Barometern, September 5, 1884

Barometern

September 05, 1884

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Friday, September 5, 1884

Pages available: 4

Previous edition: Friday, August 29, 1884

Next edition: Friday, September 12, 1884

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About BarometernAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Barometern

Location: Sioux City, Iowa

Pages available: 173

Years available: 1884 - 1886

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Barometern, September 05, 1884

All text in the Barometern September 5, 1884, Page 1.

Barometern (Newspaper) - September 5, 1884, Sioux City, Iowa :sta SIOUX CIT Y, _IQ ALFRED AGEN iitorod at the Office according to law, jond matter. Ice: ner Funrtli and 3d floor, BLOCK, AjfKnter onskaH tor JtarO- meterii! Svenska nyheter. 5TOCHOLM. Arbetareringens bvilka aro uppsatta af arbo- le sjelfva under ett ratt Btarkt tstaud deras "baste va att gladja sig en etorartad sattning; om lOrdagarne anda 800 kr. ocb andra dagar cb 400 kr. Da man boainnar, hvarje kOpare blott bandlar for och upp mot taket: "Jpsus. tillatad icke att danna syndiga va- relses affoda bli lik sin modor utan en tjenare at Franzons formaga att inverka pA enfaldigt folk mAtto vara sardelas stor, ty mAnga'fullgjorde under tjut ocb jammer bans bs'allninga-. DA ett fruntimmer bad for tyst i bans tycke, Kprang ban till henna och skrek: "Bad bOgt du Bynderska." GOTEBOEG. L. O. Smith pre- senteras nu af Goteborgs Handels- tidning, sedan Atskilliga af bans senaste bedrifter i in- ocb utlan- dets press blifvit bebOrigt upp marksammade sAsom vftl doku- menterad till den nyss aflidna store Barnum, "bumbu- gens konung." Skulle nu vcrkli- ;en "branvinakungen" fOrtjena aamdanya ocb hOgre gra'l inom ;ra kroner, visa ofvannamda tat i buru stor mangd arbetarna ;agna sig af de f ringcns biker erbjuda. ?id ett sammantrade i denna ska kommer om anslut- ig till det ifrAgasatta stora kon- mtionebolaget att dryftas. Aftonblndet under fOrsalj- ig. "Dagbladet" et af Aftonblads-aktierna lara yo ha sAlts, nu till ett konsorti- i, bvari medlemmar af Lars Hier- i familj ingatt. Ofvertagan- t sker den 1 oktober, men moj- ;a flndringfcr i redaktloasperso- lenbeslutaa fOrstoenare. "An- n sages WEXIO "Det flr ej nog att va- hangd, man ocksA boflig ra." lElmeboda bor (skrifres VVexiObladet) en qvinntf sedan konunjgadomet, och man torde ligen kunna fOrneka bonom utom- ordentliga egenskaper i antydda riktning, mAste man prisa det arf t- liga konungadomst lyckligt; ty funnes ej det, ar fara for hunden, att en man som genomgAtt tvenne sadana grader som L, O. Smith, ocksA kunde nA deff tredje graden, blifva vald till den bOgre politi- kens konung nAgonstades mad ut- traugande af en eller annan "arf- ty sakert ar att f ft af vAra arftligefurstar eger bans snille ocb andra egenskaper som berattiga till bogsta rang och defornam- sta bederstitlar i nera af nutidens stater. MALMO. En son som blyges. Abosonen Peter Lundgren frAn Ksglinge-i Glastorps soken i SkA- ne pAtrAffades vid middagstiden ut i vattnet, men nar det stod ben- ne till midjan, sA var det bon -Bom Angrade sig och ville vanda om. Men se, dA krOp skomakaren fram och knOlpAken med. "Har du en gAng sade ban "sA ar det sA goH du fortsat- ter, halfgjort arbete duger icke; bura nAgra famnar langre ut, sA fAr du slut pi elandet med ens men raska nu pA, jag bar arbete hamma som vantar pA migoch kan inte stA bar och valla dig hela ef- termiddagen tills du ar riktigt Nu blef det hustruns tur att be om vackerfc men skomaka- ren stod pA sig, slutligen veknade dock bans bjerta, ocb ban tillat benne att Aterigen komma pA det torra, men med vilkor att hon skulla bli beskedlig ocb sparsam fOrframtiden och aldrig tala om nAgra sjelfmordshistorier mer. Sedan dess lar samjan ha varit god dem emellan. FALKOPING. Bort med kri- stendomsundervismngen nr folk- skolan! Vid Skara stifts skollara- refOrenings 32 :a arsniOta i FalkO- ping den 30 ocb 31 juli stod papro- grammet bland andra foljande fra- ga: "Vore det icke lampligt, om skob-aden finge rattigbet att, derest lararne sa befria dem frftn undervisning i BOBGHOLM. SkOrden pa 0. land. Den 7 augusti skrifves: SkOr- den pogar nu som bast ocb kan i allraanhet batecknas sa- 8om god. HOstsaden, rag och hve- te, bar dock pa flera stallen, isyn- nerbet lagland mark och pa tung jord, svart lidit af de ogynsamma vaderleksfOrhallaudena loregaende host ocb vinter. Korn och haf- re hafva ocksA atskilliga stallen lidit af samma olagenheter. Host- skOrdau, som nu for lange sedan ar afslutad, bar i ar varit ovanligt riklig ocb anses sasom den basta pa manga En bardt hemsOkt familj. I ArrOd af Rya forsamling bodde fOr nagra ar se- dan en valbergad man, landtbr. A. Bengtsion, hvars hastar skenade med bonom me! den pafoljd, att B. slog sig ilia, att ban upptogs dod. For nagon tid sedan nedfoll en bans dotter frau ett appletrad ocb slog sig sa, att heimes lif svaf- var i fara. Hans ende son blef f Or nagra dagar sedan huggen i del e- na benet med en lie svart, att ban maste fOras till Engelholms lasarett, der ban vardas, men med foga bopp att blifva aterstalld. Hustrun ar sedan langre tid bun- den vid sangeu af en svArare sjuk- im, ocb fOga vederfaende. Mord. Den 9 Augu- sti pa (fvallen mOdades stadens omrAde arbetaren P. E. TOrnqvist frfin Peishyttan af arbetaren Frans Asman Medakers forsamling i Vestnjanlands som' genast efter mordet haktades. Vid med Asman och ofrige pnlisfOr- hOr framgick, att desse samt nagra andra personer sammantraffat i sta- den vid G-tiden aftonen, hvar- efter de gemensamt fOrtart spiri- tuosa. Gral hade uppkommitmel- lan T. och A., men ej af nagon sa synnerligt uppseendevackande be- skaffenbet, att kamraterna kunde tanka sig foljder. Emel- lertid bade A. kOpt sig en dolk, som ban hade fOrvarad i en slida. Pa Of re vagen mellan staden och bryggeriet drog Asman dolken mot Tornqvist, som traffacles venstra sidan om halsen bakom 6rat, atl ban nastan ogonblickligen nedfol" dod. Den mOrdade var ej 20 ai gammal. Draparen ar fodd 1861. OLSON BRO'S, handla med alia S1E.OUOX! 8KOUOX! BKODOX! sftBom StOflar, Kangor, "Slippere" ooh BeeUUlningar reparationer ui- fanw med atorata orasorn. Elf sail t.i Ilcrr ooli Dam-S 111 14- priscr. IIlocU 4th Xebraska Mtr. SKANDINAYISKT APOTBEK F. HANSEN, Apotekare. handlar i parti och minnt med Droger Kemikalier, Patent-mediciner, Farger, Ol- jor och Fonsterglaa. Fullsfcandigt laj enna begaran fann dock stallfO- rtradaren sa oforsynt, att ban grep itt i'en qyastkapp ocb dermed be- rbetade den akta mannen sft lan- e att ban slutligen nOdgades taga ill bOneboken ocb lofva atfc nldrig lera komma ijzen. ARBOGA. Yederstyggligt. )en myckat predikanten franzon bar i dagarne besOkt Ar- loga ocb "kristliga ran bvilka en brofskrifvare till Sskilstumipostcn niitecknar bl. a. Oljande betecnde af br F.: ------Plotsligt springer ban (Fran- ion) ned ocb fram till ett Iruntim- ner, xippmanar benne att stiga !ram. Hon nekade. Frauson fOrsokte di med styrka Iraga benne fram, men cU ban ropade ban: "oskyl- lig ma jag vara, om denna q-rinua gar till Man var nyfiken att bvad som vidare skulls intraffa, men manma- kade sig till d6rren. Strax var br Franzon der ocb forsokte dra fram nagra etycken, man misslyckades. En qviima i langt framskridet hafvandeskap ocksa nf bonom obsarverad ocb ombadd att stiga fram. Hon nokade. Franzou Img- gcyv da tag midt om lifvet ph. heii- ne ocli eager, .'inapirerad', i bog grad: Syndiga qrinna! Vill du, att Jet da bar un.Her ditt brOst skall bli en brand! (qvin den 3 nugusti liggande dod ute a marken i narbaten af bans faders hemmaii derstades med ett gevar vid sidan ocb tvft sar kroppen.ett i brostet och ett i ryggen tydligen fOranledda af ett med kula laddadt bOsskott, som intrangt genom bros- tet i narheten af hjertat ocb ut i ryggen. Vid af t. f. kronolansman- nen Emil Kindberg anstald sOknirig fanns i sjelfspillingens vid dOdstillfallet paba'da, klader ett bref till bans foraldrar, i bvilkot ban omtalar sin afsigt att medels skjutvapanafbftnda sig liivet, erne- dan ban icke kunda lefva vid tan- ken pa den sorg sorn miste tillskyn- das bans fOraldrar af ett bonom af MalrnO rAdhusratt adorn dt straff af 3 manaders fangelse for vald mot polis rn.in. tuktas en argbigga. En burgen till arcn kom- men skomaknre i Vimmerbytrak ten gifto sig med on ung SEurta. Allting var godt ocb val i bOrjan, men sa tyckte master att bans uu- ga vif spenderade for mycket ur kaffepaunan. "Det skall bli slat pa kafferepen innan vi komma in i Ofver denna fraga uppstod en del- vis ganska intressant diskussion. En utaf stiftets anseddasteprest- man, sager G. H. o. S. T., utnamde kyrkoberden J. Ternstedt i Har- lunda, bvilkens anseende grundar sig val pa bans lardom ocb djupsinnigbet som bans sant kristliga frorohet, varsa langtifran att ause fragan skandalOs, att ban trartoni gladdes Ofver, att bon kun- de framstallas. Man bade sagt, att amnet kristendomslara maste bibe- hallas dels derfOr, att det vore det mest bildande dels clerfOr, att det vore nOdvandigt for folkets religiositet, dels och slutligen cler- fOr, att statskyrkaua lara vore sa' skomaknren och drog till beck- sa det bven ertor det. Hustrun blef ond. Ocb nftr det inte bjalpta, sa gret bon ocb bad', ocb till sist ville bon ga ocb dran- ka sig. "AdjO sa' master ocb dop- pade sylen i Hon giclc, men kom snart tillba- ka ocb var storm ovettig pa sin ocb man. Men ban bnra molteg ocb sulnde. Da gick ung- mora for andra gftngen. Nu skul- le det bli allvar af. Master knallade ocksft nod till sjOn, men ban gick en annau rag ocb krOp in i ett busksnar. En knOlpak bade lian med sig. kom bustrun: bon gick lAng- eamt ocb sag sig om i hvar minnt, om inte gubben skullo Angra sig och komma efter. Nej kom bjucleu ocli skyddad lagen. Des- sa skill kunde dock icko.talaren an- se fullt bindande. Hvad anginge det fOrsta, vore kristendomsamnft laugt ifraii det mest bildando, ty i delta afseende stode det langt un- der t. ex. bistorin, imturvetenskap, matematik in. 11. Det andra skalet var lika haltande. Det reli- giosa lifvet fordrade icke med nod- vftndighet, att skolan skulle gifva undervisning i kristeudomslaran. Detta bevisade forfattaren genom att aufOra Amerika sasom exempel. Der vore kriatendomsundervisning icke iufOrd i skolorna, och likval funnes det att minst lika kristligt lif som bar bos oss. undervi- sades barnen i kristendomslaran af foraldrarne sjelEva, som bedrifvn den langt battre an nagonsin en skola lOrmaJde. Det tredje skalet deremot syntes talaren kraf- fcjgaro. Han ville mlmligeii anuu idke yvka pA, att kristendomsftmnet skulle borttagas fran folkskolan, ty lange atatskyrkau egde bestand, vore man pligtig att lyda honnes lagnr. Men efter alia tecken att doma, torde denna i en ej allt fOr nflagsen framtid komma att ramla. Och da detta intraflar, kuude och torde man kristeudomsuuder- visuingen fOrsvinna frftn skolan. Man finge icke skygga tillbaka der- for, ntt finnes foraldrar, som a- ro forslappnde och i roligiost ban- scende HknojJe, ty ftfven for deras barn blefve det val nlltid rftd. HEENOSAXD. For forfalsk- ning af ett qvitto a nagot ofver kr. bar f. d. hemmansegaren Hen- rik Westman iLunde, Timra soc- ken, af barv. radhusratt dOmts att ballas till straffarbetei ett ar ocb 6 manader, afvensom vtt i fern Of- ver sti-afftiden vara medborgerligt fortroende fOrlustig. Westman for- klarade sig nojd mad.domen. NOEEKOPING. For bedrage- ri bar stftnining uttagits a f. fa- brikOren "W. Eeicbert af ene syss- lomannen i konkursen, bandlanden A. Bastholm i Stockholm. Malet fOrekom infOr harvarando radhus- ratt den 9 men svnran- Nio hastar dodsde af askan. Fran norra Osterdalens fjalldisrikt berattas, att den 17 juli slog askan ned bland en hop af tolf has tar. Endast tre hastar f Orblef vo oskad- da, medau nio dodades. TEELLEBOEG. Om en liga ficktjufva'-. som nyligen arrostera- das pft ett hurstades ballet landt- bruksmote, skrifves: Dessa fick- tjufvar utgora en hel familj, 4nani- ligen moder, tva sOner, dottrar ocb blifvande svarson. Sjelfva tjufmamma ar bustrun Maria Karlsson, fi-au Blentarp, sOnerna Ferdinand och Albrekt, dottrarne Ingri ocb Augusta Karlsson alia fraa ofvannanida stalle samt Lind- bom frfin Kristianstad. De hafva i allmanhet praktiga meriter. Mut- ter sjelf bar varir sttaffad for fick- stuld, sonerua anhalue och tilltala- de, men ej fallde, dottern Augusta Drs. E. A. Guyton, Lakare och Faltskarer, Homet af FOURTH DOUGLAS STS The Frnyer NORTHWESTERN BUSINESS ICUE6E SCHOOL Prnctioal Size nfunytime. It will conducted by Prof. C. C. t'ochnm, the "fet- trt.n business colleite manaser of yra' ezpsrieiice: ex- pert uccoontant, pt'nman. steins -s.- uo, grapher, in and in comumrt-ial Inw, Short- hand and punmanahip lally tauuht by m.-ul. C. C. COUiii4AN, Prinoipnl. DAX.TIARK. Brollop med forhinder. skulle hurom Hr F. ropar inte. En

RealCheck