'V. !!(!• í'M Ì! ii, Uti?; :{)[<>• u;u !';Mí'U!mu: ' :í r ^ i'MUi' .^Uíüa r , UHU ni Vi j / iü.'hr u. uup' .'iiu'is uuií ^i-r rii ■ u'íuuíiu" l'fU».;'!5UU!, O' Muiiuu- I-HU' úuiau UiUHUUIUU M lili uun HM' It:" i^r .\cüu]\ : ¡'t U ! ' : U' ! í'b ! i^lO i' n i r U f , Ì U ! i i i ! U . 1 U' U- i- iíüt ^tU UÍ!;'!! ,v>\!f :u uu:' \ r /V; 1'* -Uó un'iUÜ' ¿úu-sn ri: lì ! :'< uo iMiSu uu'ur nuiv" u f,-.^: u:. = UifiíUl UiUiU ^ Oru ns .-I ■ ! iptu- >,ut n>ir 'irr' Ì ni ; nur? u'. hr i" uu^i'r foi'nuu U»;ÍU! M;' ♦ÌU , U'U'in ' MI!.^ Xu' ÍiIUUi''M! Vf'vT IHU'Mli'-Í.Ul mí; ^'i'IíUi'HÍWUM. ;lkU!Uü UUt' í"ÍI.|índ'>U! UÍ —*......Tr!t^rttlf--m -......Xrrttt ■+TÍtlttít ->- hi : Md; ein^uobitr Ui'í? ai(í> Tontuldan^ tvD'uwa hvìì ViMit».' ìil;^lMi ì!ìih"u ul'o ìdiU>cr m ieù'n, /l'u- niii tic Vciit^' iTfltirClf UHv. tiMlUl'H j^ìDar Xeuijdf .u'rftenon lutb 'imc d'^ni, Imboì! ubc! ìlio pudern!, ^u" -ìdìriTt ^ii Itdoit, T.:ncr c- :ruu; ridii u"uu>' u' T^raft: u .-Tit al'iduì'T- nx-rnetì • v'if^uitHlT^'r hi "e'- iHuif'd ui :r;teìiu:hi iTnnvn^tMi ro,;-^►•n L'.c 2'irrt wtrù iiror; rrnu iurn fiut 'cü:, ^u' aiti-n :1u ^en nìdìt unuci 3dun?rnafo?t ha iliT iB'T.lvUU »i:- \\l íi'H'S" XCv IHT ÚM'i'd.'U; TDir lìudl Al! ft-'n iH'rc^in.u'Heii hinr^^-rr ^ubrcH TiUf rs!-' i^^t?^ :^rTtiTni ffi» Mud- ou'lc 'C^ùim' frimai ten idei lìti'.? • UHI' KÍ: '.'J HUd- UM'ÌC;: farn, uur" "e ìukì: uiü' bcisi'd) !d.usuu^ Ho ina if!? ■V'T' i^.iúor .V» "ii'.ìì'^dì mii^ Toddu- ;Uu!!ìi)' noti .s>ondoit, W tud'nu] ¿i^odivneii^i' uuitf ìnuit'. Arai! ^l'iariv l^artido. uua A^i'rri! ini.;"* ^ÌÌSÌUI"" .'lìrici: V'-Tf inuì ,\rau ^olniuu' il'ìaref ouii c-uì ?ii?ir:i!iì) ni''Ù!dìttu! iiine i^'od-r •í)!í' U'ùiltor, ^raii dlua -l^rr-ii.ui f:!U'. un^rri' 'Inuìnal!^tlU? •N^.'rr uuù ,vruu ilf./r l^ìrtiU . li!!"! ¿'uui. uu" iiiiù ^riiu .'hiuu': ■■l'uri»-;- fau^.u! I.uì u>" -ru I ;u; ud uon .u:u"! u'e ìuid-.'(01! •.l'ù'V-:.' ì'U'ó l:..'!iu1 UUT' UU' "MUU UH'itUi'ndHuuM! v^iUuo un?' l't.ituuuu dHi-f, '.'hr .VM'uur.uu- 'uhrnì M ■ ; uru ^u : ìuir un " ' .i uu- "'iCU ni uv . U! UM UU ; 1'., ter Hì'.^ lUU £u uuou. uu ru U!u! uu rìHì!? C : :•■ r uu^ /^rvU! ; u uou ■ iuiiiU'n uo'UM-ÌU ^M; VU; unr Mrrru uu^ Ai.n; un.- i- .'Òi-rr ¡'l'O Aruu ^Ju;'ur lui uü^ i udì;': u ÌH'Mr'iìJt'l! ,?iniUhìU 'U!:' uu^''' :luu'n ìduiui'a.u ;..uuu ìui | uu ì /Vuìii /vraMor ir ' i --ululruu.u diorbrenttiMì uon ' (fin íuróiTÍ'uru- Bd^uf^uí iV .'Ocrin, .>M, fin )?teìvÙTn!er Vùt\ (fDna, (fr ufrüf»; ?n rtííe^ífiío ifìit brcìinfìibf- ^'tuto uvh au^ hen ¡u-.? er i?ou drioirr afi fosfüüeubeü .»tuto inin nur Ufr íDuríif, .H>crr Is. -.'ina. ihìrorDur^ uun dai'U ÒOrì KU HÍtvr DUM ■')"< òilÌTCn. Tif ."ÓTUÍ'.TÜÍfdH-tU'tT ffur) tí'üU' í^iatíin. /vrait ^'ioiu ■'^rare ■'■í^uraiVuf, a^du .v»!(í : íund XodUfr, ^rau d'ìurSui iiuuiudon, ìiiiri Aran ^uuuu- '.J'r-.u'Muuf nun ViíPtuK ^rft 3ouìuu I, }i. ì>orf lììd r^fr UH Jíruicf. 3?frÍ!t!.i If^nwrh uuH ■Hirtui, Hn>D uod- ^u ^unu ^'rij .s>oi!rii 'íMiru^fr- non vfnn.v ton, uní) Ü. iMnup.u'' uost .'íu hwr nuií 3iiun.dfríi. ^rnu lulii' •VtMni'vU, yxíd. Víil : d*UiUp;U''. ì!ir?ì ^ruH (.-i v.uu". aiíf von uuu Oíenr,Tefuíün hrt nun H'» ^unrcn lír U-nh» ñ'ut Vidnnuunu in H:u.Mt'{i?nni iiub butre ñdi ñdr e: íHUf \\unrun díubc i^iMi Atírínarbeiífii. Xie -"Oínter í>!ti'b.'U':n íin^ vine <^HUt!n. ^rau 3tdu?n "í^udinurn: ^roei Böhne, xíf ron non ^Hfurvirloinn. uní íflnifr non líhíua l^idn. Uaítv: oino lod' tiT. ^raii non At'.uí Cito ;5u''dKULi nun ovtrreU. Mr. and Mr.s. Walter Sippel left Friday. August 15. for Mis-, souri. They expect to be gone 10 days. Miss Laverne Brodbeck, speech therapist in the New Braunfels Public Schools, spent tvvu days in Dallas touring hospitals and schools for crippled children. ft'tni-. Iron Vnicudi, ntr^ ^rfu OU i.iOHi'U.U? UU-f luUTf U.U! i:iU ,'iuUf.'^ ' Uf d"uuu UUP Ò:' u.--¡U i1 .ur -, •• , idui'^,. r h1 ui'T-^uufr ur ,luu- !U ;Iuu!;u!tu uiu':tf u^.^ dlul.-uf .--uu:uu; a- ■OUU!" - :■ Iu:0 nun on Uf diu n f;n! :UUriU; IlUiU hUUUU. »uduifru ■V NOTICE: City and School Taxpayers The Tax Rolls of the City of New Braunfels and the New Braunfels Independent School District for the fiscal year July 1, 1952-June 30, 1953 are now open. All per.sons.' firms, associations and corporations, their agents and attorneys, owning or controlling property in this City or School District, shall make assessment of such property on or before the first of Septetnber 1952, otherwise same will be rendered and assessed as provided by law and ordinance. Property not previously asse.ssed or rendered on which the owner fails to make rendition but on which the Board of Equalization places the assessed value, will be taxed accordingly — without notice fronVthe Board of Ef}ualization. Therefore DO NOT FAIL but come to the Assessor's Office and execute your asses>ment. City of New Braunfels, Texas. G. O. Zipp. Tax Assessor, y lu ,-ucuu vnuuh;: in 3un ;') u Sn.irn- U"U rr id\ir"^ Ul'iduint !u; dlif!- u,u; lu.uuu: Hu; U'u' ■3d^fr>fn iruufui i! :ns AS un .IKuru duinu; .Mufuu: If'iU u Wufuu UiUi dl'Ui" .s">urluu' .^MU'.i't fu: d*ru d'lu^uu' V. n!-,UU .U!! HI li.MIf u; f; UU, O.U-U' 3u Ir.iu VnU' '"iiui -fi: I.uuuui enn. ■ uu 0 uu uunu uuu 3un Ü i:!.. uÍ . íM u'■ In .U" A--'! !fviUif ■■•u: :'lMuu;i.. If!u; . Iruu U:U' 3-nii dut.u^u^in^ ,n:uu dVar^uifft nun ^n Uuu.i • in:" uu- "fin. Ài r.. ^uu'f in "vifn uiuf nntu T'f Ài'nurnn.T in 3nn dV-nr cui^ uuiOf ;fi5tf ^i^odu' 'fífií in.;? hnran-^ifrn'fn uni ('n'aclnfr in 3:nlt :.a ñofnn'n^nt. Xu* linntufraMÜnn,] nní ra'ucr u.uun- íMlHMi 'í^urufr wv: urdñ uui fiuuTuu; uf -iro s THIS IS IMATTr^iT all dead stock ilSJ llV^rj PROMPTLY REMOVED I'liuiic COLI.l.C T 1» ihir N t ari si Brandi Sun Antonio Walnut 21293 l.a\X'rnia 60 NATIONAL BY-PRODUCTS, Inc. EDITION OF THE Zeitung All subscribers and advertisers in the Anniversary Sections are being sent a copy of the Anniversary Edition. ADDITIONAL COPIES will be maiM postpaid to any address for 50c or can be obtained at the Zeitung office, 204 S. Segutn Avenue for the same price. A De Luxe Edition on fine, durable book paper, neatly bound in heavy paper cover, with the complete contents of this Anniversary Edition, is being prepared and will be reody fat mailing next week. The price of this De Litxe Edition will be $l .00, and the publisher will mail this without extra charge to any address. Only 0 very limited number of extra copies has been printed of the regular and the DeLuxe Edition.s. Anyone desiring oddifiona! copies should write or opply in person clour office at 204 S. Seguin Avenue. zeitung, p. O. Box 361 New Braunfels, Texos  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication