Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Wellsville Daily Reporter Newspaper Archive: March 15, 1899 - Page 1

Share Page

Publication: Wellsville Daily Reporter

Location: Wellsville, New York

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Wellsville Daily Reporter (Newspaper) - March 15, 1899, Wellsville, New York                 M m V S I ¥OÎ.. XIXNO. 3 wmuumntLMM wedkespay march is OEfil EñRKEST WORK. The Lcp::r:.iturc Is î.' Wa-^t-! injí ñv.y Tîme. ' c:. tr> i:<i ! .-* Xr.- «;.t.* nc .»ífiifr Famo«». Wüii 'hí- Hiíf'Mtt. » ..( »501* Süír ij i,í-<»( '«I r.-t«') rr« Hctt f'.r \\ > Ì ífit.- '..it ï.intp ''ïiiiw a'í a^ij- sntr • j.r- « t:-.- ar- • i'. '■'Ui'-rsrr« ?•» V» lííí s.; - ! . -i;: !.. íí'üT aiors l.i.ni • !. h,-;.- ill of ari- • > v" .'■¡•..-t: íh(> f.iiiy i -trt th • -vA.,;::"- .'^fícrr.'-'ui is • : . ! ; ^ -i -lU-nv <.f hilíís. N . S'j -.k- .;Í hu-íj r.-tnru.^ii " ¡.:y f'-i.ly s !îtîl-' t;-;'T. ■ i ; • ^^^,^îe nti'l Üi- :iia-; ' ".-t uj-.ïn up • > >.)-:•'; ir <-i-ís \n i : ; b-.-.^ ir-'.-.-* ío af -usnu'.it''. T,--- - • v.i'.i- tira - <«f or.-;í>irí Î.....-- ] .jpl-i^y Í:Í .Í:--!. "í Ir.-.) ••¡••-5, Tht-r»? is a i'r.-hi«;,>.■!.• i í>-.i U: :!■■ s-,-;-"; •:•,. i-:< íi .'-.-n 111-r 'Ir. ^r al í-' »-", "U- S.ir;»: s|! och •A,ti; •.,»!•■<»!;;- ,• f". . : í.'i • • - uf t- -• . .>••.; tí. - ► Î . hi h r, : ..I: th- l-aV-- î - : Tr- : •• - i l'i Vníi-í' H .I: .. i\'e .-iít.-.,; i:-;.". ' u-; t'ii' '.-•.•■'¡uasr .-.u: -•■ - -í -t. ¡ í-> -n; j \ -• 2 n':- ami siir'.su; í.",'; !'. ■]'f- .■■■i .;>, íh • * ••■:'■■!■ ¡\ í'v , -.f :.; .ív,';- t) 1." r.- Î'. í';- V > :iiíí í >.>'is -.i-iiii j'-.r. ..ir .-"i :-'..rL!i.: aü'-i ¡^-■ ; ; ■ =r; ¡r ¡i;.:.'-; ■.-.i!'-. <ìì. i'l. v.b> niu.-i p 'tir- a h. ' • : .-■■. ■ l..'.'r..-.- i • •. rrr » ■•rn:)-..-- K' Is . I. ::fi > : r-,,iir.it; í .-.í. ;a-ii- ; ■ í :.' > t- v.a.-. :: .'.-a,!-'.; b\ a ''.< óT a í":--:-' : íh- • lí :h- f. s- a- ■■ t: > 1— .•-i;Uinua.üy '.! -v a: l :ov." h . i) ívi\v p."'. : ay a - -- ■ • ; -a .ií -aA'.;:! . M-- . ; ■:.»•;■■!■. <lav Miv-r , 1: -■ latar.a"aa.i îîiat aU "cHal ra- a«:!,.- ;rr.- .'a,. ■ !;;•]■ 'lÍ-.l* m:'a.iK' (•;" ra.-i''. a ■■ i-: Va: s'a¡;ii'v i. -r.- ■■ i ; . ■ r.as üUi' cí. T;,>' '.aa-.-a a .--íi-, k -Ji--aa', - . a, = • î . .-N v/u-! r » i' i -- a fí-tVí-rrair ^ »n i.(.••-> "¡U í'.- luii-.n. When iu' í^- ' -.a.' ■ ai fiankìy ; ' '.a • ; ■ V- a; ; va >raJ-.< ar-i a a,1.-4 .a'.vaíj l'a - ia v. ral a h l< aa ia:."? i:;;ra.Iur<.il anü iveii uJ- 1 >•■■ fartía-r v = that hy a'^ a aa-.i<>,aa-í lu ih'' ¡>'.>1 rr. -aíií of .-î-^?:;'!: c-^iî: ì b-' (ic-^ ní-O ta tas.- ^ .-lu.âe.aîa :. a.f Ci,-: "la,.;"" ures. ' : I'/iX.. LITÎ:-.! »'X PAitK' . ITALY'S ACTIONS IN CHINA S fnW rspiirooUnn ^In.If In Ita.)t«a C ímuliíT »t l>ípi(tí«-«. !.\îr:. M >r- ^ r. Î:-. ' . ía-.-.-Í.-^r ^r il - ti ». ir.. r.-f'-iv.T •■■>'' fo!'-'cn aff.'i'!-^ aai n . ••mprt-hTi'-ii. faî- r-a'-nî > ■ a<-îî t. ï?. rha H«^ . ■•'mi •! tia- rTurî.-J rc-caU of ,Mjr;ï'û;.,v, rr-'iP'ïî'. nt V-k.a. a-a. --v.- i l'.iî;.- h S !?,. ,•>-•!,■, -i-,}f îirlt.-,;!; an! J.M-..a •■■.r. .:.Ta,,uaîir:sr Ih^^ »vn-i.- .(»Si "i-.^îra. ii: at K'li'.m. I'-v»hrt'î < il. hi- s,i-î. s'..at f.iri b«^ nu-'".'"'Í aa-l î-, p-.-a-a-ìiaì in r- t'.srn »a riv- iii^.r i';i>ï.'-ii.\tî. -npparl io îta'.y ai ti., i-.uir; t; î". Vt. ('\r.- V fta'i.î'y j- w ; rh-- a' ri-Vr f'i>Ti;:!U!-aJ—-a . rf< fJa-r* r.'î::;-! araj :r/-dîî'.ît' S îbtîr ac ! Aihair.nl •'.l'ii^airo ¡^a^enr'l aW^a.îv kn-'v, a. < îhai pi-n.-r i ; ,.■••■"1 hî! » av>iv.< -î h'-iMW"! > h' -a;t:ïi,a:îiîa. c ntr.'ï-vcr.O'i an rttrrrom-an -aith .Krar'.ar^î "î-a ? unïy '.n îh--- . v-nt t.f «."i.-a^T--^ M.-.a-DonaM irar,!«î-r aî. i'-k c'». b-^- irjr !j'i\ib'<-> t-.- înO-j the T«!îr.,7-;;-Ya-mi-n t > tak.- k Martir.-i first note, .''hoîiM ît.ily n-im-"-'of ftrtion ;n (sr-í-.T lu obîniîi reparîiktî Ih? rniii-.». in tr.o ulti mai-- '5f îTiiij," p àa. y an.i te- mir.'î'^d th'^ «h.iinh.-r that liMy'? iî-ity wr.p to refrain .a- iir r.® po«- .--ira.- .i^a- iîa î îu i"v:r.n v,-';»',- oai aar pr.", ..-ij« .ìtaai in. ià-nt ar vi.i:-.aai riciit'- ti» ji;aîify a î» ^a-; a . h îia::;K. if in th- î:î<j; aai l'X'Ti iV-- a f.iial r^al^-x a.--. i?) Kar-'P--». - injur- int: »îit.sc ".riapa v. a" haï l'iavi.- : îi-r-pe'r <î a:-- , -"^rai! fr¡ >r.fî, .T-'. ■vxra.'ta-.r: t>>.; aî^-r rp that hadt-,ho',-»n th. n1. .T. "l;- \vi î.«'a-?r.- .»f îîa;v, î FACTIONS IN HAVANA. Different Views May Lead to Serious Trouble. HÍLITARI ASSEMBLY'S DOINGS. nr«oÎE]ti(tti« ÏMsonl, «m«» to Seutì « t'otmiiUtium in \V »«.li lu Kirnt lo Confer AVUU rr,«l»î«>ut >!fKti»»i-y - fïsir Thrrt. ?;||||ion Imllar« \ot Ac-rrptr-.l Uy lhí> A!i<i«>tnì>ljr. NOT VtLLAMlL'S REMAINS. Thp >kr!<tMn Fourni I» a ChaÌT In Co^« n „f a <pr»nì*1i .«traman, «N. Mn.r.^h l'.-Tì-o = —-r"tar\ tn.- r.n-. > ha.« rcc.-n-.a fala-.w i;a.:r i-k-jzt-.i'^i: ■>'.'>irrh.\xr>. .)rr. .Ma.'-v?^ U. •■ììi a. aia? foai>î in ihalr ab-at r.>;:r n•l!^ .^r Saari.'ca a« r^ a--i- ì in t.> lay ^ 'aa;',Tiì n.tt ìh'Vi^-" af Vata^na.;. b-aì ■■ f >i>ara--hr i-ainan. -ir;^ fc'.- I. -.v hy :var.;. P111 'î^.; ■ ■ - iM n t î: r. ! r. r. Tro <a.ra-':r xh ■ abavc V. a.r- ' A-.ai \v.i.=î an r f-u Li-at : :a-- (î".wha^h v.a;s îh.j in-tra.aa. aa, thaï l-a-itr-iy-,-! t'a-j î r;ut- r- < h>ar.i v.îa .X-ha.ira:- V;'-i.aa.a; ír«,>m Sîî.; v. sn -, aa-v- îh-.* lanJ'.nï; parîy V. r.î r t;a,- --lu avr »-f th--; Sra-a-'n. orp V.h.> ra.n'aaiza»- t-a raaoh :ho .-^a.irc f:-'-!'. i 'î;- r^.aivasa i> - ir.^ 'il- .î lit' >n by the Cubans. brinairîu: ra.rtiaüiar t->Mr:aìn «i-.-a to tla io t.^ko la.ra. aa ar.ì ìa-: Glau--'Î.'aa aa-ar. à: .i l h-£ n.-ìnatr.s; wviv aìha-.v.sl to sit la tt.-:- -ar in u'-arh tia- h^-'v h.i.J l-c '^r.vy h IX^ÎMrtîia a.l I., la ve tr.at Va.- Îaîîu:"s Lv.dy hcs at the bi:t<ar- ._>: tL :. eea». IMPORTS AND EXPORTS. relitn.-tr lh<f «U- PMIi. sec^siWr »ormhi sumnier? ^e never,d-d; but we have seen the cUihing ct this tmifc of the year so covered with dandoifi'that it looked as sf it had ^^^nout in a regular snow-storrn- No need of this5nowstorni. As the summer sun would ir.eli the falling snow so will -Muten»«'ni ¡-«Uí-'i birr a u f>r ■ >.\. ^Ki I". -Taa P-"- a' a: la .a„ ; • f rail..-I - ; hy tilt bui>.,u ..f iaati;-:a--"..-.ws a,-ftáíov.-?: . ìiap.a. ,a,..aa-;:a!: ::: - F-.-l- ra.-.jr. u ■ 'Tí.IT:/ wa-; .a; .ìu;.^. In-^-w; Ki-br-.ai;y. .ra .-a,i $T.a . f aa-:^ haa-I.ta*. il -.v..^-, it a. — Ja-.a-ar- -.i.a.ihi. J".,;!';.:. ¿J, fi.--».""-Kxr-aias I íííás.oáo.v • .. For jiiuiith^- Fva. i'?. li'.'l', ih-'.■,<• .-.íí an iiuu.i^i- iIi-.-I r?r:.s -af a< ■•na-.! ar-.i the i^.irv.t- 5'-riiia; In , i'iiVrv.ii.' Sa' th<' ,-.\;>arts ..a.;.,« vvui^- 2:1 th ' irtarar:.-pold. »ia-are;ise in th-aajxpaTlV .01 iTv'l.i f'^:-'.';!: ;n th-" :ra.- j>ori.-7 -at ir.crc.ii^a jn the txv^ri^ uíc-üvf.r. Ì-Ti.-àò. ïîAVANA, Mar;h —G-H'-i-U On-ñas h'^ r-.copnipa - .>r.iy <j;íi- >.\<-v Cnh-i. that "f tía- t'nitf.í Stut.^'^. Ai2 that ihe ' tibaís ran 'la he (ír-rlurcs ¡ Tfiii:-'i'-n •'<Í th"' -Vm-Ti-Mn au-íh.;r;ia.-;, arai thí^roft>rí' th«,; tnííUary tan only talk. In his .",>hiion the a.-:-••irl>!y i.«? a-rüDii ar- it ti<>at' l»>.= -iaw--' is ant«5 !<• ir-'t tTvro ui^'noy out of the t nii-ii In this mñrt'^,-- îà<n he paint." out that tlx* iir.'t propniîCiî to ). As î'.»î liïnifi-îf, h-' .Tvar-i that h" i.-i not a h'-sr-par. Tha l'nitoiî í^t.itoe s^iiVi-ramont oíift-íd :h»^ SCl.a'Ki.orrì «11,1 ha n--ver îîik./i :ni in tho piti. Irai a-¡i. Îîop.'îvi, î.i a.-k !iioríí would be iiiaíittni-Tí-1 .irà araaa-p-r. » T-. ali iHíí.::;! {.naìi-rai Gomez pp'Mk« îîphtiy nf tho a^^^omhly, a-xMaring: that it -ívas hi'^ crcatîon :ss he dkî not ■vvi.çh to nj ilicîritor. ntîtî that the roal îra.atary m"iììbf.'s-w, who tonk r-^rt in tha v.it-ì !o <ìf>pai;i> him,_ Will novc re-He anüfs tho afiîornbîy "a cr>î-ki.t:>iî of black cSoutlf!, with itiuch th-.ìna'.'r, but îittîtj rain." Tho niluary :i.=:«cmbSy mot with the or-.hiiary ::i!ar.î. Most of tho timo wae in tliia-iiispirs: thf pronuujioe-ra.-nt which i? to be Si-w--^.! with ii i f juí-tiíyin^ K'lst Saturday's action in sìa- ty>. s i.'î the p-afpia. | t;.-'v:-raî iíansuiíy IturaiUicc-J a mo-t;. n protestirsíT arraiii.-it the .icct-ptance of lia- pr.-a<aintT it with a Ioni pr<a:n:t!t.> (.îoaiarinEC that tîu* n«-Ff-rnb'.y -.vas raady to co-op'-rate uith th.-> ranoa Statis in mnintainlníí order in Oab.i. Tii»' motion ealiod for th-.'* aJoptiar. of thre-.' n'^.'^olution.'; "in tho of ihs- arin'-^d people <»f '.*uba." Tía.- :js>-t f-xtC'na<,J ih- thanks of the a^.-^L-jTibiy t.> the Tniifti States for aid durii.JT the rocant war. Tht, second thank<a the TnilvJ Staî^tî for the o^fcrr of but w-jnt on to as.'iort that •'owi'a?r to the a-c;embiy's exact know-îe.V-,. of ihn of the Pnban sal- íKtrs iti members consider it th-.'ir «luty to tiv amount ini-itliiea-ni."' "\V-- ^ aniiat hanorably rua-apt it as a tai ail y ;;-, .a loan," th' ti.ai praai>-iî'"î, "a.'; MaKin- ;.-y-5 a-uthari.-îarinîî n- iiy to r.ai.--ra-^-alei t.. ainpa.-íi: tha dis-.ar-a.a.a- of <'uî«rin trv>ap.i anJ »-x- n-iad for t!i:S'ipt<rpnf>." ' " I Tía- îaa.d les-aíution appointed a cora.-a.i.it' thrv-e pr'-Sv-nt th-t^e i.-onclu-¡-■•■r.- t • ¡'-..-ta-.l, 1-.; M. Kinli-y. ra.i v'-i .Miota-n wat; car- îivà IN \a>tes. aciiinst 4. Taa -aaioat .-'f justüi, .üj..;-"' -.rns thia. Ì It if î-y ¡"aa ali.i ciía'^ la-.î- ^în-w t'sa ¡aoí {.íci;- i:\il -.1 til.' a--í-i-ínbíy. li-.-aiariiiK laat a--.'-.- £,ini;!-:ar v nii tha inian- hi<--t<->:y v.ir kp.O'Aü lií.it ritsaincd re- i.uLaiís L-xi>-i-.i b-.-twa-'íi hnu anJ fi.c rai.ait ^ IvH ^(Utherity. It yk--viov. ? iaí''rva-\\ witii Mr. UobvM't Port;-- .i!al lays .«tjt-.-s up,>n thr- faat that <ííiau¿ lias \iiiu.aliy ii;nored tii-:» as.=;en;b}y lirrinsr th.- ìaf^i tua month..--. The iioaiJ:r,eiU is ¡a .>ñ%at a i lilopy uf the aì-jr:ìbci-i5 of tha a;a:amb!y a déclaration that tht.y have done their duty. Ct-riaia tvferring soatlilnsly v„íif,' n .ijiï.srïî J.J ViSijj» a piatern^'nt botatine îht«.? wh-*-» ftavi' eiï-îri»«?'-.' î.- î .-»aj;. .(■•- tl-tr, or îtvr r<-. Gi'n-r.il fîî.r.k.- t'> ^al! a; h-- • iTi. e for îh^ir r iura. }Í5ÍV-ns: î^ c.vTvii-e îh» | fura tî.ni.'i -fr ■ h '" f. h* | pays. h«î tmiist iiuî aî-i-ear u*urp îmjw- j erji '.v}îi--b l'e h'i« h-, a h-rrfr, j t Ctai.'i.-il Miijl.i Ta'. îrÏRU-s wiin.®s;\}>-> !» ' iïianif«->iï'>. r-'ata'p a'-tia-n of the! a;»sciMÎ>;y ''n ar.á th^^n a<i. the (^-àdi'-r-' in th» foliowitsír strain: ••V.'.' -i tboa^stvl îir^'5 pr^f« r to jrnrrh ta aisr h »'!:-•>'. C'i î In tmy-T? usai h'-'nof, t ■• tilaíair,- tho '.a^t f<'>ar vi^ar« l>y .¡^ fi'nîjîc action of insu'a iríüaat; a-- --r t"^."- r,-T'tanc? of n ra-a-ar.î un.iulh>-r;j" ! b>' s';,- aî;s"-mb!y uhi. h î.- our sa.pr-^'ra.e a-jth-»rsty and ta whi^ii tiie aria> b-'- t.-f!?.' it f"» ciîiri .in "î o-a.r .nt.'^rt.'îti! /•nd hon'a-,' ìi:r ' ïj«^ i h.î!« t=>-al in th-- niiìiìarj la- « aa- > . A runatr "¡r-, a1ar-ai th.ii the %V¿ttl,tiigtt5n c,-îr.îr>isiìl -îNraJve the aF»=err.b'y. I". t -ai l-.^-hed in ".n a\tra '".litaa-j I»,cci!«ian. The .s-'-rc-iti-'f! ; -v- ~t:y in.ide to <;'n>raS ii^ :3ke í=i¡ch a eatirse, b 1Í i;p t-ï î^a« ta-r:,- ha .'in.« foruivd no la • h ;riEenti"n. • ■¡■lìi i-'m of CivU t;-A r-rTí.jr ^rrtrsl'9 d fiiivi oí IVu^e .XstnacÀr.^ action FILIPINOS JEFEATEO. General Wheaton Cleans Out 2000 Febele- Hundreds Killed and Captured. tSíMci-sl to T»1K RlirMr)B;TRaA M ANILA, March I5:~Gonor»l Wbpatm a*tacked and .defealcd two thousand Fiiipinos ftt PaMpthls nít^rnimn. H* rer»! handrt«! Ktliph kJllrd f nd cap'n-ed Tho ^ inerlcAD lose sllRbt. POWDER FOR_ THE NAVY. It win "Soi AU It«' >ïn«nr«rinpriî hy tb«. finiívrnitirtit. W.\SînN<:T<>X. M.-iuh 1.'..—Th" nivy <lrpartn:f !it ïkV; .idy fi*:-' whai.-v^'s etfp" may b» nf!-■ «-uv in (.trrjia- oüt thr- pravi.--!!.of 'îa- rasai b ü ftn th- p'iSrohn?'' ftf ï-'-vok.....pow-b-r iPassn-;; th'- cnnrsine yt-ar. U îh not intcraled $0 ,1:1-taponiZ ' th«" • i ail-T^-its t-a- ^-nîvfiî tn thi.< l.îu- of maTif.i t>u>' hy throwiri: th-' n oí prod'ss - täon lip •>n tî'.a • a,'>!-at p'aTi'.=î, T!i-- gQvernna.^nt hais a ptar.t l."...Sa<n lî^-a î whirh when ( onj[>ieí"(] will torn out a maximum prc.-Uict of about S.tMy pa^jmïii M Wm. lì. attcmpllcs to ptevent the parad-»,« «h-'-" rvil} in ra. way corn- Co ninni e. LICENÖE~CANC£LL£D. nt*«9«h ttenärrs Opinion en ( " tfe^'JUq-ier iKX XAtr, AÎ.BANY, M-.irch i:..—Si.ire Oarnmis-of I..vrian anr.ounecii that Ju'it.i." ilî-a.îok . an.. ^îîoi a li'iuor tax i-i^rtifa-Ite î-« •■•ai» Pa'dwin, of Fyra>—ase. or. th- that Bald win ha i net obta r-.-l tii.'d the clweU'.nir own- r?" aaas n' rcTijired by the liquin- tn^ lar^. Tr.-- aaitier in dispute Involv.'d sh--^ s •."ara'-f-r -.f a on»--Etory bri.-k h'-i;«*-' r/3;;i a bi^-'-m-nt m which V, a'í íu> ì ar. î an oíd ptove for the a.'.'a-ara af :i r'ii^lib »r.' Th.-? tera.-a; u t-s a a.-^hr-r w- man, -.vho took '¡ri "a \i.;-.irsr. "''l'h w.i.-; iïs ht-r kitrh'ìn. Jiî'ï-uc his < piaian eays: "Th-o was 7-!sr.r---i .'.nd ^-i-ui^if..'^ prim.ir.'.y as a d--'. lIì;,^ h.^-a?-^ and whcti certain ra in-.c v na: in ufx- for mfptia ptirpp th -y M.-r-- n-ad by the occupari f ^r : ■ r-c i-^r'.a.r ni, >rk. Thi"^ n«..' 'var ■■^f r^■ r-.i.it^aer ra't. in a tlu-.a!;:-::^ h > -a-»al.'; b-^ u.-'-d raîht-r than :a. r -ah.V. i",:»! .tt;-?ad the at a, ; ■•^a- ■ p: :a! 'f ba.dari-i. it covKd no: ivr î-..- a-,:-r,': >a, of the 1 ■?:;-'atu-v :a.rt= a - da -iani houi?.' ; '.. •■ ; of 'th-.^ pr.iv.;: on b ■-a-.-":- -.a'.'..:.. •■: -i-.-'a habitually, ih • • '•■: ■ ; s ■■. y. r tìevo•^'.î a ■. " 1 aas "■-"•.i .s."-' his jirs^a:.- l.br.i'y •.••I'-i!-: apon Iiis 1 .IS -T -î - .o'i i-a.. voti-J î!;'.- .--'-¡a a.;»;, a í .....: a. . d far ht.'r kit'.'hi^". •.> • .-• ra. h--;- " .-f V\ .-11- VctPTíHi'. Al B.^N'V M.. a '.--.--T: • An-.(--:.-.'i! War V. : raa. -..af.oa, v. incoi p-.p.il -alt.-e ir. N-u Y..rk . .'.y. art-, "To as-;-: - a"- .-a-kr.isä CHANGES ir TARIFF. Reciprocity Trí»aíies Being Negotiated A^ain. WITH cri^á- therv 1« SfUl « ÎVesprct Tls«t a Tr*-«»» ÎΫ. Whtitir«.»» Brit«m Cotreri»« th«- RrUUtt Isdin^.^Uo WUfe Otb«r CoRstrie«. pete with the private inanufacturer-i, TJie navy ha«? a powder known to the profe5iiion pyro-cellulAse. whioh Is equal to if not better than any Pmeke-lesa powder used by foreiiin powers. ContiTiry to rep..irts the ra;w powd'T which ha.« been tested by the navy under i'-^rvj<-e conditkins is not only not InjHriouü to the erun.«? now in use. b:.it hits bi?en .«¡o nic'_«ly adjusieil to thi^ir requSr.'Rients: that it ba.'» tnrrea«*»d their eUlcSency to an av<Tat:e of s-.-conds feet. J_ CHICAGO MYSTERY. ne«<ll(-ai Corp»«' of a Mshptl Oat ot CH1C.\<'0. Marvh IX-The h-a-r-.?® Oi a innTj manci' d and briilse.!. ■Vi.ith OTie and a bit of rope <ia.n- g^Unp frasn th-- ankle, wa« f.-)and tassin-^ amans; thv \sa\t.i "f Lake Michigan, near Hyde park. The police auth.")ri-tles belif\ e th.it it in a case, oi murder and that the r..pe an the ankle wa.5 upä'fl to anchor the remains beS.aw the surface. ' ■ - n "Upon Miv-stisatien it v.-as found that at every joint in tho body there «-as a g-ash .'«nd the beiifi ii? entt-i-tainecl that the b>:>tiy was cut in or.icr ta double it up into fimal! cornpa?.« that it might bä n:ore easily carri>-d in u t-ack ."■r to the lake. One pash indicates that tlie spine -.vas .«evered. The body ^^as badly dtvompopcd and must hav-,- been ia the water for s-veral ra-.^rtths. TTAPHINGTOX, March --NV^^^iia-tion« f.?r repro-aitv tve-tti-s v ith C--"-many and Fran««"^ have b- r r î—a-.l and th» r» i« litììl a > t tii.'-.t a trea'.y b'"- iat-'d v^iih is {-«ai-.i'fsa trf-a'.i'H iir.der i-aid .-r th-iJ if eompb'ti ns -.tithjn that Hot ••■<î<»riîv aiî í!íie îaw- ït ih-i-y fait ^r ♦ î-a..-- a -«rli! negotia tion.?. .î-i tb». 'lirv-^a-d'-nt iitiH hn* the Kn-n-«t!tî!taa-..!il ripht. »«î tht* spaino íaw, to trrmiies br «n>3 v^ííh th? of îh--^ s-enatp. If dí-em.-'d ad^ nntnET-au« this <v>nstit«-•li'.rai a at "a my wdl ba eierc^'-íí even a'îiT Jaïy n-xi. The ".-n.-'tktU'oííí -ivííh ÌV-fu' b«v» noi praved ?it.M-vi!sfu! aa that f.iiîîîtry ua« no! -i-, slüns: to cnjnî a ■r—5i',-tíf5n nit th-' .lî'îh w-hich t:?î<i s;f»viTfi»«-?Rt «»E-fiho'îld bv; f-'v-red. Tbesí* ar« praMi'.íllv, aSl ths.- lieei^tiataan«. aî-thniiKb üifre hass the inätiÄtivf tn other nuüri."a-?. biu-i-al -..Ith ; ■.t-.'/y ;ict!\ :;a- • > Ana.a i --'ir. . ; a 1 : ir-.te; —> ( ail o » ; Tí-.-^ d -ri .-.r T-^\•^:o...aa T.. S a.:-.::.. ■ >' îh.' .<paK;ph-; iht bi.-.-'. i- ï ihit ".Ar. " : F. S -b-na.U. '..:n .Vihvidt, ItKiU tiis llvwi atiranta. lUï.. .^iarv.h i:-,—îivbert Lewis -a.;- iainiZfvi livre far t'f:-,- murder of t'ha:"...-s H.iyr.-5 '.a-.-biiiit. by 5,r-a "'s "ac- o y^-ars a^.. -a r.. r; aa.-p'...>ycd así a -^v.-rkman. Chc.r".-. -w.ts th-..- fur .-a...m a '.-•■1;. ¡¡j.c ht-r-a an.l da-.-b.ar.a-.-d L-.-v. is. Táe L»'.-l-.-r Ji.--; lîa\:a-s ili üecL-rabt-r luíS a:a: ï a.iii hi-a-. t.» dcaiii. I Vigor melt these flakes of dandruff in tbe scalp. It goes further than this: it prevents their formatton. It has still other properties: it vt ill restore color to gray hair ia just ten time? out of every* ten cases. , i And it does even more: it feeds and nourishes the roots of the hair. Thin hair becomes thick hair; and short hair becomes long hair» We have a book on the Hair and Scalp. It is yours, for the LUi'Iy In t'ouîî. PAKlîi, M^.r-.h L'rbaii:;'à-a'.ho.: oí "L".\rnuo *'oatra l';r Nat:" \ï!ï-.' Army A-a.-.isis: tía.- N:it;o!iíV \,a, . .-.a-c piatali on tii'.ii .»r. char,.í-- l.v.viriA insuitcd ;ht- araay. -an ali ^«.raiiU--. Tne acviusttai by iL iivvìy t-cene in thv to-arc. the i^p-.c-tatorü í'iiiiiinp vrie.i uí "V»ye Io. l^bvi-'^n ' and "Vive la. llvpubliqu-c."' to th-a p.-.--pîa i la vana who expres.«íed ' their dis.ipproval of the assembiy'tì i aeíiou vn r^aturday \vere eliminated' after an .un.iiirniiitd and healed dis-eii£.£ian. An .ittavk on the as>r-mbiy, printed at Maianzari and siç;ned by the niayor of Mal.iriEa.s and ttth^-r.-, uas Tiiv docuna-nt linaUy accepted by a.'olaniatioîi. tlu- aapiembis" deciding to print loa-u'-i c-apies aftt-r which it went iTitu f.it.rt.-t t:i.-3t-:on, presumably to difcusi najans to obtain íund:í for uioct-ing: the expenses, at Washiniiton, of the oamnúttoe appointed to prcs-..'nt tb.e rt'soiulior.s. Señorea Villaiem. ilovia and Deppaì^nt-. Themse mt-n Were really Sftleetcd during former eecret postions. li" thfïr tiaveling- e.Kpenses are iiiirarcd they \siil pro-ci -cd to Watihinj;-ton, nominaüy to hand the reiioiutionf-to Pr-asident rdcKinlcy, but really it is èaid to neií'utiat'eí tlie ntysterious loan v»hich has bet-n thc'tìubject of the private t Tía.- ^teno.c^aphor.•i who have bt-en v.i.'rkiiai; for iho ass-.-mbiy havo not le-Cc-ived a < ''lit lor their ser\ ices and a.re said to < ontt nu-'au- a strike-. Tho assembly ; facuuu.-iy fails to rccosnize the poïiîibiiiiy that Prt-.-^ident McKinky will not recovtniï«.- it or its committee ofii-ciallj. a-i To ... -i . .v::u-J nsan. all --f N- a T ra. lîiîi» '>>■ «'överijor. .-VTí'H.XN'V. ?4aran \ i.-ria>¡. .ii.oo.-ie-, ve'.t !ia> '.a- fj.v.¡!:-ü____blilii- «•onf.-rri:-^ a:- lá: Tr -^-t .«r..! Deposi: ^-aai --: m-, a. lasa Iba i:--'nerai '-s .-r :s; a-. ì o !:n:>anlt-.-5; ai»u-a.i:f,- ta - .u; lì.c îr.sni-i-.-r;: of p; "a • l-'^ y an .'.p- pi-ai--.i5 '--î ■-■a-.-h .51 b-^ mala at ils mark-cl vaaue ai. the îîua,- of i!íe trar.s:V-r a;->■-i.r.c -l.^l-. acivical- tura- "ai.i by r.\ l'.i.i'. i-<!b-d or proc-t^-^ baf.t-: sa.ill a-- o:.',nd!--d v.ita Word.- "rf-n ■xa:-..i b-ji-.er." Higr WhNU.T «au«blr»mitf>tt. NEW YOilK. Mar b. 1.'^—Th- Mer-chanis' rM.-^tributin.i; and Disrì'.ìinc: cohipany has b-t^n in(•orporate^i «rsà.- r the 1.4-c.-.« of thix-' ;-iati- i%ith a c.jpitaì of V. nich-half wiii Vi -and tho I.th'-r half vr-'f'-"-The n-aw corporation eouspilsr-s ■^.arr.-Ihv ìarit-.«l whi>.;ky bletVdlnir .tnd flis-trlbiitiiiii cDtPd'ani. s in \h - v aantry. in-cludin.c: the Merch.«!».!.-' ¡M'^t-óana c-v.t;-pany of Terre il.-an»-. Ini.: the l>'aiiy MaU Whisky conip.my. Gi^r- Stllo cotiiparij' of Phii.òiaìph.a. i:-'' Gottì^chalk lomi-aiiy of lì.i'.tlrr.o;aa.J C-jiok & I5ort-,na-:tner. Iai> t•■^ l-iru.-.. a.;: i 1:. ii-:!l.'.r & Ce. -af th;.-^ ity. Will Overthrow tin» Klection. SYUA^TPE. M.n-i'h i:-.—Wil.ia-.-. P, Gaaneii wa'^ _tdoote..i pr-asi.U'nt ot •.h-'-liaUw^iy ^iiuzrujaìiy_r.* thitì city by a <-a:iibinaiion of Cievt-laui and Philad-.-lphia intvri-sts -an îi:e boarví of dlrt-clou^. The vote v.-as »Ae to four. Thv- minority of tb.e <itr-. .t.-r> repre^t-nt th- aiajoriiv.of ihe it-i-k. and il:e\ as.-tvt that tiiey will win later. Britain e-av'--rin?; the Pritii^h W.«;t îîî-die;» Tla-s- «t.-vr.raî tr-a.îy n«-??-'ilalam-* «ere »-om- m.-nths ai:-^ Ijy the service Mr. Kaa^^m, otir reciprocity coîrirî->.i=s!ani»r. -a a.- obUire-î *.o ir:.% î> U» the Canadian srnrtvV'sion. th!.-: werk ir? Mr. Kav-.-ii is fr,.o to v- sojeii - îhe ni^prd-ationsi uith îh.- oth-r . cnuntri. and he ha.« written to-infor.-n then tl-.at hit ii? at l:b--»rty ta rn t;-.-^ iM?:.-- f.f AmbaF?-ad">r Can.bc.n r*>tijrr.c fro::. Paris uilh the Tçry r:\rv.cfit hop,- of i.arryinc throu.sih a treaty under 1 of the Dînffî>'y law. C-n the part of.Fran-e it is pro-s;:ve to th-' rnîîv>î Stat-..« sh-ir ••rraairii-ar,-." tariff list. Tía- Fr---n.-h Tarif? h.is tv.-o rp.tf.-;, a maxirnvm and a înin;îr.um. Th-»^ dííT.-^rence.-í aví>ra.Er.:-aboiiî per rent. Countrì^^-s specially íav,.red by France pet the minimum raîî, •■■•.hile haviner no arranc;-?- men: p.sv th- ma5i;rrt!7i rat®, 2r» p-r t-ns Th-"' e.^o-ct of this is to place h-tzhnr dutsf-"? on American caod--tnsTs or. ih'^so of EnRland. <î.-rmany, .iv.-i .- ano it countr; - c. ijh •:\hi h Frar.— t^i m.tde <-'«m:c. rcial arranscemenf«;. In the n-sro::ati-ans -r^-iîh Mr. tbi? -aírímum raie is conred.-'d t; -mly b/»:nsi aiî 10 ^^hat the '\s!to..i ïîtaî-- -.-.ill Errant in r-riurr.. T;:- la-a pert: i'.c^ p.''r i.-ent r-.-.ìnctan: oE 'iuty en articles, but an arran.iî-- iv.'^r-.i i.ot hcí-n rcaih-.'î iiii to vshat .«ïtal.:-- «hall b---. The Frenfh c.-nï-nt!-.n .t- tb-as tha h.-i '-houid W l.i- •. i' îhf.r nilnlrsium Ijvf ,> .vc;>; ihf- tariff l;?; Th-y -also . tend th.Tî .nt^raúr» -^f Frauch duty [ Oîï Ani'-rîx-an ic-.o-l.^ i« ab.-'it ¡M-r e«>nt al Tsr-ar. ;n. .is ;\5»>a,<; p^r t-ont Aîr.Co.-aa .î-ûy • a. Fren,h s:'-h»d< M. Canrb ai :s a -n;.- s-a-a.- f-.n-thcr fïta-ti'^îica', ::;t.-a-'a-.a.i;on Îr.-in ,f"!¡iris ;ind it Ssexpecî.-d rh.-a activa ne-,-o5'aiion= wiii pr-^-.-'t Ì ;u ;'ib.-iut tw.^ w-.-ek-. Th ■ «'lî-îî-aan Uíínt- b--en TiTS-rrrrri an n ratñ-r Thr-y œerciaî bar^îst and niade^ no prc'sn-eí=s »o-ar.'se in eertain otl'-a'r palili- n-ia!tv:-> il-.-vrtly. how-i eveî. '"f-rîT.iriy iais :.vnrrostak- abjÄ Í v; î-nce "f will. A« a result Kpwr Ad«if»»t Moirw!«!» t h-a»«««!. WASHïNiîTrtX. Jîftr^ h - Rear Aâmiral Hovd.-on to nài^v«^ of the comnîand of ît-utoa nary yard hy Hear Adtriral Pa-ksRsr. n.-.w i^rt duty in Wàshinsiì-'n. Tb- í''ht<-sfr'f. n.aw on h-r ■.•ìiè" Havana \-.i.nvo>-inst the tiansport ship se tu nilasTrs {mni(-d!iM--;ly to Iia?r»pV'Tî Roads and "Rear Admíial lïowfeoîv (.-xp^cis tt» îtolsl bis iîaç ou h.er t>n ihe ïSîls îî»t. and iFs-ail f..r the K-autís .».tiantif etsiti.+n. l'ur«. Kt^er UiH I'aiorrd. ALîî.XXV. .^îcira.h I,'..—Tlu» íoni.miítee on pubi»: lioalth of assembly wiil rt pO! t fa-.. .^r.^My '.-.íí > <-calIt.-<l ■•{>uro b-.'t-r" i'Lll -i-.a H 3;-'N.à-.-s that taa/íiin^ but para l.'.kra-y :ralt at..: biops, i>r pure extr.i' i.-- !: Sv P'j:-- >raí-'. .in<i pure vtater sì-ìjU a-.- ì r.. i;-.-.- iuan-af.ictnrx-of b:-or. al'..'0; r. It ai^-o pr.'vi.5...-s ;hat 'h ■ .i.-- ■ r p.ir-'rr .-iUaU b- atort-l ta... s ir., a tu putlinvr il for sale cu ta-, ir.irkft. In the old-sn icaìly, at It-.i-t, he ad ra IÏ «uà..;; of, wonarn. It a craat soinethtni: for a watnxn to feci that iit-r hu-sbard ttnlv a c.it.abà. . i iAlrcpid • r:o- î «H. :ts)r. it 1-îacs.tîîi.-t toî b-ct t-u feel [hat ht- has- I a e physical stausina aai cour.i-.:c tada-Û !IW '.IVr îlirî»t;;jb nil îla- vicïssi-tiaU - of Inc. Nowaâ.r.-s'ihere is ncit aa.uch toaiï-niiru .tÎKiGî the avenige man irosa -a pfey-sical îb.e .-íía-ials h.iv.- íla-ñn'a 'd:s]î--ïîîtîvîn to r,>:'-i, -...¡tsi îi:, u. .Ili'nii..»:; 10 G^-t-many'.s d' Sires or. ¡prov-ity and îh»; subject broad general feacure. Tb.e -«•.'op'^» of th- íi-.-JToiíatams r'a'-t th.j: ¿e.ar"türy Has? him5'--jí 1-. i-arrisr.:; ic fof-c,a,r>i, the <ie-tailed V,.)rk not bavin'; beer. oj. a> yc-t, V-.> Jiîî îi-^>.:;atîc-ns ail: prw PUccïi-.-if-al is t.-,o »-ar'.y to pr-..diet. lU- French Novctiat rAlU.-i, üarch 15.—A dl-iat.h troia T.iUntvi"i!f. dopanmt-nt of l..tirthe-i.'i-•iioseU-a. anni.aanco.^ the drath of jî. Krokmatin, the Frettch novelist who collaborated in tiction for many yt-ars ihc late M. Aiesandre Cbat-rian. us!n.£: the compound name Krck-mann-trhaUian. He vcaa in his lîth year. ________^^ ' Mrnnilfil M««m«»r »loat«ü. Pleurisy Pleurisy and p'leumonia aro acut^ iii-flammtCtiuns of tho lungs» and if not Buirs Couijh Svrup speedily allaysall inflammation of the Inngs and eifocts a cuwin a wondi rfully shoi-ttime. from Xow OrJ-^ans'íor láverpooS, which recentSy isííand^id on the Ilidiiis rooks, Bahama b.wik.^. hiijs Lvt*« iluiited. i^hir-i;as sustained but sU^bt dasiiage and ifä rt'Ioadinf; the ba!es of cottou which she jettisaued. COUGH SYRUP Cures HIeuniv r.nd Pneumonia. ..re a-. l 3>.!»aut tolaktv Doctor« ^^ lit. vrH^-j-.cii. Alalldraggists, iUniary CoiirlV ALP.-VNV. Marcii Th.- find inerii of the n-.ilr.ai-.». art iniiujry as to ila- 1. : . f ta-.- vnty-tirst rèi:- iir.eri: o; N -v Y.nk i::y duila.t; l'a. San;;.».'-;-' v a.'-.-.j .i.ar. . .u rc-.ioiií d na tion.i! íí-...i.'.i 1. a.a;a.t: U'i s in this oi;y. Thej iai'. t r. l-.-i-:: pnticsitt-.l tc" Go^'iawr ii-.-..in.i thvy wl!'-not bi- a.ai - 'ij.t.l tao s;o\eruor has p-issc-.i j'kii^::;-. vjr: ihtm. >"«.t a foa»îiiîsti«»i*l Majority, Al.r.-XNV. Mar, 1-. lit.- in tlso senate ■Mr. iUlIv^.i-.. - bil.. .i-î-.-.-adin,;; th- banU-iSfr l.ta. OV tlo- iiu'i;rt-;;..t v amourii ol, ps-ts -of .my indaidu-ii .to Çj'.ëO-' !.. a:.v cr.. -aivin,?? Icmk. -»x'ts kiil.-d aftvr .1 sl.oî -, batv by a vot.- of S4 ayt-s to ta-e.-. ra-t a oon.-titutio;; ii ■nsajoriiy. __________ al XhfsUeT*, AÏ..BAXV. àïar- îv Tht- as.vembîy ccminitt.-'.- j aba.-- !;.',îUh has d— (áied tv» report f,iVo:abîy .Mr. Seîioe-bill. hieb.-will compel theater rüatiaser.s ti> aVa-^-'cs bavo a phyeicsan ill atttindan^-e durmg a performance ét entertasnnient.' All Trsiu« î>t«pp«c! l»3í îi^ve afi'iVt-î ôf di'partîaî ân ïhe 'î>tr-' ' itt;h. botali S.'ïOEc and .Vtlantic railway g^j^í^.'^^V airace last ,Sa,:uv..ìay. Kî.;hty nìitt>.< *'ïhc iLe track is . over^-d s.'i.d ;c<' Wi.*it oî> «le. oC statten, l-arge are at [hío^h iny Iwty at.d bQue^ UaVa work pickius set iroia the raite.' | »ft« ukin« ««^iicint» íoor or days," . ihousrh bosh i^Hies. partirtUarty the CierT rafKi-., e.vpne--«.- iheir bop*> {bat a IreMy vriiV rasult withsvi ' tise -nexl ' tht^ee ntonjhs.. ' ' "The BritlPh nra;.>iiauorc5 ■reached an advara -.ai staste arüi »b-n. < oilaii.s^ed,. tir*-!y. T-iiey wsratr n^aRased by Sir Julian and Mr. Ka-s-s-ssm, who. t..»s;ether, outUneil ils? arliclc« be eovered by the proptsse-d treaty. The Ka:Klpoi...:t. He niavbc .'. la.or.il and aV.c:v ■ i^'^dy '.o si^r ki.^i t.il «-ant. butthc Hcshi.f iü-heaUh-:-w..'.ik. yum:r.vr. tue U>ndon .<jtithor=.ii.-s and hc is probablyaphvMc.x'. cowarti. it i< ntasie a st.^tvtn.'ns th.n they c,.!i «et ia iiciture for ä sickly TO.m to be a br-ave - iderii'.;: tht- advis.i,b-.;t;y ».f grantinu ra.in. His spirit niay bf wilMng: but tis couiiiarva.jlii.ii d-ati.t: eo th-a j^utrar pro-body j-^wcak. Tlna js thc . duoe;,.- of the Htili.-^b lnd:es a:!-r .\nv ni.in c.in be healthy who -vviìì pay a lit-tU-"eo;nnion scn-.e .attention to hca'ia' \\ hvn ii-^- iKi-i it, and \vhen Ite fret-^ a Utile out iif »-ort-;, take the lÌRht vesnetly. Many of the disfira.sc.s th.-it atilict mankind .tre tT.ìC'^able directly to ind-.siolion. tci^^idilv of the liver and isnpnrities in the blfK»!! Dr. Pierce s Golden Medical Discovery a?» the pn-atcst nst-dicine for di><^idcTS. of th:> ts.itme. It strengthens a weak st-jic-tcìì. correct"; all di^rdersof the digestion.gives fdge to the appetite, invigorates the liver, tnirifies and cnriche.s the blood and tcnirs itti and invigoiates the nerve«. It se.-ircho out disease gcnn-^, kilts them and carrit-» them -atit of the sy>lcm. It is tht grrai biood-'Euaker. liesh-buildcr and ncrve-torstc and lestor.ttive. It ru.-ikcs ^tron-g. hialthy men out of weak, sickly inva'.id-i. Medicine dealers sell it and no honest dealer«, ill ursre a substitute upon you. 1 have {-»ien t.-itiut; I'r, riercc's CoMca IM«!-ical I>L-vcov«ry .*ind - l'clìcts? "an:l R".t< -say th.« Striker» Otl»rr» Vrom W I».\KE: CITY. Colo.. March IS.-+ Italian .Hirikerj? pri-ventiff! oihvr from soms: U> in their piacess as the H'iddt.ii Treafturri a.n-1 IM^ «^isd riaj. miacp. The sh'^nfT rriay raH on tb'v governor for tro^^pi so trjalntain order. The stdki» was aectsreii! on account of an order re<|iiirlrss ail nslners ithoat f-a,milieu to take their nseais ai the mini- b.-^ardinc hf>us^»•. tirnntb »rok«» its CiitUforsI«. PAN FÎÎ.\N'^ÎS!.'«>. March Î5.—Rain ha.s bven f^ianç yï'.-adîly far hour?, breakias: the «iroUïthî. Th»; weaibrer bureau rei^-^rts ratn íjíT^íar i^outh as San L.UiS nnen- U n-e«'. .1 rionj than in a:-.y ...>iher ».-'nion of ibe state^_ . tVAth or a ¥ìwrJ«lì»ì. INDIAXAPC»!.!?- r... - IV. John MLDou.irall Duna,.;? di;": at hL« hama itî this cuy ast-i TC» ll'* vn'i V idely kno-wn ss a nase ^and' «pccialií^í. MARKET REPORT. ^ Kew -I'crii »©««y »«r' «t. NEW YOKii .ij,4rrh M. ■ - Mon« y un t-sil. p«r cent Prime ni'-r.-antilc rap'-T. .. cc-nt. iiivrUi.K eschausi»- Acciai t>'i-'liì«s to b'ink»rr.« tiilís a.t H ■c,!^ f,ir tk-man.!: and Sl^sn-tí-aí-s for h» ^fi, rates, «.i.r-'^ii.i^T. i'omm'-r U biU« Si jg. Silver c».Ttif.c.ates, i^tistfei-ac. ' liar siiv<r. Mexican (lollara, FLAjrn -- Wiatc? ■ iiateiita, -«.-initr straisht«, fó í^ialílss; -u-inter extra.-?. Si.r'öii;^.^; «iLàrr tew gms&s. fätc^ ncñor.a h77kri>-,-. BVÜKSV H KAT CORNMEaì., — VeÌiOw ■arestem, éSigì^iè: city. ■^i'irsC.c; bruì:-.;:.«ini. RYE—Ko. : wéstórn, ©vr afloau state rye.'ile cXf. New car lots. Ne.»,'--Vurki iHviV-j i.c.b «Soa;. WiiEAT -N.-=. ì'.-.l Mo. l Xorth^mi D-aìa a. f o,t., Optjon>: No. S re-.; .''l T" V : Jiiiv, Tic CORN- N"o i' f.ob. .iTlf.iat. Oi- UoQsi- M.si •- -- OATS—X... S'sc.; Xo. S, JCc: Xìv. S wMCix rsi.-.: Xo- i «-iute. Sic; srAcJt m4s:?-d ■ western, traek white, m^'SS^. Options: Duii. H.W—Shipiune, ¡eoo«! to m the -Vracrìcan pra-tiie. . This put off the rei.;p:..cily treaty for th-- ia;-peraal s-'s--: r'.rro'nt sa*,'«:' oonr.iorvai'.-higr rat-;-- uas n..; thT-.i^anu' ne-.-d of a r. .ap:-. arra^r.^.i:-. ineia.. ï.iiii ox-i-ep; for- srat'-iro nt î.M ' irnp-ri-il Kovtrn-a- h; ha- .Icoa-" noth;;a^ o;i o.o.n--tervaiür.j: duti.,-i: .in-i th-a \S\-st ìndi.*'' coîor.u^t; havo r..-ces\4.d n,-ither the benefit of tho dui:vs o-c ..{ th.j rt-1 :procity treaty. ît sv.sîïcvj. howov..r. to ii-t the ni ii^■Î4a:■íons hip.«-,»- n,r:d n > proitrcss en the «■-abj<-ot has b-.-eu atìt-mpìe.| uî If Sir J»;í5an •.r.»¿-,s to the disanva-ment conctrtss al Th»> Kacue. in .M.-iv he i.« likviy aostcludo the recipro,-ii\ r.egàìiatians before he groes aiuï after that the ti\o years" pt-rio¿? for r.eRoti-at-ins reciprocity treatieii under tbe I^ing:- theyhavc tvörV«! wonders" ia niv c.i-ve Mr. 1, L. rack, (Box of îlititon. Sanir-c-rs. î^>y hiìì wiU have expired. Co . W. Va. " I feci liïe ä ut w in tact I - os-oir«tion of this -tîiink Ï aia well, butin-iil take,t>-ae îfiore Íj^Mtlc So as I tSid thiec tu<slifeineccrt.-mi1v workcxî but'when I first bcean Itke t» cStirm bcy-tn ÎO lake it I iir a fe^v day>, h.id pain-» 'The oxpiration of this p-noxi is ur«-in.KT iosvjìin countrie.« to hasten their .. The DsMsli'y 1í»\a I'-rx-». FORK—Family, mit^Ils«. ¡IJi TTKii^ - Wcjiivrr. £0c; f-aetory. tation creamery, I'fV.il^si'; state crvasjery. í5«iíf»'Sir. CK^^KSK l.ar£e m-aite. -tSe; sxsúxll dt>. 'i'.^'-.c: i.trt;e c.-ilcrx--;, iii-; vi>s- ored. «í-íc; ií«ht skii»s, ij^fiss^e; skims. T'-'.i.'^'-.v: i^ll sksins. i-'j.V aña Feisnsj ivnv.iA, Wj ' wekter». -Ite. . . . i ',1 ' -'a- ■ liuillit» BrFFAI^O. Mareh it - Nl>. Í N... 1 nortbfta.. . a.r-. U"i:-;itr T!.'iic:it. X^a. 2 r-d-r" «Je. COlíK—Xo 2 i'l^j.»., Xe. 3 yei- low, STUe. OATS:-Xo. S white, Si^-gc: X0, 2 mixed. SOiic. rvVL;~Xv>. 2. £-ie. Fl^oUR-Spríríg wltiat btfst ¿«itva-í.-fté^ bri.. ».ow ci'a'S«»» win ter. istmily. «raitoj». ííl"n KH -- Siatt and ■ cre^aserj", at^ do. "t^-j-'<■'•' - CHKKSá:'Fancy iutl m-aa. lü-^is, : choice, do. Wi'^i skiBW, 5.4,-, skims, i^-ic. KGCS — StMie, wesiera. mzC; . ' »lau^t tiujRkli« live »jKrk«4u r.\TTl.i-:—K\tra «'x^x^rt s-Stjers. Í-Xfo» &.Í5: good »!.,>. fJ.iS-iiCvP: choJce hvavy ■butehers, iiSfei hatJáy «<». tUM: eoWiS a»4 hetfersk extra. : calves heavy wOsc '"i^EKP AN» LAMBS-Cbfflic« ts «sir* weihoríí, íí.Oteiis^; fair to ebolce «tíbecp. coRiKKní t»% fair. jB.«».!.*!.;" 4-hoice to festra sprlng- lasnliw, . common to iaif, 5fi-!«4í5.!6. HOtíS- IKaVT. i .i-, «íídsum AUvi 'mlx«Hi. Yorteers, ri. íislrT" ÎO make tocipr-.u-ity trcaîa-s, etc. Thiti pt riod oxpiretf duly '^.i u-.vt. so that only throe months remaítijí to do. t^uú straw, m^m^^mi ^ëmm . ."ò-ilA'  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication