Wednesday, May 8, 1895

Nieuwsblad Voor Orange City

Location: Orange City, Iowa

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4 5 6 7 8

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Orange City, Iowa

Loading...

Other Editions from Wednesday, May 8, 1895

Loading...

Text Content of Page 1 of Nieuwsblad Voor Orange City on Wednesday, May 8, 1895

Nieuwsblad Voor Orange City (Newspaper) - May 8, 1895, Orange City, Iowa P. Overkainp, Redacteur Orange City Iowa 8 Mei 1895, ONS EEUISBLAD, IV. Ruim twee en eeu half jaar go-lodeu bestond in Orange City ..Blochta.de Volksvrieud ulleen. Rijk on arm, wijs en dwaas moest toen lezer van dat blad zijn, 4'wilde men tenminste, door't Hollandsche woord, op de hoogto zij-ner plaats blijven. En zoolang de toon zoo ongeveer clo toon van het algemeen bleef, kon dit ook: zoolang de sckerpe klippen en op kerkelijk, en op staatkundig ge-bied vermeden werden, was het mogelijk, de Volksvrieud, als de plaatselijke courant te handhaven D,e nienwe administratie meen-dc eveuwel verplicht te zijn hare taktiek te wijzigen. Whig op slag werd de neutrale melodie door wariaccoordon op kerkclijk gebied onderbroken en bleek het, boo zoo meer, dat hot de zijde van de eone kerkengroep, de leering, de opvoeding afhangen zal van de manier cu de einde-lijke burger gelieel terug zal kaat-sen de school die hem vormde, De groote vraag in deze mate-rie is dus: Hoc zal de school voor onze jeugd wezen? Wie onzor zal bepalen hoe zij lunger koos tegenover de andere. Ditzelfde maar in nog grootere mate vond plaats bij de behande-ling derpolitieke vraagstukkeu. In eenwige herhalim>' word de eene partii verguisd en de andere als �hot Beest, bovennatuurlijke eer gogeveu, en ofschoon de redac-teur zijn leven lang behoorde tot de partij, die nu op eenmaal geeu graf zelfs moor waavd was, kon en mocht nicaiaud van zijne vroegere breeders,een onkel gunstig woord gegund warden. Ook over de be stnreu en plaatselijke regelingtn mocht geen woord gekikt. Eenige geldende axioma en wet was: Wat wij wijzen; heeft het volk te pl'ijj zon. En ieder, die het wagon duri-3e, ook maar een enkele, (al was nog zoo'n zoetsappige) aan-jnerking'te maken, werd onverbid-flijk teruggezonden met de lenke dat zulk to doen o name r i-fans ch was. ^oo werd de deur opengezetoui humbug binnen te slepen, lire het niet gebourd, dat die jfelfde handelingou en disperate begrippen eene gansch. geene ge-ringe oppositie in het leven ge-roepen had. wezen moot? on volgens wclk recht of welke wet zal dit moe-leu worden nitgemaakt? Een icder voelt, dat die zakon verschillend kuinien worden be-schouwd, en de antwoordcn af zullen hangou naar het stand-punt, 't welk men eenmaal iuge nomen heoft, en daar het in 't allerminste ons doel is orn hot de-bat dat zich over de pnblieke school in het Nieuwsblad ontwik-kelen zal to laten verloopon in allerlei geulcn en grachten zoo zal de gedaehtemvisseling alleen op de hoofdpuuten aanloopen. Hollander de goudbultbeklom. Door de beste lagen van het Hollandsche volk Hep een gevoel van schaarnte, gemcugd met bit-tere afkeuring over zulk een ont-aard regeeringswozen en't was to voorzien, dat spoedig eon sterke oppositie bij de regeering zou aan-dringeu op herstel dor fonten, en een beschreven recht voor den als slaaf behandeldeu Maleier. Doch inplaats van nu door te gaan op den weg, die voor Mul-tatullie niels dan glorie, voor de natie niet dan eer, voor den gen oin eene zonde te noernen, waarvoor die kerk geen propaganda maakte. Hij vond ceue staat-kunde door liberale en consorva-tievo flauwheid zoo ontzennwd, dat eon aiigias stnl er nog eeu paradijs bij was en dit alios vindonde heeft hij dit alios gegecsold, met dit alles gespot, en den draak gesto-ken: maar inplaats van terug te drijvon, binnen de padeu van recht en wijsheid, verjocg hij do natie van de laalste vasligheid, en deed haar �doorbreken, door de aloudc grcuslijn en was alzoo achuld, dat lmli-er niet dan voordeel en voor- hij de natie als nahe neerbrak en " hare kinderen deed omkomen, in don poel van on- en wangeloof. Bij dezon maken wij bekend aan de lezers van't Nibuws^ dat wij thans in voorraad hobbeu twee carload, buggies en riages. Wij hebbon deze goodkoop gekregen omdat wij . u]J contant geld botaaldeu en kunnen ze u.daarom goedkooper ^er?,;^\^ koopeD dan iemand anders. Vrienden, dit iawaarlijk geen hum-"1 t-i ...V.!i-.!icr'H \n ' -M.illlit fc'.' ORANGE CITY, IOWA. pure onzin was. Atheist in merg en been, ge-bruikte hij al zijn gaveu en woc-kerde met al zijn talenten om den godsdieust in miscredict te bren-gen en met datgene dat boven zijn horizon lag den spot te drij-ven. En al had men in souimige kringen zich ook al al'gewend van de vruchton van dezea onrijpen bliekc school wezen moet? Daarop jgeest. do bree.b laag der maat-zou geantwoord kunnen Avorden: schappij wierp zich op zijne loc de shiat en dus de meerderheid | tuur en verslond haar. Hot bijtond van het volk of de staat door een zijner daartoe benoeinden licha- Men zou kunnon antwoor- woord gaf smaak aan de lauwe i De docter, zelf te weinig Hoi lander, was bezig om. inplaats van de kabbelingen te stiillen, de storm te doen opsteken en ;liet volk, dat nu eenmaal wakkeu' geschnd was, werd meer en meer bereid om elke gelegenheid aan te grijpon; om voor eigen idee te propageereu, eu eigen zaak te behartigen. De leidcrs Arsuigden het eene compagnie te tjluiteu en een or-gaan uit te ge ven met name ,,De Vrije Holland' sr." De Yolksv xiend had voor een doel zijn vrie mdelijk karakter ver-loren en da .armede had het volk opgehouden /, het volk van dien vriend te 'zijn. Het volk was vor-stokon ; ^ewoest van het vrije woord e,n daarom wilden ze hun bind g(ed'oopt hebben met den naavn. van ,,De.Vnje Hollander." De {,'eschiedenis daarvan een vol-gendiO mual. men; den: Evenals Kome moet iedere kerk hare eigenc acholon boa wen; men zou ook kunnen zeggen, de ouders bej)alcn het, hoe zij huniie kinderen willen onderweze.ii hebben. Men zou het recht tot zelf-regeering (autonomic) ook op dit punt kunuen willen zien uitge-strekt tot elken staat of tot elk schooldistrict etc. Terwijl de wet, of het recht, waarna dit alles bepaald zal worden zal kunnen gezocht worden in het Woord Gods, in do Grond-wet van het land of iu de natunr-lijkc rechtsidee van den meusch in het algemeeu. Langs welke lijuen het debat nu loopen zal is vooralsnog niet be- J paald, doch de punten waarover het gaat zijn in hoofdzaak de ge-noomden. We hopen, dat do behandeling licht verspreiden zal over vele .ingen, die lm voor een massa nog in hot dnistere liggen. Eed. mikmak, waarmee de massa ge-voed was; de stoule vorboelding werd de vlcugclslag, waarmee het opkomeud geslacht zicli den neu-tralen God van ;t lijf schtidde; en de ernstige, griljige, hartstochte-lijke satire van den grooten geest verbrak de ziekelijke beeltenis van een zoo liefhebbende onze lieve (hecr; waarmee men het geslacht van dion tijd had volgepropt. Men walgde van het zocto, het lieve en zachte en wenschto pit en vastheid en de machtige Multitul-li was stork genoeg om al de ijde-le spinrag van de neutrale libcra-listische godsdieust stelsels te bre-ken. �Farmers znllffii altljd grhiU liisbbon in-dien zij do welbekontle Ponder gebrui-ken, vcior varkuns, paardeu �n kippen, dio duor Iioudoi'deu betuigtl wordt eon del' zokeVsto genecs- en vnorbeliocdmid clc.lun to zijn voor vat'kensziGkto. Genoost in :;o v.ui di� 'J5 govullun; buvoi'dert uot-1 List, en groui; genoost lioest, vordi'Uft wormi'M. uny,, Oit middcl stuit in 3 da-gen de Kiiipen-cholera. nn bevordert in niet geringe unite liet cicrlegguu. 1?ij I'uardon genep.st het lioest, droes, stijl'-heid. vnrdrijft woruien on/.. Dozu tiooUi.-i- is ulleeH vcrkriJKbaar l>ij den eigeii-4.nr Or. .1. Uruyn, V. S. Orange City, la. ])(! ijrijs is eotitant $ do 100, 8 3 do If l.Tiu de 10, en SO et. de r> pond. Ken elk bedenko dat het ^emakkelij-ker is een ziekte to voorkomen dan te go-ne/.en, (in dill, 'zou een besinetlolijko kwaal In lievigo wa'e uitbreekt, deze foedor. niet als een . toovenniddel, znlk eene ziekto even nlotseling kan bezwe-von. Settlement voor 31^" Ecu nieuw settlement voor Hollanders is juist opengekomen. Wij hebbon in-Zuid-Toxas, nabij Houston, eon groote uitgestroktheid Prairieland van de beste soort, zonder stompen, rock oli gravel, ge-scjiikt voor alio doeleinden van bebouwing. Het land ligt bij eene plaats met vijf spoorwegen, in do onmid-delijke nabijheid-der hoofd-marktplaatsen, waar dus de fanner de voJlc waardo voor zijne prodncten ont-vangt. Zaeht on mild khmaat, rufme rcTgonyal, 2 crops per jaar. <r Nadore inlichtingou betreffende koop en c6nditi,ol| uitsluitend verstrokt door � 3 G. en W. v. Amerongen, Orang| Iulichtingon betretl'eude kwaliteil bij G. VEliBEE'ldr Sioux Center ke'rk. -T De Orange City Fence Factory rnaakt do oeste fence in den Staat. in onze fence worden alleon.rochtc ijzerdradon gebruikt. Geen enkele kronkeling benadoelt do sterktc, daar do mazen om de rechte draden gewikkeld zijn, waardoor onze fence do sterkste geweven ijzeren is, dio gemaalct wordt. De Publieke School. Zooals zij is, a a 1 hot volk wor ;:;don.';.;:".,:: ' ' jDoze , etell\ug;vbohoeft geeu be- gprekendo MnltatollL De Hollandsche natie kenterde met Multatulli. De schoolwet, die uit het baseliskusei te voorschijn brak en de school godsdienstloos verklaarde, leverde aan de school mannen, gekwoekt en doorzuurd met Mulratuliaantehe opvoedkunde Geestvcrwanten van dozen Atheist werden toen onderwijzers van de Hollandsche jeugd; worden | loearen aan do gymnasiums en professoren Ran onze hoogo scho-len; werden rechters en docters; werden doaiines en sfaatkundigen. Eu was het niet dat c n Groen e n na hem Dr. Kuipor on andere n ecu onophoudelijk protest bad-don doon hooren Nedurland was voorgoed ton onder gegaan in do socialistisclio *'. i �'','�'

1 2 3 4 5 6 7 8