Barometern, December 11, 1884

Barometern

December 11, 1884

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Thursday, December 11, 1884

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About BarometernAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Barometern

Location: Sioux City, Iowa

Pages available: 173

Years available: 1884 - 1886

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Barometern, December 11, 1884

All text in the Barometern December 11, 1884, Page 1.

Barometern (Newspaper) - December 11, 1884, Sioux City, Iowa sta SIOUX CITY, IOWA, THORSDAOEN DEN 11 DECEMBER, 1884. tared at the Post Office according to law, ind claw matter. ee: HA A KIM WO X BLOCK, ler Fourth and JiebranUa eta, 3d floor, 18 and igenter ttnskas Baro- uietern! _. m billigaste butik i staden ar Bankrupt-Storet jag ar battre fiu nagon bekant med laflilren, tror jag mig tryggt kunna att jag kan fylla alia behof af Dry- ils, Kliidcr, Kappor, Ylle- Underkliider ocli SKor allt Pom till dry-goods-branclien ho- ill konsumenter, inom som ut- aden. billipare oeh f6rmanligare an i annan. rrar och darner, fran staden oeh nar- veta ganska val att de stora buti- LS hOga hy-' r och stora expenser j tagas nr vinsten af fOrsaljningen erom hafva mina kunder grundligt tygat sig genom jemforande af mina udras priser. Min hyra och expen- o en ejettedel mindre an nagon an- mtiks i steden. Jag koper mina va- in de fornamsta firmer och ger noga a, samt tager fordel af forsaljningar brlkanters lager pfi. auktion. ar agenter i Ostern. som for min rak- gOra uppkop rid eadana forealjnin- Ingen horde forsumma att besOka De som bo aflagse kunna tillskrifva fter en kappa eller hvad heist de a- la och de skola betjenas till lika stor sdsstallelse, som om de sjelfva per- ?en hade ntvalt sina varor. Hvar n som vill spara pengar vid sina Op bOr, innan han gar till nagon an- D, besoka Bnn k rnpt-Storei st af Jackson gatorna. B. Egare S. Jag sander kappor eller shawlar D. pa forsok. Da Ni beordfar kap- ippgif brOstmatt och, sa noga som gt, slag oeh pris. Da Ni Onskar kappor uppgif alder etc. Svenska nylieter. rOCKHOLM. En lysande Vetenskapsakademien liar Bergianska i Stock- Q for en summa af Ofver en ion kroner. Egendomen blef in tid donerad och staid under lemiens forvaltning for att blif- en skola for trftdgardsodling, for att donators afsigt mi fort- battre an va vunnen, larer vftl akademien ipa uagou anaaii tomt fOi ervisande i hortikultur. Ma- da kan detta ilfven blifva iipp- till en zoologisk tradgard. -Likforbranningsfvftgan. Stock- ns dratsolndmd har mot en o- hyra at svfnska likfor- nningsfOreningen pa 20 ar xtpp- t en i allo larnplig val bela- plats for att derstiides nptyfo likfOrbranningsanstalt. Hftr- 1 liar frAgan i Sverige tagit ett steg framat till loaning. jikbrflnningsfOreningens styrel- ater f. n. utarbeta bygg- sfdr.slag, ett. och ett skala. Det kommer nu i att bero pa allmftn- ens offervillighet for don godti en i hvad man Sveriges f6rsti 'orbranningsanstalt, anlagd pfl af hnfvudstadens i framtidei krare punkter, kan varda e, tt tekniskt andamalsenlig, ntai en i prydlighet fullt vflrdig cler ts, der deu kommer att ligga. SjOman varnas nf svensk-nor genevalkonsuln i Hamburg n att resa dit och hyror t jlr nomligen ondt om pkt pa fartyg. Man bOr icke resa utan att hal'va redan hemma t sakerhet om plats. JPSALA. Till na hafva anmalt sig aj mindi'e 45 sokande. utgAi d 75 kronor arligen. GOTEBOE G Handlanden Janssan, tilltalad vid Goteborgs radhusratt for stort grOf- re smugglingsfOrsOk af ci- garrer, har icke utan fOr- B-vunnit Goteborg. skatteexekutorn Bohlin i Goteborg ftr afveii fOr- svunnen sedan den 3 nov., medhaf- Tande uppbordslangderna. Balans i skattemedel befaras. VISBY. En forstenad skorpion har professor vid vetenskapsakade- mien G. Lindstroni funnit bland petrifikat, som komniit fran Got- land. Da gotlandspetrifikaten till- hOra den filuriska formationen, under hvilken enligt vetenskapens antagande endast funnits hafsdjur, men inga luftandande lancldjur, har fyndet sin stora markvardig- hat. KALMAE. En forskracklig ixstoria berattas i tidn. "Kalmar" >m ett dad som skulle forofvats mellan sondagen och man- dagen i fOrra veckan i Tring. Till en lageiihefc derstades hade sent pa ftonen ankommit en jude och en ;esall, hvilka bcgart qvarter Ofver natten. Juden fick tillstand att aga sitt nattqvarter i stugan, men jesallen vagrade detta. Emeller- id inqvarterade han sig a den narbelagna fahusslindern. Fram- natten horde han jemmerrop och hoga skrik fran boningshuset samt skyndade sig ned for att efter- se huru dermed Iiangde samman; 'ramkommen till stugfonstret fick lan se huru vardfolket pa det mest jarbariska satt hollo pa att morda juden, ja, ef ter hvad det uppgif ves, aokstafligen slagta honom som ett kreatur. Gesallen skyndade da att soka folk fOr att meddala hvad aoin (Oregick; lansmannen efter- sandes, och han anlunde till stallet, befans hustruu sysselsatt med att skura golfvet, som anuu var blodigt. Pi lansraannens fra- ga, hvad som der forsiggatt, svara- de lion, att man nyss slagtat on kalf, men fOrstummades vid fragan, hvar de gjort af juden. Dennes lik l.'ir sadoimera hafva funnits nedgraft i gOdselstaden, och saval manneu som hustrun haktades och infordes i Ivarlskrona cell angelsc. JONKOPING. Eikdagsmanna- valet i Halmstad och Eugelholm harupphafts och nytt val kommer att anstallas. Vid det mi ogillade va7et utsugs fabrikoren Tsak AV.tll- berg med 131 roster. De liberales kandidat, laroverksadjnnkten 0. M. Petri, arholl 110 roster. JONKOPING. Eikots hinsman lilto i soniras pA en enda fotografi- plansch sammanfOra sina poitrutt. Ide6n har upptagits af postons or- dinarie tjensleman, i det i dnyarne fran Jonkoping utgfttt en inbjudan undortecknad af trenne tnre, gAande ut pa att a cu storre fotografiplansch sammanfo.'a post- mastare och postkoutrollorer. KARLSTAD. Kyrl: obonleii ]3olstads, Grinstadfl, GesLads oc-h Eriksst-ids lOrsamlingars regnla pastoral af Karlstads stift, Oskar Lindcgren afled den i'.] Nov. uti en Alder af 52 Ar. Han efterlem- nar enka och sex barn, Herr Emil Agner, hvilken nu en tid uppehallit .sig i sitt lorilklrahem i Yoxio efter ntt i manga Ar hafva deltagiti stridcrna ft Sumatra, har vunnit anstallning i engelska nrmdn och frAn London afgAtt till Egypten (Or att inlorlif- vas med der varande trnppcorps. K. har don 15 Nov. xit. nilmt till kyrkolicide i Villstads, VAthiilts och Bararyds forsamlin- gars pastorat af VaxiO stift koinmi- nistern i Aneboda forsamling F i Hadders, Nar och Pa ett socialis tmOte i Chicago den 10 fOrklarade talaren Grif- fin att arbetarne mdste uppeggas till kraftigt motstand mot monopo- liaterna. Han sade att alia mono- polister aro fiender till landet och mAsto hangas; att kriminallagan var obehoflig, att frpd och ordning kunde battre tillforsakras om mo- nopolerna afskaffades, att hungers- nOden ar resultatet af tion och ej daliga skOrJar och den enda vagen att staniia den sade han ar att icke betala ting, mottaga betalning for ingen- ting, taga allt utan pris. Andra talare instamde pa samma satt. Ett stort antal uugerska och ita- lienska grufarbetare lemnade Pitts- burg de.i II for att fttervfinda till arbetet i Hocking Valley gruf- van. Boston "base ball club" har kopt en Oppen lekplats for en summa at S Onsdagen i denna vecka behand- lades i forenta staternas kongress billen om Dakotas intagande i U- nionen. Deu moites af ett kraftigt motstand fran Mr Vests sida. Han argilmenterar att Dakotabefolknin- gen vore nog att berattigas sanda an representant till kougressen. For Ofrigt, sade Mr Vest, ha politi- kussarne i Dakota fororsakat kon- gi essen nog ledsamheter, oaiiighe- ten bland de olika fraktionerna ar slltfor val kaiid. Pastor N. G. Dahlstedt, som for en tid sedan auklagacles fOr' sed- lighetsbrott mot en tjensteflicka, blef vid Minnesota-konferensens sednaste sammantrade afsatt, ehuru det tyckes, att mdnaders su- spendering skulle varifc nog, all- denstund han aldrig bogfttt det brott, forhvilket han auklagats, u- tau endast fallt ett yttrande i den riktningen. Harom aftoiieii skulle i Eau Claire, "Wis., Mary Bells vigsel vid en viss Niels Nielson firas, och brOllopsgasterna voro redan tillsta- dcs. Brudgximrnen infann sig ej, men ett bref anlande frAn honom, sA lydaude; "Minneapolis, Minn., Min dyra Mary Bell! Jag kan rj ingA aktenskap med eder, pfi grxind af miua manga skulder. Det ar battre fOr eder, att ni gifter er med nAgon annan. Arresterad for tvegi'te bleC nyli- gon snickaren George A. Benson i Dos Moine.s. Aktpiibkapsskilnad har Otto C. Nielson i Minn., frAn linns hustru Minnie Nielson, hvilken ho- nom. EattegAng har Aron Anderson i Minneapolis borjjxt moten jernvag som gjort intrang pft hans husionit. Hun yrkar S i skadestAnd. Henry i S( ill water, Minn., domdcs tills 50 boter, omedan han misshaiullai sin hiibtru och dottrr. Han t inkes iifven for att ha gjort olt vAldtagtsforsok mot en sin dottier i Osi-pola, Wis. En ny svensk tidning, Evnngdii- Ilarolden, lar fr. o. m. lu'ista a IN borjan komma att utgifvas i Alfred Centre N. Y. i till Ofverflod, sa lan andra lida brist pa det nOdvan- diga. Till den rike ynglingen, som honom, hvad som i mora- liskt hanseendo annu fattades ho- nom sade han: "gA bort och salj detduha'ver och gif At de Och derefter sade han till sina lar- jungar: "det ar lattare att en ka- mel gAr genom ett nAlsoga, an en rik kommer in i Gxids rike." Den- na broderskaps- och gomensam- hetstanke fftr sitt rent af typiska uttryck i Jesu instiftelse af natt- varden. Nattvardsfirandet var hos di forste kristne oskiljaktigt fore- med de gemensamma malti- der edler karleksmaltider, som clag- ligen hollos och bildade afslutuin- gen af desamrna. Hvad stallning intager ofverklas- ssn i vara dagar till deuna urkrist- na broderskaps- oce gemensam- hatstauke? Den kan icke finna nog starka uttryck af hAn och for- akt af densamma, sA snart den. vi- sar sig vara nAgonting mer an en fras och vill framtrada i praktisk tilliimpning. Strafvandena till so- cial jemlikhet och xitjeninande af motsatserna mslla'n Ofverflod och brist iuoru nutidens samhallen, strufvaudeua att bortskaffa ur verl- den krigets brott och grundlagga ett fredstillstand nationerna emel- lan hanas. bespottas och skymfas dagligeu aE de tidningar, som foi-a Ofverklassintressenas talan. Fi- lantropien ar, Thedore Parker ytt- rade, en standig skottafla for deras forgiftade pilar. Nar det galler att liana och smutskasta Kristi kristen- dom visa de icke den ringaste skon- samhet for andras religiosa kaii- slor. Men nar nAgon angri- pa det afguderi som de drifva med kristendomens vrangbild dA ro- pa de pA giU-keri och yrka att den djerfve skall straftas. Nar nAgon vagar angripa denan kanslan mot- bjudande lara om ett verkligt atan- de och drickande af Kristi kott och blod, till, hvilken h'iran om den Ttr- kristna karleksmAltiden urartat: di vilja tie, dessa ofverklassmenni- sko'1, som sjelfva icke tropA denua lara. att angripa en skall aiitingeii sattas inom las och bom eller do- mas till boter, och de fordra detta till skveld for Jen religiosa kanslan. Fy Kristi lara var med luinsyn till menuiskoniaa till hvanmdra lielt och hAllet bygd pa grundsatson om den gempnsammn. Enligt den liiran lAr ingen hata sin njlsta dorgallaondt med ondt, ooh harin- Ivronika. Tntra hftmlolser liafva hastipt foljt Inar.nulra i sparou t-oni tie som kiiu- nctoc'kuH iletta valstrulernas. kolerans och tuloh-v.nf. J-" ion j.i ofoimciilatl liandoKo Han man imvl vkal Utill.i ilon som TorJo t'Uneland j a m.iktens tiun.ir. MILM att ilot Forsjnoiih hkickol-c, au.lra ater ;.tt tulon var innc furen "cluing" men tror Jcrcmot att St vltoiijiveLliknin- tr.ir i Now York jjjoulo ilot afijoniiulo ilrApilafrot. att net ilonna KAnt; kumlo on ki.iltij; MM-- K.m ast-idkoinma! U.ulo li.m fm demo- proiliki't m-.iiiioi.unlo o jonskapor ott ar foro .ilot, ln.ulli.ulo il.i i.i'ikt, ,ciu nlli.i liol.i -itt hf till H.u-i'ln .11.i.-1 St .lohn h.mi ilop oim- skanul.fato i.allo, som liampat lonn.i irri n.i joiil. Mon i I'oi faraiuio u- da Joniokiaternas stormkloi-ka untile Mst.i M' -on. intr.itl'.ulo on Iviiiilolso, som (.rjoulo i h.iki 11. S! .'ohn Unptos lik k'li JiKl.is for Vat u-ko dotla on haiulcKe'3 Monapiopos l.isto vi moil ilnrrniulo om doss sn.ir.i ankomsl till (''itj. ll.uol- ilons inofoti-ka Miok u-ko kom- m.i pa skam, da .Ion koloi.uis Atlanton. Tank om ilciuja mordan.lo ko.-s.ir nalta finmatskriilamlo i alia utnmmor ilo s-aloonor- 1111, ilomokiatonia mo.l ooh sJiiulor iloi it'll ooh monilisk rum. N'ptonskapsiiiannon i Citj oss hUviil ott AM lioUinkotul, inn.ui ixvli-n stftr for dorron; do rftda oss att "alia usla brunnar, nrhvilkaii forut o- renlighet och smuts supit att till- stanga alia till osedliphet och menskligt elande ledande dOrrar samt alt i allt va- ra redo att gi den rasande inordeuKeln till motes. Men tmdfly den som kan! Ar du redan insvept i kolerans tysta och hemska hvirfvelvind, hvad batar att skyla bakom sjelf viskhetens och den egna krnftens fOrskanskningar. Prakten i dina palatser, din Mriinade din lardom, allt maste boja sig- under den hkstallande kolerans maktsprak. Tror nagon kanske att endast tigyaren och den nnge arbetaren aro kolerans ut- seddaciVer? Nej! Da hanidens tiiama skall det forevigade vittnesbordet om menuiskans hkstallighet skarpare an nagonsin framtrada: "Det goda, du rike, bevist din like, det har du ock bevist din Gud." Hvilken forebraende sanning for hCpinodet och girigheten! Vi eade att hdgmodet forr an allt aii- nat nedtystas och om natron har rigtatrattvisans hvassa udd mot denna si ar Strindberg den fornam- ste. Och likval ar han en losare och for kouungar och feta enibets- en stygjjelse! Hansager i sinaskriT- ter att Gfversitteri och hogmod spela en hemsk roll i Sveriges alia styrelsegrenar man da stamplas han som en ljugare. "Det ar ieke hofkryparen och guldkalfven, ty vi brnka blott hogrnodet for att bevara var saaihallsstallning och veta att brnka det med rnatta. Se har den conventionella logneu i hela sin na- kenhet! Strindberg och fri- kandes. Auklagades icke derfore att han pagt att ljuger, ty det kun- de den faktiskt ej neka till, utan derfore att han sagt i ett af sina obetydligaste verk att presterna ai'O bedragare BS ar- fore han frikandes for cletma hirnmels- skriande beskyllning, fir en sak som bor hinskjutas till samvetets donistol Dessa vigter i handelsernas vagskal maste ntofva ett stort inflytacde pa hal- ten af samhiillets moraliska karaktar cch ej orntt anmaikte en af vara svenske pa- storer i sm predikan sistl. sondajj att vi lefva uti tn tid, der morkrets och ljusets makter forehada att tiden ur for handen. Och detta med all sakerhet. Tiden lider j bade mot deu lekamliga aftonens inbrott och af den andligt sekelgamla skronlig- heten, den lider af foraldrade former och de maktigea standiga scynir ofver de fur- tryckle. j Tiden lider ai'veil for Sioux City'sborg- I mastaro. Vid vale; anstallande i Fc- bruari nasta ar nedsti-rer fiau g'n 1 hoga tron ofver bieis.ilonon p.i Peail tan och ofverlcmnar portfoljilon och tt.i- deus skuldregisfor till CD annan perhOL, meraiardijf deuua b >faU- uiug. Vid t.lnken pii inenm-kokriili'k ocb hjelpsanihet, rumor r.iir i er. "Menmskovaiis" och on "I'lonuir.erauts'' i deuu.1 tidniug nlitra (ill on all- iuan "skaudmaMt-k .sjuk- orh lijelps i tl fbda foioningcu i Augu t.'na en i alia afseenden, liar Lorat'.'tu, respokterad foremng. inhjiiilei alia dimuer att deltaga i don- imnu. ken forenmg viljon 1 nu tilllioi.iJ Lu En "Pionnr.ir .int.s" el- lor '-Bethesda" 1'ller skn' %1 heldre for att fa lo--t tillampn oid. "L.it do do.l.i sina doila V Att tulons gt ,11 noli oj mui -t i i Sioux kom undeitookiiad undt r fund mod oftoi MH liomkomst fran on tnpp till IKILT.I noidon F.n lalMlhy hjolpieda af HVUOMI II-UNS s.it'a npo. -i uilhado liitit i sednasto numrot foil.ij-y.i largamla LCod.i Miidu' till on fiod.U'. HiiriiMila ifi.ig.n.u.indo ;nat Froj.is dag till on kan lattaro t.mkas an bosknU.ih lioKt t-om utg.ifn ji.i Hi Abel A, som u-ko utan skal gon (omnium.is H.iomta-n solodaiido tidm u.iioV sk.ill n, i moia ugilbuiulot f.i id Mild Jit toll id tuli 11 lidt storartade porslinshandel dra- ger alias uppmarksamhet at sig. En o- fartligmangd af idla artiklar horande till hushallet och bosilttningen Ur nyligen in- kommet. Vi gjorde en titt in der for en tid, sedan och blefvo icke litet Cfverraska- de att finta en mangd af lamporaf allra nyaste alii. Gan skandinaver alle- I samman och undersok det storsta pors- liuslager i Ji'iat't A Baro- metern ar: For helt halft ar...... John. Jolinwon i Acron, ar Barometerns befullmaktige agent och eger i egenskap af sadan upptaga prenu- rnerationsagift a tidniugen. OLSON BRO'S, liandla meJ ulla blags MKOUOX! ISKOOOX! sisom StOflar, Kangor, "Slippers" och "Rubber Bcstallninaar och reparaboner ar- fdras med storsta Flesaiita ILerr och w; Ul sa priser. Block Xebraska Str. SKANDINAVISKT F. HAXSEX, Apotekare. handlar i parti och minut med Droger Kemikalier, Patent-mediciner, Ffirger, Ol- jor oeh Fonsterghia. Fulls! ftndigt laj r af kemikalier for fo- tografers bntk. Fina Viner ocL Likorer sarskildt for niedicinskt bruk i rarti och minut. ZST Orders punktligt. Den storsta handel i noidvestern med droger oeh mediciner. Drs. B. A. Guvton, 7 Lakare och. Faltskarer, Hornet af FOURTH DOUGLAS STS T MOBThWE-1 EN ESS 'rnjl''" M ...i fci. i i, j., llt i, i ,.r i ,i! i li vMl.liL-coi dm ud i- _ i.' 1 u 1 I I i. in l1 i. I n-n i-i Hi in n iiji _. i-i- I'll .l< I ,1.1. i .1-1. MII- -rilill. I. I..I..-J.NI li _ s J .mil in i i huv. ._ L_ I haul ui.il i' .1 n '-lap s'.ioccso- Ul or l.a fllliv I It 111 111 L L i. Ot lii.A.N, 1'riiic'p.iL Nystrom. Wadhams, SKAXDIXAVISK FOUKTH STREET, narm.ivt Master om Central moat market I rAIiMl'l.s lil.Oi'K) tillhamlalK.lla alluianlicten modott s-toit lager af AUOK. 1'ilhlv i tin "i rtt t-toi t Mirtimont "_ 173 F. Sioux (MTV. la. KAIMTAL 8100.000. i idiest msatta I i alia st-idor i l.uroj a. Agontiir fur Hvitii Stjcni Union. ANK ii. rr.VKY, w. r. HIM- ott MiitiMjuIi la-or af i'i'.Tr.n CH-II Ai.ni'Ms, ITIM-I IT TI-I, IV 1 1 1 I M VI II .A N K 11 Km. in. <1 'l !u ui MH T M. c. mvrs, MW Str Citj SPAPERf ;

RealCheck